X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26110
Przesłano:

Plan rowoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Patrycja Sokoła
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2011r
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez rozwijanie:
1.umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2.umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3.umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4.umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5.umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Akty prawne:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, rozdział 3a (tekst jednolity z 2006r Dz. U. nr 97, poz. 674 z póź. zmianami)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z dn. 01. 12. 2004r nr 260, poz. 2593 z późn. zmianami)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 1)

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczyciela - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli:
•na podstawie rozdziału 3a Ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r Dz. U. nr97, poz. 674 z późn. zmianami)
•zapoznanie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- zawarcie z opiekunem stażu „kontraktu” określającego warunki wzajemnej współpracy
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego :
•studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami pedagogicznymi
•udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
•kursy i warsztaty doskonalące
•czytanie literatury pedagogicznej
•przeglądanie tematycznych stron WWW

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- współprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji
- sprawozdanie z działań – 1 x w roku do dyrektora przedszkola

7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - opis realizacji planu zawodowego,

8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- publikowanie własnych prac:
•opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.publikacje. edux.pl
•publikowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli młodszych stażem, dzielenie się swoim doświadczeniem
- prowadzenie zajęć diagnozujących w obecności innych nauczycieli
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
•dziennik zajęć,
•dokumentacja obserwacji i diagnozy dojrzałości szkolnej,
•opracowanie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla 5- i 6-latków
•karty pracy indywidualnej
- prowadzenie zajęć dla studentek pedagogiki w ramach współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 2)
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców - obserwacja,
- zebrania z rodzicami,
- spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb

2. Współpraca z rodzicami wychowanków - prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- prowadzenie zebrań z rodzicami,
- rozmowy indywidualne według potrzeb
- przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
- spotkania w ciągu roku szkolnego wynikające z wydarzeń planowanych w grupie, np. czytanie bajek przez chętnych rodziców, itp.
- przygotowywanie comiesięcznej gazetki informacyjnej dla rodziców

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- obserwacja,
- rozmowy z rodzicami i dziećmi,
- planowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami - korzystanie z wiedzy i doświadczenia logopedy
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu
- udział w pracach zespołu organizującego pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla wychowanków wymagających takiej pamocy, współtworzeniu programów IPET
- pozyskiwanie i gromadzenie bazy pomocy do pracy indywidualnej i stymulacyjnej

5. Udział w realizacji programów profilaktycznych - prowadzenie i organizowanie zajęć z tematyki profilaktycznej, np. zajęć kształtujących pozytywne i bezpieczne postawy oraz zachowania dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, dotyczące praw i obowiązków dzieci
- udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych m. in. „Przyjaciele Natury”

6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole - podjęcie współpracy m. in. z:
•Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu, czytanie bajek dzieciom przez p. bibliotekarkę
•Policją, Strażą Pożarną
•Nauczycielami klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr32 w Bytomiu
•Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczną w Bytomiu
•p. pedagog IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
•Poradnią stomatologiczną
•Bytomskim Centrum Kultury
•Operą Śląską w Bytomiu OKRES TRWANIA STAŻU

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi - systematyczne śledzenie nowości wydawniczych dotyczących zagadnień
z zakresu pedagogiki i psychologii.
- gromadzenie fachowej literatury i czasopism wspomagających działania nauczyciela przedszkola.
- obserwowanie zajęć, uroczystości prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.
- stosowanie aktywizujących metod i form pracy:
•elementy technik C. Freineta
•metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
•el. met. twórczej C. Orffa
•metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
•systemu Edukacji przez ruch D. Dziamskiej
•wczesnej nauki czytania I. Majchrzak
•pedagogiki zabawy
•elementy choreoterapii i muzykoterapii
•metod relaksacyjnych
•elementy kinezjologii edukacyjnej
•metod dramowych

8. Udział w konkursach dla dzieci, festiwalach o zasięgu dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim
- przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
- organziowanie konkursów dla dzieci i rodziców o zasięgu dzielnicowym i miejskim

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 3)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i komunikacyjnej
w procesie wychowawczo - dydaktycznym
- współudział w aktualizacji strony www przedszkola - zamieszczanie zdjęć z życia grupy w galerii na stronie www przedszkola,
- sporządzanie dokumentacji: plany miesięczne pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w grupie, konspekty, scenariusze, pomoce dydaktyczne do zajęć, podziękowania, zaświadczenia, dyplomy,
- korzystanie z zasobów internetowych – wydruki ciekawych opracowań metodycznych.

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym - zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl

- zamieszczanie scenariuszy zajęć na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie - studiowanie literatury przedmiotu
- udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach z zakresu w/w dziedzin

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 5)

1. Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego
- analiza następujących aktów prawnych:
•Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Zał. nr 1
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

2.Analizowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela - dokładna analiza dokumentów przedszkola:
•Statutu Przedszkola
•Regulaminów
•Koncepcji pracy przedszkola
•Przepisów oświatowych OKRES TRAWANIA STAŻU - wykaz dokumentów
- notatki własne
3. Planowanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o systemie oświaty - sporządzanie comiesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonej grupie wiekowej

4. Udział w ewaluacji wewnętrznej przedszkola
- udział w ewalucaji wewnętrznej z obszaru dot. efektów działalności dydaktycznej, wychowawawczej i opiekuńczej, a także wynikających z zadań statutowych przedszkola
- udział w ewaluacji wewnętrznej z obszaru dot. procesów zachodzących w przedszkolu
- udział w ewaluacji wewnętrznej z obszaru dot. zarządzania przedszkolem

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Bytomiu
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci potrzebujących wsparcia; konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Za zgodą dyrektora przedszkola, plan może być modyfikowany

Realizacja zadań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w formie notatek własnych, płyt CD, a także w formie zaświadczeń i innych dokumentów, potwierdzających podejmowanie określonych działań i udział w doskonaleniu zawodowym. Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji oraz sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przedstawię opiekunowi stażu oraz dyrektorowi przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.