X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25552
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Mazur
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2014 – 31.05.2017)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: xxxxx
Dyrektor placówki oświatowej: xxxxx

Udział w pracach organów związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz jego potrzeb i środowiska lokalnego (§7, ust.1. pkt.1)

Zadania do wykonania
1.Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania przedszkola

Formy i sposoby realizacji
• Udział w pracach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym,
• Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości przedszkolnych,
• Opracowanie programu profilaktycznego dla przedszkola,
• Szeroka współpraca z nauczycielami przedszkola podczas realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,

2.Praca w zespole do spraw planowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Formy i sposoby realizacji
• Rozpoznawanie problemów dziecka,
• Ustalenie zakresu, w jakim dziecko wymaga pomocy,
• Opracowanie planu działań wspierających,
• Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§7, ust.1. pkt.2)

Zadania do wykonania
1.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

Formy i sposoby realizacji
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, itp.)
• Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty (§7, ust.1. pkt.3)

Zadania do wykonania
1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela za szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

Formy i sposoby realizacji
• Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Obowiązujące Rozporządzenia MEN związane z pracą nauczyciela przedszkola
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi i tworzeniu dokumentacji
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, szkoleniowych
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego (portale internetowe, czasopisma)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7, ust.2, pkt.1)

Zadania do wykonania
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
• Ustalenie zasad współpracy
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

Formy i sposoby realizacji
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Formy i sposoby realizacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowywanie konspektów zajęć i ich analiza z opiekunem.
• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Formy i sposoby realizacji
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz poszukiwanie nowych, ciekawych form pracy
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć
• Dostosowywanie pomocy do możliwości indywidualnych dziecka
• Wzbogacenie bazy pomocy własnych
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Indywidualizacja procesu nauczania (praca indywidualna, wyrównawcza)
• Systematyczne dbanie o wystrój sali i holu przedszkolnego

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Formy i sposoby realizacji
• Systematyczne opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka i współpracy z rodzicami
• Dokonywanie obserwacji dziecka

6. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Formy i sposoby realizacji
• Opracowywanie i gromadzenie na bieżąco materiałów potwierdzających realizację zadań

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7, ust. 2, pkt.2)

Zadania do wykonania
1. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej

Formy i sposoby realizacji
• Poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego
• Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka
• Zbieranie informacji wg. przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji dziecka)
• Rozmowy indywidualne z dzieckiem
• Przeprowadzanie rozmów z rodzicami
• Współpraca ze specjalistami

2. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Stały, systematyczny kontakt z rodzicami
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci
• Organizowanie zebrań i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych działań;
• Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków
• Włączenie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole
• Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola

3. Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.

Formy i sposoby realizacji
• Współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych
• Opracowywanie scenariuszy, materiałów, dekoracji

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Formy i sposoby realizacji
• Udział w lokalnych imprezach środowiskowych
• Współpraca z instytucjami: ZOZ, Sanepid, Policja, Biblioteka Miejska, Straż Pożarna
• Współorganizowanie wycieczek po najbliższej okolicy
• Promowanie placówki przez przygotowywanie i udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje i przedszkola
• Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i naturalnymi (spotkanie z policjantem, strażakiem)
• Angażowanie rodziców w pomoc w przygotowywaniu imprez

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§7, ust.2, pkt.3)

Zadania do wykonania
1. Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach

Formy i sposoby realizacji
• Korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania i drukowania potrzebnych informacji dotyczących prawa oświatowego
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie, wykonywanie środków i pomocy dydaktycznych stworzonych przy użyciu zasobów internetowych i programów komputerowych
• Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, konspektów.
• Systematyczne dbanie o wystrój sali i holu przedszkolnego

3. Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola

Formy i sposoby realizacji
• Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, itp.
• Opracowywanie technikami komputerowymi kart pracy dla dzieci

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy i sposoby realizacji
• Opracowywanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań

5. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego

Formy i sposoby realizacji
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7, ust.2, pkt. 4)

Zadania do wykonania
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Formy i sposoby realizacji
• Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
• Współpraca z innymi nauczycielami

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami

Formy i sposoby realizacji
• Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki na różnych formach doskonalenia zawodowego

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych

Formy i sposoby realizacji
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego
• Rozmowy i konsultacje z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami
• Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji
• Diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych dziecka, obserwacja pod kątem występowania trudnych zachowań

4. Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych

Formy i sposoby realizacji
• Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami
• Zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§7, ust.2, pkt.5)

Zadania do wykonania
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego

Formy i sposoby realizacji
• Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego
• Gromadzenie podstawowych aktów prawnych
• Udział w radach pedagogicznych

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu

Formy i sposoby realizacji
• Zapoznanie z dokumentami wewnątrzprzedszkolnymi (Roczny Plan Pracy, Statut, Koncepcja Pracy, Regulaminy, Program Wychowawczy)
• Udział w radach pedagogicznych
• Realizacja zasady pięciopodziału w czasie pobytu dziecka w przedszkolu

3. Przestrzeganie przepisów BHP

Formy i sposoby realizacji
• Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno - wychowawczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.