X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25703
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Kraszkiewicz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2017
Opiekun stażu: mgr Izabela Borzymowska

Gołuchów, 1.09.2014 r.

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r.

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.
Nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Kraszkiewicz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2017
Opiekun stażu: mgr Izabela Borzymowska

Gołuchów, 1.09.2014 r.

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikającychz wymagań rozporządzenia MEN z 1marca 2013r.
§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

Forma realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
2. Udział w pracach Zespołu edukacji wczesnoszkolnej
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, przerw, wycieczek, wydarzeń kulturalnych
i wyjść pozaszkolnych.
4. Współpraca z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gołuchowie
5. Współorganizacja wydarzeń kulturalnych
w szkole, wynikających
z planu pracy szkoły i nie tylko.
Zamieszczanie fotorelacji z imprez szkolnych na szkolnej stronie www
wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz Zespołów

Termin
wrzesień 2014 – maj 2017
wrzesień 2014 – maj 2017
wg kalendarza imprez szkolnych

Potwierdzenie
potwierdzenia obecności na posiedzeniach RP oraz Zespołów w dokumentacji szkolnej

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Forma realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje szkoleniowe; warsztaty tematyczne, kursy doskonalące.
3. Czytanie literatury naukowej o tematyce psychologicznej, pedagogicznej oraz
o tematykach pokrewnych mających przełożenie na pracę w szkole.
4. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Ewaluacja swojej pracy.
zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły oraz własnymi zainteresowaniami
i potrzebami.

termin
w miarę potrzeb.
w ciągu roku szkolnego

Potwierdzenie
zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty.
lista przeczytanych pozycji naukowych.
analiza i omówienie wyników oceny wspólnie z opiekunem stażu

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Forma realizacji
Analiza dokumentacji.
Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r.
Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony).
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2013 poz. 520)
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie MEN z dnia
7 października 2009 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie nadzoru pedagogicznego..
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi przepisy dotyczące organizacji oświaty (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
-Statut Szkoły
WSO
Szkolny Program Wychowawczo – Opiekuńczy oraz Profilaktyczny
-Regulaminy wewnątrzszkolne

Termin
w okresie trwania stażu

§ 7 ust.2 pkt.1
Pogłębianie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także
oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Forma realizacji
1 1. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu– wnioski
z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć dydaktycznych.
Stosowanie elementów oceniania kształtującego podczas zajęć.
-Przygotowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, sprawdziany, testy diagnozujące.
Ewaluacja swojej pracy – ocena oraz samoocena swojej pracy.
-Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi
w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik zajęć, dziennik zajęć pozalekcyjnych, wypełnianie protokołów, sprawozdań, arkuszy.

Termin
wrzesień 2014 – maj 2017
wrzesień 2014
w czasie trwania stażu
na bieżąco

Potwierdzenie
kontrakt
plan rozwoju zawodowego
konspekty
Samooceny, karty ewaluacyjne zajęć i działań, analiza wyników samooceny
Dokumentacja szkolna

§ 7 ust.2 pkt.2 Pogłębianie umiejętności uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
(poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów,
obserwacja i analiza możliwości uczniów, rozmowy indywidualne z uczniami.
Praca na rzecz środowiska lokalnego (organizowanie i udział w akcjach prowadzonych w szkole, współpraca z wychowawcami innych klas, Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, Gołuchowskim Centrum Kultury Zamek, bibliotekami, OKL.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych (organizowanie lub współorganizowanie wycieczek, przygotowywanie uroczystości szkolnych, organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych na bieżąco

Termin
wg potrzeb
wg potrzeb
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.3 Pogłębianie umiejętności wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Forma realizacji
1 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali internetowych o charakterze edukacyjnym.
2 2. Wykonywanie zdjęć cyfrowych z imprez szkolnych i innych wydarzeń związanych
z placówką, edycja cyfrowa i publikacja w Internecie.
3 3. Wykonywanie zdjęć i prezentacji PPT oraz pamiątek ukończenia klas.
4 4. Wykorzystywanie tablicy interaktywnej, programów interaktywnych i prezentacji multimedialnych do prowadzenia zajęć
5 5. Publikacje własnych prac:
własnego planu rozwoju zawodowego, zdjęcia i sprawozdania materiałów dydaktycznych
6. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, materiałów, kart pracy ucznia, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku oraz sprawozdawczej ze stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.

Termin
cały okres stażu
na bieżąco,
wg potrzeb
na bieżąco
wg potrzeb
Dokumentacja cyfrowa

§ 7 ust.2 pkt.4 Pogłębianie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Formy realizacji
1. Analiza wyników nauczania.
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej
i indywidualna pomoc wychowankom.
3. Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach, zadaniach dodatkowych.
4. Korzystanie ze zbiorów bibliotek oraz darmowych publikacji internetowych (nowości książkowe, czasopisma).
5. Aktywna praca nad samokształceniem.

Termin
na bieżąco
Dokumentacja własna pracy nauczyciela

§ 7 ust.2 pkt.5 Pogłębianie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Organizowanie i współorganizowanie wyjść klasowych.
4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania
i innych dokumentów.
5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

wg potrzeb
Na bieżąco
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Dokumentacja szkolna
Dokumentacja własna pracy nauczyciela

POtwierdzenie
Dokumentacja szkolna
Dokumentacja własna pracy nauczyciela

Opracowane przez ElżbietęKraszkiewicz
Szkoła POdstawowa w Gołuchowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.