X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25440
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Marta Bednarczyk
Wykształcenie: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - Pomorska Akademia Pedagogiczna
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole Nr 9
„Akademia Uśmiechu” w Słupsku.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy ( 01.09.2010 – 31.05.2013).
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Urszula Aleksandrowicz.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Grażyna Forysiak.

Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a zarazem fascynujący. Jestem nauczycielem kontraktowym. Od początku swojej pracy staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczących wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach przedszkola. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 9„ Akademia Uśmiechu” w Słupsku. W 2004 roku ukończyłam studia, kierunek: Pedagogika; specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W 2006 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Pracując dalej w tym przedszkolu złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 01.09.2010 roku. W tej placówce prowadziłam grupy: dzieci 5 letnich, 6 letnich, a obecnie dzieci 2, 5- 3 letnich. Po zapoznaniu się z przepisami stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora przedszkola panią Grażynę Forysiak.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.253, §7 ust.2 pkt1)

Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Dnia 1 września 2010 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
We wrześniu 2010 roku przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego (Karta Nauczyciela; Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela).
Opracowałam wspólnie opiekunem stażu Urszulą Aleksandrowicz, który
został zatwierdzony dnia 14 września 2010 roku przez dyrektora placówki.
We wrześniu 2010 roku zapoznałam się ze Statutem Przedszkola.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i inne nauczycielki, po czym na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy. Prowadziłam zajęcia koleżeńskie. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i poza instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności.

11.10.2010 – Uczestniczyłam w warsztatach nt.” Filcowanie na mokro”
21.02.2011r.- uczestniczyłam w warsztatach nt. „Wdrażanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych i programów własnych.”
18.03.2011r.-20.03.2011r.- uczestniczyłam w warsztatach nt. „ Małe formy teatralne w edukacji i twórczej zabawie”
23.11.2011- Uczestniczyłam w warsztatach nt.” Aktywne metody słuchania muzyki klasycznej drogą przeżycia estetycznego”
10.12.2011 r. - Uczestniczyłam w kursie nt. „ Tańce i zabawy integracyjne różnych narodów świata”
19.03.2012 r. – Uczestniczyłam w warsztatach nt.” Adaptacja scenariusza – teatr w przedszkolu” Bursztynowy talizman”.
26.03.2012- Uczestniczyłam w warsztatach nt.” Muzyka dzieciom – edycja wiosenna.”
24.11.2012 – Odbyłam kurs „ Papieroplastyka” – ozdoby świąteczne.
11.04-26.04.2013 – Odbyłam szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
20.04 – Ukończyłam seminarium na temat: „ Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów” oraz na temat: „ Prawa autorskie w działalności szkolnej”

Poszukiwałam ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury tj.: E. Gruszczyk- Kolczyńska, „ Wspomaganie rozwoju dzieci 3- letnich; Kazimiera Wlaźnik „ Wychowanie fizyczne w przedszkolu”; Jakie Silsberg, - „Zabawy umysłowe dla dzieci”; Vopel - „Witajcie Nogi”; „Vademecum nauczyciela sześciolatków”; H. Trawińska” Zabawy rozwijające dla najmłodszych”; B. vom Wege – „Zabawy aktywizujące w przedszkolu”; A. Klim- Klimaszewska „Witamy w Przedszkolu”. „Bliżej przedszkola”; „Edukacja
w przedszkolu.” Śledziłam strony internetowe – „Wychowanie przedszkolne”; „Rok przedszkolaka”; www.znp.pl; www.odn;

Pełnię funkcję Prezesa Ogniska NR 48 ZNP. W związku z tą funkcją uczestniczę we wszystkich spotkaniach związkowych. Podejmuje działania na rzecz ogniska. Przeprowadziłam wybory na prezesa ogniska 2010r. informowałam członków
o przysługujących im zasiłkach statutowych, prowadziłam tablicę informacyjną
z artykułami związkowymi. Przeprowadziłam wybory na ZSIP 2010r. Opiniowałam wnioski członka z prośbą o pomoc finansową do funduszu socjalnego do Zarządu ZNP. Brałam udział w różnych szkoleniach związanych
z działalnością związkową -Szkolenie prezesów - 19.04.2013 – Emerytury nauczycielskie; Obrona pracowników w ruchu służbowym. Zmiany w Karcie Nauczyciela. Zdobytą wiedzą dzielę się ze swoimi członkami.
Jestem członkiem Komisji socjalnej i zdrowotnej - jako przedstawiciel związkowy.
Napisałam opinię Zarządu i Prezesa Ogniska NR48 o pracy dyrektora.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca
z opiekunem.
Od 1 września 2010 roku do 31.05.2013 roku, z ramienia Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr9”Akademii Uśmiechu”, moim opiekunem stażu została pani Urszula Aleksandrowicz, która... czerwca 2013 roku sporządziła projekt oceny mojego dorobku zawodowego. Ze swoim opiekunem stażu omawiałam zasady współpracy oraz harmonogramy wzajemnej obserwacji zajęć. Korzystałam również z pomocy koleżanek z grona pedagogicznego oraz dyrekcji. Dzięki ich wskazówkom moja praca stawała się bardziej efektywna. Moje zajęcia hospitowane były nie tylko przez opiekuna stażu, ale także dyrekcję placówki, rodziców, dziadków, stażystkę Panią Ewelinę Mąder oraz studentkę Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Aktywne uczestnictwo w WDN.

Poszerzałam swoja wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Wiedzę zdobytą na szkoleniach wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, pozwala mi ona na lepsze przygotowanie i prowadzenie zajęć.
Opracowałam i przygotowałam Ewaluację Wewnętrzną Przedszkola
nt; ” Bezpiecznie w przedszkolu.”
Brałam udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu rady szkoleniowej na temat:
„Kształtowanie wrażliwości muzycznej u dziecka, jako warunku jego wszechstronnego rozwoju- metoda C. Orffa.
Prowadziłam w ramach WDN szkolenie na temat:
„Małych form teatralnych w edukacji i twórczej zabawie”
Brałam udział w spotkaniu rodziców z dyrektorami szkół podstawowych, którego tematem było” Szkoła przyjazna dzieciom”.
W latach 2010/2013 - brałam udział w radach podsumowujących I i II semestr pracy. Przedstawiałam swoje sprawozdania półrocznie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz analizy obserwacji dzieci
z danego półrocza oraz przedstawiałam wnioski do dalszej pracy na kolejny rok szkolny.
Brałam udział w szkoleniowej radzie na temat: Udzielania pierwszej pomocy.
Uczestniczyłam w radach pedagogicznych dotyczących:
Organizacji kiermaszów świątecznych;
Organizacji konkursu Uśmiechnij się mamo
Organizacji Dnia Mikołajkowego
Organizacji Dni Dziecka oraz wycieczek
Organizacji Balu Pasiastych
Organizacji Balu karnawałowego
Organizacji Festynu Rodzinnego

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
W minionym okresie stażu opracowywałam i wykonywałam środki dydaktyczne, które posłużyły mi do uatrakcyjnienia zajęć, dzięki temu wzrosła aktywność
i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie zamierzonych celów dydaktyczno- wychowawczych. Systematycznie wykonywałam
z koleżankami pracującymi razem na grupie dekoracje sali zajęć nawiązując tematycznie do pory roku i tradycji świątecznych. Wystrój miał bardzo duże znaczenie, gdyż wprowadzał dzieci w tematykę pór roku i tradycji, wpływał również na dobre samopoczucie w przedszkolu.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez: obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w obecności dyrektora, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, zajęcia warsztatowe dla rodziców
i dzieci:
Zajęcia otwarte:
- Polska- ojczyzna moja, Andrzejki
Spotkania integracyjne:
- Muzyczne spacery,
- Ozdoby świąteczne,
- Rajd rowerowy,
- Piknik ziemniaczany
-Spotkania wigilijne,
Spotkanie okolicznościowe:
-Dzień Mamy i Taty.

Opracowałam program autorski wraz ze swoim opiekunem stażu Urszulą Aleksandrowicz Bezpiecznie przez życie. Celem wprowadzenia tego programu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności, wyrabianie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uświadomienie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo oraz innych osób, nabywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i umiejętność ich unikania. Realizując program stworzyłam narzędzia do ewaluacji tego programu; ankiety dla rodziców, nauczycieli, karty obserwacji dziecka.
Kolejnym opracowanym przeze mnie oraz mojego opiekuna stażu Urszulę Aleksandrowicz jest program autorski zajęć teatralno- muzycznych- Dzieciaki- Cudaki. Celem głównym tego programu jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Zajęcia kola teatralno- muzycznego, bez względu na zdolności indywidualne,
a także predyspozycje wrodzone dzieci są swoistą terapią pedagogiczną, która
w naturalny sposób dostarcza dzieciom różnorodnych bodźców.
Przez cały okres stażu pogłębiam wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie oraz studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła
w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego
w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystałam na zajęciach.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno- wychowawcze. Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, zeszyty pracy kompensacyjno- korekcyjnej oraz z dzieckiem zdolnym, protokoły z zebrań z rodzicami, karty obserwacji dziecka, karty zapisu dzieci do przedszkola, upoważnienia do odbioru dziecka. Zostałam powołana przez p. dyrektor Grażynę Forysiak na koordynatora Zespołu Pomocy Pedagogiczno- Psychologicznej. Tworzyłam w związku z tym wzory dokumentów na potrzeby zespołu. Prowadzę dokumentację Zespołu Pomocy Pedagogiczno- Psychologicznej.
Dokonywałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków oraz podsumowywałam te diagnozy w sprawozdanie półroczne
i końcowo rocznych. Prowadziłam ewaluację na każdy miesiąc planu pracy wychowawczo- dydaktycznej.
Prowadzę księgę absolwentów- zdobywam informacje o naszych absolwentach. Jestem w stałym kontakcie z rodzicami dzieci, które opuściły nasze przedszkole poprzez kontakt telefoniczny, e- mailowy. Poszukuję nowinek o naszych absolwentach w lokalnych gazetach, w sieci internetowej.

Uzyskane efekty:
Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego
i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce przedszkolnej.
Myślę, że wprowadzone przeze mnie programy autorskie rozwijają i poszerzają umiejętności dzieci, które chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Rozwijają
i doskonalą pamięć i koncentrację uwagi, przezwyciężają nieśmiałość, rozwijają zainteresowania sztuką, poezją, muzyką.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593, §7 ust.2 pkt 2).

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Starałam się poznawać środowisko swoich wychowanków oraz ich potrzeby. Aktywnie podejmowałam współpracę z rodzicami dzieci poprzez zebrania: organizacyjne, śródroczne informujące o analizie osiągnięć edukacyjnych dzieci, podsumowujące pracę z dzieckiem i rozmowy indywidualne
Zachęcałam rodziców do uczestnictwa w „ życiu grupy i przedszkola”.
Starałam się poznać oczekiwania rodziców względem placówki.
Rodzice moich wychowanków chętnie uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości i spotkań integracyjnych takich jak:
Rajd rowerowy
Udział rodziców w przedstawieniu: „ O żabkach w czerwonych czapkach”
H. Bechlerowej.
Przyłączenie się rodziców do akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”
Piknik ziemniaczany
Pasowanie na przedszkolaka
Jesienne rewolucje kuchenne
Festyn rodzinny
Góra Grosza
Zakończenie roku starszaków
Podczas spotkań indywidualnych starałam się wspierać rodziców w pracy nad dzieckiem z trudnościami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, kierując do odpowiednich specjalistów.
Wzbogacałam informacje o dziecku poprzez studiowanie literatury fachowej.
Prowadziłam w każdy czwartek tygodnia dyżur dla rodziców, w czasie, którego wspólnie rozwiązywaliśmy problemy dziecka.
Prowadziłam edukację rodziców poprzez artykuły zamieszczane w kąciku dla rodzica m.in.:
Jakie rodzaje nagród są najskuteczniejsze?
Sposoby na wiercipiętę
Pochwała śniadania
Książki, które dziecko pokocha
Brzydkie słowa
Dobre i złe kary
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Stwarzałam dogodne warunki do zdobywania wiedzy w różnych obszarach edukacji.
Pomagałam dzieciom w wyborze odpowiednich środków potrzebnych do pracy.
Zapewniałam dzieciom warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań
Rozpoznawałam i uwzględniałam potrzeby rozwojowe dziecka.
Wypracowałam i realizowałam odpowiednie formy i metody pracy z dziećmi zdolniejszymi i mającymi trudności w nauce.
Organizowałam zajęcia dzieciom tak, aby były zaciekawione tematem i z chęcią podejmowały działania. Między innymi:
Zorganizowałam wyjazd do fabryki bombek – dzieci zobaczyły cały etap powstawania bombki i miały okazję ją ozdobić. Każdy otrzymał pamiątkową bombkę ze swoim imieniem.
Jestem pomysłodawczynią spotkań z bajką oglądanych ze starego rzutnika. Nazwałam te spotkania „ Kino Bambino”.
Zorganizowałam ciekawe zajęcia: kiszenia ogórków i kapusty. Dzieci obserwowały zmiany w wyglądzie i smaku kiszonych warzyw.
Zakładałam wraz z dziećmi zielony ogródek w sali w skrzynkach- sadziliśmy cebulę, fasolę, rzeżuchę itd.
Wspólnie z dziećmi wykonywaliśmy upominki na kiermasz świąteczny. Pieniążki zebrane z kiermaszu zostały przeznaczone na bilety do „ Wyspy Projekt”- plac zabaw.
Zajęcia badawcze z przyrody- oglądanie przez lupę roślin i odnajdywanie w atlasie przyrody, nazywanie ich.
Prowadziłam zajęcia wdrażając elementy małych form teatralnych w edukacji
i twórczej zabawie.
Aktywizowałam dzieci poprzez wprowadzanie rożnych gier i zabaw ruchowych,
a także poprzez podsuwanie im pomysłów do zabaw. Zapoznawałam dzieci
z informacjami przekazywanymi w sposób niewerbalny ( ruchy ciała, zapachy, dźwięki, symbole słuchowe i graficzne, barwy) oraz werbalny (kontakt z książką, zabawy w teatr, oglądanie przedstawień teatralnych, opowiadanie treści obrazków i historyjek obrazkowych, doskonalenie mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz narządów mowy).
Wprowadzałam dzieci w świat liter poprzez zabawę metodą I. Majchrzak – odimienna metoda czytania i pisania.
Wprowadzałam dzieci w „świat sztuki”- plastyki i muzyki. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Dzięki pracom plastycznym poznawałam emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania dziecka.
Staram się zapoznawać moje dzieci z piosenkami i zabawami ruchowymi już czasem zapomnianymi.( „ Nie chcę...”, „ Dwóm tańczyć...”; „ Stoi różyczka ”itp.)
Przygotowywałam dzieci do pełnoprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym( poznawanie i przestrzeganie przez dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach przez pieszych, poznawanie skutków niewłaściwych zachowań).
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
Będąc nauczycielem kontraktowym podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą przedszkola. Byłam w stałym kontakcie
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, do której kierowałam opinię pedagogiczną dzieci z trudnościami w sferze emocjonalnej lub mowy.
W czasie odbywania stażu nawiązałam współpracę z logopedą panią Eweliną Grądzką, która przebadała całą grupę dzieci 5 letnich za zgodą rodziców. Rodzice dzieci, które potrzebowały pomocy ze strony logopedy zostali poinformowani
o podjęciu dalszej pracy z takim dzieckiem.
Zorganizowałam spotkania z psychologiem panią Marzeną Grabowską na temat:
„ Mały złośnik”
„ Różne lęki u dzieci”
Udział w realizacji programów profilaktycznych.
Realizowałam program antytytoniowy „ Czyste powietrze wokół nas”
Realizowałam II edycję Akcji Piramida Żywienia Przedszkolaka – uświadamiałam dzieci, dlaczego produkty niezbędne dla prawidłowego rozwoju ułożone są w taki sposób, że odzwierciedlają piramidę, poznały, jakie są jej poszczególne piętra, ich kolejność oraz dlaczego odżywianie zgodnie z jej zasadami jest takie ważne dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia.
Kolejnym programem, który zrealizowałam był Program Edukacyjny Dla Przedszkoli „ Pogromcy zarazków”. Celem tego programu było wprowadzenie zagadnień związanych z higieną i ochroną przed zarazkami.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Podejmowałam współpracę z panem leśniczym. W grupie 5 latków zorganizowałam spotkanie u nas w placówce. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśniczego, wychowanie do poszanowanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych. Kolejne spotkanie odbyło się we
Wrześciu z panem leśniczym. Dzieci miały okazję poznać z bliska pracę leśniczego. Spotkanie zakończone było ogniskiem połączone z pieczeniem kiełbasek.
Zorganizowałam spotkanie z przedstawicielem policji. Podczas spotkania dzieci wystąpiły w scence sytuacyjnej „Kto tam”. Celem spotkania było nauczenie dzieci zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
Organizowałam wyjścia do Wojewódzkiej Biblioteki dla dzieci w grupie starszej. Natomiast, aby dalej trwała nasza współpraca w grupie 2,5 – 3- letnich, zaprosiłam panią bibliotekarkę do naszej placówki. Celem spotkania było zapoznanie dzieci
z pracą naszego gościa, ale również z polską literaturą dziecięcą oraz rozwijaniem wyobraźni i aktywności twórczej u dzieci.
Byłam organizatorem spotkania z pracownikiem służby zdrowia. Dzieci podczas spotkania zapoznały się z pracą pielęgniarki oraz zostały uświadomione jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Zorganizowałam spotkanie z absolwentem naszego przedszkola Błażejem Michalskim, a obecnie aktorem Wyższej Szkoły Aktorskiej we Wrocławiu. Celem spotkania było upowszechnienia głośnego czytania dzieciom oraz dostarczenia dzieciom nowych przeżyć i wrażeń.
Byłam współorganizatorką spotkania z pisarką Jolantą Nitkowską – Węglarz. Dzieci zapoznały się z twórczością pisarki regionalnej. Poznały historię naszego regionu w baśniach. Spotkanie to uświadomiło dzieciom, że książka jest źródłem ciekawych przeżyć i wiedzy.
Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy
i placówki.
Angażowałam rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola:
Pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych.
Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
Pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.
Pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów,
Sponsoring- bluzki, spódnice do przedstawienia o „pszczółkach” na uroczystość
„ Pasowania na Przedszkolaka”
Zakup przez rodziców rolet na salę
Zaangażowanie jednej z mam, a zarazem pielęgniarki do sprawdzania głów dzieciom za zgodą rodziców.
Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.
Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia. Wykonywanie dekoracji przez rodzica na przedstawienie przygotowywane przez rodziców z okazji Dnia Dziecka.
Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci.
Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów, spośród rodziców.
Wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych.
Festyn rodzinny

Praca z dziećmi z trudnościami
Tworząc plan pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, nakreśliłam najpierw kierunek pracy zgodny z rozwojem dziecka 5- letniego
i 6- letniego, który jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego
w miesiącu wrześniu rodzice dzieci o potrzebach edukacyjnych zostali zawiadomieni o podjęciu takiego działania oraz podpisali stosowne dokumenty..Celem pracy z ,takim dzieckiem było:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Nawiązałam również współpracę z rodzicami dziecka, z którym została podjęta praca kompensacyjno- wyrównawcza. Podałam wskazówki do dalszej pracy
w domu:
Stosowanie poleceń złożonych do dziecka.
Dostarczenie odpowiednich książek w celu wzbogacania wiedzy dziecka
o różnorodnej tematyce.
Pracując z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wykorzystywałam każdą nadającą się okazję, przy realizowaniu innych treści edukacyjnych. Zachęcałam dziecko podsuwając ciekawe pomoce dydaktyczne, materiały, współdziałać z nim i skrycie mu pomagać, tak by osiągnęło sukces edukacyjny oraz było zadowolone ze swoich umiejętności i wiedzy. Ważną rolę pełni tu pochwała, która mobilizuje do dalszej pracy oraz daje poczucie satysfakcji.

Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Odbywając staż na nauczyciela mianowanego w grupie dzieci 5- letnich i 6- letnich stworzyłam plan pracy z dzieckiem zdolnym o kierunku plastycznym, tanecznym oraz zdolnościach ogólnych – wykazujących się lepszą pamięcią. Podjęte działania:

Wprowadzenie nowych technik
Eksperymentowanie z tworzywem plastycznym
Kierowanie prac dzieci na różnorodne konkursy plastyczne
Udział dzieci w dodatkowych zajęciach plastycznych
Zachęcanie dzieci do udziału w zajęciach dodatkowych: tańce
Prezentowanie umiejętności dzieci na uroczystościach przedszkolnych, na tle grupy, podczas zajęć i innych zabaw;
W czasie wolnym umożliwianie dzieciom zabaw tanecznych i zabaw ze śpiewem
Umożliwienie wyrażania swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce;
Udział w inscenizacjach, teatrzykach przedszkolnych, konkursach recytatorskich, występach publicznych;
Zachęcanie do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań;
Stawianie pytań problemowych pobudzających do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów
Współpraca z rodzicami:

Poinformowanie rodziców o stanie gotowości dziecka;
Inicjowanie gier dydaktycznych i planszowych kształtujących odporność emocjonalną
Wzbogacanie słownictwa dziecka poprzez czytanie różnej literatury;

Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
Byłam organizatorem i współorganizatorem uroczystości przedszkolnych
Dzień Edukacji Narodowej
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Piknik ziemniaczany
Pasowanie na przedszkolaka
Andrzejki
Mikołajki
Spotkania wigilijne z rodzicami
Dzień Babci i Dziadka
Pożegnanie starszaków w występach pt: „ Awantura o piosenkę”
Noc świętojańska
Bal karnawałowy
Pożegnanie zimy- powitanie wiosny
Jesienne rewolucje kuchenne
Roztańczone przedszkolaki
Rajd rowerowy
Dzień Mamy i Taty
Teatr niespodzianka – rodzice w roli aktorów
Spotkanie z aktorem i absolwentem naszego przedszkola
Dzień Dziecka
Przygotowywałam materiały i dekoracje do wyżej wymienionych imprez przedszkolnych
Jestem odpowiedzialna za pomieszczenie, w którym przechowujemy nasze dekoracje oraz stroje.
Współpraca z innymi nauczycielami
Nie udało mi się nawiązać współpracy z innymi nauczycielami z i innych placówek. Natomiast wymieniam się doświadczeniami poprzez kontakty na szkoleniach, kursach oraz jako prezes na zebraniach związkowych. Ponadto dzielę się swoją zdobytą wiedzą z innymi nauczycielkami przedszkola, jednocześnie doskonalę swój warsztat pracy i metody pracy. Chętnie uczestniczyłam
w zajęciach koleżeńskich tj.:
Liczymy do dziesięciu – Natalia Gumowska
Poznajemy pracę krawcowej – Aneta Jakubczyk
Matematyczne pojęcia – Katarzyna Groch
Znamy różne pojazdy – Beata Wolańska
Smok w Krakowie – M. Ferens
Kosmonauci- Natalia Gumowska
Znamy instrumenty i potrafimy na nich grać
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Pogłębiam swoją wiedzę umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowatorskie formy pracy z dziećmi. Oto kilka propozycji książkowych:
Literatura:
,, Zabawa edukacja” Danuta Waloszek ODN Zielona Góra
,,Jak uczyć, żeby nie zanudzić” 1992Urszula Żyżyńska w ,, Edukacja
w przedszkolu ,,Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania
,,Wychowanie w przedszkolu”10/ 1995,, Elementarz twórczego życia” K. J. Szmidt, Wydawnictwo INTRA, Warszawa 1994
J. Awgulara, W. Świętek „Małe formy sceniczne w przedszkolu”, Wychowanie w Przedszkolu nr 5/1987, nr 9/1990, nr 1/1991.
Praca zbiorowa pod red. T. Dudzińskiej: „Sto pomysłów zabaw i zajęć
z domowego przedszkola”.

Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
Dzieci z prowadzonych przeze mnie grup brały udział w licznych konkursach
i przeglądach między innymi:
Konkurs ekologiczny „ Kubusiowi przyjaciele natury”
Konkurs Mamo, Tato wolę wodę „ Przyjaciel zdrojek”
Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „ Z ekologią żyję
w zgodzie pomagam przyrodzie”.
Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej
Międzyprzedszkolny konkurs „Razem wędrujemy po Polsce –
„ Słupsk – Nasze Miasto”
Międzyprzeszkolne Spotkanie z Poezją pt.” Uśmiechnij się mamo”
Miejsko- gminny konkurs na grafikę komputerową „ Komputerowa Pisanka”
Międzyprzedszkolny Przegląd plastyczny „ Piękna nasza Polska cała”

Uzyskane efekty:
Aktywnie podejmowałam współpracę z rodzicami moich wychowanków. Na bieżąco informowałam ich o zachowaniu, postępach swoich dzieci. Miałam dobry kontakt z rodzicami, zawsze starałam się służyć im pomocą i radą. Rodzice chętnie podejmowali współpracę poprzez aktywne uczestnictwo w różnych imprezach przedszkolnych, służyli swoją pomocą i organizacją.
Moja praca i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tymi konkursami oraz doskonalenie umiejętności w wykonywaniu prac plastycznych różnymi technikami.
Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
Podjęta praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciach zdolnych przyniosła oczekiwane efekty. Zapewniłam im wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny. Wzbudziłam chęć poszukiwania i tworzenia, eksperymentowania, działania w różnych formach.

3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593, §7 ust.2 pkt3)
Tworzyłam materiały dydaktyczne ( imiona na krzesełka dzieci, wyrazy do globalnego czytania, karty pracy dla dzieci).
Tworzyłam: plany miesięczne, konspekty zajęć, scenariusze wszelkich uroczystości oraz zajęć otwartych, listy rodziców, zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla rodziców, listy do rodziców, podziękowania, ogłoszenia dla rodziców, protokoły
z zebrań.
Zakupiłam sprzęt komputerowy, dzięki któremu wszelkie prace na komputerze mogę wykonać w domu.
Tworzyłam: zaproszenia na imprezy dla rodziców i dziadków, karty obserwacji do programu własnego „ Bezpiecznie przez życie”.
Korzystałam z internetu, jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązać problemy edukacyjne i wychowawczo- opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych.
Korzystałam z komputera przy opracowywaniu i pisaniu dokumentacji: programów, sprawozdań, dokumentów związanych z awansem zawodowym.

Uzyskane efekty:
Dzięki znajomości obsługi komputera podnoszę warsztat mojej pracy, dzięki czemu wygląda on estetyczniej i ciekawiej. Bardzo lubię pracować na komputerze i w tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
Dzięki Internetowi mam stały kontakt z innymi nauczycielami, dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych.

4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań( Dz. U. z 2004 r. Nr260, poz.2593, §7 ust.2 pkt4).

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Podczas odbywania stażu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego pogłębiłam swoje wiadomości dotyczące zagadnień psychologiczno- pedagogicznych, niezbędnych do uzyskania stopnia awansu. W celu podniesienia jakości pracy studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i społeczną. Na szczególną uwagę zasługują następujące pozycje:
Sylwia Schneider, Birgit Rieger – Encyklopedia „ Ludzkie ciało- jak to działa?”-KDC
Jakobine Wierz „ Badacze przeszłości”
Maria Forster „ Badacze zwierząt”- Jedność
„ Świat wokół mnie” – wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci – „Jedność”
Thomas Gordon„ Wychowanie bez porażek”
Na bieżąco śledziłam publikacje ukazujące się w czasopismach przedszkolnych:
„ Wychowanie w przedszkolu”
„Jak postępować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Raabe
„ Edukacja w przedszkolu”- Raabe

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
W swojej pracy wykorzystywałam metody i formy aktywizujące dzieci. Metody aktywizujące mają umożliwiać dziecku: kreowanie siebie, rozwijanie własnej aktywności, samodzielność w poznawaniu, eksperymentowaniu, doświadczaniu, działaniu oraz w rozwiązywaniu konfliktów i zapobiegać agresji. Dlatego podczas mojej pracy z dziećmi często posługuję się tymi metodami.

Jedną z nich jest pedagogika zabawy. Pedagogika zabawy uczy, jak
w praktycznych, codziennych działaniach realizować wytyczne wypływające
z ducha psychologii humanistycznej. Nastawiona jest na pomoc nauczycielowi. Główne cele pedagogiki zabawy to: wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc
w odkrywaniu jej najlepszych cech. Cele te są realizowane w oparciu o metody zabawowe, które są dla dziecka przyjemne w odbiorze i stanowią niezbędny element jego rozwoju. Pracując obecnie na grupie dzieci najmłodszych, często korzystam z tego typu form. Małe dziecko najlepiej poznaje otaczającą rzeczywistość poprzez zabawę. Za pomocą prostych przedmiotów codziennego użytku może przenieść się w świat fantazji. Im bardziej rozwiniętą fantazję ma dziecko, tym mniej środków wykorzystuje w zabawie.

Kolejną formą pracy, z której korzystam to „Małe formy teatralne
w edukacji i twórczej zabawie”. Małe formy sceniczne nie tylko pozwalają na oddawanie własnych przeżyć i emocji, doświadczeń, wzbogacać o nowe elementy, ale także są czynnikiem rozładowującym napięcie psychiczne, wprowadzają w świat wymarzonych ról i nastrojów. Poprawiają dykcję, wyraziste mówienie, harmonizują ruchy dziecka, doskonalą spostrzegawczość i uczą dokładnej obserwacji, wyciągania wniosków, rozumowania podczas odtwarzania ról różnymi technikami. Małe formy sceniczne ułatwiają dzieciom orientację w czasie i przestrzeni oraz poznanie własnych możliwości ruchowych ułatwiają nauczycielowi korelację między wszystkimi działaniami wychowania przedszkolnego łącząc treści poznawcze, wychowawcze i sprawnościowe. Jako forma pracy oprócz wskazanych wartości pomagają w wychowaniu przyszłego odbiorcy sztuki teatralnej, przyszłego widza teatru.

Inne metody i formy aktywizujące, które wprowadzam dzieciom.
Metody:
Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
Metoda twórczego ruchu Carla Orffa
Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
Muzyczno- rytmiczna- śpiew i taniec
Odimienna Nauka Czytania ( Irena Majchrzak) – zainteresowanie dzieci światem liter i pisma rozpoczyna się Od własnego imienia.
Plastyczna – zajęcia manualne ( malowanie, wylepianie, wydzieranie).
Formy:
Spacery, wycieczki – dzięki nim dzieci poznają otoczenie i kształtują postawy społeczno- moralne, patriotyczne i estetyczne.
Zajęcia otwarte – aktywizują wszystkich uczestników zajęć.
Zabawa – ważny czynnik rozwoju psycho- motorycznego.
Uzyskane efekty:
Diagnoza i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowały w późniejszej pracy na ich rzecz. Wszystkie moje poczynania ukierunkowałam na dobrą współpracę z rodzicami, dziećmi oraz całym gronem pedagogicznym, celem wyszukiwania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich wychowanków.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Dz. U. z 2004 r. Nr260, poz.2593, §7 ust. 2 pkt5).

Poznaję i poszerzam swoja wiedzę w zakresie przepisów prawa oświatowego. Interpretuje nowe akty prawne i analizuję ich zastosowanie w praktyce oświatowej.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, a w szczególności:
Ustawą o systemie oświaty.
Kartą nauczyciela
Statutem Przedszkola Miejskiego nr9 „ Akademia Uśmiechu”
Rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego.
Podstawą programową wychowania przedszkolnego
Regulaminem Rady Pedagogicznej
Regulaminem Rady Rodziców
Dokładnie przeanalizowałam dokumenty przedszkola wyżej wymienione. Podczas swojego stażu awansu na nauczyciela mianowanego przez cały rok organizowałam i uczestniczyłam w wycieczkach, przestrzegając obowiązujących przepisów. Brałam udział w następujących wycieczkach:
Wycieczka do Fabryki Bombek- Koszalin
Wycieczka do Poddąbia
Wycieczka do Ustki
Wycieczka do Łeby – do parku dinozaurów
Wycieczka do Serbska k/ Łeby- do Sea parku
Studiowałam literaturę dotyczącą rozwoju dzieci w wieku Od 3 do 6 lat. Miałam okazję podczas swojego stażu na awans zawodowy przejść przez wszystkie grupy wiekowe. Co pozwoliło mi poprzez doświadczenie osobiste poznać charakter pracy na każdej grupie. Uświadomiło mnie to jak należy być kreatywnym i pełnym energii nauczycielem oraz otwartym na nowe wyzwania.

Uzyskane efekty:
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
Podejmowanie nowych wyzwań i wykonywanie założeń wzbogaciło mnie o nową wiedzę i doświadczenia.

PODSUMOWANIE:
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lata i 9 miesięcy z 8 letniego okresu mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione przeze mnie działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.
Realizacja planu rozwoju dala mi dużo satysfakcji i dostarczyła cennych doświadczeń, które będę rozwijać w przyszłości. Starałam się, aby wszystkie moje działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy zawodowej. W przyszłości będę podnosiła swoje kwalifikacje i jakość mojej pracy pedagogicznej. Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, utwierdziła mnie w przekonaniu, iż praca nauczyciela jest pracą niezwykle interesującą, dającą dużo satysfakcji. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, a postępy, które one czynią są dla mnie źródłem inspiracji do dalszych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.