X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25492
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem mianowanym z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 2005 roku zatrudniona jestem w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Budrach. Zajmuję stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, obecnie jestem wychowawcą klasy ‘’0’’ oraz nauczycielem muzyki w klasie czwartej. Posiadając wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, złożyłam wniosek do dyrektora szkoły związany z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty. Staż rozpoczęłam 1 września 2011 roku, a zakończyłam 31 maja 2014 roku. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu uwzględniając w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Sprawozdanie z realizacji tych zadań przedstawiłam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli[Dz. U. poz. 393].

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego, złożenie wniosku i przygotowanie planu rozwoju.

• Analizowałam Kartę Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego.
- Rozporządzenie Men z dn. 1. 12. 2004 roku,
- Rozporządzenie Men z dn. 14. 11. 2007 roku,
- Rozporządzenie Men z dn. 01. 03. 2013 roku.
• Korzystałam ze stron internetowych: Kuratorium Oświaty, MEN
• Uczestniczyłam w Posiedzeniach Zarządu ZNP, na których pani prezes systematycznie informowała o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
• Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

2. Doskonalenie bazy dydaktycznej swojej pracy.

• Zgromadziłam różnorodne materiały dydaktyczne tj. testy, sprawdziany, płyty CD, poradniki metodyczne, podręczniki, scenariusze lekcji i imprez szkolnych.

• Wyposażyłam grupę ,,0” w różnorodne gry planszowe, układanki, gry edukacyjne, materiały dekoracyjne do prac plastycznych (wykorzystane do wykonania prezentów z okazji różnych uroczystości. Przybory do zajęć ruchowych: piłki, skakanki.

3. Doskonalenie metod pracy.

• Prowadziłam zajęcia przy pomocy metod aktywizujących (tj. burza mózgów, pajęczynka, metoda niedokończonych zdań, pajęczynka ). Metod i techniki motywujących (metoda kalendarzowa, test- powtórka, metoda- teczka.)
• Dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam korekty .

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

• Uczestniczyłam w różnych formatach doskonalenia zawodowego.
- ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” doskonalenie prowadzone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Węgorzewie.
- ,,Ewaluacja Wewnętrzna” ( w Sobiechach)
-,, Aktywizujące metody pracy’’ ( Więcki)
-,,Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów’’- zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
-,, Analiza wyników egzaminów- standaryzacja testów”
• Uczestniczyłam w Sieci Doskonalenia Nauczycieli gdzie praktycznie nauczyłam się metod aktywizujących oraz myślenia twórczego- szkolenie w Węgorzewie. (30 godzin)
• Ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej (300 godzin)
• Uczestniczyłam w szkoleniach,, Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim” prowadzony przez ośrodek rozwoju edukacji (18 godzin)

5. Współtworzenie programów i dokumentów szkoły.

• Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
• Pracowałam nad tworzeniem dokumentów do ewaluacji zewnętrznej szkoły.
• Opracowałam plan wychowawczy swojej klasy, skorelowany z programem profilaktycznym szkoły.
• Tworzyłam plan pracy zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów kl I-III
• Opiniowałam uczniów skierowanych do Poradni Pedagogiczno Psychologicznej oraz objętych pomocą przez GOPS.
• Brałam udział w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu zachowań.

6. Przygotowywanie uczniów do konkursów:
- Ogólnopolski konkurs ,, Aktywnie po zdrowie”,
- Powiatowy konkurs wiedzy ogólnej ,, Wiem wszystko”,
- Ogólnopolski konkurs Plastyczny ,,Zapobiegając pożarom”,
- Powiatowego konkursu recytatorskiego w Sobiechach ( I miejsce- uczennica Julia W.)
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Pozezdrzu.

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

• Prowadziłam zajęcia w świetlicy szkolnej.
• Prowadziłam sklepik szkolny przez okres 3 lat.
• Pełniłam funkcję męża zaufania w ZNP.
• Pełniłam funkcję koordynatora SANEPiDu

8. Współorganizacja lub organizacja uroczystości szkolnych i różnego rodzaju imprez:

• Andrzejki,
• Mikołajki,
• Dzień Matki,
• Święto Szkoły ( Polonez klas III)
• Dzień Europejski (Polonez- kl. VI ),
• DEN( kl. III program artystyczny),
• Sprzątanie Świata,
• Dzień Babci i Dziadka ( program artystyczny kl. ,, 0”)
• Dzień Dziecka,
• Choinkę Noworoczną dla klas 0-I,
• Pasowanie na ucznia dla klasy I,
• Seminarium Ekologiczne- tańce.
• W okresie stażu organizowałam wycieczki szkolne edukacyjne, krajoznawcze, rekreacyjne oraz wyjazdy do kina.
• Pełniłam rolę opiekuna i niejednokrotnie kierownika wycieczki, przygotowując odpowiednią dokumentację, a po wycieczce szczegółowe sprawozdania.
- Wycieczka rowerowa dla klasy III.
- Wycieczka do Kętrzyna ( muzeum, kino) dla klas I-III.
- Wyjazd na basen do Mikołajek kl. 0-III
• Byłam opiekunem na 3 dniowej wycieczce do Gdańska z klasami IV, V, VI

9. Prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

- zajęcia wyrównawcze dla kl. II-III,
- zajęcia taneczne ,
- zajęcia świetlicowe,
- dodatkowe zajęcia plastyczne dla uczniów klasy ,,0” rozwijające sprawność manualną.
Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej w celu:

• Pisania sprawozdań z posiedzenia zespołów przedmiotowych, wycieczek,
• Opracowanie planów wychowawczych,
• Korzystałam z programu świadectw podczas pisania świadectw końcoworocznych,
• Pisałam informacje o dojrzałości szkolnej korzystając z programu MEN ,,Cenzurka przedszkolaka”
• Wypełniałam ankiety online podczas ewaluacji zewnętrznej w szkole, ankiety dotyczące udziału w sieci doskonalenia nauczycieli,
• Korzystałam z Internetu przygotowując uczniów do konkursu plastycznego ,,Czujka gazu’’
• Opracowywałam scenariusze na uroczystości szkolne,
• Odtwarzałam bajki dla klasy,, 0’’ ze strony internetowej.
• Prowadziłam lekcje w klasie III z wykorzystaniem encyklopedii internetowej.
• W celu urozmaicenia lekcji korzystałam z różnorodnych materiałów pobranych z edukacyjnych stron internetowych.
• Prowadziłam lekcje muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej i multimedialnej. ( odtwarzanie muzyki wyszukanej w Internecie).

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii komputerowej i informacyjnej poprzez:

• Brałam udział w zajęciach komputerowych prowadzonych w trakcie kursu terapii pedagogicznej
• Samodzielnie pogłębiałam wiedzę na temat prawa oświatowego- śledziłam zmiany w przepisach prawa, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
• Przeglądałam strony internetowe:
- www.literka.pl
- www.edux.com
- www.awans.net
- www.znp-edu.pl
-www.menis.gov.pl

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 3
Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami i prowadzenie zajęć otwartych.
1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.

• Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

- prezentowałam analizę wyników nauczania poszczególnych klas,
- omawiałam sprawy wychowawcze .
• Opracowałam i udostępniłam nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej plan pracy wychowawczej.
• Prowadziłam oraz uczestniczyłam w zajęciach otwartych (uroczystości)

- dzieląc się spostrzeżeniami i wyciągając wnioski.

• Dzieliłam się wiedzą nabytą w trakcie odbywanego kursu Terapii Pedagogicznej

- udostępniając ciekawe, nowatorskie materiały i psychotesty.

2. Dzielenie się wiedzą pedagogiczną i doświadczeniem.

• Dzieliłam się wiedzą z nauczycielami, którzy odbywali praktykę w naszej szkole ( p. Urbanowicz, p. Melnyczok)
- prowadziłam dla nich lekcje otwarte oraz hospitowałam ich zajęcia
• Byłam opiekunem praktyki p. Melnyczok.

- udostępniałam ciekawe scenariusze lekcji, materiały i pomoce dydaktyczne.
- zapoznawałam z aktywizującymi metodami prowadzenia lekcji.

• W roku szkolnym 2011/ 2012 sprawowałam funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontaktowego. ( p. Moniki Roman)
- udostępniałam jej własne materiały, pomoce dydaktyczne oraz udzielałam porad i dzieliłam się doświadczeniem pedagogicznym

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zdań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Podejmowanie działań, które przyczyniły się do efektywniejszej realizacji zadań dydaktycznych, dydaktycznych lub opiekuńczych.

• Prowadziłam nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne.
- zajęcia w klasie ,,0” rozwijające sprawność manualną, dla uczniów ze wskazaniem z poradni Pedagogiczno- Psychologicznej( od września do maja 2013/2014)
- zajęcia wyrównawcze w klasie I, II, III ( w ramach godzin społecznych)
- zajęcia świetlicowe ( w ramach godzin społecznych)
• Byłam odpowiedzialna za przygotowanie tańców na uroczystości szkolne:
- Święto szkoły,
- Seminaria Ekologiczne
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
2. Udział w realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez SANEPiD:
- ,, Nie pal przy mnie proszę”
- ,, Wolność oddechu”
- ,, Czyste powietrze wokół nas”
• W poprzednich latach byłam koordynatorem szkolnych programów profilaktycznych.
- brałam udział w spotkaniach z pracownikami SANEPiDu oraz przygotowałam sprawozdania z ich realizacji .
• Uczestniczyłam w ogólnopolskim programie ,, Aktywnie po zdrowie”, prowadzać cyklicznie zajęcia, przygotowując pomoce, konkursy oraz sprawozdania poparte dokumentacją (zdjęcia )
• Wraz z uczniami angażowałam się w akcje takie jak :
- zbieranie makulatury,
- zbieranie nakrętek,
- zbieranie żołędzi,
- sprzątanie świata,

Akcje te miały na celu:
- niesienie różnorodnych form pomocy
- podnosić prestiż szkoły w działaniach pozaszkolnych,
- zrodzenie poczucia empatii wśród uczniów w stosunku do osób niepełnosprawnych,
- uświadomienie powagi podejmowanych działań na rzecz człowieka, ekologii, zwierząt.
• Przygotowywałam uczniów do Powiatowego konkursu plastycznego ,, Mazury jesienią”
- Prace swoich uczniów zaprezentowałam w szkole organizując wystawę prac.
• Brałam udział w festynie Dnia Europejskiego organizowanego przez GOK, przygotowując prace na konkurs plastyczny gdzie uczniowie III klasy zdobyli czołowe miejsca

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Węgorzewie w celu:
- zdiagnozowanie uczniów kl. ,, 0” ( badania pilotażowe)
- kierowałam uczniów z trudnościami wychowawczymi oraz trudnościami w nauce wydając opinie, wypełniając dokumentację.
- spotkanie w poradni, rozmowy na temat trudności wychowawczych z uczniem przejawiającym cechy mutyzmu wtórnego.
- sporządzanie arkuszy dostosowania wymagań na podstawie opinii z PP.
- przeprowadzenie w kl. ,, 0” cyklu zajęć matematycznych programu matematycznego przez pracowników PP.

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

• Dokonywałam analizy sytuacji rodzinnej uczniów pisząc opinie,
• Współpracowałam z kuratorem rodzinnym zdając relację obecnej sytuacji i potrzeb uczniów.
• Byłam świadkiem zeznając w sprawie przyznania opieki nad dzieckiem na wezwanie Sądu Rodzinnego w Giżycku

3. Współpraca z Biblioteką Gminną w Budrach

• Organizowałam lekcje biblioteczne ( czytanie lektur, quizy, kalambury)
• Zorganizowałam biblioteczny konkurs recytatorski dla kl. ,, 0”
• Zorganizowałam konkurs pięknego czytania dla kl. III.
• Rozwijałam zainteresowania czytelnicze poprzez cotygodniowe wizyty w bibliotece w celu wymiany książek.
• Nawiązałam współpracę z Powiatową Biblioteką w Węgorzewie, uczniowie brali udział w teatrzyku przedstawionym przez pracowników biblioteki.
• Udział uczniów kl. III w konkursie recytatorskim ,, Tuwim dzieciom” organizowanym przez bibliotekę.

4. Współpraca z Powiatową Stacją Epidemiologiczną.

• Brałam udział w spotkaniach szkoleniowych PSE na temat anoreksji oraz rozwoju dzieci z FAS.
• Sporządzałam sprawozdania z przeprowadzonych programów ,, Czyste powietrze wokół nas”, ,, Wolność oddechu”
• Przeprowadzałam ankietę dla kl. IV-VI ,, Rzuć palenie razem z nami”
• Dostarczałam ulotki, materiały do pracy, plakaty w celu realizacji programów profilaktycznych.

5. Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budrach

• Wraz z uczniami uczestniczyłam w corocznym Powiatowym Konkursie ,, Wiosenny Konkurs Poezji” ( uczennica klasy ,,0” zdobyła III miejsce)
• Sprawowałam opiekę przyprowadzając uczniów na zajęcia dodatkowe w GOKu
• Współpracowałam z instruktorem zajęć tanecznych zatrudnionym w GOKu ( z jej pomocą przygotowałam taniec ,, Krakowiak” na Seminarium Ekologiczne.
• Współpracowałam z pracownikiem GOKu na zajęciach umuzykalniających w kl. ,,0”
• Z pomocą pani dyrektor GOKu ( wynajem obiektu, sprzętów) zorganizowałam wycieczkę rowerową dla klasy III.
- udostępnienie nagłośnienia na uroczystości szkolne( pasowanie w kl. I)

6. Współpraca z wydawnictwem gazety lokalnej ,, Wiadomości Węgorzewskie”

• Wspólnie z pracownikami propagowałam akcję w kl. 0-I ,, Śniadanie dla każdego”
• Sporządzałam artykuły do gazety z uroczystości i konkursów (konkurs na szopkę bożonarodzeniową, Dzień Babci i Dziadka), które ukazały się wraz ze zdjęciami.

7. Współpraca ze szkołami ościennymi

• Przygotowałam uczniów do konkursów:
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Pozezdrzu,
- Powiatowy Konkurs ,, Wiem Wszystko”,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski w Sobiechach ( moja uczennica Julia W. zajęła I miejsce).

8. Współpraca z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
• organizowałam wycieczki- zwiedzanie Muzeum,
• zajęcia plastyczne z wykorzystaniem gliny i bibuły ( robienie kwiatków),
• zajęcia w szkole z twórcami ludowymi,
- wycinanki, wyplatanie koszyków (zorganizowanie wystawy prac uczniów)

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć pracy zawodowej.
1. W czasie odbywania stażu i w czasie poprzedzającym go uczestniczyłam w życiu szkoły podejmując działania, w trakcie których angażowałam uczniów poszczególnych klas w przygotowanie tańców ludowych ( krakowiak, polonez, trojak, poleczka), które uświetniały uroczystości i imprezy odbywające się w szkole.
Aby rozwijać swoje umiejętności artystyczne i doskonalić warsztat pracy podejmowałam następujące działania:
- Ukończyłam dwudniowe warsztaty pt. ,, Tańce polskie”, które odbywały się w Centrum Kultury w Olsztynie, pod patronatem Zespołu Pieśni i Tańca,, Warmia” .
- Przeglądałam strony internetowe ucząc się nowych układów i figur do poszczególnych tańców.
- Nawiązałam współpracę z nauczycielem tańca pracującym w GOKu dzięki, której mogłam wzbogacić układy poszczególnych tańców.
- Nawiązałam ścisłą współpracę z muzykiem, który akompaniował dzieciom do tańca.
- Samodzielnie przygotowałam stroje ludowe:
• Wianki, czapki i wstążki krakowskie do krakowiaka.
• Kwiaty z bibuły do poloneza.
- Opiekowałam się zgromadzonymi w szkole strojami udostępniając je dla uczniów gimnazjum w Więckach, dla GOKu.
- Próby z poszczególnymi grupami prowadziłam podczas:
• zajęć muzyczno ruchowych.
• nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych, doraźnie w miarę potrzeb.
• systematyczne cotygodniowe pozalekcyjne zajęcia taneczne, nieodpłatne od II semestru. ( w okresie poprzedzającym odbywanie stażu)

2. Przed rozpoczęciem stażu oraz w czasie jego trwania przygotowałam następujące tańce ludowe:
- Polonez kl. IV. ( przed rozpoczęciem stażu).
• Prezentowany podczas uroczystości Seminarium Ekologicznego.
• Na uroczystości Gminnej podczas obchodów z okazji 3 Maja
- Krakowiak kl. III. ( przed rozpoczęciem stażu).
• Prezentowany podczas uroczystości Seminarium Ekologicznego.
• Na przeglądzie tańców ludowych w Szkole Podstawowej w Radziejach

- Trojak kl. II i III. (w trakcie odbywania stażu ).
• Prezentowany podczas uroczystości Seminarium Ekologicznego.
• Na uroczystości szkolnej podczas Dnia Matki.
- Krakowiak kl. III i IV. (w trakcie odbywania stażu).
• Prezentowany podczas uroczystości Seminarium Ekologicznego.
• Na uroczystości szkolnej podczas Dnia Matki.
- Polonez kl. I. (w trakcie odbywania stażu).
• Na uroczystości Pasowania na Ucznia.
- Polonez kl. III. (w trakcie odbywania stażu).
• Prezentowany podczas obchodów Święta Szkoły.
- Poleczka kl. ,,0”. (w trakcie odbywania stażu).
• Dzień Babci i Dziadka.

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
- analiza przypadku uczennicy z podejrzeniem mutyzmu wtórnego
- analiza przypadku ucznia z trudnościami w nauce

Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący okres był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności oraz okresem wytężonej pracy. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania przynosiły pożądane efekty dla działalności szkoły i służyły wzbogaceniu wiedzy i rozwojowi zainteresowań uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.