X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24521
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie:
Pani Anna Kowalska we wrześniu 2012 roku rozpoczęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel zmieniający w grupie 4 i 6 - latków. Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego odbyła staż w okresie od 01 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. W tym czasie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora planie rozwoju zawodowego. W szczególności poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w grupie przedszkolnej. Zapoznała się również z dokumentacją przedszkola, przepisami prawa oświatowego oraz z obowiązującymi procedurami i aktami prawnymi, dotyczącymi wymagań w stosunku do nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
W okresie stażu pani Anna Kowalska prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu i dyrektora, które omawiała i analizowała z hospitującym nauczycielem. Podczas prowadzonych zajęć stosowała zróżnicowane metody i formy pracy, zwracając uwagę na potrzeby i możliwości dzieci. Dbała o atrakcyjność zajęć wykorzystując samodzielnie wykonane środki dydaktyczne. Tworzyła warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, a także nabywała odpowiednią wiedzę merytoryczną i metodyczną do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Systematycznie monitorowała stopień opanowania przez dzieci kompetencji określonych w planowaniu miesięcznym.
Pani Anna Kowalska była otwarta na uwagi i propozycje opiekuna stażu, chętnie korzystała z jego pomocy i doświadczenia. Była obserwatorem zajęć i uroczystości prowadzonych przez opiekuna stażu, które następnie analizowała, w celu doskonalenia umiejętności dydaktycznych.
Doskonaliła swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. W ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i szkoleniach WDN. Natomiast w ramach zewnętrznego doskonalenia podjęła studia II stopnia na kierunku Pedagogika. Chętnie uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli i wydawnictwa pedagogiczne, co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczno - wychowawcze. Własną wiedzę wzbogacała również poprzez czytanie fachowej literatury z zakresu pedagogiki wychowania przedszkolnego oraz wyszukiwała interesujące informacje w Internecie. Zdobyte umiejętności systematycznie wykorzystywała w codziennej pracy z dziećmi.
Współuczestniczyła w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu: Dzień Edukacji Narodowej, Bal Jesieni, Jasełka, Spotkanie przy choince, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wielkanocne zwyczaje, Dzień Matki, Festyn Rodzinny. Jako koordynator realizowała na terenie przedszkola programy ogólnopolskie: Akademia Aquafresh i Akademia Super Przedszkolaka. Zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców : Najpiękniejszy karmnik. W ramach czynności dodatkowych wykonywała stroiki świąteczne, zaproszenia i dekoracje okolicznościowe, prowadziła kronikę przedszkolną.
Pani Anna Kowalska prezentowała także zdolności i umiejętności dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach plastycznych: Czarodziejskie drzewo , Dobrodziejstwa techniki w moim domu, Woda źródłem życia, Przyrodnicze Mandale, Pierwsza wiosenna tęcza a także w konkursach recytatorskich, sportowo - edukacyjnych, muzycznych i wiedzy o Polsce.
Organizowała spotkania czytelnicze w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” oraz wycieczki dla dzieci w różne środowiska lokalne.
Umiejętnie nawiązywała kontakt z rodzicami. Poznała środowisko wychowanków i ich problemy. Starała się dostrzec potrzeby i zdolności dzieci. W swojej pracy wychowawczej wykazywała się dużą serdecznością i troską zarówno wobec dzieci, jak i rodziców.
Poprzez właściwie prowadzoną pracę wychowawczo – dydaktyczną
i opiekuńczą umożliwiła swoim wychowankom właściwy rozwój osobowy, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów. Właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych, świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci.
Współpraca z opiekunem stażu przebiegała w serdecznej atmosferze, obejmując w szczególności wymianę opinii i doświadczeń dotyczących działalności dydaktyczno –wychowawczej i opiekuńczej.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela stażysty pani Anny Kowalskiej oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji planu rozwoju zawodowego proponuję pozytywną ocenę jej stażu w drodze do awansu na nauczyciela kontraktowego.

Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.