X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26132
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Katarzyny Soborskiej
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Posiadane kwalifikacje: magister pedagogiki, specjalność- kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolną

Akty prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.I. 1982r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli) Dz. U. z 2006, nr 97, poz 674 ze zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Zapoznanie z procedurą dotycząca awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli VIII-IX.2014r. dokumenty prawa oświatowego
Sformułowanie wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu 01.IX.2014r. wniosek
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej MEN i portalach edukacyjnych na bieżąco materiały własne

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola IX.2014r. Plan Rozwoju Zawodowego
2 Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola (Statut przedszkola, Plan Rozwoju przedszkola, regulaminy)
IX.2014r. dokumenty przedszkola
3 Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Modyfikowanie dokumentacji i arkuszy zgodnie z nową podstawą programową na bieżąco Dzienniki
karty obserwacji
arkusze diagnozy
4 Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań przedszkola z uwzględnieniem potrzeb placówki Praca w zespole do spraw ewaluacji w czasie stażu arkusze ewaluacji
Opracowanie Rocznego Planu Pracy IX.2014r. Roczny Plan Pracy
Opracowanie materiałów podsumowujących pracę w danych grupach wiekowych
okres stażu sprawozdania
5 Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola okres stażu zaświadczenia i dyplomy
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną na bieżąco materiały własne
Udział w spotkaniach w ramach WDN okres stażu protokoły
6 Pedagogizacja rodziców Zebrania z rodzicami okres stażu protokoły
Konsultacje raz w miesiącu zeszyt konsultacji
Zajęcia otwarte raz w semestrze scenariusze
Referaty dla rodziców raz w semestrze referaty
7 Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń dla rodziców na bieżąco ogłoszenia
Opracowanie dekoracji sezonowych na bieżąco zdjęcia dekoracji
8 Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego- ewaluacja własnej pracy Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja okres stażu sprawozdania semestralne, sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i materiałów niezbędnych w codziennej pracy dydaktycznej
Stosowanie edytorów tekstu do opracowanie dokumentów, scenariuszy, sprawozdań, protokołów, list, ankiet, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, materiałów dla rodziców itp. okres stażu dokumenty i materiały
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej okres stażu materiały
Motywowanie dzieci do wykorzystywania Internetu okres stażu zdobyte informacje, prace dzieci
Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych
okres stażu opracowane dokumenty np. Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze, referaty, sprawozdania
2 Utworzenie strony internetowej przedszkola
Utworzenie adresu www, uaktualnianie informacji, prowadzenie stałych witryn okres stażu strona www
3 Obsługa poczty elektronicznej we współpracy z rodzicami
Wymiana maili z rodzicami w celu podnoszenia jakości pracy okres stażu korespondencja

§ 8 ust. 2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej- pisanie protokołów na bieżąco protokoły
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli okres stażu scenariusze
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem okres stażu scenariusze
Organizacja uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu imprez scenariusze, zdjęcia
2 Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego wg harmonogramu scenariusze
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego wg harmonogramu scenariusze
Wspólne omawianie przeprowadzonych zajęć wg harmonogramu karty oceny zajęć
Wspieranie i pomoc w ścieżce awansu zawodowego i pracy zawodowej , wskazywanie źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności pedagogicznych na bieżąco Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego, wniosek o rozpoczęcie/ kontynuację stażu, sprawozdania itp.
3 Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami Udostępnianie scenariuszy, materiałów dydaktycznych, literatury itp. okres stażu materiały udostępniane

§ 8 ust. 2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Opracowanie programu ,,Jestem małym artystą,,
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści okres stażu program
Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji i ewaluacja okres stażu przedszkolny zestaw programów,
prezentacja prac dzieci na płycie CD

§ 8 ust. 2 pkt.4 Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Udział w akcji ,,Akademia Aquafresh,, Realizacja wytyczonych regulaminem zadań okres stażu scenariusze, zdjęcia
2 Udział w akcji ,,Mamo, tato wolę wodę,, Realizacja wytyczonych regulaminem zadań okres stażu scenariusze, zdjęcia
3 Imprezy integrujące rodziców i dzieci z przedszkolem Organizacja i prowadzenie imprez integrujących:
• dzień adaptacyjny
• pasowanie na przedszkolaka
• spotkanie wigilijne
• dzień mamy i taty
• dzień babci i dziadka
• pożegnanie przedszkola wg kalendarza imprez scenariusze, zdjęcia
Wykonanie dekoracji, strojów, upominków wg kalendarza imprez zdjęcia, szablony
4 Udział w akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem ,,Przedszkolak pełen zdrowia,, Realizacja wytyczonych regulaminem zadań okres stażu scenariusze, zdjęcia
5 Koordynacja akcji ,,Kubusiowi przyjaciele natury,, Realizacja wytyczonych regulaminem zadań z okres stażu scenariusze, zdjęcia
6 Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom,, Realizacja zadań zawartych w regulaminie okres stażu scenariusze, zdjęcia
7 Udział w akcji ,,Zmieniam klimat, zmieniam świat,, Realizacja zadań zawartych w regulaminie okres stażu scenariusze, zdjęcia
8 Koordynacja konkursu ekologicznego ,,Drugie życie elektrośmieci,, Realizacja zadań zawartych w regulaminie okres stażu scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym Organizowane na terenie przedszkola i poza nim spotkań z udziałem przedstawicieli:
• biblioteki
• policji
• straży pożarnej
• dogoterapeuty
• pielęgniarki
• stomatologa
• poradni
psychologiczno- pedagogicznej
• nadleśnictwa
• urzędu miejskiego
• Namysłowskiego Ośrodka Kultury
• Bank Spółdzielczy okres stażu zdjęcia
Wykonanie upominków dla gości odwiedzających przedszkolaków okres stażu szablony
2 Akcje organizowane przez środowisko lokalne
Udział w akcjach:
• Sprzątanie Świata
• WOŚP
• Góra Grosza
• Zbiórka makulatury i baterii okres stażu zdjęcia
3 Akcje charytatywne
Udział w zbiórkach charytatywnych m.in. plastikowe nakrętki okres stażu zdjęcia
4 Współpraca z sąsiadującymi przedszkolami
i szkołami
Udział w konkursach, lekcjach, zabawach i spotkaniach poza przedszkolem okres stażu zdjęcia, dyplomy
Organizacja konkursów, zabaw i spotkań na terenie przedszkola okres stażu scenariusze, zdjęcia, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt.4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne Sukcesy wychowanków w konkursach
okres stażu zdjęcia, dyplomy
2 Publikacje
Publikacja artykułu w piśmie pedagogicznym / gazecie okres stażu artykuł

§ 8 ust. 2 pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Samodzielne studiowanie literatury związanej z powstałym problemem okres stażu notatki
Konkretne działania mające na celu niwelowanie problemu okres stażu notatki, scenariusze zabaw i zadań
2 Opis i analiza przypadku dziecka zdolnego Inicjowanie zadań i zabaw dodatkowych okres stażu analiza przypadku dziecka
Plan Rozwoju Zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.
Plan Rozwoju Zawodowego zatwierdzam / nie zatwierdzam*

........................................ ........................................ data podpis i pieczątka dyrektora
* niepotrzebne skreślić

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.