X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Katarzyna Augustowska : nauczyciel-wychowawca Bursy Szkolnej Nr 1 w Warszawie

Czas stażu: 1.09.2012 – 31.05.2015


&7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów bursy związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu bursy oraz potrzeb placówki i środowiska lokalnego

- Aktywne uczestnictwo w pracach organów bursy
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej
- Współpraca z gronem pedagogicznym
- Współpraca z Radą Młodzieży Bursy
- Współtworzenie planu pracy opiekuńczo – wychowawczej bursy
- Protokoły
- Potwierdzenia, notatki
- Współpraca podczas organizacji uroczystości i różnorodnych imprez w bursie


&7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism pedagogicznych
- Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia, służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy bursy
- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- Przygotowanie szkolenia Rady pedagogicznej
- Ukończenie studiów magisterskich pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania.
- Udział w kursach doskonalących, w warsztatach, w konferencjach szkoleniowych
- Przekazywanie wiadomości zdobytych podczas kursów, szkoleń, dzielenie się doświadczeniem


&7 ust.1pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel odbywa staż

- Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza dokumentacji bursy
- Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
- Analiza Statutu bursy, programu profilaktycznego, programu wychowawczego, rocznego planu pracy opiekuńczo wychowawczej
- Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Analizowanie Karty Nauczyciela,
- Ustawy o systemie oświaty,
- Poznawanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie się z następującymi rozporządzeniami :
-Rozporządzenie MENiS z o1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
-Rozporządzenie MENiS z 07.01.2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
-Rozporządzenie MENiS z 18.01.2005r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach
-Rozporządzenie MENiS z 29.01.2003r., w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
-Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
-Rozporządzenie MENiS z 12.02.2001 r., w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
-Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r., w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
-Rozporządzenie MENiS z 07.01.2005r., w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
-Rozporządzenie MENiS z 30.01.1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
-Rozporządzenie MENiS z 30.04.2007 r., w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
-Rozporządzenie MENiS z 07.05.2005r., w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

- Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie własnych zasobów tekstowych obowiązujących aktów w formie pisemnej i elektronicznej
- Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach


&7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

- Współpraca z opiekunem stażu
- Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Dokumentacja własnych działań
- Określenie zasad ( spisanie kontraktu)
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- obserwacja zajęć , uroczystości, spotkań z wychowankami prowadzonych przez opiekuna
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- konsultacje, opracowanie konspektów zajęć ,analiza
-określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
- gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy przydatnych w pracy opiekuńczo - wychowawczej
-gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, planów, scenariuszy zajęć i imprez


&7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

- Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanek i współczesnych problemów cywilizacyjnych
- Współpraca z rodzicami wychowanek
- Opracowanie i realizacja wg. Własnego scenariusza zajęć : integrujących grupę, przeciwdziałających uzależnieniom , promujących zdrowy styl życia
- Organizacja i przygotowanie imprez bursowych
- Opracowanie planu pomocy wychowankom z trudnościami w nauce
- Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanek do życia w rodzinie i społeczeństwie
- Włączanie wychowanek w życie bursy- poznanie i analizowanie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej
- ścisła współpraca z psychologiem w bursie
- nawiązanie współpracy z wychowawcami szkolnymi wychowanek
- obserwowanie wychowanek w placówce i poza nią ( spacery, wycieczki)
- analiza możliwości wychowanek – zbieranie informacji o uzdolnieniach, zainteresowaniach
- bieżące kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanek
- Realizacja zajęć integrujących grupę – wspólne wycieczki, udział i organizowanie imprez w bursie
- Kształtowanie pożądanych postaw wychowanek- cykl zajęć profilaktycznych – przeciwdziałanie agresji i przemocy, uzależnieniom
- Profilaktyka prozdrowotna – zapobieganie rakowi piersi, anoreksji i bulimii
- Opracowanie scenariuszy imprez
- Wykonywanie przy współudziale młodzieży dekoracji
- Przygotowanie imprez w bursie ( otrzęsiny pierwszorocznych wychowanek, andrzejki, wigilia ,pożegnanie maturzystek, zakończenie roku, zimowe wieczory poetyckie, )
- Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej dla słabszych uczniów
- Kontakty z nauczycielami
- Uwrażliwianie wychowanek na problemy społeczne – wolontariat, zbiórki słodyczy dla dzieci z domów dziecka
- Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości , imprez odbywających się w bursie
- Organizacja konkursów


&7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki w której nauczyciel odbywał staż

- Współpraca z ośrodkami kultury, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, teatrami
- Współpraca z innymi bursami
- Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
- Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu, korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja, współpraca z rodzicami
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
- Sprawozdania


&7 ust 2 pkt.3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- Doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
- Korzystanie z programów komputerowych i internetu w praktyce
- Publikowanie własnych prac w internecie
- Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu obsługi komputera i tworzenia prezentacji multimedialnych
- Wykorzystanie technologii informatycznej : przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji –plany pracy, program profilaktyki , ankiety
- Przygotowanie scenariuszy zajęć , konspektów i innych pomocy przy użyciu komputera i internetu
- Przeprowadzenie zajęć z użyciem komputera – wdrażanie do świadomego i bezpiecznego korzystania z sieci
- Załączniki wykonane techniką komputerową ( dyplomy , podziękowania, zaproszenia itp.)


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

- Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- prowadzenie obserwacji wychowanek z problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi, analiza przypadku, nawiązanie współpracy z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno pedagogiczną
- pisemny opis i analiza przypadków
Czas realizacji zadań to okres stażu, działania prowadzone w oparciu o plan pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz program działań profilaktycznych obowiązujący w placówce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.