X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25438
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

Danuty Żuklińskiej

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH W BOCZOWIE
OKRES STAŻU: 01.09.2011 - 31.05. 2014

I.
INFORMACJE OGÓLNE.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, mam kwalifikacje w kierunku gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, korekcyjnej oraz oligofrenopedagogiki. 01 września 2011 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 2 lata 9 miesięcy, który zakończyłam 31 maja 2014 roku.
W przewidzianym rozporządzeniem terminie złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Celem było uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego w wyniku doskonalenia własnych umiejętności, warsztatu i metod pracy, podnoszenia kompetencji, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy.
Plan rozwoju zawodowego był zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z dnia 01 grudnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli r. oraz z dnia 01 marca 2014r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Planując pracę na kolejne lata, zwróciłam uwagę na fakt, że plan posiadał formę otwartą, w związku z powyższym możliwe były zmiany i korekty w realizacji zaplanowanych zadań, wynikające z bieżących potrzeb nauczyciela i szkoły, w której pracuję.

II.
OGÓLNE ZAMIERZENIA PRZEWIDZIANE NA CZAS TRWANIA STAŻU,
ZWIĄZANE Z REALIZACJA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO.

Rozpoczynając staż na awans zawodowy moim zamierzeniem było:
- pogłębiać znajomość przepisów prawa dotyczących systemu oświaty,
- podejmować działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- dążyć do podnoszenia efektywności własnych działań dydaktycznych i wychowawczych,
- realizować, w miarę możliwości, wszelkie zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
- pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
- dążyć do satysfakcji wynikającej z wykonywania zawodu nauczyciela.
Realizując wyznaczone zadania podejmowane działania zmierzały w następujących głównych kierunkach:
- świadome planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego oraz działań wychowawczych,
- pełnowartościowy udział w życiu szkoły (obejmujący działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą),
- zdobywanie doświadczeń, doskonalenie i samokształcenie, dzielenie się wiedzą z innymi,
- świadome planowanie własnego rozwoju zawodowego.

III. DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH NAUCZYCIELA MIANOWANEGO I FORMY ICH REALIZACJI.

W okresie trwania stażu podejmowałam działania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz przepisami prawa oświatowego (podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły

POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego.
• Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
• Strony internetowej MEN,
• Strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej awansu.
Śledząc prasę oświatową, wyszukiwałam artykuły dotyczące awansu, mogłam więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię, i na jakim etapie awansu się znajduję.

2. Analiza dokumentacji szkolnej.
We wrześniu 2011 r. ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną, m.in.: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz regulaminy obowiązujące w szkole podstawowej. Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej nauczania, w szczególności w Podstawie Programowej edukacji wczesnoszkolnej.
Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego w wyznaczonym prawem terminie, który został zatwierdzony do realizacji. W trakcie trwania stażu gromadziłam dokumentację zadań zawartych w planie rozwoju, a następnie przygotowałam sprawozdanie.

4. Pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.

Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.

PRZEPROWADZENIE ANALIZY WŁASNEJ PRACY

1. Analiza arkusza samooceny nauczyciela i analiza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, mających na celu ocenę pracy nauczyciela.
Dokonywałam na bieżąco samooceny swojej pracy jako nauczyciela monitorując moje postępy, uzupełniałam na bieżąco potrzeby usprawniając tym samym swoją pracę pedagogiczną. Rozdałam wśród rodziców moich wychowanków ankiety mające na celu ocenę mojej pracy nauczyciela. W ankietach pytałam o rzetelność przekazywanych przeze mnie informacji, atmosferę panującą na zajęciach, zadowolenie dzieci i rodziców ze sposobu prowadzenia zajęć, sposobu przekazywania informacji oraz czytelności ich przekazu. Czego spodziewali by się ode mnie jako wychowawcy, opiekuna i pedagoga ich dzieci.
W swej pracy podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi.

AKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klas I - III. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadziłam ankiety i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogami szkolnymi p. Heleną Sobczak oraz p. Małgorzatą Leśniewską. Współpracując z pedagogiem dokonywałam analiz powierzonych mi ankiet dotyczących badania środowiska ucznia, niepowodzeń w szkole, bezpieczeństwa w szkole. Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku, wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W ramach działalności wychowawczej uważam, że osiągnęłam znaczące sukcesy. Moja klasa, kończąc klasę III osiągnęła 6 wyróżnień w nauce i zachowaniu. Klasa ta miała najwyższą frekwencję. W pracy wychowawczo-opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając dzieciom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.

SYSTEMATYCZNE POSZERZANIE SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ.

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.
● wewnątrzszkolne formy doskonalenia - rady pedagogiczne-szkoleniowe:
- "Wszyscy tak samo poprawiamy uczniowskie zeszyty",
- "Zapobieganie agresji wśród dzieci poprzez popularyzację wybranych gier ruchowych i zabaw",
- "Jak prowadzić wywiadówkę",
- "Jak zapobiegać i rozpoznawać uzależnienia",
- "Doskonalenie umiejętności w zakresie ewaluacji własnych działań",
- "Ocenianie kształtujące",
- "Projekt jako metoda nauczania",
- "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?",
- "Uczeń młodszy o rok wyzwanie dla każdego nauczyciela szkoły podstawowej"
- Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej dla wszystkich poziomów szkół.

● zewnętrzne formy doskonalenia:
- "Metody pracy z uczniem sześcioletnim",
- "Jak tworzyć multimedialne materiały dydaktyczne?",
-" Alternatywne metody nauki czytania warunkiem sukcesów uczniów w młodszym wieku szkolnym",
- "Jak uczyć o niedyskryminacji i jak nie dyskryminować innych".

Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie. Ponadto uważam, że ustawiczne samodokształcanie przeciwdziała zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi osiągać lepsze efekty w pracy z uczniami, szeroko włączyć się w realizację zasadniczych zadań szkoły w obszarze dydaktyki, wychowania i kształcenia. Dzięki dokształcaniu, które podjęłam, podniosłam i poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe, udoskonaliłam swoją wiedzę w wielu dziedzinach. Nawiązałam także wiele ciekawych znajomości, dzięki którym również rozwijałam się zawodowo.

2. Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zespołach nauczycielskich.

Uczestniczyłam czynnie w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na którym wspólne opracowywaliśmy plany pracy a także dzieliłam się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu.
Praca w zespołach opracowujących różnego rodzaju dokumenty szkolne umożliwiła mi:
- podzielenie się posiadaną wiedzą ( wyniesioną ze szkoleń, studiowania literatury) z innymi nauczycielami,
- zdobycie nowych kompetencji,
- pogłębienie mojej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły,
- sprawniejsze planowanie zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
- zaznajomienie się z odpowiednimi aktami prawnymi.
W roku 2012/2013 zostałam przewodniczącą zespołu nauczycielskiego do spraw monitorowania bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w związku z priorytetami MEN i Lubuskiego Kuratora Oświaty. Ta ten temat przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej.

3. Współpraca z doradcą metodycznym.

Konsultacje metodyczne z przedstawicielami poszczególnych wydawnictw.
Współpracowałam z wydawnictwem Nowa Era. Tematyka konsultacji była zróżnicowana, w zależności od potrzeb. Szczególne wartościowe dotyczyły zmian w podstawie programowej, źródeł odpowiednich ćwiczeń oraz doboru podręczników.

4. Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej.

Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl i www.profesor.pl. Także ważnym elementem w ramach realizacji planu rozwoju i nie tylko było samodoskonalenie się. Przez pewien okres prenumerowałam a obecnie korzystam w wersji elektronicznej z dostępnych periodyków. Zapoznawałam się i korzystałam z dostępnych materiałów, literatury i stron internetowych dotyczących pracy dydaktycznej, i wychowawczej nauczyciela. W okresie trwania stażu poszerzałam biblioteczkę nauczyciela i wychowawcy, która obejmuje przede wszystkim sprawdziany, testy, lekcje powtórzeniowe, ciekawe sposoby realizacji programu inaczej, gry dydaktyczne zestawy zadań ćwiczących określone umiejętności uczniów na podstawie analizy wyników testów, materiały dotyczące problemów wychowawczych oraz różną literaturę fachową.
W okresie trwania stażu samodzielne opracowywałam materiały dydaktyczne do nauczania zintegrowanego, które były udostępniane innym nauczycielom. Odbywało się to na bieżąco, w zależności od potrzeb, oraz w formie zaplanowanego powtórzenia materiału .

AKTYWNE UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY

1. Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej: programu wychowawczo klas I -III, WSO, PSO, Statut Szkoły.
Wraz z zespołem nauczycielskim biorę czynny udział w tworzeniu i aktualizacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych. Podejmowałam aktywne działania w ramach zespołów ewaluacyjnych doskonalących pracę szkoły, pracowałam w zespole do zmian Statutu Szkoły, uczestniczyłam w funkcjonowaniu zespołu wychowawczego, współpracowałam w kształtowaniu planu rozwoju Szkoły, współpracowałam przy konstruowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz nad jego zmianami wprowadzającymi ocenianie zachowania w systemie punktowym, pracowałam nad realizacją założeń Koncepcji Pracy Szkoły dla dzieci młodszych na lata 2011 - 1016, współtworzyłam Kodeks Etyki Pracowników Szkoły, który umieszczony został na stronach internetowych szkoły jako przykład dobrych praktyk.

2. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. Ewaluacje wewnątrzszkolne.

W okresie trwania stażu pracowałam w zespole nad ewaluacją Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania nauczania zintegrowanego. Wypracowane wnioski pomogły mi w poprawieniu jakości mojej pracy. Uważam, że każdy nowy rok szkolny jest okazją do powtórnej ewaluacji systemu oceniania.
Współpracowałam przy konstruowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dla kas IV - VI oraz nad jego zmianami wprowadzającymi ocenianie zachowania w systemie punktowym
Brałam także udział w pracach zespołów ewaluacyjnych:
- Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. - 2011 - 2012
- Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły. - 2011 - 2012
- Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów . - 2012- 2013
- Wymaganie 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. -2013 -2014

3. Czynny udział w tworzeniu narzędzi do diagnozy umiejętności edukacyjnych uczniów klas I - III.

W ramach prac zespołu przedmiotowego współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych:
• konstruowaniu sprawdzianów,
• konstruowaniu diagnoz umiejętności uczniów po klasie I, II, III,
• analiz wyników badań diagnoz , opracowywanie wniosków, • konstruowaniu planów naprawczych,
Także sama układałam sprawdziany, które były elementem testów, które tworzone były pod indywidualne potrzeby uczniów.

ROZBUDZANIE AKTYWNOŚCI UCZNIÓW ORAZ ROZWIJANIE ICH ZAINTERESOWAŃ. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. I - III.

W roku szkolnym 2011 / 2012 prowadziłam dodatkowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz korygujące wady postawy. Na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych doskonaliłam z dziećmi funkcje analizatora wzrokowego i słuchowego, usprawniałam myślenie matematyczne oraz zdolności techniki czytania stymulowałam ich rozwój poznawczy.

2. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w gromadzeniu materiałów. Diagnozowanie osiągnięć uczniów.

Opracowywałam regulaminy konkursów, przeprowadzałam i sprawdzałam. Przygotowywałam dyplomy i nagrody. Przygotowują uczniów do konkursów pracowałam z nimi indywidualnie i grupowo, pomagałam gromadzić materiały, diagnozowałam ich postępy. Moi uczniowie byli laureatami konkursów "Mat - Rzepka", "Najlepszy ortografek", Gminny i Powiatowy Konkurs Recytatorski.

3. Praca z uczniem zdolnym w ramach zajęć zintegrowanych.

Zajęcia dodatkowe zorganizowałam dla uczniów klasy III, wyróżniających się w nauce i zainteresowanych dalszym poszerzaniem zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Na tych zajęciach uczniowie będą realizowali treści wykraczające poza program w celu przygotowania się do konkursów organizowanych dla uczniów klas trzecich. Celem moim było: przyspieszenie rozwoju uczniów zdolnych, wyposażenie ich w większy zasób wiedzy i umiejętności, umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami, kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego, rozwijanie oryginalności, rozwijanie myślenia matematycznego przez rozwiązywanie zadań tekstowych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności stosowania w praktyce zasad polskiej ortografii. Tematyka zajęć obejmowała m.in. rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami a także rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych z niedomiarem i nadmiarem danych. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych. Gry i zabawy logiczne. Kształcenie kompetencji ortograficznej. Układanie i opracowanie podstawowych form użytkowych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, były aktywne i wykazywały się dużą kreatywnością.

PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO UCZNIA Z MIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

W związku z wnioskiem rodziców o zapisanie do I klasy szkoły podstawowej w Boczowie dziecka z niepełnosprawnością umysłową tj. upośledzeniem w stopniu znacznym, powierzono mi nauczanie indywidualne w domu dziecka. Zajęcia z uczniem prowadziłam od 01.09.2013r.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym,
• podniesienie jakości pracy,
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego,
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku,
• współpraca z innymi podmiotami,
dla mnie:
*uatrakcyjnienie zajęć,
* satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania,
* podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
* kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
* zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów,
* nabywanie umiejętności organizacyjnych,
* budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami,
* ugruntowanie wiedzy w zakresie oceniania i konstruowania narzędzi służących do pomiaru dydaktycznego,
dla ucznia:
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy zawodowej.
- zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób,
- inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach.

§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY PRZY UŻYCIU TECHNIK KOMPUTEROWYCH

1. Korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej, pisania ocen półrocznych i końcoworocznych, przygotowania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń.

Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowuję scenariusze imprez, scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawdziany, testy, prezentacje multimedialne, ankiety, sprawozdania, dyplomy, podziękowania, itp. Korzystam z portali edukacyjnych (m.in. www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl) wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Przez cały okres stażu prowadzę zajęcia komputerowe z dziećmi.

POSZERZANIE SWOJEJ WIEDZY

1. Współpraca z nauczycielami informatyki.

Przez cały okres stażu współpracowałam z nauczycielami informatyki p. i p. Między innymi poprzez to aktywnie brałam udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej. Moim zadaniem było systematyczne informowanie o wydarzeniach i przedsięwzięciach, którym przewodniczyłam, dostarczenie stosownej dokumentacji z tych wydarzeń (zdjęcia, sprawozdania, prezentacje). Sprawny i rzetelny przepływ informacji wzbogacił stronę internetową o wiele ważnych informacji z życia szkoły. Wspólnie organizujemy lekcje multimedialne, na których używamy prezentacji wyświetlanych za pomocom rzutnika.
Od roku szkolnego 2008/2009 wypisuję świadectwa szkolne przy użyciu komputera, korzystając z firmy Vulkan.

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI KLAS I - III Z WYKOZYSTANIEM KOMPUTERA

1. Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci z klas młodszych z wykorzystaniem komputera. Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych.

Prowadząc zajęcia korzystałam z urządzeń multimedialnych. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w biuletynach informacyjnych, które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw zawodowych. Co roku na zajęciach realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu. Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna, angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom następujące prezentacje w programie „Power Point”:
- ”Wielkanocne zwyczaje"
- „Owoce”
- „Warzywa”
- „Bezpieczna droga”
Prowadziłam w sali komputerowej zajęcia, których celem było:
- stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem. Wykonywałam elementy dekoracyjne takie jak dyplomy, podziękowania, pomoce dydaktyczne i prezentacje, które później wykorzystywałam w prowadzeniu lekcji.

2. Korzystanie z zasobów Internetu.

Internet był dla mnie źródłem informacji na temat nowości wydawniczych, zmian w prawie oświatowym, ciekawych propozycji nauczycieli. Korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl, www.portaloświatowy.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl, www.wychowawca.pl, www.psychologia.net. ,awans.edux.pl. Śledziłam dyskusje na forach portali edukacyjnych brałam w nich udział.

3. Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych dotyczących tematyki zajęć szkolnych.

Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
- dyplomy, karty pracy, pomoce dydaktyczne do zajęć i pracy indywidualnej, prezentacje multimedialne, pomoce do pracy wychowawczej, zestawienia klasyfikacyjne, plany pracy, opinie, ankiety, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez, sprawozdania, ankiety, materiały dla uczniów i rodziców, materiały informacyjne, testy, wyniki testów, analizy.
Materiały dla rodziców: informacje o życiu klasy i szkoły, informacje o wyjściach i wyjazdach klasowych, informacje o ocenach klasyfikacyjnych. Wykorzystując nowe technologie uczniowie m. in. przygotowywali prezentacje multimedialne.

UDZIAŁ W AKTUALIZOWANIU SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ

1. Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej.

Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej ( informacje na temat organizowanych konkursów, uroczystościach szkolnych oraz obytych wycieczkach edukacyjnych) oraz internetowej stronie "Miłośników Boczowa".

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH INTERNETU

1. Nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami za pomocą Internetu. Publikacje na stronach internetowych swoje scenariusze zajęć, uroczystości. Wymiana doświadczeń, wiadomości i materiałów za pomocą poczty elektronicznej.

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły i poza nią. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam, także drogą internetową pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.profesor.pl www.literka.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, opis i analizę przypadku uczeń zdolny oraz uczeń nadpobudliwy, program pracy z uczniem słabym i zdolnym). Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Większość informacji przekazywaliśmy sobie droga poczty elektronicznej, która umożliwia w szybki sposób wymianę myśli i doświadczeń.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Reasumując, dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela,
• rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych,
• kontakt z rodzicami przez stronę internetową szkoły,
dla mnie:
* usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów,
* opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych,
* rozwój przez samodokształcanie,
* poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
* otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji,
dla uczniów:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi,
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,
- zdobywanie nowych umiejętności,
- rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi.

§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

1.Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek i kolegów z mojej szkoły p.. Sama również przeprowadziłam lekcję. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam zajęcia warsztatowe "Wychowanie dziecka" dla rodziców.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

1. Udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych.


Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Wykorzystane i sprawdzone w praktyce scenariusze zajęć, konkursów, przedstawień przekazywałam bibliotece szkolnej, aby mogły być do wglądu dla moich koleżanek i kolegów.

2. Prowadzenie warsztatów dla zespołu samokształceniowego oraz szkoleniowych rad pedagogicznych.

Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Przygotowałam referaty na szkoleniową radę pedagogiczną:
- "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej".
-" Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych".
Przeprowadziłam także warsztaty szkoleniowe rady pedagogicznej:
"Udzielanie pomocy przedmedycznej".

PROWADZENIE PEDAGOGIZACJI RODZICÓW

1. Opracowanie i wygłaszanie referatów na klasowych spotkaniach z rodzicami oraz na spotkaniach ogólnoszkolnych.

W trakcie wieloletniej pracy wychowawcy wypracowałam własne metody i środki, zgromadziłam pomocne publikacje do pracy z rodzicami. Opracowałam plan pedagogizacji, który zrealizowałam w czasie zebrań z rodzicami, opracowałam zasady dobrego spotkania z rodzicami i plan współpracy rodziców ze szkołą, który wdrożyłam w życie. Tematyka pedagogizacji: " Uzależnienia - jak do nich dochodzi i jakie są ich skutki", " Uzależnienia od komputera i Internetu", a także warsztaty dla rodziców "Wychowanie dziecka".
Co roku opracowuję plany wychowawcze klasy, w których ujmuję zakres współpracy z rodzicami. Jestem świadoma, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojej pracy zależą również od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych, dlatego przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych kieruję się wyczuciem i znajomością psychologii, nie zdarzyły mi się sytuacje niezręczne w kontaktach z rodzicami. Służę pomocą, doradztwem i otwartością we wszelkich działaniach, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym. Rodzice moich uczniów dysponują numerem osobistym mojego telefonu i adresem mailowym, z czego często korzystają, nierzadko z racji zamieszkania składają mi wizyty domowe. Chętnie angażują się w życie klasy, pomagają przy organizacji imprez klasowych, są opiekunami wyjazdów w razie potrzeby. Właściwa współpraca z rodzicami oparta na zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, obustronnym szacunku jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ.

Od roku 01.09.2013r. z chwilą rozpoczęcia zajęć indywidualnych z uczniem niepełnosprawnym umysłowo, rozpoczęłam ścisłą współpracę z rodzicami.
Moim celem było zadbać o dobra współpracę mnie jako wychowawcy, nauczyciela z rodzicem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Starałam się uświadomić że nasze dobre stosunki są fundamentalnym czynnikiem poprawiającym jakość życia zarówno dziecka, jak i rodziców. Uświadamiałam rodzicom, że dziecko niepełnosprawne intelektualnie ma specyficzne potrzeby, których zaspokojenie jest konieczne w procesie rewalidacji.
W tym względzie przede wszystkim moim podstawowym zadaniem było uświadomienie rodzicom, że do ich zadań należy:
- konieczność zaakceptowania dziecka takim, jakie ono jest;
- konieczność i ważność pracy nad jego rewalidacją;
Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawnego dziecka stało się dla mnie nauczyciela, pedagoga i wychowawcy pracującego z dzieckiem zadaniem pierwszoplanowym.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy w dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• przekazywanie informacji służącej właściwym działaniom wychowawczym,
• efektywne działania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,
• angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły,
• stosowanie właściwych metod w komunikacji
dla mnie:
* uatrakcyjnienie zajęć
* podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
* zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
* rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,
* budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
* bieżący kontakt z rodzicami uczniów,
dla ucznia:
- współpraca oparta na zrozumieniu i życzliwości,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości.

§8 ust.2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Wspólnie z koleżankami opracowałam i wdrożyłam:
• Program wychowawczy klasy na lata 2011-2016,
• Program pracy z uczniem zdolnym ,
• Programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej,
• Coroczne plany pracy zajęć pozalekcyjnych: wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz zajęć gimnastyki korygującej wady postawy
• Program zajęć dodatkowych "Ratuj i ucz się ratować".

§8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ORGANIZOWANIE WYCIECZEK ORAZ UROCZYSTOŚCI KLASOWYCH I SZKOLNYCH

1. Opracowanie harmonogramów wycieczek szkolnych dla uczniów klas I- III.

W trakcie trwania stażu zorganizowałam również kilka wycieczek edukacyjnych dla klas I - VI.
Były to wycieczki m.in.
- wycieczka do rezerwatu "Dolina Ilanki" w Torzymiu,
- wycieczka do piekarni w Kowalowie,
- wycieczki na basen - 2011, 2012, 2013, 2014
- wycieczki - pielgrzymka do Rokitna i Paradyża i Świebodzina,
- wycieczka do Nowin Wielkich "Dolina Dinozaurów",
- wyjazd do teatru do Sulęcina na spektakl "Kopciuszek", "Przygody Baltazara",
- wycieczka do Biblioteki Publicznej w Boczowie,
- Wycieczka do straży pożarnej w Świebodzinie,
- wycieczka do mini zoo,
- Tropical Island + Berlin - wycieczka jednodniowa - 2014.
Celem każdej wycieczki było zapoznanie uczniów. Ja jako nauczyciel mogłam również obserwować zachowanie uczniów poza murami szkoły.

2. Opracowanie scenariuszy spotkań, imprez, akademii szkolnych dla uczniów, rodziców. Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych.

Przez cały okres stażu opracowywałam scenariusze spotkań, imprez akademii szkolnych dla uczniów ich rodziców, a także zajęłam się ich realizacją, były to:
- Międzynarodowy dzień Bibliotek szkolnych - pasowanie na czytelnika - współorganizacja,
- Dzień Nauczyciela - pasowanie klas I,
- Dzień Matki,
- Dzień Dobroczyńców,
- Dzień Talentów,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości - współorganizacja,
- przedstawienie dla przedszkolaków "Świąteczne rozmowy",
- Jasełka wspólne kolędowanie - wspólorganizacja,
- bal karnawałowy,
- apel z okazji rocznicy 3 maja,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Zdrowego Śniadania,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Pierwszy Dzień Wiosny - współorganizacja,
- Dzień Patrona.

ORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANIE KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH

1. Zorganizowanie konkursów szkolnych.

Podczas trwania stażu, co rocznie organizowałam:
- Konkurs recytatorski dla klas I - III,
- konkurs ortograficzny dla klas I - III,
- konkurs matematyczny dla klas I - III,
- konkurs plastyczny "Jak mogę pomóc innym",
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych Sprawdzianu Szóstoklasisty.

PRACA NA RZECZ KLASY I SZKOŁY

1. Wykonywanie dekoracji w klasopracowni oraz gazetek informacyjnych dla uczniów i rodziców.

Pod moją opiekę została przekazana klasopracownia edukacji wczesnoszkolnej. Przez cały czas staram się dbać o jego wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby gabinet swoim wyglądem przypominał klasopracownię nauczania zintegrowanego. Co roku dostosowuję go do poziomu nauczanego materiału. Starałam się, aby gabinet był wyposażony w pomoce naukowe w postaci książek, a także plakatów, tablic i materiałów ćwiczeniowych. Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń , testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio oraz filmów. Sale , w których prowadziłam zajęcia zawsze były atrakcyjne dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się gazetkom i dekoracjom wykonanym przeze mnie. Dbałam o to, by miały one ciekawą, czasami wręcz oryginalną formę. Stworzyłam w sali „ Drzewko grupowe”, „Kącik czytelniczy”, „Dziecięcy ogródek”, wytwory te integrowały grupę. Aby dzieci mogły wyciszać swoje negatywne emocje i nauczyć się panować nad nimi w mojej sali funkcjonowały „kąciki emocji”, które były doskonałym miejscem do różnego rodzaju przemyśleń. Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych”, które tworzyłam razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Aktywność dzieci i zaangażowanie w powyższe działania sprawiły, że dzieci zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie wobec innych rówieśników i osób dorosłych. Zaczęły częściej stosować zwroty grzecznościowe, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, zwracać uwagę na potrzeby innych, panować nad swoimi emocjami, przestrzegać ustalone normy i zasady. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom pokonywać trudności i lęki. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą ich zdolności i zainteresowania , także prowadziłam działania edukacyjne w celu usprawnienia pewnych dysfunkcji.

2. Pomoc w dekorowaniu sali na uroczystości szkolne.

Co rocznie włączam się w organizację uroczystości szkolnych, pomagając kolegom i koleżankom w przegotowaniu dekoracji. Pięć lat temu nasza szkoła przyjęła imię Leśników Lubuskich. Od roku 2009, obchodzimy zatem Dzień Patrona, jest to w naszej szkole wyjątkowe święto. Jest więc to okazja do organizacji okolicznościowych apeli i dekoracji sali. W roku 2011 osobiście byłam odpowiedzialna za przygotowanie kolejnej rocznicy obchodów nadania imienia szkole. Brałam aktywny udział w obchodach uroczystości: Pasowania na ucznia szkoły, Dnia Bibliotek, pasowania na czytelnika, Jasełek.

3. Przygotowanie we współpracy z zespołem nauczycieli, tablicy "Tradycje i zwyczaje naszej szkoły".

Tablica ta ma związek z nadanym niedawno imieniem naszej szkole Leśników Lubuskich oraz prawie 60 - letnią historią naszej szkoły. Staram się więc aby wszystkie aspekty przeszłości naszej szkoły, tej dalszej i tej najbliższej godnie wyeksponować. Razem z nauczycielami naszej szkoły, dbamy o to aby kultywować i ocalić od zapomnienia piękną i długą historię Boczowskiej szkoły, nie zapominając o nauczycielach dawniej uczących, dyrektorach, a także obsłudze i absolwentach. Na czwartą i piątą rocznicę nadania imienia naszej szkole przygotowana została prezentacja ukazująca tradycje i zwyczaje szkoły.

§8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

WSPÓŁPRACA ZE SZKOLNĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

1. Udział uczniów w zajęciach i konkursach organizowanych prze bibliotekę.

Wspólnie z nauczycielem biblioteki w naszej szkole p. zorganizowałyśmy konkurs czytelniczy klas II " Konkurs Wiedzy o Kubusiu Puchatku", a także konkurs " Mistrz znajomości lektur". W trakcie trwania stażu zadanie to realizowałam poprzez zorganizowanie dla dzieci wycieczek do biblioteki publicznej. Chociaż w podobnych zajęciach dzieci uczestniczyły już w naszej szkolnej bibliotece, to jednak wycieczka do biblioteki większej, okazała się dla nich sporym przeżyciem. Odwiedzaliśmy bibliotekę w celu zapoznania ich z pracą bibliotekarza, sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych, to głównie także czynnie braliśmy udział w konkursach organizowanych przez nią tj. "Moja ulubiona książeczka", "Zaprojektuję okładkę książki" . Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani bibliotekarki miałam możliwość częstego odwiedzania placówki z dziećmi, a co za tym idzie prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze u najmłodszych. W Bibliotece Publicznej dzieci ponad to miały również możliwość zobaczenia wielu ciekawych wystaw i ekspozycji, które to poszerzały wiedzę o otaczającym ich świecie.

WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ POLICJI I STRAŻĄ POŻARNĄ

1. Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policja jako symbol prawych zachowań i właściwych postaw stała się kolejną instytucją, z której pracą zapoznałam dzieci:
- Uczestniczyłam w spotkaniu dzieci z policjantami w szkole zorganizowanym w ramach akcji „Dziecko bezpieczne na drodze”.

2. Zorganizowanie spotkania ze strażakami na temat przyczyn i skutków zagrożenia pożarowego. Wycieczka do Straży Pożarnej.

Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną :
Uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie szkoły spotkaniu może z pracownikami OSP, na które składała się: krótka pogawędka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru. Przygotowałam wraz dziećmi pracę na konkurs plastyczny nt. „ Praca strażaka”, "Wiosna bez płomieni" Odwiedziliśmy także Remizę Strażacką gdzie dzieci mogły zapoznać się z nowym wozem strażackim OSP Boczów.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLEM W BOCZOWIE

Prze cały okres stażu, współpracowałam z Samorządowym Przedszkolem w Boczowie, poprzez:
- uczestnictwo "Cała Polska czyta dzieciom" ( czytanie bajek przedszkolakom),
- przedstawienia teatralne (dzieci z klas I - III, prezentowały przedstawienie dzieciom przedszkolnym),
- wykonywanie świątecznych dekoracji w ramach współpracy,
- wspólne zabawy integracyjne,
- włączenie przedszkolaków w akcję charytatywną dla ucznia niepełnosprawnego (zbieranie nakrętek plastikowych).

WSPÓŁPRACA Z SOŁTYSEM WSI BOCZÓW

Z panią sołtys Katarzyną współpracowałam od roku 2011. Podczas tych lat wspólnie pracowałyśmy na rzecz społeczności a przede wszystkich dzieci, których byłam wychowawcą i opiekunem. Wspólnie zorganizowałyśmy imprezy cykliczne, co roczne festyny rodzinne, Mikołajki, "Święto Pieczonego Ziemniaka", wieczorek "Pokolenia Pokoleniom", Jasełka", "Wędkarski Piknik dla dzieci".
Byłam także współautorem artykułów na stronę Internetową wsi Boczów : " Historia Boczowa" oraz "B jak biblioteka".

PROPAGOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH

1. Współudział w prowadzeniu akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią.

Pełnię funkcję szkolnego opiekuna koła PCK, wspólnie z członkami koła oraz wszystkimi dziećmi, które wyraziły chęć niesienia pomocy innym przeprowadziliśmy:
- akcja "Pomóż i Ty"- Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
- akcja "Góra grosza",
- akcja "Zbieranie zakrętek plastikowych" dla ucznia upośledzonego,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Caritas,
- zbiórka odzieży dla dzieci z ubogich rodzin.

AKCJE CHARYTATYWNE, POZYSKIWANIE POMOCY DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

Od momentu rozpoczęcia pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową, po zdiagnozowaniu jego sytuacji rodzinnej i jego potrzeb, zorganizowałam dla niego pomoc materialną a także pomoc w zdobyciu funduszy na zakup wózka inwalidzkiego. W tym celu zgłosiłam podopiecznego do fundacji niosącej po¬mo¬c oso¬bom nie¬peł¬no¬spraw¬nym "Wspólnym krokiem".

WSPÓLPRACA Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ. PAŃSTOWYM POWIATOWYM INSPEKTORATEM SANITARNYM W SULĘCINIE

1. Organizowanie spotkań, pogadanek i prelekcji dla dzieci i rodziców na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji.

Współpracowałam z higienistą szkolną przeprowadzając m.in. pogadanki na temat :
- "Rola spożywania owoców i warzyw w żywieniu dzieci",
- "Jakie grzyby zbierać",
- "Higiena jamy ustnej".

2. Zorganizowanie szkolenia uczniów na temat "Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach".

Prowadziłam zajęcia z pierwszej pomocy biorąc udział w programie Jurka Owsiaka "Ratuj i ucz się ratować". Tematyka zajęć obejmowała:
- bezpieczeństwo poruszania się po drogach,
- kształtowanie gotowości niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym,
- nabywanie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego.
Dzieci uczyły się także udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji. Ćwicząc na fantomach, mogły w praktyce zapoznać się z etapami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM ORAZ PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ.

1. Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy. Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów.

Wykonując zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej czy postępowania w sprawach nieletnich w okresie trwania stażu współpracowałam z:
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (sugerowanie rodzicom korzystanie z pomocy poradni, stosowanie w pracy z uczniami zaleceń pedagogów, wypełnianie opinii, skierowań.
Współpracował także z naszym szkolnym pedagogiem P. Heleną Sobczak i p. Małgorzatą Leśniewską. Konsultowałam się z nimi w sprawach trudnych, delikatnych, gdzie ich głos doradczy miał pomóc mi w zaplanowaniu ścieżki działania z uczniami potrzebującymi wsparcia. Pogłębianie wiedzy dotyczącej sytuacji materialnej wychowanków poprzez: -wywiad środowiskowy( sołtys-środowisko lokalne), poparty w razie potrzeby wizytami domowymi, -prowadzenie rozmów z osobami znającymi dom rodzinny ucznia, rozmowy z rodzicami, pracownikiem pomocy społecznej, sołtysem,
-analizowanie sytuacji ucznia poprzez obserwację,
-udzielanie wsparcia, kierowanie do właściwych placówek w celu uzyskania potrzebnej pomocy,
-współpraca z pracownikami szkoły w celu zminimalizowania(likwidacji) problemu.
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Od lat współpracuję z Samorządem Uczniowskim włączając się i aktywnie uczestnicząc w jego przedsięwzięciach. Wspólnie zorganizowaliśmy :
- apel z okazji Dnia Papieskiego ,
- coroczną akcję porządkowania opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym w Boczowie,
- akcje sprzedaży chipsów owocowych, przygotowanych przez uczniów szkoły,
- zabawy andrzejkowe, przygotowanie ciasteczek z wróżbami,
- zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc,
- spotkań z ciekawymi ludźmi z cyklu "Ludzie z pasją"
- warsztaty o niepełnosprawności z udziałem osób niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA Z PATRONAMI SZKOŁY - LEŚNIKAMI LUBUSKIMI

Współpracowałam z Nadleśnictwem Torzym w zakresie edukacji ekologicznej. Opracowywałam roczne plany współpracy, na ich podstawie organizowaliśmy dla klas I - III : wycieczki : "Jak zatrzymać miłe chwile?" wycieczka do Doliny Ilanki, - "Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? - spotkanie z leśnikiem w szkole, - "Chodzimy po jesiennym lesie" wycieczka do Doliny Ilanki, "Uroki ziemi" wycieczka do lasu w Boczowie z udziałem leśnika, - "Las wiosną" wycieczka do lasu w Boczowie z udziałem leśnika.
Na spotkaniach dzieci pod okiem leśnika obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie podczas różnych pór roku, rozpoznawały i nazywały zwierzęta i rośliny, poznawały sposoby przygotowania zwierząt do zimy i ich potrzeby podczas zimy a także zasady właściwego zachowania się w lesie.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:
dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami,
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań,
dla mnie:
*podnoszenie zdolności organizacyjnych,
*poszerzanie współpracy z instytucjami,
* pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy,
* odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów,
dla uczniów:
- aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
- kształcenie postaw prospołecznych,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- zindywidualizowanie procesu nauczania.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Wyróżnienia Dyrektora Szkoły - corocznie
2. Nagroda Burmistrza Torzymia - 2011 rok

Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego wychowanków.
Za ogromny sukces uważam zdobywanie przez moich uczniów nagród w wielu różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


OPIS I ANALIZA, CO NAJMNIEJ DWÓCH PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Opis i analiza przypadku – uczeń upośledzony
2. Opis i analiza przypadku – uczeń zdolny

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowanie w planie rozwoju zadania starałam się realizować się na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy.
Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.