X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
AGNIESZKI KOWALSKIEJ
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NA OKRES STAŻU: 01.09.2012 – 31.05.2015


I. IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Kowalska
II. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012
III. STAŻ PRACY: 12 lat
IV. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
V. POSIADANE KWALIFIKACJE: - studia magisterskie: filologia polska specjalność nauczycielska
- studia podyplomowe: historia i wiedza o społeczeństwie
- studia podyplomowe: logopedia
VI. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: 01.09.2012
VI. TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: 10.09.2012
VII. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego

. wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły,

. zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego,
. złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,

. sporządzenie planu rozwoju zawodowego,

. śledzenie zmian dotyczących awansu zawodowego w prawie oświatowym,
. uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu,
. założenie nowej teczki „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”

sierpień 2012
sierpień/wrzesień 2012
wrzesień 2012
sierpień/wrzesień 2012
cały okres stażu
cały okres stażu
wrzesień 2012

autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych
potwierdzenie dyrektora szkoły
wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora
wydruki z Internetu
wydruki z Internetu
teczka awansu

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
. gromadzenie dokumentacji,

cały okres stażu
teczka awansu

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

. przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju,
. uzyskanie oceny dorobku zawodowego
czerwiec 2015
czerwiec 2015

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Ocena dorobku zawodowego

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego . prawidłowe wypełnienie wniosku
czerwiec 2012
wniosek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
&8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy zawodowej.
. hospitacje zajęć przeprowadzonych przez dyrektora szkoły, ewaluacja i samoocena przeprowadzonych zajęć.

cały okres stażu, zgodnie z terminami
scenariusze zajęć, arkusze hospitacji

2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
. aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,
. udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy,
. prowadzenie wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego
na bieżąco
cały okres stażu
cały okres stażu

zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
potwierdzenie dyrektora szkoły
księga protokołów Rady Pedagogicznej

3.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
. czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
. współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców

cały okres stażu
cały okres stażu

księga protokołów Rady Pedagogicznej
potwierdzenia

4.
Współtworzenie dokumentacji szkoły.
. aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych tj. Plan Pracy Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, regulaminy, plany i raport ewaluacji wewnętrznej.

cały okres stażu
notatki własne, sprawozdania, zaświadczenia od dyrektora

5.
Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów.
. przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
. motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji, angażowanie do działalności pozaszkolnej,
. popularyzacja osiągnięć uczniów - eksponowanie twórczości literackiej,
. prowadzenie zajęć dodatkowych celem lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej,
. przygotowanie i przeprowadzenie klasowych i szkolnych konkursów z języka polskiego.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

dyplomy potwierdzające udział, protokoły z konkursów
notatki własne
fotografie
dzienniki zajęć dodatkowych
potwierdzenie dyrektora szkoły

6.
Integracja zespołu klasowego.
. aktywny udział w formach doskonalenia dotyczących pracy wychowawcy,
. studiowanie fachowej literatury i czasopism,
. organizowanie w klasie imprez ujętych w planie wychowawczym klasy.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

zaświadczenia
własne notatki
dzienniki lekcyjne Plan wychowawcy klasowego

7.
Systematyczna współpraca z rodzicami

. nawiązanie współpracy z rodzicami – spotkania indywidualne, zebrania, uroczystości klasowe,
. pedagogizacja rodziców na spotkaniach ogólnych i klasowych.

cały okres stażu
cały okres stażu

notatki w dziennikach lekcyjnych
dzienniki lekcyjne, księga protokołów zebrań z rodzicami

8.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
. opieka nad Samorządem Szkolnym,
. przewodnicząca: zespołu ewaluacji wewnętrznej, zespołu samokształceniowego i zespołu do pomocy psychologicznej uczniowi z indywidualnymi potrzebami.

cały okres stażu
cały okres stażu

zaświadczenia dyrektora


& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.

. stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień,
. umieszczanie publikacji na stronie internetowej szkoły,
. wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, dyktanda, karty pracy, prezentacje multimedialne),
. wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy i dekoracji na uroczystości szkolne,

. wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej i Internetu na lekcjach języka polskiego, historii i zajęciach logopedycznych,
. wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego.
. opracowywanie informacji dla rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

przykładowe plany, sprawozdania, zestawienia
strona internatowa
przykładowe pomoce
zdjęcia
scenariusze zajęć
dokumentacja stażu

2.
Wykorzystywanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.

. przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu.
. prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka polskiego i historii.
według potrzeb

według potrzeb
scenariusz zajęć
scenariusz zajęć

3.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz doskonalenie swojej pracy.
. opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
w ciągu stażu
potwierdzenie publikacji


& 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

. przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych,
. aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
. przygotowanie i prowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli i pedagogizacji dla rodziców.
. przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych,
. publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości w portalu internetowym. cały okres stażu

cały okres stażu
w okresie stażu
cały okres stażu
w okresie stażu

scenariusz lekcji
księga protokołów
referat, księga protokołów
scenariusze, zdjęcia
scenariusze

2.
Praca w zespole samokształceniowym.
. opracowanie planu pracy zespołu,
. dzielenie się informacjami z kursów, szkoleń,
. przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu.

rok szkol. 2012/2013
cały okres stażu

w zależności od potrzeb w okresie stażu
Plan pracy zespołu
notatki własne
referat

3.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i dzielenie się nią z innymi nauczycielami
. wykorzystanie zdobytych wiadomości (metod, tematów, problemów) w pracy.
cały okres stażu
notatki własne


& 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
. opracowanie i wdrożenie programu koła polonistycznego dla uczniów klasy czwartej „Sprawnie wypowiadam się w piśmie”
. opracowanie i wdrożenie programu szkolnego wolontariatu „Uczymy się pomagać innym”,
. opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasowego

rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2013/2014
cały okres stażu

autorski program, księga protokołów
autorski program, księga protokołów
autorskie programy, dzienniki lekcyjne


& 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.
. angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
. współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,
. przygotowanie i przeprowadzenie różnych uroczystości szkolnych.

cały okres stażu
cały okres stażu wg kalendarza imprez na dany rok szkolny
cały okres stażu wg kalendarza imprez

dyplomy, podziękowania
potwierdzenia nauczycieli
scenariusze, kronika szkolna, strona internetowa szkoły, zdjęcia

2.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
. prowadzenie koła języka polskiego dla uczniów zdolnych,
. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy.

cały okres stażu
cały okres stażu

dziennik
dziennik,


& 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpracowanie z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji.
. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie,
. współpraca z Miejska Biblioteką w Gostyninie,
. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie i Łącku,
. współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły,
. współpraca z Radą Rodziców,

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

2.
Pozyskiwanie sponsoringu, pomocy dla uczniów.

. współpraca z wydawnictwami szkolnymi w celu pozyskania pomocy dydaktycznych dla uczniów.
cały okres stażu


& 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
. stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi,

cały okres stażu

notatki w dziennikach lekcyjnych

2.
Organizowanie warsztatu pracy społeczności klasowej,

. poznawanie wychowanków i ich sytuacji rodzinnych.
. rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych

cały okres stażu
cały okres stażu

notatki własne
notatki w dziennikach lekcyjnych

3.
Praca z uczniem mającym problemy dydaktyczne i wychowawcze

. określenie problemu u ucznia.
. sformułowanie oczekiwanych efektów działania.

cały okres stażu
cały okres stażu

opis i analiza dwóch przypadkówZATWIERDZIŁ: ........................................ PODPIS NAUCZYCIELA: ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.