X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25184
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Udział w pracach Komisji Statutowej
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla młodzieży,
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza
W okresie trwania stażu

Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady
Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu matematyczno –przyrodniczego.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe,
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania biologii,
• rady szkoleniowe.
4. Samodzielne studiowanie literatury metodyczno – przedmiotowej
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, sprawdzianów, zielników, testów, czasopism, itp.

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia
Spis zebranych pozycji

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż 1. Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Zapoznanie się z publikacjami inter¬pretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
• Ustawa o systemie oświaty.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości,
• Stosowanie aktywnych metod nauczania,
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusza lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Wrzesień 2011
Raz w miesiącu i według harmonogramu hospitacji
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Notatka
Konspekty
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy szkoły.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce przyrodniczej.
3. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z biologii
5. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
6. Rozmowy z rodzicami uczniów mających trudności z nauką i stosownym zachowaniem.
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

Według planu
Systematycznie
W ciągu całego stażu

Scenariusze
Gazetki
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Wykorzystywanie na zajęciach komputerowych programów edukacyjnych dla młodzieży
4. Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) na lekcjach.

Cały okres stażu

testy, dyplomy, zaproszenia
Prezentacje multimedialne

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy codziennej oraz w nawiązywaniu współpracy z pedagogiem szkolnym - pomoc osobom mającym trudności z opanowaniem materiału

Przez cały okres stażu
Systematycznie
W okresie stażu
Wg potrzeb

Notatki


mgr Aneta Kurpik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.