X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25797
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Mirosław Kisiel
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół w Jeleńcu
STANOWISKO PRACY – nauczyciel matematyki, informatyki
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Matematyka Nauczycielska – Akademia Podlaska w Siedlcach,
Ukończone studia trzyletnie licencjackie na kierunku informatyka - Akademia Podlaska w Siedlcach,
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Małgorzata Dzido
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2011 – 31.05.2014

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2011 – 31.05.2014

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłem na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłem w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Poniżej przedstawiłem sprawozdanie z działań, które wykonałem w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego.

&7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu panią mgr Małgorzato Dzido. We wrześniu 2011r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałem procedury awansu zawodowego i przygotowałem plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2011/12 zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5).
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2011r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
W trakcie stażu:
• doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych
• przygotowałem scenariusze zajęć i uroczystości
• samodzielnie opracowywałem różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy
• Wybierałem i dostosowywałem rozkłady, programy nauczania do potrzeb uczniów
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłem zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Zorganizowałem też lekcje otwartą 18.11.2013 w klasie 4 z wykorzystaniem oceniania kształtującego „Dodawanie pisemne”.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowanie scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji
W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski uwzględniałem przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłem się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Szczególną uwagę zwracałem na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizacja procesu nauczania w uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwowałem lekcje otwarte :
• 5.02.2014 z geografii pod tytułem „Kraje Alpejskie” organizowaną przez M. Siemionka
• 4.11.2013 z przyrody pod tytułem „Bakterie i wirusy” organizowaną przez M. Nosowską
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałem także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji.
Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących.
Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
• praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• miałem dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinienem stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
• Powinienem ciągle powiększać zbiór ciekawych zadań.
Najsłabszą strono mojej pracy jest terminowość tworzenia dokumentów: sprawozdań, planów pracy.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłem własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałem udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłem w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• 15.11.2011 Rada szkoleniowa –„Trudne zachowanie ucznia” prowadzone przez pracowników PPP z Łukowa
• 19.12.2011 Rada szkoleniowa –„Projekty edukacyjne”
• 11.02.2012r., 17.02.2012 „Kurs dla kierowników wycieczek i obozów wędkarskich”
• 19.02.2012r.,20.02.2012r. „Multimedia w szkole. Tablica interaktywna”
• wrzesień 2013-grudzień 2013 - „Praca z uczniem zdolnym”
• Szkoleniowe rady pedagogiczne „Ocenianie kształtujące”
• Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego
• Wykorzystanie wyników egzaminów w podnoszeniu jakości pracy szkoły
Ponadto:
• 9.01.2013 Prowadziłem szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałem możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałem w celu wzbogacenia i rozmaicenia własnych zajęć.
Sumiennie pracowałem nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco studiowałem dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własny zasób informacji.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne
Na bieżąco prowadziłem dzienniki lekcyjne oraz gromadziłem materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałem w zespole przedmiotowym matematyczno-przyrodniczym gdzie:
• na bieżąco analizowałem osiągnięcia swoich uczniów
• analizowałem zachowanie uczniów i dyskutowaliśmy nad jego poprawieniem.
• analizowałem i wyciągałem wnioski ze sprawdzianów, egzaminów
• analizowałem i wyciągaliśmy wnioski z lekcji otwartych.
• wymieniałem się zespołem wiedzą zdobyto na szkoleniach
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Przygotowanie uroczystości szkolnych.
Brałem czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłem współorganizatorem lub pomagałem przy następujących uroczystości szkolnych:
• 10.12.2011, Pomoc w organizacji imprezy „Dzień Seniora”
• 22.12.2011, Pomoc w organizacji wigilii szkolnej
• 22.09.2011 Współ organizacja ogniska dla klas 4-6
• 13.09.2011 Pomoc w organizacji konkursu profilaktycznego „Tunel alkoholika”. Głównym celem było połączenie treści profilaktycznych z integracją zespołu klasowego.
• 4.02.2012 Pomoc w organizacji choinki szkolnej (pełnienie funkcji Mikołaja)
• 09.03.2012r. Organizacja dnia kobiet w klasie 4
• 19.11.2012 Pomoc w organizacji apelu z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę
• 15.12.2012 Pomoc w organizacji dnia seniora
• 27.12.2012 Pomoc uczniom w organizacji „Dyskoteki Walentynowej”
• 26.01.2013 , Pomoc w organizacji choinki szkolnej
• 4.03.2013 Pomoc w organizacji spotkania z przedstawicielami innego kraju - Turcji
• 01. 06.2013 Pomoc w organizacji „Gminnego Dnia Dziecka” w Kosutach
• 9.11.2013 Współorganizacja dnia seniora.
• 20.12.2013 Pomoc w organizacji wigilii szkolnej
• 18.01.2014 Pomoc w organizacji choinki szkolnej
• 03.06.2014 Organizacja dyskoteki z okazji „Dnia Dziecka”
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej

Przygotowanie uczniów do zewnętrznego sprawdzianów
W celu podniesienia osiągnięć uczniów raz w tygodniu oraz w ferie na dodatkowych zajęciach przygotowywałem swoich uczniów do sprawdzianu po klasie 6.
Rozwiązywałem z nimi trudne zadania a także testy z poprzednich lat. Wyniku moich działań uczniowie napisali bardzo dobrze sprawdzian z części matematycznej po klasie szóstej w latach 2012/2013 oraz 2013/2014. Wyniki te są powyżej średniej województwa.

Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu i lekcji wychowawczych.

Na zajęciach komputerowych uświadamiałem uczniów o zagrożeniach płynących z Internetu. Byli informowani o bezprawnym posługiwaniu się wizerunkiem innych osób bez ich zgody i jego konsekwencjach
Jako, iż życie we współczesnym świecie wiąże się z wieloma zagrożeniami podczas swoich lekcji jako wychowawca klasy 4 w roku 2011/2012 często poruszałem tematykę bezpieczeństwa. Mówiliśmy o bezpieczeństwie związanym z poruszaniem się po drogach, w domu, na podwórku, nad wodą itd. Zdarzało się, iż wprowadzeniem do rozmów na ten temat stawały się sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa z którymi stykały się lub o których słyszały dzieci
Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi

13.09.2011 Współorganizowałem konkurs profilaktyczny „Tunel alkoholika”, którego głównym celem było połączenie treści profilaktycznych z integracją zespołu klasowego.
W całym okresie stażu podczas różnych lekcji realizowałem zagadnienia z programu profilaktycznego.
Nawiązałem współprace z GOPS w Staninie w celu współorganizacji imprez i uroczystości jakie odbywały się w szkole i na terenie gminy. Przez cały okres stażu wspomagałem klub sportowy Bizon Jeleniec:
• Obsługa techniczna imprez sportowych (nagłośnienie)
• Pomoc w organizacji poczęstunku na imprezach Bizona
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Podczas trwania stażu współpracowałem z pedagogiem szkolnym, w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów.
Wymieniałem informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków.
Konsultowałem swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy na tle psychicznym.
Pedagog doradzał mi metody postępowania wobec uczniów sprawujących problemy wychowawcze, a także jak zmotywować uczniów do nauki.
Pomoc pedagoga była nieodzowna podczas pracy w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
Na bieżąco spotykałem się z rodzicami uczniów posiadających problemy z nauką. Za ich zgodą organizowałem dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów. Raz w miesiącu pełniłem dyżur w czasie którego informowałem rodziców o postępach w nauce.
W zależności od sytuacji spotykałem się z rodzicami moich podopiecznych indywidualnie lub kontaktowaliśmy się telefonicznie.

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Na wielu uroczystościach szkolnych: dyskoteki, apele, spotkania z rodzicami, seniorami, a także pozaszkolnych: mecze, turnieje piłki odpowiadam za prawidłową obsługę nagłośnienia.
Przez rok 2011/2012 prowadziłem szkolną stronę internetową.
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłem się z innymi nauczycielami. Zachęcałem dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności. Brałem udział w szkoleniach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w pracy nauczyciela. Zdobyto wiedzę przekazywałem sam szkoląc nauczycieli, oraz wykorzystując tablice na swoich lekcjach.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.
Do swojej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą :
• 19.02.2012r.,20.02.2012r. „Multimedia w szkole. Tablica interaktywna”
Swobodny dostęp do Internetu pozwala mi na bieżąco śledzić publikacje nauczycieli oraz zmiany w prawie oświatowym. Najczęściej korzystałem ze stron:
• http://www.edux.pl
• http://oke.krakow.pl
• www.oke.krakow.pl
• www.ore.edu.pl
• www.kuratorium.lublin.pl
• http://www.interklasa.pl,
• www.literka.pl,
• www.eduinfo.pl,
• www.gwo.pl,
• www.oswiata.org.pl,
• www.profesor.pl,
• www.publikacje.edu.pl
• www.serwisy.gazeta.pl/edukacja
• www.men.gov.pl
Poszerzam w ten sposób swoją wiedzę dydaktyczną i pedagogiczną.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej.
Jako nauczyciel matematyki posługiwałem się komputerem i Internetem, na co dzień. Bardzo często posługiwałem się komputerem podczas:
• przygotowywania potrzebnych dokumentów np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, sprawdzianów, tworzenie raportów na posiedzenia zespołu przedmiotowego, świadectw itd.
• przygotowywanie gazetki ściennej do sali matematycznej,
• poprzez Internet porozumiewałem się z innymi nauczycielami (z zespołu przedmiotowego, z opiekunem stażu), usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji.
Służyłem pomocą innym pracownikom pomagając opracowywać różne narzędzia pomiaru dydaktycznego

Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

Do swojej pracy wykorzystuje scenariusze lekcji które po modyfikacji wykorzystuje do swojej pracy. Sam także tworze materiały, które umieszczałem w Internecie.

Publikowanie własnych prac.

Swój Plan rozwoju i sprawozdanie umieściłem na stronie http://awans.edux.pl/

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest zadaniem każdego nauczyciela dbającego o swój rozwój zawodowy oraz pragnącego w jak największym stopniu przysłużyć się swoją pracą wychowankom, których naucza.
Przez cały okres stażu dążyłem do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez:
• prowadzenie rozmów z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami z mojej i innych szkół
• korzystanie z zasobów Internetu
• uczestnictwo w internetowych i korespondencyjnych kursach oraz szkoleniach
• aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• 15.11.2011 Rada szkoleniowa –„Trudne zachowanie ucznia” prowadzone przez pracowników PPP z Łukowa
Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałem w pracy nauczyciela. Służyła mi ona w lepszym, bardziej efektywnym nauczaniu.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i poza szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
W celu przygotowywania się do zajęć na bieżąco sięgałem po podręczniki przedmiotowe wydawnictw GWO, Nowa Era, WSiP, Operon. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłem śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.

Aktywna praca nad samokształceniem.
W trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego uczestniczyłem w wielu szkoleniach. Szkolenia dotyczyły zarówno nowych technologii w informatyce jak i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz wiadomości z zakresu prawa oświatowego. Swojo wiedzą dzieliłem się z innymi nauczycielami organizując np. szkolenie z zakresu obsługi tablicy multimedialnej.

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna
Zapoznawałem się z wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opiniami o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb wychowanków i orzeczeniami o niepełnosprawności dzieci. Do zaleceń w nich zawartych stosowałem się w swojej pracy pedagogicznej. W ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej prowadziłem zajęcia z grupą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Poprzez umieszczanie informacji w suplemencie wymieniam się informacjami o uczniach z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie: dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły : Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałem się także z Konwencją Praw Dziecka.

Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłem w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, a także byłem członkiem komisji nadzorującej podczas sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminach gimnazjalnych.
Pracowałem wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy.
Organizowanie, branie udziału i współorganizowanie wycieczek klasowych.

W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych chętnie zgłaszałem się do bycia opiekunem na wycieczkach:

• 06.10.2011. Opiekun wyjazdu do kina w Lublinie na „Bitwa Warszawska”
• 12.11.2011. Sobota. Wyjazd z uczniami jako opiekun na wycieczkę na basen do Kozienic.
• 16.01.2012. wyjazd jako opiekun do Lublina na filmy „Ciemności”, „Sherlock Horms”
• 19.10.2012. Do Lublina do kina na filmy „Jestem bokiem”, „Bitwa Wiedeńska”
• 10.01.2013. Wyjazd do kina na film „Hobbit” i teatru w Lublinie.
• 18.05.2013. Wyjazd na pokaz chemiczny do Lublina
• 20.11.2013.Wyjazd jako opiekun do teatru w Warszawie na spektakl „Zemsta” połączone z zwiedzaniem miasta.
• 10.01.2014. wyjazd jako opiekun do kina na filmy „Hobbit –pustkowie Smauga”,
• 03.03.2014 wyjazd jako opiekun do kina na film „Jack Strong”
• 06.05.2014 Wyjazd z młodzieżą na basen do Kozienic

Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Nieustannie aktualizowałem swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi , w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często odwiedzałem stronę MENiS (www.men.gov.pl).

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.
Pokazał mi on, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii, a co za tym idzie, za światem żyjących współcześnie dzieci i nastolatków. Wszystkie te czynności wykonywałem przez ostatnie dwa lata i dziewięć miesięcy, i będę je wykonywała w dalszym ciągu.
Praca nauczyciela wiąże się nie tylko z pracą z dziećmi, ale również z dążeniem do porozumienia się z ich rodzicami, opiekunami, innymi nauczycielami i instytucjami współpracującymi ze szkołą. Okres mojego stażu był wypełniony kontaktami z innymi ludźmi, rozwijaniem wzajemnego współdziałania i mogę śmiało powiedzieć, iż wpłynął on pozytywnie na nasze dalsze kontakty. Stało się tak dlatego, iż nam wszystkim zależy tak naprawdę na prawidłowym i harmonijnym rozwoju dzieci.
Analizując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, iż wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego – zrealizowałam, wykonane zadania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy a co za tym idzie, również lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizowała w kolejnych latach mojej pracy. Ponad to po zakończeniu stażu zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, dostosowywać swe działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniać się do ich wszechstronnego rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.