X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o status nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o status nauczyciela dyplomowanego.

Renata Woźniak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Staż pracy:12 lat
Data uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:18.08.2011r.

Cele : podniesienie efektywności własnych działań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych, podniesienie jakości pracy przedszkola, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
•analiza przepisów prawa oświatowego
•opracowanie planu rozwoju zawodowego
•dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
•przygotowanie sprawozdań cząstkowych- raz w roku, oraz sprawozdania końcowego
•udział w kursach temat „Awans zawodowy nauczyciela”
•uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu i publikacji.
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
•czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej np. opiniowanie programów autorskich, uzasadnianie wyboru programów, wymiana doświadczeń, sprawozdania z pracy w grupie i pracy nauczyciela
•śledzenie ,analizowanie, realizacja zadań wynikających z rocznych koncepcji pracy przedszkola
•udział w pracy zespołów : zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu ds. realizacji programu wychowawczego przedszkola (innych wynikających z potrzeb przedszkola).
3.Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu:
•prowadzenie kroniki przedszkolnej
•aktualizowanie tablicy w holu przedszkolnym „Co słychać u Krasnali?”
•współpraca z osobą zarządzającą stroną Internetową Publicznego przedszkola nr 1 w Parczewie
4.Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach:
• o tematyce wynikającej z rocznych koncepcji pracy przedszkola
•praca z dzieckiem zdolnym, rozwijanie zainteresowań
•stosowanie nowych metod w pracy pedagogicznej
5.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy:
•prowadzenie ,dokumentowanie i analiza obserwacji, diagnoza, gotowość szkolna
•wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka: plany pracy wyrównawczej, planowanie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym
•współpraca z rodzicami: plany współpracy, zebrania, zajęcia otwarte, włączanie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek, indywidualne konsultacje z rodzicami, pogadanki na tematy interesujące rodziców
6.Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej, wykorzystanie Internetu.

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
•tworzenie dokumentów przedszkolnych i grupowych
•tworzenie na komputerze materiałów dydaktycznych
•wykonywanie gazetek i dekoracji
•wykonywanie dyplomów, podziękowań zaproszeń
•wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
•wykorzystanie programów komputerowych do obróbki i tworzenia zdjęć na tablicę „Co słychać u krasnali” i do Kroniki Przedszkolnej
2.Korzystanie z Internetu:
•śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych
•współpraca z zarządcą strony internetowej przedszkola ,nauczycielkami, instytucjami
3.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego:
•opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie Internetowej

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu – nauczyciela kontraktowego:
•zawarcie kontraktu, opracowanie planu współpracy
•organizowanie konsultacji- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
•prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego którego jestem opiekunem
•opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, referatów itp.
2.Pełnienie funkcji opiekuna praktyki pedagogicznej:
•gromadzenie i wzbogacanie doświadczeń praktykantów w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez hospitacje, prowadzenie zajęć, prace dodatkowe-przygotowywanie zajęć, zapoznanie z dokumentacją, uczestnictwo w wydarzeniach przedszkolnych
3.Czynny udział w samokształceniowych Radach Pedagogicznych: przygotowanie szkoleń w ramach WDN.
4.Aktywna współpraca z nauczycielkami podczas wspólnych programów i projektów.

§ 8 ust 4 pkt. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu autorskiego „Zabawa w czytanie- wprowadzanie dzieci w świat pisma” :
•wykonanie pomocy dydaktycznych
•zapewnienie warunków realizacji
•ewaluacja programu
2.Tworzenie warunków do łatwiejszego startu w przedszkolu:
•opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dla dzieci wkraczających w życie przedszkolne: „Program Adaptacyjny Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie”
3.Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych
•„Kubusiowi przyjaciele natury” „Czyste powietrze wokół nas” itp.

§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Realizowanie działań z zakresu ochrony środowiska:
•wnioski do Urzędu Miejskiego w Parczewie, pozyskanie środków na realizację projektu
•koordynacja działań
•prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych działań
2.Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
•organizowanie wycieczek, przygotowywanie zewnętrznych występów artystycznych, zapraszanie gości- ciekawych zawodów
3.Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez:
•opracowanie scenariuszy, przygotowanie dzieci, pozyskiwanie rodziców do pomocy, tworzenie scenografii ,zaproszeń

§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Współpraca z Powiatową Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną w Parczewie:
•konsultacje, obserwacje , skierowania, karty oczekiwań nauczyciela, korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
•tworzenie nformacji o dziecku dla potrzeb zespołu orzekającego Powiatowej Poradni P.P. w Parczewie i innych instytucji
2.Współpraca z Domem Kultury w Parczewie:
• udział w konkursach , wystawach, w akcjach proponowanych i organizowanych przez PDK
3.Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Parczewie, Szkołą Muzyczną
•udział w dniach otwartych szkoły
•udział w proponowanych i inicjowanych działaniach
4.Współpraca z logopedą przedszkolnym ,nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, nauczycielem terapii pedagogicznej
5.Udział w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych:
•„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”; „Góra grosza” ; „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” itp.

§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania i sposoby realizacji.
1.Opis i analiza dwóch rozwiązań problemów pojedynczych dzieci : - sytuacyjne, programowe, organizacyjne itp.
•identyfikacja, geneza i dynamika problemu
•znaczenie problemu
•zadania naprawcze
•efekty wdrażanych oddziaływań
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi .

Renata Woźniak Parczew 10.09.2012r.
Zatwierdzony do realizacji:.......................................
(data i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.