X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25556
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

Marceliny Żygowskiej – nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym „Czwóreczka”

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Tczew, wrzesień 2014
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

p. Zadania Formy realizacji Termin Osoby wspierające, dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, Karta Nauczyciela) - śledzenie stron internetowych MEN

IX 2014 Współpraca z opiekunem stażu, poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, zawarcie kontraktu IX 2014 Przejrzyste zasady współpracy, wzajemna obserwacja zajęć
3 Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności. Warsztaty, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych, współpraca z Radą Pedagogiczną
Okres stażu Zaświadczenia
4 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena Okres stażu
5 Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Okres stażu Listy obecności
6 Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza przedszkola;
gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, tworzenie dekoracji sali, kącików tematycznych
Okres stażu Notatki, zbiór scenariuszy zajęć, pomoce dydaktyczne
7 Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć, założenie i prowadzenie kart współpracy z rodzicami,
założenie i prowadzenie obserwacji dziecka, badanie gotowości szkolnej dziecka
Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- wychowawczej Okres stażu Dziennik zajęć, teczka współpracy,
arkusz obserwacji dzieci, karty badania gotowości szkolnej
8 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Hospitacje według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników Okres stażu Wnioski z obserwacji i hospitacji, scenariusze i konspekty zajęć.
9 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Okres stażu Scenariusz zajęć, sprawozdanie zawierające wnioski.
10 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, scenariuszy zajęć Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze zajęć
11 Przygotowanie projektu sprawozdania Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju V 2017
12 Określenie dalszej ścieżki rozwoju Wnioski do dalszej pracy

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Osoby wspierające, dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb, przeprowadzenie ankiety dla rodziców
Okres stażu Protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności, ankiety.
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, diagnoza grupy rozmowy z dziećmi. Okres stażu Arkusze obserwacji, arkusze diagnostyczne
3 Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów, rozmowy indywidualne Okres stażu Adnotacje karcie indywidualnej dziecka, opinie z Poradni Psychologiczno - pedagogicznej
4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, z Fabryką Sztuk Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć
5 Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć indywidualnych dydaktyczno– wychowawczych Okres stażu Karty indywidualne dziecka, wpisy w dzienniku.
6 Opieka nad dziećmi zdolnymi Indywidualizacja zajęć dla dzieci zdolnych Okres stażu Karty indywidualne dziecka, wpisy w dzienniku.
7 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości szkolnych wg harmonogramu imprez przedszkolnych i grupowych
Okres stażu Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
8 Współpraca z rodzicami i dziadkami. Nawiązanie współpracy z rodzinami dzieci poprzez organizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, itp. włączenie w organizację uroczystości itp.
Okres stażu Scenariusze.

9 Udział dzieci w różnorodnych konkursach Przygotowywanie dzieci do konkursów, itp. Okres stażu Dyplomy, podziękowania.
10 Organizowanie wycieczek
Współorganizowanie wycieczek grupy
Okres stażu Harmonogram wycieczek
11 Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.
Pomoc w przygotowaniu imprez dla całej szkoły, praca w zespole wg harmonogramu
Okres stażu

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Osoby wspierające, dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, pisanie zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń,
Okres stażu Dokumentacja
2 Systematyczne korzystanie z Internetu. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy dydaktycznej, artykułów z dziedziny pedagogiki, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych Okres stażu
3 Doskonalenie multimedialnych technik Dokumentacja stażu w formie elektronicznej, prezentacja w PowerPoint Okres stażu Płyta CD z zapisem elektronicznym.
4 Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl i innych, w celu poszerzenia własnego warsztatu pracy Okres stażu Wykaz stron internetowych.
5 Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego na portalu www.literka.pl lub www.edux.pl Listopad 2014 Zaświadczenie ze strony internetowej.

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Osoby wspierające, dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Aktywna praca nad samokształceniem, znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki Aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola. Udział w radach szkoleniowych Okres stażu Świadectwa, ocena dorobku, potwierdzenie dyrektora
2 Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole Okres stażu
3 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Okres stażu Wpisy w dzienniku

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Osoby wspierające, dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza aktów prawnych, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, gromadzenie podstawowych aktów prawnych. Zapoznanie się z:
Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela
Okres stażu Akty prawne
2 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Śledzenie na bieżąco materiałów rozpowszechnianych przez internet Okres stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.