X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25677
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
BEATY JANKOWIAK
nauczyciela języka niemieckiego w Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie realizowany w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2017 roku w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.1 pkt. 1)
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).
Karta Nauczyciela
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, MENiS i portalach edukacyjnych
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Napisanie planu rozwoju
2. Wstępna ocena własnych umiejętności , doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Doskonalenie form i metod pracy na lekcjach języka niemieckiego.
Przygotowanie ankiet na temat motywacji uczniów wobec uczenia się języka niemieckiego oraz trudności z przyswajaniem tego języka.
Opracowywanie scenariuszy lekcji, systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą , gromadzenie własnych materiałów pomocniczych.
Dokonywanie zmian PZO z języka niemieckiego.
3. Uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących.
Poznanie procedury stosowania aktywizujących metod nauczania.
Wykorzystanie aktywizujących metod w swojej pracy zawodowej.
Prowadzenie zajęć różnymi metodami aktywizującymi.
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, wszechstronne przygotowanie uczniów do dalszej edukacji.
Organizowanie szkolnych i powiatowych konkursów z języka niemieckiego dla chętnych i zainteresowanych uczniów.
Zachęcanie uczniów do korzystania ze stron internetowych poświęconych nauce języka niemieckiego.
Wdrożenie korespondencji uczniów z młodzieżą z krajów niemieckojęzycznych.
Opracowywanie z uczniami i umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów związanych z językiem niemieckim.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie.
6.Przygotowanie projektu sprawozdania.
Autorefleksja, opis realizacji planu.
7. Doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem technik komputerowych.
Opracowywanie różnych pomocy dydaktycznych, materiałów dla uczniów metodą komputerową – testy, ćwiczenia, prezentacje multimedialne z wykorzystaniem komputera własnego.
Ustawiczna nauka własna związana z pogłębieniem wiedzy informatycznej.
Opracowywanie w Excelu wyników testów.
8.Korzystanie z Internetu, celem zebrania materiałów dotyczących oświaty, przepisów oraz materiałów pomocnych na lekcji.
Korzystanie ze stron poświęconych językowi niemieckiemu, blogów oraz serwisów dla nauczycieli.
Bieżące studiowanie publikacji w Internecie oraz aktualności na portalach internetowych.
Wyszukiwanie nowości wydawniczych na stronach internetowych wydawnictw.
Wykorzystanie w pracy na lekcji gier, ćwiczeń, słowników obrazkowych, piosenek i filmów w języku obcym.
9. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Przedstawienie wymaganej dokumentacji.
10 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Nawiązywanie kontaktów z rodzicami, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Współpraca z kadrą wychowawczą szkoły, stałe utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi nauczycielami szkoły w celu wymiany informacji na temat uczniów.
11. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przeprowadzenie i omówienie odbytych lekcji.
Dzielenie się własnymi doświadczeniami pedagogicznymi z młodszymi nauczycielami.
12. Opublikowanie na portalu internetowym scenariuszy zajęć, sprawdzianów, konkursów.
Przygotowanie materiałów i przesłanie na stronę internetową.
13. Dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły.
Prowadzenie kroniki szkolnej.
14. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem
dydaktycznym.
Organizowanie gazetek tematycznych.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Dbałość o czystość i estetykę klasy.
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust.1 pkt 2)
1. Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
Opracowanie programu zajęć zgodnie z oczekiwaniami uczniów.
2. Opracowanie i realizacja programów, regulaminów i innych przedsięwzięć edukacyjnych - opracowanie planu pracy wychowawcy.
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego.
Opracowanie regulaminów konkursów.
3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury oraz zajęć pozalekcyjnych.
Organizowanie wyjazdów do kina , muzeum itp.
Organizowanie spotkań integracyjnych.
4. Współpraca z rodzicami.
Przygotowanie pogadanek z rodzicami.
Opracowanie i odczytanie referatu.
5. Indywidualizowanie nauczania.
Praca z uczniem zdolnym (przygotowywanie do konkursów ) oraz praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6. Współpraca ze szkolnym pedagogiem.
Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.
Współorganizowanie spotkań z terapeutami lub psychologami w ramach zajęć godzin wychowawczych.
7. Współpraca z wydawnictwem szkolnym Nowa Era.
Udział w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez wydawnictwo w celu zapoznania się z ofertą wydawniczą i wyborem najlepszych podręczników do nauczania języka niemieckiego.
Stały kontakt z konsultantką wydawnictwa Nowa Era.
8. Współpraca z Policją, Sądem Rejonowym, Poradnią PP.
Przekazywanie opinii o uczniach mających konflikt z prawem, opinii o uczniach stwarzających problemy wychowawcze.
9. Współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego.
Spotkania z innymi nauczycielami uczącymi języka niemieckiego, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.
10. Współpraca z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.
Organizowanie spotkań z osobą z Niemiec w celu ćwiczenia umiejętności komunikowania się w tym języku.
11. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły.
Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Niemieckim.
Opracowanie folderu szkoły w języku niemieckim.
Prowadzenie kroniki szkolnej
12. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi
nauczycielami.
Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
Prowadzenie lekcji otwartych.
Opracowanie materiałów do publikacji na wybranych stronach www.
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.
Zapoznawanie innych nauczycieli j. obcych z procedurami sprawdzania egzaminu gimnazjalnego zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi na szkoleniach dla egzaminatorów.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż (§8 ust.1 pkt 3)
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Udział w pracach komisji egzaminacyjnej sprawdzającej egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego.
2. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia i odświeżenia swoich wiadomości, pogłębienia wiedzy merytorycznej i podnoszenie kompetencji.
Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej.
Lektura i analiza literatury fachowej.
Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na zajęciach języka niemieckiego.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.
3. Doskonalenie warsztatu pracy przez udział w szkoleniach.
Udział w różnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego(w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych)
4. Uczestniczenie w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach zespołu przedmiotowego i międzyprzedmiotowego.
Uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach Rady Pedagogicznej.
5. Aktywne uczestnictwo w pracach komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej.
Przeprowadzanie i analiza ankiet.
6. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i
wychowawczych.
Obserwowanie i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.