X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25171
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: Monika Mendoń
Miejsce zatrudnienia: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie
Czas trwania stażu: 01. 09. 2013r.- 31. 05. 2016r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Ingrid Karolczak- Rutkowska


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Tabela: Zadania- l.p./ Formy realizacji- */ Termin/ Uwagi dotyczące realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
* analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
*zapoznanie się z zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
*zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na drodze awansu zawodowego
* tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
* napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, projektu planu rozwoju zawodowego, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku
*uaktualnianie wiedzy na temat awansu (śledzenie stron internetowych MEN, portali internetowych, czasopism fachowych)

sierpień/ wrzesień 2013
cały staż
zgodnie z Rozporządzeniem MEN
cały staż

2. Współpraca z opiekunem stażu
*nawiązanie współpracy
*ustalenie harmonogramu spotkań
*korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu projektu planu rozwoju zawodowego
*obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
*omówienie obserwowanych zajęć z opiekunem
*prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
*omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych lekcji

wrzesień 2013
wrzesień 2013
według harmonogramu obserwacji i prowadzenia zajęć na dany rok szkolny


3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
*udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
*udział w zewnątrzszkolnych formach kształcenia zawodowego
- studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- warsztaty szkoleniowe dotyczące alternatywnych metod komunikowania się
- kurs języka migowego KSS2
- inne kursy, seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia dla pedagogów specjalnych

*samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury, korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, a w szczególności dla pedagogów specjalnych zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

październik 2013- luty 2015
październik 2013
październik 2014
cały okres stażu
cały okres stażu

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
*gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej
*uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
*poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy z uczniami
*udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli, wyciąganie wniosków

cały okres stażu

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
*organizowanie konkursów, akademii, wycieczek edukacyjnych o tematyce ekologiczno- przyrodniczej w ramach projektu „Comenius”
*przygotowywanie
-dekoracji świątecznych,
- gazetek szkolnych,
- apeli, inscenizacji- „Święta Bożego Narodzenia”, „Dzień Ziemi”
- imprez- „Dzień Dziecka na sportowo”
*praca w Szkolnej Komisji Wnioskowej Rady Pedagogicznej powołanej przez dyrektora szkoły

wrzesień 2013- maj 2015
według harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych w danym roku szkolnym
rok szkolny 2013/2014

6. Monitoring, ewaluacja oraz ocena własnej pracy zawodowej * wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
*autorefleksja i autoewaluacja własnej pracy zawodowej pod koniec stażu
*określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
*formułowanie wniosków do dalszej pracy
*wypełnianie Arkusza Samooceny Nauczyciela
*przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2013
maj- czerwiec 2016
czerwiec 2014
czerwiec 2015
czerwiec 2016
czerwiec 2016

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie środowiska uczniów i ich sytuacji rodzinnej
* spotkania indywidualne z rodzicami
*diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów, analiza dokumentacji uczniów
*obserwacja i analiza możliwości uczniów
*wymiana istotnych informacji dotyczących uczniów z kadrą pedagogiczną

według potrzeb
wrzesień2013
wrzesień 2014
wrzesień 2015
cały okres stażu
cały okres stażu

2.Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
*aktywna współpraca z rodzicami
*dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów
*organizowanie pomocy w trudnych sytuacjach
*współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
*prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami oraz lekcji o tematyce zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych w celu wyeliminowania negatywnych zachowań
*udział w akcjach charytatywnych- WOŚP
*praca z dziećmi z trudnościami

cały okres stażu
wrzesień 2013
wrzesień 2014
wrzesień 2015/
cały okres stażu
styczeń 2014
styczeń 2015
styczeń 2016
cały okres stażu

3. Edukacja ekologiczno- przyrodnicza *organizowanie zajęć koła ekologiczno- przyrodniczego dla klas I- III Szkoły Podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
*nawiązanie współpracy z Kołem Łowieckim „Jurand ze Spychowa” w Sławnie
- organizacja zajęć dotyczących zwierzyny leśnej, dokarmianie zimą, obserwacja przyrody przez cztery pory roku
- wycieczki edukacyjne do Hubertówki w Radosławiu- pogadanki myśliwych z uczniami

cały okres stażu
wrzesień 2013
cały okres stażu
jesień, zima, wiosna, lato 2013-2016

4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych *organizowanie wycieczek dla klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy
-do Urzędu Pracy,
- do Zakładów Pracy Chronionej znajdujących się w najbliższej okolicy
*prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy dotyczących szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka nikotyny, alkoholu i narkotyków

kwiecień 2014
kwiecień 2015
maj 2014
maj 2015
maj 2016

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii komputerowej w codziennej pracy *przygotowywanie potrzebnych dokumentów- wniosku o rozpoczęcie stażu, projektu planu rozwoju zawodowego, planu rozwoju zawodowego, projektu sprawozdania i sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
*przygotowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych
*przygotowanie ocen opisowych z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i społeczne dla uczniów klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy
*tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia lekcyjne
*korzystanie podczas zajęć z różnorodnych środków audiowizualnych- komputer, telewizor, DVD, CD
*przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań, dyplomów przy użyciu programów Power Point, Microsoft Word
*przygotowywanie scenariuszy zajęć lekcyjnych, imprez i apeli szkolnych, planów wynikowych z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i społeczne
*przygotowywanie artykułów na stronę Ośrodka oraz do lokalnych gazet
*wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i informacji oraz do przygotowywania kart pracy i pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne
*uzyskanie wiedzy o szkoleniach ze stron www
*śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
*przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową- korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji

zgodnie z Rozporządzeniem MEN
wrzesień roku szkolnego 2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
koniec I i II semestru roku szkolnego 2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
cały okres stażu według potrzeb
według potrzeb
cały okres stażu

2.Publikacje w Internecie
*publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

rok szkolny 2013/ 2014

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych *udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy
- szkolenie dotyczące alternatywnych metod komunikowania się
- kurs języka migowego KSS2
- studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych prowadzonych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
*aktualizacja wiedzy poprzez aktywne samokształcenie- studiowanie literatury
*stosowanie zdobytej wiedzy podczas codziennej pracy zawodowej

październik 2013
październik 2014
październik 2013- luty 2015
cały staż
cały staż
cały staż

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli *śledzenie dokumentów
*opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu

wrzesień 2013

2.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz analiza dokumentacji szkolnej
*analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MEN
*gromadzenie własnych zasobów tekstów dotyczących systemu oświaty w formie pisemnej i elektronicznej
*analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego- znajomość WSO, statutu szkoły, regulaminów, programów, planów cały okres stażu

cały okres stażu

3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
*organizowanie wycieczek i wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

cały okres stażu

4.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego *udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne

według harmonogramu Rad Pedagogicznych

Zatwierdzam do realizacji
.................................. ........................................
..................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.