X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25692
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawowe dane personalne

Imię i nazwisko nauczyciela: Li

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Ul. Szkolna 16
62-070 Konarzewo

Nauczany przedmiot: język polski, historia i społeczeństwo

Okres stażu: 01.09.2009 – 31.05.2012

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. § 8 ust. 2 pkt. 1.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2009r.
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole. Dobra znajomość prawa wewnątrzszkolnego, potwierdzenie dyrektora szkoły. Na bieżąco, w miarę potrzeb.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Okres stażu.
4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Tematy Rad szkoleniowych, wypisy, sprawozdania. Okres stażu.
5. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach. Recenzje, notatki, wykaz literatury. Okres stażu.
6. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami, w celu wspólnego, jednolitego oddziaływania na wychowanków. Włączenie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych. Sprawozdania z przeprowadzonych uroczystości. Okres stażu.
7. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem. Wymiana uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania uczniów. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Okres stażu.
8. Współpraca z logopedą szkolnym. Uzyskiwanie informacji o przebiegu terapii logopedycznej uczniów. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Okres stażu.
9. Opracowanie projektów edukacyjnych. Opracowanie projektów i wdrożenie ich do realizacji. Potwierdzenie dyrektora szkoły, sprawozdanie. Okres stażu.
10. Organizowanie konkursów szkolnych. Przeprowadzenie konkursów. Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania. Okres stażu.
11. Przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach. Udział uczniów w konkursach, wykonywanie różnych prac na konkursy, próby. Sprawozdania, ewentualne dyplomy. Okres stażu.
12. Współorganizowanie różnych akcji charytatywnych. Przeprowadzenie różnych akcji charytatywnych. Podziękowania, sprawozdania. Okres stażu.
13. Różne formy promocji szkoły w środowisku. Współorganizowanie różnych imprez kulturalnych, spotkań środowiskowych, wystaw plastycznych. Potwierdzenia, podziękowania, sprawozdania. Okres stażu.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 8 ust. 2 pkt. 2

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Opracowanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, scenariuszy zajęć, gazetek okolicznościowych. Opracowane dokumenty, wzory dodatkowych kart pracy, scenariusze, dyplomy, zaproszenia. Okres stażu.

2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela. Przygotowanie prezentacji awansu zawodowego. Okres stażu.
3. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej. Publikowanie swoich opracowań, korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Adresy stron internetowych publikowanych materiałów, sprawozdania. Okres stażu.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8 ust. 2 pkt. 3.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, rodziców. Opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy. Scenariusze zajęć, potwierdzenia nauczycieli, rodziców, sprawozdania. Okres stażu.
2. Prowadzenie pogadanek i warsztatów dla rodziców. Opracowanie tematów spotkań. Tematy spotkań, potwierdzenia rodziców. Okres stażu.
3. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych. Opracowanie interesujących zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczystości szkolnych. Przykłady opracowanych scenariuszy. Okres stażu.
4. Opracowanie materiałów do publikacji. Opracowanie i opublikowanie materiałów. Tematy opracowanych publikacji, potwierdzenia. Okres stażu.
5. Praca w zespole nauczycieli klas IV - VI. Wystąpienia na zespole, wzajemna wymiana doświadczeń. Referaty, potwierdzenia. Okres stażu.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. § 8 ust. 2 pkt. 4a.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły. Opracowanie programów wychowawczych. Programy wychowawcze. IX każdego roku.
2. Opracowanie i wdrożenie działań innowacyjnych pt: EtoLog –zaloguj się na ludowo Opracowanie i realizacja działań innowacyjnych, których głównym celem będzie połączenie zagadnień związanych z historią i tradycją naszego regionu a zwłaszcza miejscowości. Opracowanie działań, realizacja i prezentacja na zakończenie (maj- czerwiec) Rok szkolny 2009/2010

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. § 8 ust. 2 pkt. 4c.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Organizowanie wycieczek szkolnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych. Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania. Okres stażu.
2. Prowadzenie drużyny harcerskiej z elementami koła teatralnego dla uczniów klas IV-VI Opracowanie i wdrożenie planu pracy, prowadzenie drużyny. Plan pracy, ewaluacja. Okres stażu.
3. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania. Okres stażu.
4. Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. Potwierdzenia współpracy, zaświadczenia o szkoleniach. Okres stażu.
5 Badanie sytuacji wychowawczej w klasie. Test wyborów – ustalenie pozycji uczniów w klasie, opracowanie wyników, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy wychowawczej. Lista wyborów, opracowanie wyników. Okres stażu.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. § 8 ust. 2 pkt. 4e.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie. Organizowanie imprez okolicznościowych dla świetlic socjoterapeutycznych i osób starszych Potwierdzenia współpracy, sprawozdania, podziękowania. Okres stażu.
2. Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Lisówkach. Organizowanie imprez okolicznościowych. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania, podziękowania. Okres stażu.
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Dopiewie Udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach, wystawach plastycznych i imprezach środowiskowych. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Okres stażu.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Luboniu i Stęszewie. Pomoc dzieciom z problemami psychologicznymi i pedagogicznymi. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Okres stażu.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. § 8 ust. 2 pkt. 5.

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ich opis i analiza. Opis i analiza dwóch przypadków. Dołączony opis i analiza dwóch przypadków. Okres stażu.
2. Bliska współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, mająca na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz jej poziomu nauczania. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, spotkania z pedagogiem szkolnym. Analiza dokumentacji, indywidualne spotkania z rodzicami, potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Okres stażu.

Lidia Nawrocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.