X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22088
Przesłano:

Dobre praktyki w naszym przedszkolu

Dane szkoły/ placówki:
Przedszkole Miejskie nr 10, 90 – 338 Łódź ul. Przędzalniana 70

Wymagania ważne dla przedszkola:
Wymaganie 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
Wymaganie 8: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Wymaganie 11: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:
Strategia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych „ 5- latku też potrafisz!”

Cel działania:
- Promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
- Włączenie dzieci w społeczny organizm szkoły w poczuciu bezpieczeństwa i ufności, jako treść współpracy przedszkola ze szkołą
- Podejmowanie działań we współpracy ze szkołą na rzecz optymalnego przygotowania dzieci i ich adaptacji do warunków szkolnych.
- Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za proces edukacji i wychowania dzieci w młodszym wieku.

Rodzaj podjętego działania:
Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomowym momentem w życiu dziecka.
Z jednej strony szkoła fascynuje, wzbudza ciekawość, jest miejscem atrakcyjnym,
z drugiej jednak strony może być przyczyną niepokoju, a nawet stresu związanego
z podjęciem nowych obowiązków. W celu złagodzenia tej bariery i stworzenia lepszych warunków do adaptacji szkolnej powstała strategia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Łodzi. Wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Dzieci rozpoczynające edukację potrzebują szczególnego wsparcia ze strony osób dorosłych. Istotnym warunkiem adaptacji dziecka do środowiska szkolnego jest stworzenie warunków, w których będą mogły nawiązać i podtrzymać dobre relacje z rówieśnikami , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Strategia daje możliwość stworzenia warunków, w których dzieci społecznie mogą poszerzać świadomość samego siebie, przestrzeni oraz nawiązać , podtrzymać dobre relacje z innymi ludźmi. Wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka, dbałość o pozytywne doświadczenia szkolne wpłyną korzystnie na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej , emocjonalno –społecznej i poznawczej. Na bazie zdobytych w ramach programu doświadczeń, dzieci ukształtują pozytywne nastawienie do szkoły, wdrożą się do aktywności poznawczej oraz wypełniania obowiązków uczniowskich. Do udziału w zajęciach zostają zaproszeni rodzice. Wspólne zabawy rodziców, dzieci i wychowawcy ułatwią wzajemne poznanie się, wytworzą atmosferę otwartości i serdeczności , zespołowości, która wpłynie korzystnie na dalszą współpracę ze szkołą.

Dla rodziców:
1. Przekazanie rodzicom przeżywającym niepokój o los swojego dziecka w szkole (lęk przed nowym i nieznanym) rzetelnej informacji o szkole
- Zapoznanie rodziców z programem ministerialnym „Mam 6 lat- chcę poznawać świat” poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola
- Otwarte drzwi- wizyty rodziców w szkole podstawowej

2. Pedagogizacja rodziców nt wspomagania dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej
i wyrównywaniu szans rozwojowych
• Spotkania ze specjalistami na terenie przedszkola
• Pedagogizacja rodziców dotycząca cech rozwojowych dziecka 5 letniego i zaleceń dotyczących

3. Informowanie rodziców o postępach, predyspozycjach i rozwoju dziecka
• Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielem przedszkola
• Zebrania z rodzicami dotyczące wstępnej i końcowej diagnozy dziecka
• Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do terapii pedagogicznej

Dla dzieci:
1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia przedszkolaka do przyszłych obowiązków szkolnych
• Najlepiej razem- udział w zajęciach świetlicowych- gry i zabawy integracyjne z uczniami kl. I
• Moja droga do szkoły- zajęcia terenowe dla dzieci z IV grupy
• Jestem samodzielny- z wizytą w szatni szkolnej dzieci z grupy IV
• „Bajkolandia”- zajęcia w bibliotece szkolnej z udziałem dzieci z IV grupy
• Moja pierwsza lekcja w szkole- zajęcia prowadzone przez przyszłego nauczyciela
• „Plastusiowy pamiętnik”- zabawa dydaktyczna. Poznanie wyposażenia wyprawki ucznia
• „I am funny”- udział dzieci w systematycznych zajęciach z języka angielskiego
2. Wprowadzenie dziecka w atmosferę szkoły
• Udział grupy IV w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystego pasowania uczniów klas pierwszych
• Zwiedzanie budynku szkolnego, poznanie przyszłego środowiska edukacyjno-wychowawczego dzieci.
3. Wyzwolenie w dzieciach pozytywnych przeżyć emocjonalnych związanych ze szkołą
• Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Przedszkolaka ze współpracy ze szkołą na boisku SP nr 29
• Przygotowanie kartek świątecznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29
• Bal karnawałowy z udziałem zaproszonych gości- uczniów kl. I
• Obchody Dnia Olimpijczyka i Dnia Ziemi z udziałem uczniów kl. I
• „Cała Polska czyta dzieciom”- wizyty w przedszkolu uczniów klas starszych- czytanie przez uczniów ulubionych bajek przedszkolakom


Dla nauczycieli:
1. Tworzenie sprzyjających warunków do wymiany doświadczeń oraz efektywnej współpracy przedszkola ze szkołą podstawową
• Opracowanie kwestionariusza ankiety dotyczącej szkolnych sukcesów
i problemów dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole
• Wyłonienie dzieci do terapii pedagogicznej i logopedycznej
• Nawiązanie stałej współpracy ze specjalistami
2. Rozumienie przez nauczycieli przedszkola i szkoły znaczącej roli w budowaniu „pomostów” pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową
• Informowanie rodziców o organizowanych „Dniach otwartych” w Szkole Podstawowej
• Organizowanie spotkań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami na terenie przedszkola

Wspólnie ze Szkoła Podstawową nr 29 w Łodzi, sąsiadującą z naszym przedszkolem podejmujemy działania służące kształtowaniu pozytywnego nastawienia przedszkolaków do przyszłych obowiązków szkolnych oraz wyzwoleniu w dzieciach pozytywnych przeżyć emocjonalnych związanych ze szkołą. Poprzez wspólne organizowanie uroczystości, zajęć w których uczestniczą dzieci, form rozrywki, dążymy do przełamania barier oraz wprowadzenia dziecka w atmosferę szkoły. Podejmując działania we współpracy ze szkołą prowadzimy pedagogizację rodziców nt. wspomagania dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej i wyrównywaniu szans rozwojowych, przekazujemy im rzetelną informację na temat szkoły oraz umożliwiamy im wczesne zapoznanie się z warunkami szkolnymi. Nauczyciele naszego przedszkola i pobliskiej szkoły współpracują w sprzyjających warunkach dla wymiany doświadczeń oraz informacji na temat osiągnięć dzieci. Gromadzone są informacje na temat losów absolwentów zgodnie z opracowaną procedurą, które wykorzystywane są do ciągłej modyfikacji i doskonalenia własnej pracy na rzecz lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Efekty działań:
W efekcie podejmowanych działań przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole szacuje się na bardzo wysokim poziomie oraz osiągane jest w coraz młodszym wieku. Dzięki opracowanym procedurom działań, doskonałej organizacji pracy własnej oraz efektywnej współpracy ze szkołą większość dzieci 5- letnich podjęła dalszą edukację w oddziałach przedszkolnych na terenie szkoły, zaś dzieci 6- letnie osiągają sukcesy, jako uczniowie klasy I. Rodzice doskonale rozumieją, że już w wieku przedszkolnym powstaje podstawa do udanego startu w dorosłość. Obserwując wspólne działania przedszkola i szkoły mają świadomość ogromnego wachlarza kompetencji, jakie posiada ich dziecko. To właśnie one oraz wspólnie budowane przez nas w dzieciach poczucie własnej wartości, wyznaczają ich postawę wobec podjęcia nauki w szkole. Rodzice chętnie angażują się w formy współpracy ze szkołą, dzieląc opinię, że pójście do szkoły jest łatwiejsze dla dziecka, jeżeli jest ono dobrze do tego przygotowane. Integrowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego pozytywnie wpływa na harmonijną i płynną kontynuację edukacji przez nasze dzieci, lepszą ich adaptację w nowym środowisku oraz odważne podejmowanie wyzwań związanych ze szkoła.

Efekty dla uczniów:
-poczucie bezpieczeństwa, rozładowanie napięcia,
-radość uczestników,
akceptacja siebie,
-poczucie siły i własnej wartości,
-mobilizacja do pokonywania trudności,
-odkrywanie własnych możliwości,
-zaufanie do siebie i innych,
-więź z grupą,

Efekty dla przedszkola/nauczycieli
-podwyższenie efektywności oddziaływań pedagogicznych,
-pozyskanie rodziców do współpracy w procesie edukacji każdego dziecka,
-wzmocnienie oddziaływań w zakresie budowania pozytywnych relacji z rodzicami,
-tworzenie atmosfery sprzyjającej procesowi adaptacji dzieci do środowiska szkolnego,
-usprawnienie zespołowej pracy nauczycieli,
-inspirowanie nauczycieli do aktywności na rzecz rozwoju przedszkola i rozwoju osobistego,
-pozytywny wizerunek przedszkola

Efekty dla rodziców:
-uświadomienie potrzeb emocjonalnych dzieci,
-koncentracja uwagi na dziecku wkraczającym w rolę ucznia,
-wzajemne poznanie się rodziców w zespołach grupowych,
-aktywne uczestnictwo w przygotowaniu dziecka do roli ucznia.

Ewaluacja:
Ewaluacja wprowadzanej innowacji będzie prowadzona systematycznie. Po każdych zajęciach z dziećmi zostają zastosowane zabawy ewaluacyjne. Rodzice i wychowawcy wypełniają ankiety ewaluacyjne. Analizie zostaje poddana dokumentacja przebiegu nauczania. Wyniki działań ewaluacyjnych zostaną przeanalizowane, i staną się podstawą do wprowadzenia zmian i modernizacji podejmowanych działań innowacyjnych. Planowana jest kontynuacja realizacji programu w kolejnych latach szkolnych.
Badając losy absolwentów skierowano do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ankiety ewaluacyjne na temat skuteczności podejmowanych działań. Strategia oddziaływań została zmodyfikowana w zakresie włączenia w podejmowane działania rodziców.

Rady i przestrogi:
Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to optymalne wykorzystanie najlepszego okresu
w rozwoju dziecka. Stymulowane wieloma bodźcami dzieci, szybciej się rozwijają. Ten rodzaj wsparcia zapewnia zarówno szkoła, jak i przedszkole. Jednak 6 latek potrzebuje więcej samodzielności a to może zapewnić jedynie szkoła.
Za decyzją o zatrzymaniu 6 latka w przedszkolu stoją najczęściej emocje, obawa czy dziecko sobie poradzi. Zdaniem nauczycielek klas początkowych pierwsza klasa jest obecnie łagodnym przejściem z przedszkola do szkoły. Wątpliwości rodziców rozwiewają zazwyczaj dzieci deklarując chęć i gotowość do zmiany przedszkola na szkolę poparte opinią pań wychowawczyń. Nauczycielki zawsze mają na względzie głęboko pojęte dobro dziecka i z ufnością można przyjąć to, co powiedzą. Podjęte działania w ramach strategii pozwalają na przełamanie obaw i barier rodziców w stosunku do szkoły oraz pozytywnego jej wizerunku w rozwoju młodszego dziecka. Ponadto wypracowane formy i metody działania motywują nauczycieli szkoły do podejmowania wspólnych wyzwań na rzecz łagodnego wejścia dzieci w kolejny etap edukacji.

Dostępność informacji na temat podjętego działania:
www.wikom/pm10lodz
- ulotki, programy „Dni otwartych”, prezentacja multimedialna SP29

Streszczenie:
Od wielu lat nasze przedszkole aktywnie współpracuje z pobliską Szkołą Podstawową nr 29, jako najczęściej wybieraną przez rodziców naszych absolwentów. Wspólne działania mają na celu integrację środowiska, ułatwiającą płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły. Dzięki temu stwarzamy warunki do poznania wzajemnych oczekiwań wobec siebie oraz dostrzegania różnic pomiędzy obiema instytucjami, które mogą stwarzać potencjalne trudności dla dzieci w okresie adaptacji. Pierwszy kontakt ze szkoła naszych dzieci polega na zapoznaniu z jej położeniem w terenie oraz poznaniu bezpiecznych dróg do niej prowadzących. Ponadto umożliwiamy dzieciom zwiedzanie budynku szkolnego, obserwację rozmieszczenia wszystkich pomieszczeń oraz inicjujemy kontakty z pracownikami szkoły. Poprzez aktywne dziania na terenie szkoły umożliwiamy dzieciom obserwację podobieństw
i różnic pomiędzy organizacją pracy w szkole i w przedszkolu. Dzieci poznają wyposażenie sal szkolnych, mają możliwość korzystania z nich oraz doskonalenia samodzielności w szatni szkolnej, jak również zapoznania się z samym pomieszczeniem - jakże innym od szatni przedszkolnej. Corocznie wspólnie ze szkołą organizujemy uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka na terenie szkoły, zachęcając przedszkolaki do wspólnej zabawy z uczniami. Umożliwiamy dzieciom uczestnictwo w uroczystościach szkolnych poprzez prezentację własnych umiejętności oraz wystąpienia przed publicznością np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystego pasowania uczniów klas I. Dbając o systematyczne kontakty zachęcamy dzieci z przedszkola i szkoły do wspólnych akcji z okazji świąt jak wykonanie kartek świątecznych i upominków, którymi dzieci wzajemnie się obdarowują. Organizujemy w przedszkolu wizyty dzieci ze starszych klas szkoły w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, podczas których uczniowie prezentują najmłodszym wybrane pozycje literatury oraz rozbudzają postawy opiekuńcze w stosunku do młodszych kolegów.
Zapewniając stałą współpracę pomiędzy przedszkolem i szkołą organizujemy wspólne uroczystości dla dzieci i uczniów. Tradycją stało się już coroczne uczestnictwo uczniów klasy I - w większości naszych absolwentów - w balach karnawałowych na terenie przedszkola, służących wspólnej zabawie oraz wymianie doświadczeń i wrażeń z pobytu w szkole. Równie chętnie uczniowie uczestniczą w proponowanych uroczystościach o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym jak Dzień Olimpijczyka połączony z zabawami sportowymi oraz Dzień Ziemi, umożliwiający uczestnictwo w zabawach ekologicznych. Wspólnie z nauczycielami najmłodszych klas planujemy i realizujemy zajęcia dla przedszkolaków w szkole. Poprzez zabawy integracyjne z uczniami klasy I zapoznajemy dzieci z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej oraz zasadami w niej panującymi. Corocznie organizujemy zajęcia pt. „Bajkolandia” organizowane w bibliotece szkolnej, stwarzając warunki dzieciom do samodzielnego wypożyczenia książek. Ponadto proponujemy dzieciom uczestnictwo w zajęciach „ Moja pierwsza lekcja w szkole”, w toku których przedszkolaki poznają nauczycieli klas młodszych oraz uczestniczą w zajęciach typowych dla pierwszego okresu edukacji szkolnej.
Podejmujemy samodzielne działania na terenie przedszkola umożliwiające dobry start w dalszej edukacji jak systematyczne zajęcia z zakresu języka angielskiego już od najmłodszych lat, prowadzenie zabaw i zajęć umożliwiających poznanie wyprawki przyszłego ucznia, jego obowiązków i praw. Ponadto prowadzimy systematyczną pracę służącą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie zajęć terapii pedagogicznej. Nauczycielki naszego przedszkola podejmują zadania służące podniesieniu jakości własnej pracy jak np. spotkanie z nauczycielami pobliskich przedszkoli celem wypracowania i podniesienia efektywności podejmowanych działań w zakresie przygotowania dzieci 5- letnich do podjęcia nauki w szkole.

Podejmując wspólne działania dążymy do włączenia rodziców w społeczny organizm szkoły. Przede wszystkim udzielamy rzetelnych informacji na temat rozwoju dziecka oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole w toku konsultacji indywidualnych oraz zebrań. Prowadzimy spotkania ze specjalistami na terenie przedszkola, umożliwiające wskazanie kierunków pracy z dzieckiem w domu. Zapoznaliśmy rodziców z programem ministerialnym „Mam 6 lat- chcę poznawać świat”. Wspólnie ze szkołą umożliwiliśmy rodzicom samodzielną ocenę warunków szkolnych podczas dni otwartych. Organizujemy również spotkania z nauczycielami klas I na terenie przedszkola, podczas których rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Rodzice obserwując coraz lepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podjęli decyzję o zaprezentowaniu wspólnych działań przedszkola i szkoły w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „ Mam 6 lat”, Rada Rodziców naszego przedszkola została laureatem konkursu w województwie łódzkim. Przedszkole otrzymało certyfikat MEN „ Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły”.
Organizując stałą współpracę pomiędzy nauczycielami przedszkola i szkoły dążymy do śledzenia sukcesów i problemów dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz modyfikowania własnych oddziaływań w zależności od potrzeb. Wzajemna wymiana doświadczeń skłania do poszukiwania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w przedszkolu, jak również organizacyjnych na terenie szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.