X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25889
Przesłano:

Program zajęć z etyki

Program nauczania zajęć z etyki
kl.VIA

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup

Klasa: VIA

Warunki realizacji: 2 godziny tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2014/2015

Program nauczania z etyki zakłada wzmacnianie umiejętności postrzeganie swojej osoby i innych. Istotnym będzie budowanie pozytywnych relacji i więzi społecznych w odniesieniu do społeczności szkolnej, lokalnej oraz najbliższych. Tematyka zajęć skupi się także wokół zagadnień godności człowieka, okazywania szacunku dla siebie samego i innych. Ważnym będzie, by uczeń dostrzegał różnorodność postaw i zachowań człowieka oraz potrafił zająć właściwe stanowisko wobec nich. Duży nacisk w programie zostanie położony na pomoc drugiemu człowiekowi. Stąd też zajęcia zostaną skonstruowane w taki sposób, by uczeń miał możliwość okazywania pozytywnych zachowań społecznych.

Kroki do osiągania celów:
treści zawarte będą realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych
program uwzględnia indywidualizację wymagań wobec ucznia
realizowane cele zawierają treści związane z poszanowaniem godności i potrzeb ucznia
program zakłada jak najczęstsze stosowanie wzmocnień pozytywnych w formie pochwał, odznak tak, by wzmacniać okazywanie pozytywnych zachowań społecznych
program dopuszcza modyfikację założonych celów
istotnym punktem programu będzie także współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia tak, by umiejętności i sprawności uczone/wzmacniane w szkole były kontynuowane na gruncie rodzinnym

Cele główne programu:

wzmacnianie umiejętności budowania pozytywnych relacji społecznych
zwracanie uwagi na kulturę bycia
wzmacnianie umiejętności wyrażania opinii i wartościowania zjawisk społecznych
zwracanie uwagi na poszanowanie godności człowieka
doskonalenie umiejętności współdziałania i pomocy drugiej osobie

Treści programu

Program obejmuje następujące kierunki działania:
poznawanie siebie
wyjaśnianie znaczenia własnych zachowań
godność człowieka
przyjmowanie odpowiedzialności za siebie
prawa i obowiązki; reguły postępowania
uczestnictwo w grupie
wolność i jej różne rozumienie; wzory osobowe
praca i jej wartość dla człowieka
uzasadnianie opinii; wydawanie sądów wobec różnych zjawisk społecznych

Formy, metody i organizacja pracy

Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć będą:
praca indywidualna
praca zespołowa i zbiorowa dzięki kontaktowi z rówieśnikami podczas zajęć

Metody prowadzenia zajęć będą służyć realizacji założonych celów programowych, a zatem:
metody oparte na obserwacji
metody oparte na słowie
metody praktycznego działania

Nauczyciel, by zachęcić ucznia do działania, będzie wykorzystywał metody prowokujące danego uczestnika do wspólnych doświadczeń. Prowadzący korzystać będzie z metod pedagogicznych wzbogaconych o własne pomysły i przemyślenia.
Będą to m.in.:
uczenie się przez naprowadzanie: uczenie się przez podpowiadanie fizyczne, z wykorzystaniem gestów, konkretów oraz werbalne, dzielenie czynności na etapy
uczenie się przez odtwarzanie

Program zakłada jak najczęstsze stosowanie pozytywnych wzmocnień dla ucznia po bezpośrednim wystąpieniu pożądanego zachowania.

Treści programowe
Przewidywane osiągnięcia ucznia.
Uczeń:
Ilość godzin
Poznawanie siebie
Dokonuje swojej autocharakterystyki
potrafi wskazać swoje atuty i słabsze strony
potrafi wykorzystać swoje mocne strony
wie, jakie są jego potrzeby, oczekiwania
dostrzega swoje indywidualne cechy, które odróżniają go od innych
rozumie i potrafi wyrazić swoje uczucia, myśli
5
Wyjaśnianie znaczenia własnych zachowań
Potrafi opisać swoje zachowanie względem danej sytuacji społecznej, osoby
zna i rozumie przyczynę swojego zachowania
uczy się przewidywania konsekwencji własnych zachowań
wzmacnia naukę rozumienia wpływu swojego zachowania na innych ludzi
potrafi dokonać oceny własnego zachowania
5
Godność człowieka
Wie i rozumie czym jest godność człowieka
wzmacnia postawę okazywania szacunku dla samego siebie
wie i rozumie, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i poszanowanie godności
wie, że ma prawo do intymności
15
Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie
Rozumie co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie
wie, że ma wpływ na swoje zdrowie i życie, a jego prawem i obowiązkiem jest dbanie o siebie
wie, że jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i postępowanie wobec różnych sytuacji społecznych
12
Prawa i obowiązki. Reguły postępowania
Zna swoje prawa i obowiązki
zna prawa i obowiązki każdego człowieka
wzmacnia umiejętność rozumienia reguł i zasad postępowania w społeczeństwie
rozumie zasadność istnienia zasad i norm
rozwija kompetencje w zakresie przestrzegania reguł postępowania w odniesieniu do społeczności szkolnej, lokalnej, najbliższych
15
Uczestnictwo w grupie
Uczestniczy we wspólnych działaniach na poziomie grupy klasowej, szkolnej, rówieśniczej poza szkołą
wzmacnia umiejętność budowania prawidłowych relacji społecznych i dba o nie
rozumie, że w grupie istnieją zasady, których trzeba przestrzegać
pomaga innym w grupie z własnej inicjatywy
rozumie, że członkowie grupy powinni okazywać sobie życzliwość, szacunek i być dla siebie pomocni
8
Wolność i jej różne rozumienie. Wzory osobowe.
Rozumie czym jest wolność
wie, że ma prawo do swoich opinii, oczekiwań, zaspokajania potrzeb
rozumie wartość wzorów osobowych
potrafi określić, kto może być dla niego samego wzorem i autorytetem do naśladowania
4
Praca i jej wartość dla człowieka
Rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka
szanuje wytwory pracy
rozumie, że każda praca ma sens i jest tak samo ważna
4
Uzasadnianie opinii. Wydawanie sądów wobec różnych zjawisk społecznych.
Potrafi uzasadnić swoje zdanie stosując konkretne argumenty; chętnie dzieli się swoimi poglądami, myślami
wie, że ma prawo do własnych osądów, ale jednocześnie powinien szanować zdanie drugiego człowieka
uczy się, iż powinno się oceniać konkretne zachowanie danego człowieka, a nie jego samego
4

Ewaluacja programu

Ewaluacja niniejszego programu stworzy możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym, w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwiają realizację zadań. Dzięki temu dowiemy się, jakie potrzeby i oczekiwania mają uczniowie wobec zajęć. Obserwacje prowadzone przez nauczyciela pozwolą na modyfikację programu wzbogaconego o nowe pomysły i doświadczenia. Ponadto pozwoli dostrzec wpływ przekazywanych treści na postawy, wiedzę i zachowanie uczniów, a zarazem stanowi podstawę do planowania dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.