X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25270
Przesłano:

Wycieczka zagraniczna dla uczniów gimnazjum jako przykład dobrej praktyki

WYCIECZKA ZAGRANICZNA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

W celu propagowania wiedzy o Wielkiej Brytanii zachęcam uczniów do pogłębiania wiadomości z zakresu historii, literatury, sztuki, muzyki i ogólnie pojętej kultury tego kraju na zajęciach pozalekcyjnych. Najlepszą zachętą a jednocześnie weryfikacją tej wiedzy jest wykorzystanie jej w praktyce, czyli podczas wycieczki do Wielkiej Brytanii. Organizacja wycieczki zagranicznej jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Pracę nad jej realizacją podzieliłam na trzy etapy:
Etap pierwszy:
1. Zapoznanie się z dokumentacją w zakresie organizowania turystyki młodzieżowej:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
• Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
• Przepisami BHP w szkole w zakresie organizacji wycieczek szkolnych
2. Sporządzenie dokumentacji wycieczki:
• zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce zagranicznej
• oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach, uczuleniach, przeciwwskazaniach żywieniowych, chorobie lokomocyjnej itp.
• regulamin wycieczki
• plan podróży zawierający czynności przygotowawcze przed podróżą, w trakcie jej trwania, w czasie postoju, w miejscach zwiedzania i noclegu i po jej zakończeniu,
• oświadczenie kierownika wycieczki
• oświadczenie opiekuna wycieczki
• regulamin w razie niespodziewanych wypadków i zagrożeń,
• wzór protokołu powypadkowego

Etap drugi:
1. Nawiązanie współpracy z Biurem Podróży Orbit Travel w Wyszkowie:
• zawarcie umowy o organizację imprezy turystycznej pomiędzy biurem a Zespołem Szkół w Wyszkowie
• wspólne przygotowanie trasy, planu zwiedzania i kosztorysu wycieczki
• wynegocjowanie warunków sponsoringu nagród dla zwycięzców konkursu o Wielkiej Brytanii i zwiedzanych miejscach
2. Zapoznanie uczniów i rodziców z harmonogramem wycieczki
3. Zebranie dokumentacji wycieczki i powiadomienie odpowiednich organów:
prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny oraz uzyskanie ich zgody
na przeprowadzenie imprezy

Etap trzeci:
1. Całoroczna praca nad przygotowaniem uczestników wycieczki na zajęciach pozalekcyjnych Elementy kultury anglosaskiej, zwłaszcza młodzieży realizującej projekt edukacyjny związany z tą imprezą
2. Realizacja poszczególnych punktów wycieczki i nadzór nad młodzieżą realizującą projekt edukacyjny
3. Przeprowadzenie quizu o Wielkiej Brytanii i rozdanie nagród w drodze powrotnej do kraju
4. Sprawozdanie i rozliczenie wycieczki
5. Przedstawienie projektu edukacyjnego

Wycieczka zagraniczna jest imprezą kosztowną dlatego podzieliłam wymaganą sumę na raty, które zbierałam raz w miesiącu i wpłacałam do biura. Pomimo kosztów impreza ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem, co przełożyło się na dużą ilość uczestników i zaowocowało wyjazdami zagranicznymi w kolejnych latach, których realizacji również się podjęłam.

Cele wycieczki:
• wspieranie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów przy zachowaniu właściwych proporcji między wiedzą a umiejętnościami, zwłaszcza zapoznanie uczniów z ciekawymi formami spędzania wolnego czasu
• utrwalanie nabytej w szkole wiedzy teoretycznej i konfrontowanie jej z wiedzą praktyczną
• kształtowanie odpowiedzialności, punktualności, solidarności koleżeńskiej i umiejętności współdziałania w grupie oraz podporządkowania się poleceniom opiekunów i obowiązującym regulaminom
• nabycie umiejętności dostosowania się do odmienności kulturowej mieszkańców kraju, który odwiedzamy, zwłaszcza życia codziennego
• poszerzanie wiedzy o nowe elementy ze szczególnym uwzględnieniem zabytków historycznych, sztuki użytkowej, sakralnej i architektonicznej
• wyrobienie nawyku właściwego zachowania się podczas zwiedzania zabytków i innych obiektów
• wykorzystanie umiejętności językowych w praktyce i wzbogacenie ich o nowe elementy
• wyrabianie nawyku właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej oraz poruszania się po ulicach za granicą
• wyrabianie nawyku higieny i porządku w miejscach zakwaterowania oraz przestrzegania zasad przebywania w nim
• integracja poszczególnych uczestników wycieczki, przełamywanie barier między sobą i między młodzieżą a opiekunami

Uzyskane efekty:
• uczestnictwo w wycieczkach zarówno jako forma spędzania wolnego czasu jak i sposób zdobywania wiedzy
• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną rozbudza w nich ciekawość i chęć pogłębiania zainteresowań
• dostosowywanie się do zasad panujących w grupie, poleceń opiekunów i do regulaminu wyzwala chęć współdziałania, solidarność, obowiązkowość i odpowiedzialność, a także wyrabia nawyk właściwego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach
• poznawanie odmienności kulturowej mieszkańców kraju, który zwiedzają, pozwala na konfrontację, wzbudza ciekawość i chęć dzielenia się podobieństwami i różnicami
• wykorzystanie umiejętności językowych w praktyce pozwala na komunikowanie się, przełamywanie oporów w mówieniu i wzbogacanie ich o nowe elementy
• zwiedzanie zabytków historycznych, sakralnych i architektonicznych jest dokumentowane fotograficznie, filmowane i opisywane, a następnie opracowywane i prezentowane na zajęciach lekcyjnych z języka angielskiego oraz w formie projektu gimnazjalnego
• w trakcie wycieczki uczniowie sami opowiadają o poszczególnych punktach programu, które wcześniej przygotowali
• w drodze powrotnej uczniowie mają możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy przez uczestnictwo w quizie dotyczącym programu wycieczki

Wnioski z realizacji:

Uczestnictwo w wycieczkach zagranicznych ze wszech miar wzbogaca i urozmaica proces edukacyjny i wychowawczy, stawia uczniów w nowej sytuacji i w obcym kulturowo oraz językowo środowisku, pozwala na konfrontację nabytej wiedzy i umiejętności z ich praktycznym przełożeniem oraz motywuje do większego wysiłku. Pozwala na integrowanie się grupy, zawiązywanie nowych przyjaźni i zmniejsza dystans między młodzieżą a opiekunami. Wyrabia nawyk odpowiedzialności za grupę, przełamywania własnych oporów i lęków.

Mariola Grus
Nauczyciel języka angielskiego
ZS Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.