X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25672
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112,
z póź. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393)
Nadrzędny cel podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczy-ciela mianowanego.
Powinności nauczyciela w czasie odbywania stażu:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 1
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowi-ska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 2)
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 3)
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogól-nych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nielet-nich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 4)
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczy-ciel odbywał staż (Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 5)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 1)

Zadania do wykonania/Formy i sposoby realizacji/Termin zrealizowania/Sposoby dokumentowania

- Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego - IX 2014 (Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju)
- Nawiązanie współpracy z Opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy z Opiekunem stażu. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. - IX –X 2014 (Kontrakt)
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Wpisy w dzienniku zajęć,
Cały okres stażu. (Dzienniki lekcyjne).
- Plany pracy - Cały okres stażu (Plany pracy)
- Udział w opracowaniu Indywidualnych Programów Nauczania dla uczniów. - Cały okres stażu (Indywidualne Programy Nauczania)
- Prowadzenie dokumentacji związanej z własnym warsztatem pracy
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014
Teczka stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
- Gromadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Cały okres stażu
- Dokonywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu (Sprawozdania z przebiegu stażu)
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. - V 2017r.
(Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne)
- Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych - Cały okres stażu (Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki)
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu i innych nauczycieli - Cały okres stażu (Konspekty, notatki)
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie scenariuszy, analiza - Cały okres stażu (Scenariusze, notatki)
- Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego
Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, podziękowań, programów, scenariuszy zajęć wynikających z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju - Na bieżąco (Zgromadzone materiały)

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środo-wiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 2)

Zadania do wykonania/Formy i sposoby realizacji/Termin zrealizowania/Sposoby dokumentowania

- Poznanie potrzeb rozwojowych oraz środowiska rodzinnego uczniów. Analiza orzeczeń PPP uczniów - Cały okres stażu (wpisy do dzienników, wywiady)
- Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych. Indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami. - Cały okres stażu (wpisy w dzienniku zajęć, notatki)
- Współudział w organizowaniu imprez okolicznościowych, wewnątrzszkolnych zawodów sportowych. Pomoc w przygotowaniu przedstawień, zawodów, obsługa sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego - Cały okres stażu (Potwierdzenia, wpisy w dokumentacji).
- Udział uczniów szkoły w zawodach sportowych.
Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, opieka nad uczniami podczas zawodów. - Według kalendarza imprez sportowych.
(Dyplomy, zapisy w dziennikach, notatki, potwierdzenia)

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 3)

Zadania do wykonania/Formy i sposoby realizacji/Termin zrealizowania/Sposoby dokumentowania

- Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej w warsztacie pracy pedagogicznej. Praktyczne zastosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji
szkolnej - Cały okres stażu (Dokumentacja własna)
- Wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy własne - Cały okres stażu (Spis odwiedzanych stron internetowych)
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego - Wrzesień 2014 (Dokumentacja własna)
- Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego - Październik 2014 (Adres strony internetowej)

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogól-nych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nielet-nich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 4)

Zadania do wykonania/Formy i sposoby realizacji/Termin zrealizowania/Sposoby dokumentowania

- Aktywne realizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych - Cały okres stażu (Dokumentacja własna, Potwierdzenie pedagoga i psychologa)
- Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych,
uroczystości - Cały okres stażu (Dokumentacja szkolna,Potwierdzenie opiekuna)
- Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci - Cały okres stażu (Wykaz literatury)

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczy-ciel odbywał staż (Dz. U. z 2013 poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 5)

Zadania do wykonania/Formy i sposoby realizacji/Termin zrealizowania/Sposoby dokumentowania

- Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Analiza dokumentacji (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej) - Okres stażu (Akty prawne, notatki)
- Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet)- Okres stażu (Notatki)
- Śledzenie zmian zachodzących
w przepisach - Okres stażu (Notatki)
- Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (Szkolny program profilaktyki, program wychowawczy, statut SOSW, statut przedszkola, plan pracy ośrodka, wewnątrzszkolny system oceniania) - Okres stażu (Dokumentacja, notatki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.