X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25566
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 28 września 2012 r.

nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i informatyki : Radosław Rynn
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu

WSTĘP
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2009 roku, trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Na samym początku opracowałem plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami MENiS, który został zatwierdzony przez Dyrekcję. Plan uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz zapotrzebowania społeczności szkolnej.
W czasie stażu podjąłem się realizacji wielu zadań, których celem było wzbogacenie
i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Miałem okazję zaprezentować swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie, wykazać się swoimi kwalifikacjami. Był to również czas mojego wszechstronnego rozwoju: zdobywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności. Był to okres analizy i weryfikacji moich dokonań zawodowych oraz metod pracy; czas na autorefleksję.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
ZADANIA ORGANIZACYJNE

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Zapoznałem się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałem ich analizy: Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Śledziłem na bieżąco zmiany w w/w dokumentach. Efektem było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy w szkole.

Powtórnie przejrzałem następującą dokumentację :
- Statut ,
- Plan Rozwoju Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Na początku września 2009r. sporządziłem plan rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym zawarłem zadania stawiane przeze mnie do zrealizowania w trakcie trwania trzyletniego stażu. Plan został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu.
Efekty:
• poprawne sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły;
• znajomość niezbędnych przepisów prawnych.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W październiku 2012r. sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01. 09. 2009r. do 28. 09. 2012r. celem przedłożenia go Dyrektorowi Szkoły.
Efekty:
• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Uczestniczyłem w radach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych w szkole i poza szkołą co pozwoliło mi na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
a) Udział w szkoleniach organizowanych w szkole:
-„ Ewaluacja krok po kroku”- 23. 11. 2009r.
- „Zabawy integracyjne” – 23. 10. 2010r.
- „Nauczyć jak się uczyć, czyli o rozwijaniu kompetencji samokształceniowych uczniów”-
10. 03. 2011r.
- „Jak sobie radzić ze stresem w pracy?” – 05. 05. 2011r.
- „Szkoła z pasją” – 28. 11. 2011r.
- „ Motywowanie uczniów w teorii i praktyce”-19. 03. 2012r.
- „Rok szkoły z pasją inspiracją do innowacyjnej działalności szkół”
b) Warsztaty:
-„ Metoda projektu, aktywne czytanie, zabawy integracyjne” - 23 -24 . 10. 2010r.
- „Monitoring i ewaluacja projektu” – 28. 10. 2010r.
c) Udział w szkoleniach organizowanych poza szkołą:
- „Motywowanie uczniów do nauki – podstawy psychologiczne i praktyka” – 07. 09. 2009r.
- „Ochrona przeciwpożarowa” – 08. 01. 2010r.
- „Zwalczanie pożarów i ewakuacji” – 28. 10. 2010r.
- „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” – 24. 10. 2010r.
- „Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły” – 24. 11. 2010r.
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy” – 27. 11. 2010r.
- Monitoring i Ewaluacja w projektach POKL” – 14 – 15. 12. 2010r.
- Społecznych Inspektorów Pracy” – 28. 04. 2011r.
W czasie trwania stażu ukończyłem studia podyplomowe na kierunku - Informatyka i technika z wychowaniem komunikacyjnym.
Udział w tych szkoleniach przyczyniły się do mojego rozwoju jako wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego. Z pewnością ułatwiły pracę z uczniem, pracę z grupą, uatrakcyjniły moje zajęcia, wzbogaciły warsztat pracy.
Efekty:
• wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
• możliwość korzystania z lekcji prowadzonych w sposób bardziej atrakcyjny, twórczy i ciekawy;
• wprowadzanie nowych metod pracy;
• podniesienie poziomu i jakości pracy -szkoły poprzez lepszą organizację oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy;
• lepsza organizacja pracy nauczyciela;
• zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Uaktualnienie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu organizowałem i wzbogacałem swój własny warsztat pracy. Samodzielnie przygotowywałem środki dydaktyczne, a także przy współpracy z Dyrektorem Szkoły pozyskałem różne środki dydaktyczne potrzebne do zajęć. Dbałem o zaplecze sportowe szkoły. Byłem odpowiedzialny za opiekę nad salą gimnastyczną, boisko sportowe, na które opracowałem treść Regulaminu zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Opiekowałem się gazetką sportową, na której umieszczałem informacje na temat sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia oraz różnego rodzaju informacje dotyczące bieżącej działalności sportowej w szkole. Systematycznie samokształciłem się studiując literaturę fachową z zakresu wychowania fizycznego oraz działalności wychowawczej podręczniki metodyczne i dydaktyczne, czasopisma „Lider”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. Korzystałem również z zasobów Internetu, czytając wiele interesujących opracowań.
Efekty:
• wzbogaciłem wiedzę i umiejętności;
• poznałem nowe metody pracy i dostosowałem je do indywidualnych potrzeb uczniów;
• wprowadziłem wiele ciekawych metod, które pomogły mi rozwiązać wiele problemów pedagogicznych;
• wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły.

3. Współpraca z Uczniowskim Ludowym Pożarniczym Klubem Sportowym „Sokoły”
Jestem założycielem i prezesem ULPKS „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Tłuśćcu. Zadaniem klubu jest podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań uczniów i stworzenie możliwości rozwoju umiejętności sportowych. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole każdego roku szkolnego prowadziłem zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI oraz klas I – III, w trakcie których przygotowywałem reprezentację szkoły dziewcząt i chłopców do zawodów gminnych, powiatowych i rejonowych w różnych. Jako prezes prowadziłem dokumentację bieżącą klubu.
Efekty:
• satysfakcja z odniesionych sukcesów na zawodach sportowych, mobilizacja do dalszej pracy;
• udział w nich zachęcał uczniów do działania, pozwalał na zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy;
• nauka dyscypliny, współdziałania i odpowiedzialności ;
• rozwijałem zainteresowania uczniów;
• poszerzenie oferty szkoły o możliwość udziału w kołach zainteresowań.

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych.
Moja praca z uczniem uzdolnionym opierała się głównie na prowadzeniu zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego jak i w przygotowaniu reprezentacji szkoły dziewcząt i chłopców do zawodów sportowych z różnych dyscyplin sportowych. W ramach zajęć przeprowadziłem testy sprawności fizycznej Chromińskiego, Zuchory i Coopera dla klas IV – VI. Analiza tych testów pozwoliła mi ocenić rozwój motoryczny uczestników i dostosować odpowiedni dobór ćwiczeń zgodny z ich możliwościami.
Prowadziłem również zajęcia fotograficzne z uczniami klas IV-VI, którzy interesują się fotografią i chcą rozwijać szerzej swoje zainteresowania. Zajęcia te prowadziłem w ramach projektu: „Rozwijam się badając świat”.
Efekty:
• umożliwił publiczne zaprezentowanie swojej pracy i osiągnięć;
• udoskonalił umiejętność obsługi komputera;
• przygotował uczniów do zgodnej pracy w grupie;
• dał możliwość zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów i odczucia satysfakcji z wykonania trudnego zadania;
• wzrost poziomu wiedzy i rozwój umiejętności.

5. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego.
Opracowałem i corocznie modyfikowałem Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Tłuśćcu. Z programem tym zapoznawałem uczniów systematycznie na pierwszej lekcji wychowania fizycznego.
6. Organizowanie i współorganizowanie imprez i konkursów promujących szkołę.

W każdym roku szkolnym wspólnie z innymi nauczycielami organizowałem imprezy sportowe z okazji „Dnia Rodziny ”.
Zorganizowałem i przeprowadziłem turnieje i konkursy
a) gminne:
- „Mini piłka nożna dziewcząt klas IV-VI”
-„Jestem bezpieczny”
b) międzyszkolne:
- „Mini piłka nożna chłopców klas I - III”,
- „Mini piłka nożna dziewcząt klas VI - VI”,
-„Mini piłka nożna dziewcząt klas I – III,
-„Mini piłka nożna chłopców klas VI – VI”,
-„Mini tenisa ziemnego klas IV – VI”,
c) szkolne:
-„Turniej tenisa stołowego dziewcząt klas VI – VI”,
-„Turniej tenisa stołowego chłopców klas VI – VI”

Efekty:
• ogromna satysfakcja dla nauczyciela i ucznia,
• poznanie zasad uczciwej rywalizacji,
• przełamanie własnych barier,
• poszerzanie wiedzy i pokonywanie przez uczniów własnych słabości,
• podnoszenie jakości pracy szkoły, promocja szkoły na terenie powiatu i województwa,
• znajdowanie i rozwijanie talentów sportowych,
• kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką,

7. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
W czasie trwania stażu pełniłem dodatkowe funkcję:
- społecznego inspektora pracy,
- Prezesa U L P K S „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Tłuśćcu,
- społecznego dyrektora szkoły,
- zastępcę koordynatora projektu „Rozwijam się badając świat”,
- członka komisji funduszu socjalnego,
- członka komisji inwentaryzacyjnej,
- członka komisji egzaminacyjnej klas VI,
- członka komisji egzaminacyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzewicy,
- członka komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły,
Efekty:
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów;
• możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych;
• zdobywanie nowych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
• inspiracja do podejmowania nowych działań;
8. Udział w projekcie edukacyjnym „Rozwijam się badając świat”.
W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym pt. „Rozwijam się badając świat”, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Mój udział w nim był realizowany pod kątem organizacyjnym, ponieważ pełniłem rolę zastępcy koordynatora projektu. W ramach swojej funkcji prowadziłem działania informacyjne i promujące szkołę, kontrole i gromadzenie danych na rzecz monitoringu oraz prowadziłem bieżącą dokumentację projektu. W projekcie byłem współorganizatorem i pełniłem rolę opiekuna wycieczek jednodniowych do Białowieskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego.
Efekty:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym;
• prowadzenie bieżącej dokumentacji;
• integracja zespołów klasowych;
• kształcenie u młodzieży samodzielności;
• urozmaicanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież;
• rozbudzenie wrażliwości na piękno natury.

§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Korzystając głównie z takich programów jak: Microsoft Word, PowerPoint oraz Microsoft Excel wykonywałem następujące działania:

• opracowałem sportowe programy dydaktyczne realizowane na zajęciach pozalekcyjnych, rozkłady materiału z wychowania fizycznego ,zajęć technicznych, plany wychowawcze, sprawozdania oraz wszelkie dokumenty szkolne,
• zapisywałem dokumentację związaną z pełnionymi przeze mnie funkcjami : opracowanie dokumentów społecznego inspektora pracy, prezesa klubu ULPKS „Sokoły”,
• zapisywałem dokumentację nauczyciela wychowania fizycznego w formie elektronicznej (opracowanie wyników testów sprawności fizycznej (Krzysztofa Zuchory, Coopera), komunikaty o zawodach, wzory dyplomów, wyróżnień, materiały na gazetkę sportową)
• opracowałem scenariusze zajęć sportowych ,
• przygotowałem biuletyn informacyjny z projektu „Rozwijam się badając świat”, przygotowywałem dokumentacje fotograficzne z wycieczek, konkursów, turniejów i zawodów.
2. Zastosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do lekcji opiera się coraz częściej na Internecie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Pogłębiając swoja wiedzę korzystałem z różnych stron internetowych.
Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony internetowe to:
- www. awans-zawodowy. org.pl
- www. literka.pl
- www. kuratorium. lublin. pl
- www. interklasa. Pl
- www. men. gov.pl
Efekty:
• poszerzałem swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela,
• miałem dostęp do sportowego czasopisma „Lider” skierowanego do nauczycieli wychowania fizycznego
• przeczytałem wiele artykułów i publikacji o tematyce psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej
• przeanalizowałem wiele scenariuszy imprez sportowych i konkursów; niektóre z nich wykorzystałem w swojej pracy
• zdobyłem szereg materiałów pomocnych w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego i zajęć technicznych.
3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanych z awansem zawodowym.

Technologia informacyjna i komunikacyjna jest stosowana przeze mnie w życiu codziennym. Za pomocą poczty elektronicznej kontaktowałem się z nauczycielami z mojej placówki oraz z innych szkół; przesyłałem zdjęcia i sprawozdania do koleżanki zajmującej się oprawą szkolnej strony internetowej, wymienialiśmy się wzorami dokumentów szkolnych, przesyłaliśmy sobie zdjęcia z zawodów, ogłoszenia organizacyjne, interesujące nas informacje, spostrzeżenia itp. Przygotowałem wszelką dokumentację potrzebną do awansu zawodowego nauczyciela (opracowałem plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji, opis i analizę określonych wymagań),
Efekty:
• ciekawsze lekcje z wychowania fizycznego i techniki dzięki wykorzystaniu ćwiczeń na kartach pracy, urozmaicenie zadań ;
• poszerzenie umiejętności informatycznych uczniów poprzez zajęcia w pracowni komputerowej lub wykonanie zadań domowych;
• podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego – lekcje stają się ciekawsze dla uczniów;
• systematyczne dokształcanie się poprzez korzystanie z portali internetowych;
• dzielenie się własną wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli;
• ułatwione prowadzenie dokumentacji , estetyczne wykonanie dyplomów i testów.
• kształcenie na odległość;
• wzrost wykorzystania możliwości technologii komputerowej i informacyjnej
• umiejętność samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i porządkowania informacji,
• wzrost u wychowanków umiejętności posługiwania się internetem

§ 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Przez cały okres stażu uczestniczyłem w zebraniach nauczycieli wychowania fizycznego Gminy Międzyrzec Podlaski. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów związanych z organizacją zawodów i turniejów oraz wspólne opracowanie harmonogramów spotkań. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy.
W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem. W ramach tego działania w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłem szkolenie rady pedagogicznej na temat : Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, na, którym zapoznałem nauczycieli z zasadą obsługi tablicy multimedialnej i sposobami jej wykorzystania.
Pełniąc funkcję społecznego inspektora pracy na bieżąco informowałem nauczycieli o zmianach zachodzących w przepisach dotyczących BHP ich pracy. Przeprowadziłem szkolenie dotyczące zasad ewakuacji przeciwpożarowej budynku. Zapoznawałem nowo zatrudnionych pracowników o zasadach BHP na ich stanowisku pracy. Dokonywałem kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządzane były protokoły.
W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłem w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, których celem było dzielenie się wiedzą, wymiana spostrzeżeń i uwag oraz rozwijanie wzajemnej współpracy.
Efekty:
• przygotowanie potrzebnej dokumentacji społecznego inspektora pracy;
• samorealizacja i analiza własnych kompetencji;
• podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałem umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałem jakość funkcjonowania szkoły.

2. Opieka nad praktykantem.
W okresie stażu sprawowałam opiekę nad praktykantką z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Planowałem zajęcia w szkole, czuwałem nad ich prawidłowym przebiegiem, zapoznałem z dokumentacją szkolną. Podczas obserwowanych zajęć zwracałem uwagę na realizację celów dydaktycznych oraz dobór odpowiednich metod. W ramach lekcji otwartych prowadziłem zajęcia dydaktyczne w obecności studenta w celu praktycznej demonstracji sposobów przekazywania treści i umiejętności, obrazując metody pracy z uczniami Wykazywałem, jak ważne jest dostosowanie ich do możliwości i potrzeb uczniów, indywidualizowałem proces nauczania, szukałem nowatorskich rozwiązań. Moje metody prowadzenia lekcji były ocenione przez Dyrektora podczas hospitacji .
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy praktykantki o nowe formy i metody pracy;
• umożliwienie studentce zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły;
• poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantki;
3. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych ważniejszych wydarzeń.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zamierzam umieści na stronie internetowej www.literka.pl w celu podzielenia się swoją pracą i doświadczeniem z innym nauczycielami wychowania fizycznego.
Sprawozdania z przebiegu ważniejszych konkursów i turniejów sportowych organizowanych w naszej szkole umieściłem w gazecie gminnej „Nasza Gmina”. Były to artykuły dotyczące organizacji i przebiegu konkursu gminnego na temat wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” oraz ze Szkolnego turnieju tenisa stołowego.
Dzieląc się swoim doświadczeniem miałem możliwość opiniowania programu autorskiego „Ruch Radość Zdrowie” z zajęć sportowych jednej z nauczycielek pracującej w naszej gminie.
Efekty:
• artykuły w gazecie gminnej „Nasza Gmina”;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

4. Udział w tworzeniu dokumentów szkoły.
W szkole wciąż poszukuje się sposobów na podnoszenie efektywności pracy, uzyskiwanie coraz lepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych. Do tego celu powoływane są zespoły do opracowywania różnorodnych i konkretnych działań w tym kierunku.

Udział w zespołach:
- do spraw ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Procesy zachodzące w szkole lub placówce,
oraz w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym,
- do spraw opracowania programu profilaktyki.
Opracowanie i sporządzenie dokumentów:
- opracowanie procedur wypadku ucznia i nauczyciela,
- opracowanie procedur ewakuacji budynku szkoły,
- opracowanie procedur uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,
- opracowanie druku tygodniowego rozkładu zajęć,
- sporządzanie zestawień : konkursów, frekwencji, rozliczania godzin karcianych, podręczników i programów.
Efekty:
• nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów;
• satysfakcja z realizacji zamierzeń;
• praca w zespołach opracowujących różnego rodzaju dokumenty szkolne umożliwiła mi:
- podzielenie się posiadaną wiedzą ( wyniesioną ze szkoleń, studiowania literatury) z innymi nauczycielami,
- zdobycie nowych kompetencji,
- pogłębienie mojej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły,
- sprawniejsze planowanie zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
- zaznajomienie się z odpowiednimi aktami prawnymi.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
1. Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych.
W okresie stażu opracowałem i zrealizowałem dwa programy edukacyjne, których celem było podwyższenie funkcjonowania poziomu pracy szkoły oraz doskonalenie pracy własnej. Wszystkie dotyczyły zajęć pozalekcyjnych i prowadzone były w ramach pracy z uczniem zdolnym.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć sportowych z tenisa stołowego pt. „Trenuj razem z nami” dla klas I – III.
Ten program rozbudza zamiłowanie do rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Wpływa na poprawę ogólnej kondycji fizycznej. Szczególnie ważna sprawą jest troska o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny dzieci. Związane jest to, że w klubie ćwiczą uczniowie klasy pierwszej i trzeciej. Dysproporcje rozwojowe bywają olbrzymie. Pomimo, że na zajęciach spotykają się dzieci bardzo sprawne ruchowo. Uczy to jednak zdrowej rywalizacji i bardzo przygotowuje do udziału w zawodach.
• Opracowanie i wdrożenie programu własnego opracowanego na potrzeby projektu „Rozwijam się badając świat” dotyczył zajęć fotograficznych dla uczniów klas IV – VI.
Podczas tych zajęć uczniowie rozwijali własne zainteresowania fotografią. Kształcili umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem fotograficznym oraz komputerem. Poznali obsługę podstawowych programów do obróbki zdjęć oraz zdobyli wiedzę potrzebną do ich kadrowania i kompozycji. Wykonane zdjęcia były wspólnie oceniane, a najlepsze z nich zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej.
Efekty:
• umiejętność opracowania i wdrożenia własnego programu;
• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;
• podnoszenie własnych umiejętności dydaktycznych;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym;
• wykorzystanie technologii komputerowej;
• poszerzenie zakresu działalności szkoły.

2. Opracowanie własnego programu wychowawczego.
Przez cały okres stażu na początku roku szkolnego opracowywałem program wychowawczy dotyczący pracy na zajęciach wychowania fizycznego dla klas IV-VI. Program ten powstawał w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Szczególnie ważne dla mnie są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, które zostały ujęte i są realizowane podczas zajęć. Program wychowawczy dostosowywałem do potrzeb i problemów poszczególnych klas. Tematy ujęte w programie pozwoliły mi rozwijać zainteresowania sportowe, a także kształtować postawy etyczne i moralne uczniów.
Efekty:
• poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć;
• rozbudzenie zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Organizacja zawodów sportowych międzyszkolnych, gminnych i imprez szkolnych.
Praca nauczyciela to różne działania. Jeden z elementów działalności pedagogicznej jest przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych. Jednak wyzwaniem są imprezy przygotowywane dla szerszej publiczności. W czasie trwania stażu organizowałem i przygotowywałem zawody i konkursy ;
1. Międzyszkolne rozgrywki Mini Piłki Nożnej dziewcząt klas IV-VI – Tłuściec, październik 2010r.
2. Międzyszkolne rozgrywki Mini Piłki Nożnej chłopców klas I – III – Tłuściec , październik 2010r.
3. Gminne igrzyska młodzieży szkolnej Mini Piłki Nożnej Dziewcząt – Tłiściec, kwiecień 2011r.
4. Międzyszkolne rozgrywki Mini Tenisa Ziemnego klas IV – VI – Tłuściec, październik 2010r.
5. Gminnego konkursu wiedzy prewencyjnej pt. „Jestem Bezpieczny” - Tłuściec kwiecień 2010r.
Dużym przedsięwzięciem w naszej szkole jest organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Dnia dziecka. Impreza jest skierowana do uczniów klas 0 -VI oraz ich rodziców. Każdego roku wspólnie z innymi nauczycielami przygotowuję konkurencje sportowe aby wszyscy uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe i mogli aktywnie spędzić czas.
Efekty:
• aktywne spędzenie czasu wolnego;
• zwiększenie aktywności uczniów;
• aktywizują nie tylko uczniów zdolnych, dodają tez wiary w siebie uczniom słabszym.
• uczniowie i nauczyciele mają dużą satysfakcję z włożonego wysiłku.
• uczniowie zdobyli i pogłębili wiedzę z zakresu bezpieczeństw.

2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
W każdym roku szkolnym prowadziłem dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów zdolnych przygotowując ich do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. Największe osiągnięcia moich uczniów w czasie trwania stażu:
Zawody sportowe:
- II miejsce – drużyna dziewcząt- zawody gminne mini piłki nożnej w Maniach, Statuetka (najlepszy bramkarz)
- III miejsce – drużyna dziewcząt- zawody międzygminne mini piłki nożnej w SP nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
- II miejsce w gminnym turniej piłki nożnej chłopców.
- V miejsce w finale rejonu Biała Podlaska w indywidualnym tenisie stołowym,
- I miejsce w gminnych eliminacjach drużynowych w tenisie stołowym dziewcząt,
- I miejsce w międzygminnych eliminacjach drużynowych w tenisie stołowym dziewcząt,
- I miejsce w finale powiatu bialskiego w eliminacjach drużynowych w tenisie stołowym dziewcząt,
- III miejsce w finale rejonu Biała Podlaska w eliminacjach drużynowych dziewcząt w tenisie stołowym,
- I miejsce w gminnych eliminacjach mini piłki nożnej chłopców klas IV i młodsi,
- I miejsce w międzygminnych rozgrywkach piłki nożnej chłopców klas IV i młodsi,
- III miejsce w finale Powiatu Bialskiego w halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodsi,
- III miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego klas I – IV,
Udział w konkursach:
- I miejsce w XXXIV turnieju wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” w Halasach,
- II miejsce w gminnym konkursie fotograficznym pt. „Przyroda w obiektywie” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kożuszkach – 06. 10. 2010r.
- III – miejsce w Gminnym konkursie wiedzy prewencyjnej pt. „Jestem Bezpieczny” w Tłuśćcu – 27. 04. 2010r.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
W pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły istotny element stanowi współpraca z różnymi strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, stanowiącymi ogromne wsparcie dla pracy nauczyciela. Wszystkie formy działania nie są przypadkowe, wynikają ze Szkolnego Planu Pracy i Planu Rozwoju.
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.
Współpraca z Komisariatem Policji w Międzyrzecu Podlaskim
Wspólnie z Komisariatem Policji w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowałem w roku szkolnym 2009/2010 i 2011/2012 konkursy gminne wiedzy prewencyjnej pt. „Jestem bezpieczny”. W konkursach wzięły udział reprezentacje szkół z gminy Międzyrzec Podlaski.
Współpraca z MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim
Pełniąc rolę zastępcy koordynatora projektu „Rozwijam się badając świat” nawiązałem współpracę z MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim. Uczestnicy projektu korzystali raz w tygodniu z zajęć na basenie.
Współpraca z Urzędem Gminy
W ramach działalności klubu ULPKS „Sokoły” podjąłem się pisania projektów dotyczących zadań pożytku publicznego ogłoszonego przez Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski. Opracowałem dwa projekty zajęć sportowych i pozyskałem środki finansowe na zakup sprzętu sportowego do tenisa ziemnego, tenisa stołowego oraz stroi sportowych do piłki nożnej.
W ramach tych ofert realizowałem dwa zadania:
a) „Trenuj razem z nami” – pozyskane środki to 4100 zł na zakup strojów do piłki nożnej i stołów do tenisa.
b) „Bo liczy się sport i wspólna zabawa” – pozyskane środki to 2850 zł

Efekty:
• udział w zajęciach na basenie;
• zorganizowanie konkursu gminnego „Jestem bezpieczny”;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym;
• aktywne spędzanie czasu wolnego.

• pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu sportowego i na nagrody za udział w zawodach wewnątrzszkolnych.
• wzbogacenie bazy materialnej szkoły co ułatwiło pracę nauczycielom, a uczniom uatrakcyjniło i uprzyjemniło zajęcia.

2. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Współpraca z innymi nauczycielami pomaga zwiększyć efektywność podejmowanych działań, jest niezbędna w pracy nauczyciela. W moim przypadku współpraca ta polegała na spotkaniach z wychowawcami poszczególnych poziomów edukacyjnych, gdzie dokonywaliśmy analizy problemów wychowawczych. Szczególnie owocna była w ostatnim czasie, kiedy to wychodząc naprzeciw zmianom w oświacie w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych (rozp. MEN z 17.11.2010 r.), należało zdiagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne każdego ucznia. Wraz z wychowawcami innych klas każdego roku brałem udział w Akcji Sprzątania Świata.
Efekty:
• aktywniejszy udział uczniów na rzecz ochrony najbliższego środowiska,
• wzrost świadomości o ich odpowiedzialności za stan czystości okolicy,
• wzbogacenie wiedzy na temat recyklingu, nauka segregowania śmieci,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• integracja uczniów z poszczególnych klas
• aktywne spędzenie czasu wolnego z rodzicami (wspólna zabawa).
• pomoc uczniom mających problemy edukacyjne

Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
W okresie stażu nawiązałem współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego z okolicznych szkół. Były to głownie szkoły z naszej gminy. Współpraca polegała głównie na spotkaniach podczas których ustalaliśmy plan współpracy na bieżący rok szkolny. Plan dotyczył sposobu organizacji zawodów sportowych na bieżący rok szkolny .
Efekty:
• wymiana doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• integracja uczniów z różnych szkół;
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z ULPKS „Florian” w Kożuszkach.
Podczas realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Międzyrzec Podlaski zorganizowałem spotkanie towarzyskie z klubem sportowym ULPKS „Florian”, na którym rozegraliśmy turniej tenisa stołowego chłopców i dziewcząt klas I – III oraz turniej piłki nożnej klas IV – VI. Byliśmy również zaproszeni przez klub sportowy „Florian” na udział w Młodzieżowym biathlonie, za przygotowanie uczestników do tego turnieju otrzymałem podziękowanie.

4. Współpraca z Radą Rodziców i z innymi rodzicami.
Podczas stażu miałem możliwość współpracy z Radą Rodziców naszej szkoły. Przy ich wsparciu mogłem zakupić nagrody dla uczestników konkursów sportowych a szczególnie wsparli mnie finansowo przy realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez gminę Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2010/2011. Przez częste rozmowy indywidualne z rodzicami na dniach otwartych miałem możliwość informowania ich o postępach w nauce oraz o problemach wychowawczych na zajęciach sportowych.
Efekty:
• systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji;
• angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły.
• utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic;
• wsparcie finansowe w projekcie gminnym przez Radę Rodziców

§ 8 ust. 2 pkt 4f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ
1. Sukcesy w pracy zawodowej.
Nagrody (pieniężne) zostały mi przez Dyrektora szkoły za osiągnięcia bardzo dobrych wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Mają dla mnie duże znaczenie, ponieważ wiążą się z odniesionymi przeze mnie sukcesami szczególnie sportowymi. Wraz z uczniami ciężko na nie pracowałem. Nagrody te otrzymałem w roku: 2004. 2006 i 2009.
Podczas swojej pracy otrzymałem również znaczące odznaczenia:
BRĄZOWA ODZNAKA „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”-Warszawa 10. 04. 2002r.
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – Warszawa 28.06.2002r.
Ważniejsze sukcesy sportowe, które odniosłam w ostatnich latach:
- I miejsce w międzygminnych eliminacjach drużynowych dziewcząt w tenisie stołowym,
- I miejsce w finale powiatu bialskiego w eliminacjach drużynowych dziewcząt w tenisie stołowym,
- III miejsce w finale rejonu Biała Podlaska w eliminacjach drużynowych dziewcząt w tenisie stołowym,
- III miejsce w finale Powiatu Bialskiego w halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodsi.
§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
1. Spełniając wymogi kwalifikacyjne, skonstruowałem opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków:
a) studium indywidualnego przypadku (wychowawczy)
b) studium indywidualnego przypadku (edukacyjny)
2. Rozpoznawałem sytuację rodzinną i materialną uczniów poprzez rozmowy
z rodzicami, uczniami i wychowawcami.

PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania, które sobie postawiłem w planie rozwoju, w większości zostały przeze mnie zrealizowane. W czasie trwania stażu starałem się sprostać wymaganiom, jakie przed nauczycielem stawia nowa reforma edukacji. Część przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuował, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań, ponieważ uważam że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju. Zwiększyły ofertę edukacyjną szkoły, wpłynęły na poprawę jakości jej pracy i promocję w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.