X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26158
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Grażyna X.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aleksandra X.

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2017
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) fragmenty Karty Nauczyciela.
• Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku.
• Uaktualnianie wiedzy n/t awansu.

IX.2014

Poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy.
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Ustalenie harmonogramu z opiekunem stażu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć. IX.2014

Dwa razy w roku Kontrakt

Ustalenie harmonogramu spotkań
Umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2)
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w różnego rodzaju kursach (np. kurs komputerowy, kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, itp.), szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności
Opracowanie narzędzi ewaluacji oraz planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji pracy przedszkola oraz potrzeb i zainteresowań dzieci
• Konstruowanie miesięcznych planów pracy.
• Dokumentowanie realizowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, zabaw i uroczystości.
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
• Prezentowanie swojej wiedzy na zajęciach koleżeńskich.
• Opracowanie zestawu scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zabawy w teatr dla nauczycieli.
• Opracowanie dla rodziców ankiety związanej z rolą teatru w życiu dziecka.
• Przygotowanie referatów na rady szkoleniowe.
• Udział w programie ekologicznym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
• Opracowanie autorskiego programu „Dziecko widzem i aktorem”.

Cały okres stażu

Raz w roku
Rok 2014/2015 Wzbogacenie warsztatu pracy
Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów w segregatorach: zaświadczeń, podziękowań, scenariuszy zajęć, uroczystości, zdjęć, notatek, itd. Cały okres stażu Zbieranie dokumentacji

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY

Poznanie środowiska rodzinnego dzieci • Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Stały i systematyczny kontakt z rodzicami.
• Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej.
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci.
• Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek przedszkola za pomocą ankiet.
• Organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci.
• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, prezentowanie ciekawych zawodów, uczestnictwa w akcji „Cała polska czyta dzieciom”, itd. Wrzesień każdego roku

Wg harmonogramu

Wg planu uroczystości
W okresie całego stażu Znajomość warunków życia dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela
Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem
Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji • Prowadzenie obserwacji dziecka zgodnie z arkuszem obserwacji.
• Przeprowadzenie badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w grupie 5 latków).
• Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej.
• Opracowywanie indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
• Dokumentowanie i analizowanie prowadzonej pracy indywidualnej w zakresie wspomagania i korygowania rozwoju.

Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka
Praca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym. • Opracowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem wykazującym zdolności.
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami. Cały okres stażu Znajomość indywidualnych
możliwości ucznia, optymalizacja jego rozwoju

Współpraca ze specjalistycznymi poradniami • Ustalenie zakresu współpracy z logopedą.
• Korzystanie ze wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy.
• W porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ile wynika taka potrzeba.
Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole • Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem.
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją. Cały okres stażu Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych • Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez organizowanych w przedszkolu. Cały okres stażu Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją imprez
Współpraca z innymi nauczycielami • Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów, pikników oraz imprez sportowych. Cały okres stażu Wzbogacenie stosunków interpersonalnych
Eksponowanie prac dziecięcych. • Organizowanie wystaw prac dziecięcych oraz udział w konkursach plastycznych, edukacyjnych. Cały okres stażu Rozwijanie zainteresowań dzieci, motywowanie do rozwoju

§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej • Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Korzystanie z internetowych stron edukacyjnych.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.

Cały okres stażu Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji

Możliwość ciągłego aktualizowania danych

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej. • Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy itp.
• Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, pisanie programu.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
Cały okres stażu Urozmaicanie własnego warsztatu pracy

Gromadzenie i wykorzystanie płyt CD na zajęciach. • Systematyczne gromadzenie płyt CD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć.
Cały okres stażu Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych

Publikacje w Internecie.
• Opublikowanie na portalu internetowym różnych materiałów dydaktycznych (np. scenariusze zajęć). Cały okres stażu Dzielenia się swoim doświadczeniem

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie • Studiowanie literatury przedmiotu. Cały okres stażu Wzbogacenie wiedzy
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych • Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego.
• Rozmowy i konsultacje z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami.
• Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji. Cały okres stażu Wzbogacenie i potwierdzenie posiadanej wiedzy
Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci • Stworzenie kącika dla rodziców i zamieszczanie w nim artykułów, bieżących i ciekawych informacji. Cały okres stażu Dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 roku Nr 260, poz. 2593).
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2007 roku Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2007 roku Nr 157, poz. 1100 z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz 220).
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higeny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku Nr 6 poz. 69).
• Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526 i 527).

Cały okres stażu

Znajomość przepisów
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela • Dokładna analiza dokumentów przedszkola – Statutu, planów, regulaminów i programów.

Cały okres stażu Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola
Organizacja warunków działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstaw programowej wychowania przedszkolnego • Realizacja zasady pięciopodziału w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Cały okres stażu Optymalizacja wykorzystania czasu pobytu dziecka na różne formy aktywności dziecięcej

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.