X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25555
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko: Aleksandra Pusdrowska
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach
3. Stanowisko: nauczyciel- wychowawca świetlicy
4. Posiadane kwalifikacje:
kontynuacja studiów magisterskich: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana wczesna edukacja
Studia podyplomowe o kierunku Oligofrenopedagogika
Studia licencjackie: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, kierunek: Pedagogika, specjalność: Wczesna edukacja z logopedią

2. STAŻ:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015
3. Opiekun stażu: mgr Alicja Baran

3.CELE STAŻU:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
poznawanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy
poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z osobą , w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie),
kontynuacja studiów magisterskich,
współorganizowanie okolicznościowych uroczystości i konkursów,
pomaganie uczniom w nauce i wyrównywania braków szkolnych,
poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

4. POSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 9d ust.1 i 7, art.9c ust. 4 i 6
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.)- § 3 i 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010r., nr 235, poz.1543)

5. PLAN DZIAŁANIA:

Znajomość organizacji , zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
§ 6 ust. 2 pkt 1

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza Karty Nauczyciela. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień
2014r.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania organów szkoły
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, zastępstwami, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Udział w radach pedagogicznych, zespołach zadaniowych.
Na bieżąco

Cały okres stażu

Lista obecności
Zapoznanie się
z dokumentami regulującymi pracę szkoły
Poznanie podstawowych przepisów dotyczących systemu oświaty: Ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.

Analiza szkolnej dokumentacji obowiązującej nauczycieli i wychowawców:
- Statutu Szkoły
( w szczególności:
Regulamin świetlicy,
Regulamin wycieczek i imprez,
Regulamin dowozów,
Regulamin Rady Rodziców,
Procedury obowiązujące w świetlicy),
- Programu Wychowawczego i
Profilaktycznego,
- Koncepcji Pracy Szkoły,
- Postawy programowej kształcenia
ogólnego.

Wrzesień
2014r.
oraz
cały okres
stażu

Notatki własne
Zapoznanie się
z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej
Prowadzenie dzienników grup świetlicowych- inne dokumenty świetlicy (rejestr uczniów dowożonych, karty zapisu ).
Przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych.
Cały okres
stażu
Wpisy w dziennikach zajęć.

Scenariusze
z prowadzonych zajęć
Poznanie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
(szkolenie BHP)
Udział w szkoleniu wewnętrznym.
Wrzesień
2014r.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 6 ust. 2 pkt. 2

Nawiązywanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte, zawarcie kontaktu
z opiekunem.
Wrzesień
2014r.
Opracowanie zasad współpracy
Określenie roli wychowawcy świetlicy.

Opracowanie planu i dokumentacji świetlicy.
Bezpośrednia rozmowa.
Na bieżąco
Uwagi w autorefleksji

Ksero dokumentacji
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna lub innego nauczyciela
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza.
Raz w miesiącu
Scenariusze z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Przygotowanie się do prowadzonych zajęć
Wykorzystanie z wszelkich zbiorów oraz pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco

Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek.
Na bieżąco
Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Pisemna prezentacja przeczytanych książek oraz omówienie tematyki wybranych czasopism.
Współorganiza - cja imprez i okoliczno-ściowych uroczystości i konkursów
Współorganizacja imprez, uroczystości i konkursów.
Okres stażu
Sprawozdanie z współorganizacji uroczystości, zdjęcia.
Potwierdzenia od organizatorów konkursów,
dyplomy.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
W trakcie stażu
Teczka stażysty, zaświadczenie o publikacji

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust. 2 pkt. 3

Zapoznanie
z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu opiekuńczo- wychowawczego świetlicy, opracowanie pozycji tygodniowych cykli tematycznych
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy.

Wybór tematów na bieżący rok.

Zapoznanie się z harmonogramem imprez.

Listopad
2014r.
Opracowany plan opiekuńczo- wychowawczy świetlicy
i plan cykli tematycznych dla grupy „0”.
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, obserwacja.
Przez cały okres trwania stażu
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie

Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Obserwacja,
indywidualne rozmowy,
rozwiązywanie problemów bieżących,
współpraca z rodzicami, pedagogiem.
W trakcie stażu
Notatki
Poznanie instytucji które wspomagają szkołę w pracy wychowawczo- terapeutycznej
Poszukiwania własne, uzyskanie informacji na temat instytucji wspomagających szkołę
w sprawach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Poznanie zakresu pomocy. Rozmowa z pedagogiem szkolnym.
Wrzesień 2014r. -
Maj
2015r.
Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy
Współpraca
z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym
Bezpośrednie rozmowy
z wychowawcami klas.
W trakcie stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce, gry i zabawy edukacyjne.
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt. 4

Obserwacja oraz analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wniosków.
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Omawianie przeprowadzo - nych zajęć
Analiza przeprowadzonych zajęć- ustalenie wniosków do dalszej pracy
Na bieżąco
Arkusz obserwacji zajęć

........................................,. ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.