X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25137
Przesłano:

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2013/14

Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 01.09.2011r

Wymagania kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli
Podjęte działania
Efekty podejmowanych działań Uwagi z uwzględnieniem stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Czynności organizacyjne - zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego wymaganą dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz śledzenie znowelizowanych przepisów oświatowych
- analiza zadań wymagających z potrzeb Ośrodka Aktualizowanie wiedzy i śledzenie informacji z zakresu przebiegu procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego; poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego; wzbogacenie własnej biblioteczki (warsztatu pracy) w linki stron internetowych przydatnych dla spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu MEN dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli; gromadzenie do teczki „AWANS ZAWODOWY – DYPLOMOWANIE” dokumentów i materiałów przydatnych jak niezbędnych w pracy nauczyciela będącego na ścieżce awansu zawodowego

& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem, pełnioną funkcją - udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły
- aktywny udział w różnych formach doskonalenie zawodowego
- opracowanie dokumentów podnoszących jakość pracy Ośrodka
- opieka nad Salą Polisensoryczną
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- wzbogacenie warsztatu pracy, podniesienie poziomu wiedzy, zdobycie nowych umiejętności umożliwiające lepsze kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym dzięki czynnemu udziałowi w radach pedagogicznych i szkoleniach WDN prowadzonych przez innych nauczycieli:
- „Wdrażanie, modyfikacja, ewaluacja i monitorowanie realizacji podstawy programowej” – dla nauczycieli realizujących nową podstawę programową – M. Wiewióra, U. Olesińska (07.10.2013r.). Dzięki udziałowi w tym szkoleniu zaktualizowałam wiedzę w zakresie: nowej podstawy programowej, ścieżki prowadzącej od podstawy do programu, warsztatu pracy nauczyciela – wyboru programu i jego ewaluacji, modyfikacji programów nauczania, monitorowania ilościowego i jakościowego realizacji podstawy programowej, wypełniania karty realizacji jakościowej podstawy programowej danego przedmiotu
- „Zapobieganie agresji uczniów wobec rówieśników i osób dorosłych” – B. Trela - psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie (09.10.2013r.)
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – koordynator: B. Radosz; prowadzenie: ratownicy medyczni ze ŚCRM w Jędrzejowie (22.10.2013r.). Na szkoleniu tym utrwaliłam wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, jej zasad, nabyłam wiadomości i umiejętności pozwalające skutecznie udzielić I pomocy w sytuacjach zagrożenia życia
- „Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych (sprawdzian, egzaminy gimnazjalne)” – A. Cieślak (18.11.2013r.). Na szkoleniu tym poszerzyłam zakres posiadanych wiadomości w zakresie: podstaw prawnych egzaminów zewnętrznych, zasad obowiązujących podczas przeprowadzania egzaminów, interpretowania informacji zawartych w analizie ilościowej i jakościowej oraz kontekstowej, poznałam zasady i przepisy regulujące konstruowanie wniosków po dokonanej analizie wyników egzaminów zewnętrznych, poznałam cele programu naprawczego oraz nowe procedury obowiązujące podczas sprawdzianu w 2014r.
- „Seksualność osób niepełnosprawnych” – K. Kaleta, M. Kasza (18.11.2013r.)
- „Udzielanie I pomocy w konkretnych przypadkach chorobowych uczniów SOSW” – A. Bętkowska. Na szkoleniu tym poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie właściwej interpretacji przebiegu ataku (oceny zdarzenia, podjęcia działania) oraz właściwej reakcji, zgodnie z zasadami postępowania w stanach padaczkowych, jak również nabyłam umiejętność rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia wystąpienia ataku
- „Ćwiczenia śródlekcyjne w projekcie „WF z klasą” – ćwiczenia z zastosowaniem metody Kniessów i R. Labana” - K. Kaleta (27.11.2013r.)
- „Terapie logopedyczne w oligofazji” – M. Chodakowska (16.01.2014r.)
- ukończyłam szkolenie „Równość szans w edukacji i wychowaniu”, organizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu „Kompas Wiedzy” (31.11.2013r.)
- Ukończyłam kurs doskonalący „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – metody pracy w szkole z dzieckiem z ADHD” z wynikiem bardzo dobrym. Kurs ten organizowany był przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Znacznie podniosłam swoje kwalifikacje w zakresie podstaw teoretycznych, diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w funkcjonowaniu dziecka z ADHD w społeczności szkolnej, poznałam metody pracy w szkole z dzieckiem z ADHD. Poszerzyłam znacznie wiedzę w zakresie modelu pracy z dzieckiem z ADHD, systemu wsparcia takiego dziecka oraz edukacji wobec wyzwań pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (31.11.2013r.)
- Udział w szkoleniu prowadzonym przez konsultanta PODiDN w Busku – Zdroju „Awans zawodowy na wszystkich szczeblach w świetle nowych zmian w przepisach” (04.03.2014r.
- Brałam udział w bezpłatnej konferencji na „V Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie”, w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, zorganizowanym przez wyżej wymienioną instytucję. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, jak również zaprezentowanie dobrych praktyk oraz omówienie szeroko pojętych potrzeb dzisiejszej młodzieży. Dzięki uczestniczeniu w kongresie jeszcze bardziej wzbogaciłam swoją wiedzę na temat metod i form pracy na lekcjach WDŻ; oprócz przygotowania merytorycznego jeszcze bardziej udoskonaliłam umiejętności metodyczne (04.05.2014r.)
- Ukończyłam dwudniowe szkolenie pt.: „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi”, realizowane przez „Fundację Odmienić Życie” w Warszawie (10-11.05.2014r.). Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do pracy z wykorzystaniem metod AAC. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu nabyłam umiejętności diagnostyczne w planowaniu terapii komunikacji, zdobyłam aktualną wiedzę na temat AAC, poznałam metody komunikacji alternatywnej a nabyte umiejętności wykorzystania poznanych metod oraz umiejętność korzystania z narzędzi do porozumiewania się znacznie podniosło poziom mojej wiedzy w zakresie pracy na nauczaniu indywidualnym, które realizuję od początku tego roku szkolnego.
- Byłam uczestniczką warsztatów „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”, zorganizowanych przez Polski Związek Logopedów w Krakowie (14.06.2014r.). znacznie poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie diagnozy dziecka z ORM, poznałam metody terapii dzieci z ORM oraz zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Poznałam nowe, efektywne pomysły na organizowanie zajęć i zabaw stymulujących rozwój mowy, co znacznie ułatwia mi pracę z dziećmi z zaburzeniami mowy. Podniosło to efektywność mojej pracy, wzbogaciło moją dotychczasową wiedzę, ułatwiło pracę z dzieckiem na nauczaniu indywidualnym.
- Ukończyłam kurs e-learningowy z zakresu autoprezentacji „Jak się poprawnie zaprezentować?”
- jestem w trakcie podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym organizowanym przez ZDZ w Kielcach z zakresu „Tyflopedagogika”. Ukończenie kursu znacznie podniesie moje kwalifikacje, podniesie jakość pracy placówki przez posiadanie wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej, poszerzy moja wiedzę na temat pracy z dziećmi słabo widzącymi, znacznie wzbogaci mój warsztat pracy i podniesie jakość pracy placówki
- samodoskonalenie się dzięki studiowaniu literatury przydatnej jak i niezbędnej do pracy metodą SI oraz do prowadzenia zajęć artystycznych i nauczania indywidualnego – w zakresie doboru form i metod pracy z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim; wybieranie pozycji najciekawszych, najbardziej przydatnych do specyfiki pracy; wyszukiwanie w Internecie oraz w literaturze fachowej informacji dotyczących zaburzeń, konkretnych dysfunkcji; aktualizacja wiedzy dotyczącej aktywizujących metod pracy na zajęciach z dziećmi o innych potrzebach edukacyjnych; dzięki samodoskonaleniu scenariusze zajęć, metody prowadzenia zajęć ulegają pozytywnym zmianom, są coraz bardziej efektywne, różnorodne
- dokładna ewaluacja semestralna uczniów przydzielonych na zajęcia rewalidacyjne metodą SI umożliwia wychwycenie ewentualnych poprawek w programach, by proces terapeutyczny był jeszcze bardziej efektywny i lepiej dostosowany do możliwości dziecka a więc zwiększa efektywność pracy z dzieckiem
- na bieżąco korzystam z pozycji „Uczę metodą Ośrodków Pracy” oraz jestem zalogowana na portalach edukacyjnych, z których często korzystam, wybierając najciekawsze i najbardziej wartościowe propozycje zabaw, gier i scenariuszy zajęć; efektem jest znaczne podniesienie jakości pracy z dzieckiem, ciekawszy sposób prowadzenia zajęć; różnorodność zajęć
- opieka nad salą do terapii metodą SI polegająca na dbałości o porządek, czystość oraz na gromadzeniu drobnego sprzętu do ciekawszego prowadzenia zajęć również podnosi jakość pracy z dziećmi i przyczynia się do polepszenia jakości funkcjonowania Ośrodka
- opracowałam, wspólnie z koleżankami, procedury WSO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Udział w zespole ds. ewaluacji (opracowanie dokumentacji szkolnej) wpływa to na podniesienie jakości pracy placówki. Jest to działanie ukierunkowane na systematyczne podnoszenie jakości pracy placówki oraz doskonali mój warsztat pracy. Efektem było poszerzenie wiedzy na temat tworzenia i realizacji WSO
- brałam czynny udział w spotkaniach zespołu zadaniowego, gdzie wymieniałam się doświadczeniami i spostrzeżeniami z koleżankami oraz brałam udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych (wedle harmonogramu spotkań)
- opracowywałam dokumentację zajęć rewalidacyjnych metodą Integracji Sensorycznej
- w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w SOSW w Jędrzejowie, przeprowadziłam zajęcia warsztatowe dla uczniów Pt.: „Dojrzewamy do podejmowania ważnych decyzji życiowych” (08.05.2014r.). Celem warsztatów było stworzenie okazji do uświadomienia własnych celów i dążeń życiowych dzieci, kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem oraz budowanie silnej i adekwatnej samooceny dostosowanej do indywidualnych możliwości ucznia. Efektem było rozpoznanie przez uczestników własnych potrzeb i celów oraz rozwinięcie zdolności konstruowania realistycznych planów dążenia do nich.

& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, pomocy dydaktycznych itp.
- korzystanie z zasobów Internetu (wędrówka przez portale oświatowe)
- wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - dzięki stosowaniu technologii komputerowej i urządzeń powiązanych z komputerem (skaner, drukarka), programom multimedialnym, opracowane dokumenty, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne tekstowe, programy pracy, karty pracy, materiały pomocnicze są czytelne, przejrzyste, estetycznie przykuwające uwagę przez co podnoszą atrakcyjność zajęć i zwiększają zainteresowanie uczniów, oraz podnoszą tym samym skuteczność procesu dydaktycznego: rozwijają spostrzegawczość, pobudzają dziecięca wyobraźnię, stanowią inspirację do twórczego działania
- współczesna technologia informacyjna i komunikacyjna wywiera olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka w wielu dziedzinach życia; stanowi nieodzowną pomoc zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela. Wyzwala motywację, ułatwia pracę, naukę, rozwija zainteresowania, uczy – bawiąc
- ukończyłam szkolenie „Nowoczesne technologie ICT w pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zorganizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu „Kompas Wiedzy” (30.11.2013 – 01.12.2013r.)
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności czego efektem jest czytelne, przejrzyste i estetyczne opracowanie całości dokumentacji szkolnej jak również dokumentacji niezbędnej na ścieżce awansu zawodowego

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć - dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- współpraca z logopedą i psychologiem szkolnym
- aktywnie udostępniam swój warsztat pracy innym nauczycielom, dzielę się swoją wiedzą, udostępniam materiały oraz prowadzę systematyczne rozmowy z innymi nauczycielami, wychowawcami i rodzicami dzieci; obserwacja warsztatu pracy innych nauczycieli poszerza znacznie moją wiedzę, ułatwia postrzeganie problemów dydaktycznych i wychowawczych z innego punktu, a więc i przyczynia się do ciągłego wprowadzania zmian, udoskonaleń czyli tym samym bardziej efektywnej pracy z dziećmi
- Zajęcia pokazowe (instruktażowe) jako lekcja koleżeńska dla nauczycieli będących pracownikami SOSW (dla nauczycieli będących na ścieżce awansu zawodowego); zajęcia odbyły się dnia 21.01.2014r. a celem ich było: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, zaprezentowanie metod pracy w sali doświadczania świata, ukazanie indywidualizacji i praktycznej strony pracy metodą SI z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, udostępnienie opracowanych przeze mnie materiałów i scenariuszy zajęć do SI
- przeprowadzenie zajęć otwartych w ramach WDN-u „Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku – zima” (23.01.2014r.)
- przeprowadzenie zajęcia pokazowego metodą integracji sensorycznej dla koleżanki będącej na drodze awansu zawodowego
- umieszczenie w bibliotece SOSW materiałów opracowanych na potrzeby Ośrodka oraz będących częścią mojego warsztatu pracy
- umieszczenie materiałów własnego autorstwa w edukacyjnych portalach internetowych
- w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”, podczas spotkania z rodzicami naszych uczniów, celem ich pedagogizacji, przeprowadziłam prelekcję na temat „Czad – cichy zabójca”. Przestawiłam w niej instrukcję postępowania dla użytkowników pieców opalanych rozmaitymi materiałami palnymi. Prelekcja była nawiązaniem do zbliżających się ferii zimowych i okresu dogrzewania mieszkań. Pouczyłam o przyczynach zaczadzeń, zasadach im przeciwdziałania, sposobach udzielenia I pomocy oraz przypomniałam telefony alarmowe.

& 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich - autorskie projektowanie własnych działań
- obserwacja ucznia celem zdiagnozowania rodzaju zaburzenia i opracowania indywidualnego programu terapeutycznego - podniesienie jakości funkcjonowania pracy edukacyjno-wychowawczej poprzez opracowywanie ciekawych form i scenariuszy do zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie; dzięki zajęciom nastąpił wzrost zainteresowania dzieci sprawami codziennymi; utrwalane są postawy asertywne, zasady empatii i szacunku do siebie i innych, podniesienie jakości wiedzy dotyczącej zdrowia, życia własnego i innych, partnerstwa; zapoznanie dzieci sposobów radzenia sobie ze stresem, przemocą, agresją, negatywnymi emocjami, własnymi problemami; utrwalaniu i poznawaniu podlegają zasady kultury osobistej, szacunku wobec innych osób oraz zasady bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia
- nawiązałam współpracę z metodykami z ŚCDN w Kielcach celem opracowania propozycji programu autorskiego do zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” dostosowanego konkretnie do możliwości uczniów z SOSW w Jędrzejowie, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z planem zatwierdzenia tego programu przez metodyków z dziedziny edukacji osób z innymi potrzebami oraz zaplanowałam przedstawienie tegoż programu MEN. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez konsultanta ds. WDŻ w ŚCDN w Kielcach.
- byłam organizatorem wycieczki do Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie (26.03.14r.). Celem wycieczki było poznanie historii zegarów, kształtowanie nawyku porównywania czasów dawniej i dziś, zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów na przestrzeni wieków, rozwijanie samodzielności i orientacji w terenie
- byłam organizatorem wycieczki do Jaskinii „RAJ” i do skansenu - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (17.06.2014r.). Celem wycieczki było poznanie elementów geograficznych Gór Świętokrzyskich, poznanie zabytków i cudów natury na rodzimym terenie, obejrzenie Parku Etnograficznego, poznanie zgromadzonych tam i przechowywanych zabytków kultury ludowej z obszaru regionu świętokrzyskiego jak również zaznajomienie z rodzimymi okolicami i integracja ze społecznością lokalną

& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
- przygotowanie uroczystości szkolnych
- współudział w akcjach i konkursach organizowanych na terenie Ośrodka
- prowadzenie działalności społecznej
- pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych od instytucji i osób prywatnych; samodzielnie pozyskałam sponsora – pana Mieczysława Sasa, właściciela i dyrektora firmy ZAKŁAD METALOWO – KOTLARSKI „SAS” w Busku - Zdroju, który znacznie „podreperował” budżet Ośrodka na Przegląd Twórczości Artystycznej, przekazując na konto placówki kwotę pieniężną; pozyskałam sponsora – firma REGESTA Pińczów; tym samym przyczyniłam się do promowania placówki w środowisku lokalnym, przybliżając specyfikę i konieczność funkcjonowania tego typu Ośrodka; zaangażowanie w działalność dodatkową mobilizuje mnie do ciągłego doskonalenia siebie i swojego warsztatu pracy. Daje satysfakcje i radość, podnosi samoocenę i mobilizuje do dalszych działań.
- współorganizowanie imprez szkolnych i okolicznościowych:
- XI Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „W Krainie Uśmiechu” , przyczynia się do podnoszenia jakości funkcjonowania placówki i uświadomienia wychowankom znaczenia tradycji; budzi ich szacunek do tradycji i kształtuje właściwe postawy społeczne
- byłam organizatorem i koordynatorem uroczystości szkolnej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Przygotowałam scenariusz zajęcia, byłam współprojektantem dekoracji sali, a podczas imprezy zaprezentował się zespół taneczno – ruchowy (grupa cheerleaders’) „Gwiazdki” z Węgleńca, którego – razem z koleżanką - jestem twórczynią

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
- współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi
- współpraca z PPP w Jędrzejowie
- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
- pozyskiwanie sponsorów
- stale współpracuję ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, dzięki czemu również przyczyniam się do promowania Ośrodka w środowisku lokalnym, gdyż celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych patologiami społecznymi, zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych oraz współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo- wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji, organizowanie spotkań integracyjnych, organizowanie okolicznościowych imprez, współdziałanie z instytucjami państwowymi
- udział (jako opiekun) wraz uczennicą z nauczania indywidualnego w Szkolnym Dniu Aktywności Motorycznej w Dąbiu (09.06.2014r.). Jest to duży sukces, gdyż dziewczynka biorąca w nim udział pokonała duży opór wewnętrzny i lęk przed osobami i miejscami nieznanymi oraz zintegrowała się z wychowankami i uczniami SOSW w Jędrzejowie. Część uczniów, których ograniczenia uniemożliwiają wzięcie udziału w aktywnych ruchowo dyscyplinach, uczestniczy w MATP (Programie Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych). W programie tym nie ma współzawodnictwa między zawodnikami, nie ma ściśle i rygorystycznie określonych przepisów oraz zasad ale za to są zawody (Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej). W trakcie zawodów uczniowie startują w znanych sobie konkurencjach, zdobywają medale, otrzymują drobne upominki. Na twarzach dostrzec można wiele radości z osiągniętych sukcesów. Program MATP przeznaczony jest dla osób, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności fizycznych, uniemożliwiających udział w oferowanych dyscyplinach sportu w ramach Olimpiad Specjalnych, niemożności zrozumienia i przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych np. z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim. Efekty udziału w tej imprezie: integracja dziecka z innymi wychowankami i uczniami SOSW w Węglińcu, integracja dziecka ze społecznością lokalną, pozbycie się lęku społecznego, umożliwienie uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych osobom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami aparatu ruchu, popularyzacja tego typu zawodów jako programu rehabilitacyjnego dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
- przeprowadziłam dwa razy zajęcia otwarte z wczesnego wspomagania rozwoju oraz integracji sensorycznej z elementami stymulacji polisensorycznej, przeprowadzone dwukrotnie w dniach: 10.06.2014r. i 16.06.2014r. dla matki chłopca i dla tegoż chłopca. Dziecko to wykazuje zaburzenia psychoruchowe. Zajęcia odbyły się w Sali Integracji Sensorycznej; przebiegały z zastosowaniem metody SI, metody Porannego Kręgu oraz elementów metody Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Cele tych spotkań to: zachęcenie matki do umieszczenia syna w naszym Ośrodku jako ucznia bądź wychowanka, prezentacja wyposażenia Sali SI a zatem pośrednio – wyposażenia SOSW w Jędrzejowie, omówienie metod, form i zasad pracy metodą SI, zapoznanie z celami pracy metodą SI oraz uświadomienie efektów pracy oraz promocja Ośrodka wśród społeczności lokalnej
- pozyskałam sponsorów na wycieczkę do Jaskinii „RAJ” i do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (17.06.2014r.). Pozyskałam również sponsorów oraz zgromadziłam liczne fanty na loterię oraz kupony rabatowe / darmowe na cegiełki sprzedawane pomimo odwołanego Festynu Rodzinnego
- w ramach współpracy z KPP w Jędrzejowie, zorganizowałam zajęcia wielkoobszarowe dla uczniów szkół w Węgleńcu (06.05.2014r.) z udziałem przedstawicieli Policji na temat „Jestem bezpieczny każdego dnia, zawsze i wszędzie”. Celem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w budynkach wszelkiego rodzaju, na drodze, nad wodą, podczas transportu drogowego, bezpieczne zabawy w różnych porach roku; odbył się również pokaz tresury psa policyjnego, pozorowany atak i omówienie sposobów obrony przed potencjalnym atakiem psa; omówiono dokładnie zasady humanitarnego traktowania psów; odbył się również kompleksowa prezentacja policyjnych samochodów i motoru
- w ramach współpracy z instytucjami lokalnymi przeprowadziłam zajęcia pokazowe z udziałem przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na temat „Nie igram z ogniem” (13.05.2014r.). Celem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, ochrona przeciwpożarowa lasów; prawidłowe zachowanie się w czasie burzy, w czasie pożarów; sposoby pomocy przy zauważeniu pożaru; zasady udzielania I pomocy przy pożarach; odbyła się również prezentacja wozu strażackiego, kompletnego jego wyposażenia oraz pracy strażaków

& 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - obserwacja możliwości uczniów i ich funkcjonowania na zajęciach SI- zidentyfikowanie problemu (nazwanie problemu, główne objawy wskazujące na istnienie problemu, dlaczego zwróciłam uwagę na istnienie problemu)
- geneza i dynamika problemu( powstanie problemu - dane z obserwacji, wywiadów, po wnikliwej analizie dokumentacji) - dalsza wnikliwa obserwacja wybranych uczniów do opisu przypadku; gromadzona jest dokumentacja dzieci, oraz wzbogacona zostaje prywatna biblioteczka zawierająca wskazówki, opracowania, materiały i metody postępowania z dziećmi o zaistniałych bądź zaobserwowanych zaburzeniach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.