X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25379
Przesłano:

Sprawozdanie - II rok stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z DRUGIEGO ROKU
REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: Elżbieta Kańczewska

NAUCZANY PRZEDMIOT:Religia
Edukacja Dla Bezpieczeństwa

POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: Nauczyciel Mianowany

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:
Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły
w Działdowie

WYMIAR STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2012

TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2015

WSTĘP

Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2012 r.
W czasie drugiego roku trwania stażu zrealizowałam zadania zawarte
w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWINNOŚCI

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.
Dążąc do wykonania założonych zadań w opracowanym przez siebie planie rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w drugim roku stażu:
1. Przestudiowałam ze szczególnym uwzględnieniem, odnoszące się do tych zagadnień:
a) Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. rozporządzenie zmieniające
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
b) Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
c) Strony internetowe MEN;
d) Strony internetowe Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
2. Poszerzyłam swoje kompetencje zawodowe:
a) brałam udział w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego (rady szkoleniowe
w ramach WDN):
- „Jak sobie skutecznie radzić z agresywnymi zachowaniami uczniów",
- „Szkolenie z procedury przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego”,
- „Praca z uczniem zdolnym”,
- „Doradztwo zawodowe”;
- spotkaniu z metodykiem, w szkoleniu formacyjnym katechetów, „Katechizm Kościoła Katolickiego, jako narzędzie nowej ewangelizacji”;
b) wyszukiwałam nowe metody aktywizujące studiując czasopisma i publikacje „Katecheta”, „Wychowawca”, „212 metod do zastosowania na lekcjach religii”, F.Wendel Niehl, „Metody aktywizacji w katechezie”, ks. Dr P. Duksa;
c) Zapoznałam się z interesującą literaturą pedagogiczną i z publikacjami zamieszczonymi na portalach edukacyjnych:
- „Klucz do efektywności nauczania”, H. Hamer,
- edukator.pl,
- oswiata.abc.com,
- edu.pl,
- deon.pl,
- edunews.pl,
- eksperciwoswiacie.pl,
- oswiata.org.pl;
- i inne.

3. W trosce o osobistą formację duchową:
- wzięłam udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, na których uczestniczyłam 21-23 sierpnia 2013 w Gietrzwałdzie;
- wzięłam udział w Rejonowym Spotkaniu Formacyjnym dla katechetów w Nowym Mieście Lubawskim, 26.08.2013 r.;
- wzięłam udział w dekanalnym spotkaniach formacyjnym dla katechetów w „DAR” Działdowo 03.03.2014 r.;
4. Stwarzałam uczniom możliwość rozwijania zainteresowań związanych
z przedmiotem Edukacja dla bezpieczeństwa:
- powołałam grupę uczniów, którzy brali udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża pod patronatem Starostwa Powiatowego;
- opracowałam z uczniami scenki sytuacyjne propagujące udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Umożliwiłam uczniom rozwijanie zainteresowań związanych z wyznawaną wiarą:
- byłam współorganizatorem ogólnopolskich konkursów tematycznych:
„Wiedzy o Janie Pawle II”,
-„Biblia i Przypowieści biblijne”;
w czasie Rekolekcji Szkolnych opracowałam, zorganizowałam i byłam jednym ze sponsorów nagród rzeczowych,(MP4,MP3 i Pamięć Flash 16GB) konkurs - „Spowiedź jest spoko”, oparty na publikacji R. Szymkowiaka, duszpasterza młodzieży;
- poszerzyłam księgozbiór podręcznej biblioteczki sali katechetycznej o pomoce dydaktyczne: „Quiz z Katechizmu”, „Quiz Jan Paweł II” „Quiz Biblijny” „Quiz Bierzmowanie”.
6. Zachęciłam uczniów do pozalekcyjnej aktywności w szkole:
a) opiekowałam się i koordynowałam działania grupy młodzieży, związane
z opracowaniem projektu edukacyjnego w formie prezentacji multimedialnej, „Jan Paweł II – Święty XXI wieku”, która została zaprezentowana przed całą społecznością gimnazjum na apelu z okazji wyniesienia przez Kościół na ołtarze Papieża Polaka;
b) opiekowałam się i koordynowałam działania grupy młodzieży, związane
z opracowaniem projektu edukacyjnego w formie prezentacji multimedialnej, „Czy spowiedź w konfesjonale jest potrzebna”, która została zaprezentowana przed uczniami klas drugich gimnazjum przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania;
- przygotowywałam uczniów do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2013 Iłowo-Osada;
c) wraz z koleżanką Mirosławą G. przygotowałam uczniów do Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK pod patronatem Starostwa Powiatowego Działdowo, gdzie grupa naszej młodzieży zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych;
d) wspierałam uczniów w przeprowadzeniu zbiórki:
- podręczników i przyborów szkolnych dla młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej naszej szkoły,
- świątecznych darów dla młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i dzieci z domu dziecka, poprzez zakupienie i podarowanie, w miarę moich możliwości finansowych, potrzebnych rzeczy;
e) przygotowałam z uczniami apel z okazji ogłoszenia świętym Papieża Polaka Jana Pawła II;
f) koordynowałam pracę zespołu młodzieży redagującej szkolną gazetkę o tematyce religijnej, zgodnie z rokiem liturgicznym religii rzymsko-katolickiej, w sali katechetycznej oraz gazetkę o tematyce pierwszej pomocy w sali lekcyjnej 34;
g) indywidualizowałam pracę z uczniem z afazją, dysleksją, dysgrafią, dysortografią, z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym oraz z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi;
h) wspierałam i promowałam wolontariat „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”.
7. W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałam Nagrodę Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej i podziękowania za współorganizowanie konkursów.

EFEKTY:
- pogłębienie wiedzy na temat procedur awansu zawodowego;
- planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z regulacjami prawnymi;
- pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z uczniami;
- urozmaicanie pracy uczniom poprzez stosowanie indywidualizacji i ciekawych metod aktywizacji na zajęciach;
- zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza jej obszarem;,
- wzbogacenie zaplecza pracy o nowe pomoce dydaktyczne;
- zdobycie nowych doświadczeń w organizowaniu konkursów;
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych;
- pomoc potrzebującym, uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- reprezentowanie i promowanie szkoły w środowisku;
- kształtowanie kultury słowa, poprawności wypowiedzi,
- zdobycie nagród i wyróżnień, które dodały jeszcze większego energii w wykonywaniu i podejmowaniu coraz nowszych działań promujących szkołę i środowisko.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywałam technologię informacyjną w pracy pedagogicznej
a) przygotowywałam przy pomocy komputera i z wykorzystaniem technologii informacyjnej pomoce dydaktyczne dla uczniów, opracowywałam:
- testy
- sprawdziany,
- prezentacje multimedialne,
- gry dydaktyczne, krzyżówki,
- przy użyciu programu komputerowego Excel, opracowywałam analizę frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych oraz klasyfikację uczniów naszego gimnazjum
za rok szkolny 2013/2014;
b) podnosiłam atrakcyjność moich zajęć poprzez wykorzystanie zasobów internetowych i programów edukacyjnych;
c) wykorzystywałam tablice multimedialną podczas zajęć lekcyjnych;
d) uwzględniałam zasoby internetowe w przygotowaniach do lekcji religii, edukacji dla bezpieczeństwa i konkursów tematycznych, korzystając z materiałów dostępnych na portalach internetowych Natan, YouTube, EDI, Olimpus i innych;
e) opracowałam przedmiotowe zasady oceniania, wymagania oraz plan pracy na rok szkolny 2013/2014 przy wykorzystaniu programów komputerowych;
f) wykorzystywałam na zajęciach tzw. materiały autentyczne: gazety, gry planszowe, fantom, materiały do pozoracji urazów, apteczkę.

EFEKTY:
- zwiększenie efektywności i sprawności pracy dydaktycznej;
- podniesienie, jakości kształcenia i wychowania;
- wypracowanie dokumentów służących podniesieniu, jakości i organizacji pracy szkoły;
- umiejętność konstruowania narzędzi diagnostycznych;
- podnoszenie efektów kształcenia;

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Podejmowałam współpracę z innymi nauczycielami i udostępniałam przygotowane materiały edukacyjne:
a) dzieliłam się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi i wiedzą zdobytą na szkoleniach z innymi nauczycielami:
- współpracując w ramach realizacji projektu Trzymaj formę;
- współpracując w ramach realizacji konkursów na etapie szkolnym:
Konkurs literacki, „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność”
Konkurs plastyczny „Człowiek tworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ecce Homo. Oto Człowiek”;
b) brałam aktywny udział w pracy zespołu komisji języka ojczystego oraz zespołu dydaktycznego:
- pomagałam przy sprawdzaniu testów z próbnych egzaminów gimnazjalnych,
- brałam udział w pracach Zespołu Nadzoru Pedagogicznego podczas egzaminów gimnazjalnych w szkole zatrudnienia i Gimnazjum nr 2,
- opracowywałam analizę frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych,
- opracowywałam wraz z zespołem komisji języka ojczystego, plan pracy i analizę egzaminów próbnych,
- na bieżąco prowadzę zeszyt protokołów zespołu dydaktycznego;
c) włączałam się przygotowanie szkolnych uroczystości:
- przygotowałam apel z okazji wyniesienia na ołtarze Papieża Jana Pawła II,
- pomagałam przy organizacji Święta Szkoły, Dni Otwartych Szkoły oraz „Show the Flow”- Światowy Dzień Tańca.

2. Podałam do zamieszczenia na stronie internetowej naszej szkoły artykuły tematycznie związane z moją pracą oraz informacje o ciekawych pracach
i osiągnięciach uczniów.

3. Na portalu www.edux.pl opublikowałam sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela dyplomowanego, nr publikacji – 24831.

EFEKTY:
- wymiana poglądów z innymi nauczycielami,
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.
- udostępnienie wypracowanych materiałów;
- właściwa organizacja i przebieg uroczystości.
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,

§ 8 ust. 2pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Brałam udział w działaniach wspierających rodziców w procesie wychowania:
- służyłam informacją i radą zainteresowanym rodzicom w ramach spotkań w szkole
i w parafii;
- pozyskiwałam od rodziców informacje o uczniach potrzebne w wspieraniu procesu wychowania ich dzieci na lekcjach religii, edukacji dla bezpieczeństwa
i spotkaniach pozalekcyjnych;

2. Promowałam osiągnięcia wychowanków i działania szkoły:
- opracowywałam i podawałam do zamieszczenia ciekawe prace wychowanków
na łamach strony internetowej naszej szkoły i „Gazety Działdowskiej”.

EFEKTY:
- włączenie rodziców w życie szkoły,
- właściwa współpraca z rodzicami.
- promowanie twórczości uczniów.
- wzbogacenie strony internetowej szkoły.
- tworzenie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Kontynuuję współpracę z parafią pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie:
- byłam współorganizatorką Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych,
- przygotowywałam młodzież do czynnego włączenia się w liturgię Mszy świętej
i nabożeństw,
- jak co roku brałam wraz z całą społecznością szkolną, udział w przygotowaniu ołtarza przy naszym gimnazjum związanego ze Świętem Bożego Ciała.

2. Kontynuowałam współpracę ze Szkolnym Klubem Przyjaciół i Szkolnym Kołem Caritas:
- wspierałam młodzież w zbiórce podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- wspierałam zbiórkę i organizowanie paczek świątecznych dla dzieci z domu dziecka oraz Szlachetnej Paczki.
3. We współpracy z wychowawcą klasy III D zorganizowałam Program Zielonej Szkoły w Łajsie i w przygotowaniu stoiska klasowego ze zdrową żywnością w programie Czas na zdrowie:
- wspierałam uczniów w zdobywaniu własnych doświadczeń z uwzględnieniem elementów profilaktyki zdrowotnej i zapoznaniem z bogactwem świata przyrody.
EFEKTY:
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły, Kościoła i środowiska.
- kultywowanie tradycji religijnych,
- czynny udział młodzieży w nabożeństwach,
- głębsze przeżycie Sakramentów: Eucharystii, Pokuty i Pojednania, Bierzmowania,
- właściwa współpraca z parafią,
- wykształcenie w uczniach odpowiedniej postawy szacunku względem człowieka i świata,
- kształtowanie właściwych postaw moralnych,
- wzrost odpowiedzialności za świadome dbanie o zdrowie i życie.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozwijając umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
-systematycznie poszerzałam swoją wiedzę, analizując publikacje: „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących
w szkole”, L. Bojarowska, „Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina”, R. M. Nakamura,
- systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym i zespołami nauczycieli oddziałów w procesie wspierania uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych.

EFEKTY:
- właściwa pomoc w rozwiązywaniu problemów,
- lepsze poznanie swoich uczniów.
- uczniowie znają i stosują zasady świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia, poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych.

IV PODSUMOWANIE

W czasie drugiego roku stażu systematycznie realizowałam założone wcześniej cele. Poszerzałam swoją wiedzę oraz umiejętności pedagogiczno-wychowawcze, przyczyniając się do podniesienia, jakości pracy swojej, ucznia i szkoły.
Praca z uczniem zdolnym i trudnościami edukacyjnymi mobilizowała mnie do wdrażania coraz to nowych, ciekawszych pomysłów, które umożliwiły wszechstronny rozwój młodzieży.
Traktuję ucznia podmiotowo, doceniam każdy wkład na miarę jego możliwości, staram się zrozumieć jego indywidualność i potrzeby.
Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, szeroko korzystam z wszelkich jej możliwości. Jestem otwarta na dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą oraz doświadczeniem. Chętnie podejmuję i realizuję działania, które wykraczają poza moje obowiązki.
Podjęte zadania wykonuję z zaangażowaniem i starannością. Wnikliwie analizuję i staram się odpowiedzialnie oceniać własna pracę.
Aby móc dalej dobrze realizować zadania szkoły, podnosić, jakość swojej pracy, zamierzam nadal doskonalić kwalifikacje, wykorzystywać doświadczenie zawodowe innych nauczycieli dzieląc się własnym i wciąż dbać o formacje duchową, by jak najlepiej wypełniać misję nauczyciela katechety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.