X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25527
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podczas stażu realizowałam główne cele:
1) uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2) pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3) poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

W planie rozwoju zawodowego wytyczyłam kierunki rozwoju oraz zadania do wykonania.

Poznawanie procedury awansu zawodowego
- analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego (Rozporządzenie MENiS, Karta Nauczyciela);
- opracowałam plan rozwoju zawodowego;
- sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
- opiekowałam się pracownią przedmiotową, zakupiłam nową planszę z wzorami, dbałam o wystrój klasy;
- opracowałam i realizowałam plany wynikowe;
- opracowałam i realizowałam plany wychowawcze zgodne ze Szkolnym Programem Wychowania i Profilaktyki;
- brałam udział w pracach komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej nt. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym;
- odbyłam indywidualne spotkania z panem Pawłem Iwanowskim w ramach projektu KOWEZiU – pomoc w przeprowadzeniu konkursu „Moja Kariera”;
- jako członek zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki pomogłam w opracowaniu planu pracy tego zespołu;
- przygotowywałam uczniów do udziału w licznych konkursach z matematyki (Kangur, Alfik, Matematyczne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży, Matematyka Innego Wymiaru, TestMatematykaPlus, Genius Logicus, konkursy organizowane przez uczelnie wyższe). Moi uczniowie często osiągali wysokie wyniki, lub zajmowali bardzo dobre miejsca w tych konkursach (Mateusz Grygo zajął 38 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej w konkursie Geniuslogicus, uczeń Ernest Przestrzelski został finalistą konkursu matematycznego „Archimedes”, uczennica Ewelina Bukowska wygrała indeks Politechniki Gdańskiej; w konkursie „Matematyczne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży” uczennica Anna Klimaszewska zajęła 3 miejsce w województwie (2012r.), uczennica Paulina Tyszlak 1 miejsce w województwie (2013r.), uczeń Jakub Dobrzyjałowski i uczennica Natalia Przybylska zajęli 2 miejsce w województwie, a uczeń Marek Kalinowski 7 miejsce w kraju(2014r.))
- brałam udział, we wszystkich Radach Pedagogicznych, które odbywały się w okresie odbywania stażu. Potwierdzenie mojej obecności jest w protokołach z Rady Pedagogicznej;
- brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
• konferencja „Analityk, doradca, przewodnik? Różne role nauczyciela w procesie diagnozowania i kształtowania umiejętności uczniów klas maturalnych” – MODM w Ełku;
• szkolenie „Umiejętności matematyczne uczniów na podstawie wyników matury z matematyki w maju 2011r. Matura z Operonem – program przygotowań dla ucznia i nauczyciela” – MODN w Ełku;
• spotkanie metodyczne „Matura z Operonem – program przygotowań dla ucznia i nauczyciela” – wyd. Operon;
• spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• szkolenie „Różnice w podstawie programowej z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej od września 2012. Oferta edukacyjna Wydawnictwa Pazdro” – MODN w Ełku;
• kurs internetowy „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” – wyd. Operon;
• warsztat „Przekonam Was, że mam rację, czyli o wyższości zadań na dowodzenie nad zadaniami na obliczanie” – wyd. GWO;
• szkolenie „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” – OSI CompuTrain S.A. Warszawa;
• szkolenie „Aktywne rozkłady materiału” – LIBRUS;
• szkolenie „Nowa formuła egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015” – OKE Łomża;
• wykład i warsztaty „uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”;
• szkolenie dla szkolnych doradców zawodowych – pan Paweł Iwanowski;
• udział w e-konferencji „Dobra strategia przygotowań do matury 2015. Projekt ZDASZ TO” i uzyskanie certyfikatu uczestnictwa;
• uzyskanie certyfikatu „Łowca Talentów”;
• uzyskanie tytułu Elimatteam Lidera;
• szkolenie egzaminatorów przed sprawdzaniem prac maturalnych;
• sprawdzanie prac maturalnych;
• udział i prowadzenie zajęć w projekcie „Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczowym”;
• prowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole w ramach projektu „Matematyka Innego Wymiaru”;
- prowadziłam zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
- prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dla uczniów słabych mające na celu uzupełnienie i utrwalenie wiadomości;

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej
- doskonaliłam umiejętności obsługi komputera;
- pracowałam z wykorzystaniem komputera do pisania: scenariuszy zajęć, sprawdzianów, dyplomów, planów wynikowych;
-poznałam podstawowe programy;
- wykorzystywałam na lekcjach urządzeń multimedialnych;
-korzystałam z własnego komputera, z programów pakietu Microsoft Office takich jak: Microsoft Word (plany wynikowe, plany wychowawcze, kartkówki, klasówki, opracowanie wyników matur, dyplomy dla uczniów itp.), Microsoft Excel (opracowywanie wyników matur), Power Point (tworzenie prezentacji multimedialnych – wybór dalszej drogi życiowej)
- bardzo często korzystałam z zasobów Internetu (stron wydawnictw: Nowa Era, GWO, WSiP), szukając ciekawych scenariuszy lekcji wychowawczych i lekcji matematyki;
- czasami pomagałam uczniom i studentom w rozwiązywaniu zadań na stronie internetowej www.zadania.info
- korzystałam z dziennika elektronicznego LIBRUS
- uczestniczyłam w różnych formach dokształcania (szkolenie „E-belfer...”, „Aktywne rozkłady materiału” – LIBRUS);
- brałam udział w e-szkoleniach i e-konferencji.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Opracowywałam i udostępniałam do wykorzystania innym nauczycielom matematyki scenariusze zajęć, testy, sprawdziany;
- brałam aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
• wspólnie układaliśmy sprawdziany i prace kontrolne;
• analizowaliśmy wyniki uzyskane przez uczniów;
• przygotowywaliśmy uczniów do konkursów;
• wybieraliśmy zadania do szkolnej ligi zadaniowej i sprawdzaliśmy wyniki;
• opracowywaliśmy wyniki matur i matur próbnych, wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem nieletnich
Podczas stażu organizowałam zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy mieli trudności z nauką, w trakcie lekcji starałam się zwracać większą uwagę na takie osoby, zwracałam uwagę na samodzielną pracę uczniów słabszych podczas lekcji. Zachęcałam do zadawania pytań.
Uczniów zdolnych przygotowywałam do różnych konkursów logicznych i matematycznych. Podczas lekcji dawałam trudniejsze zadania, by mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnością rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, uczniom którzy chcieli zdawać matematykę w zakresie rozszerzonym zadawałam zadania do samodzielnego rozwiązania, które następnie sprawdzałam wskazując popełnione błędy.
Oprócz zwykłych metod uczenia (tłumaczenia, robienia zadań, ćwiczenia, rozmów) wprowadzałam też metody aktywizujące uczniów. Między innymi burzę mózgów – zadawałam pytanie, stawiałam problem, a uczniowie podając różne pomysły, próbowali rozwiązywać zadanie. Czasami podczas lekcji uczniowie pracowali w grupach. Dostawali wtedy kilka zadań do rozwiązania. Grupy dzieliłam w taki sposób, by w każdej była osoba zdolniejsza, a rozwiązanie zadań przedstawiała zawsze osoba najsłabsza. Metoda ta mobilizowała całą grupę nie tylko do rozwiązania zadań, ale też do wytłumaczenia ich osobie najsłabszej, która następnie musiała wytłumaczyć zadania przed całą klasą.
Prowadziłam zajęcia w z innowacji pedagogicznej „Matematyka Innego Wymiaru”.
Opracowałam plan orientacji szkoły.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Brałam udział w komisjach egzaminacyjnych, jako członek oraz przewodnicząca zespołu nadzorującego egzamin maturalny z różnych przedmiotów. Jako egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawdzałam matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- prowadziłam koło matematyczne;
- zorganizowałam logiczny konkurs wewnątrzszkolny „Szkolna Liga Zadaniowa”.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Będąc wychowawcą klasy starałam się na bieżąco kontrolować sytuację klasy, głównie poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, ale również poprzez rozmowy z całą klasą, poznawałam potrzeby swoich wychowanków. Częste rozmowy, kontrola ocen i nieobecności, kontakt z rodzicami pomagały mi w diagnozowaniu potrzeb. Na każdej lekcji poprzez kontrolę frekwencji, ocenę umiejętności i zdobytej wiedzy, poznawałam możliwości uczniów.
Jako wychowawca organizowałam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które pomogły mi poznać wychowanków, ich problemy, ich zachowania nie tylko podczas lekcji. Organizowałam między innymi:
- Wigilia klasowa;
- Mikołajki klasowe;
- Andrzejki;
- wycieczka w góry;
- biwak;
Ogniska;
- bezkrwawe safari w Zatykach;
- wyjazd do obserwatorium w Olsztynie;
- wyjazdy do teatru im S. Jaracza w Olsztynie na spektakle „Intermedia Staropolskie”, „Damy i Huzary”.
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia, głownie na godzinach wychowawczych, na temat uzależnień, stresu, patologii w rodzinie i bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zdrowego odżywiania. Cały czas kontrolowałam frekwencję uczniów, w szczególności wychowanków na zajęciach lekcyjnych. W razie wątpliwości przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i kontaktowałam się z ich rodzicami. Świadczą o tym wpisy w dziennikach lekcyjnych.
Podejmowałam również współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę.
- Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi (wyjścia klas trzecich do PUP);
- Dom Kultury w Gołdapi;
- utrzymywałam stały kontakt z powiatowym doradcą zawodowym panem Pawłem Iwanowskim.
Jako wychowawca często musiałam wykorzystywać swoją wiedzę pedagogiczną w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów klasowych, rodzinnych i indywidualnych moich wychowanków. Wiedza ta pomagała mi zarówno w kontaktach z uczniami i ich rodzicami oraz w integrowaniu klasy. Uczniowie często mówili mi o swoich problemach, czasami oczekiwali pocieszenia (sprawy sercowe, konflikt pokoleń), a czasami rady i pomocy (konflikty z innymi nauczycielami, alkoholizm i przemoc w rodzinie, agresja rówieśników). Zawsze w miarę swojej wiedzy i możliwości starałam się pomóc.
Jako pełnomocnik do spraw orientacji zawodowej zbierałam informacje o losach absolwentów, opracowywałam wyniki.
Rozmawiałam z nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat zachowania, sytuacji życiowych i problemów rodzinnych moich wychowanków.
Prowadziłam rozmowy i konsultacja z panią pedagog na temat trudności w nauce uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami oraz na temat sytuacji w domu i dziwnych zachowań moich wychowanków.

Inne działania
W każdym roku szkolnym, na koniec semestru i roku, dokonywałam oceny swojej pracy. Samoocena jest opracowywana w sprawozdaniu rocznym, które należy dostarczyć dyrekcji. Są tam ujęte między innymi: podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w danym roku oraz wnioski do dalszej pracy.
Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumentację prac. Systematycznie wypełniałam dzienniki lekcyjne, dziennik elektroniczny LIBRUS, pisałam plany pracy oraz sprawozdania z tych planów. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia, plany były przechowywane. Całą dokumentację na bieżąco przedstawiałam dyrektorowi.
Systematycznie wpisywałam tematy lekcji, sprawdzałam obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, wypełniałam dzienniki oraz arkusze ocen zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. Zawsze w terminie oddawałam dla dyrektora plany wynikowe, plany wychowawcze, plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z tego planu. Wypełniałam również systematycznie dziennik elektroniczny LIBRUS (oceny, nieobecności, usprawiedliwienia).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.