X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25136
Przesłano:

Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2012/13

Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 01.09.2011r
Wymagania kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli
Podjęte działania
Efekty podejmowanych działań Uwagi z uwzględ-nieniem stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Czynności organizacyjne - zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego wymaganą dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz śledzenie znowelizowanych przepisów oświatowych
- analiza zadań wymagających z potrzeb Ośrodka
- opracowanie i przedłożenie dyrekcji Planu Rozwoju Zawodowego Aktualizowanie wiedzy i śledzenie na bieżąco informacji z zakresu przebiegu procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego; poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego; wzbogacenie własnej biblioteczki (warsztatu pracy) w linki stron internetowych przydatnych dla spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu MEN dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli; gromadzenie w teczce „AWANS ZAWODOWY – DYPLOMOWANIE” dokumentów i materiałów przydatnych jak niezbędnych w pracy nauczyciela będącego na ścieżce awansu zawodowego; monitorowanie stron Kuratorium Oświaty w Kielcach (dostosowywanie tematyki zajęć dodatkowych do priorytetów Kuratorium Oświaty)

& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem, pełnioną funkcją - udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły
- aktywny udział w różnych formach doskonalenie zawodowego
- opracowanie dokumentów podnoszących jakość pracy Ośrodka
- prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach Koła Promocji Zdrowia
- opieka nad Salą Polisensoryczną
- wzbogacenie warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności umożliwiające lepsze kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym dzięki czynnemu udziałowi w radach pedagogicznych i szkoleniach WDN prowadzonych przez innych nauczycieli

* KOMPUTER BEZ TAJEMNIC (13.12.2012 r.)
- jeszcze lepsze poznanie wychowanków jak również zmian zachodzących w ich zachowaniu i możliwościach dzięki systematycznym kontaktom z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz panią pedagog; dzięki rozmowom oraz wnikliwej obserwacji następuje podniesienie jakości pracy indywidualnej z dzieckiem jak również udoskonaleniu i zmianom podlegają programy pracy indywidualnej
- samodoskonalenie się dzięki studiowaniu literatury przydatnej jak i niezbędnej do pracy metodą SI oraz do prowadzenia zajęć artystycznych; wybieranie pozycji najciekawszych, najbardziej przydatnych do specyfiki pracy; wyszukiwanie w Internecie oraz w literaturze fachowej informacji dotyczących zaburzeń, konkretnych dysfunkcji; aktualizacja wiedzy dotyczącej aktywizujących metod pracy na zajęciach z dziećmi o innych potrzebach edukacyjnych; dzięki samodoskonaleniu scenariusze zajęć, metody prowadzenia zajęć ulegają pozytywnym zmianom, są coraz bardziej efektywne, różnorodne
- prawidłowo opracowane indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne do zajęć metodą SI, oparte przede wszystkim na opinii i zaleceniach zawartych w orzeczeniach lekarskich z PPP, oraz na podstawie obserwacji i rozmów z rodzicami, opiekunami, innymi nauczycielami; dokładna ewaluacja semestralna umożliwia wychwycenie ewentualnych poprawek w programach, by proces terapeutyczny był jeszcze bardziej efektywny i lepiej dostosowany do możliwości dziecka a więc zwiększa efektywność pracy z dzieckiem
- na bieżąco korzystam z pozycji „Uczę metodą Ośrodków Pracy” oraz jestem zalogowana na portalach edukacyjnych, z których często korzystam, wybierając najciekawsze i najbardziej wartościowe propozycje zabaw, gier i scenariuszy zajęć; efektem jest znaczne podniesienie jakości pracy z dzieckiem, ciekawszy sposób prowadzenia zajęć; różnorodność zajęć a co za tym idzie – większe zaangażowanie dziecka w pracę terapeutyczną
- konstruuję samodzielnie program prowadzenia zajęć artystycznych, programy pracy indywidualnej do zajęć rewalidacyjnych metodą SI, programy do Wychowania do Życia w Rodzinie(program edukacji seksualnej dostosowany do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim), co wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie jakości i organizacji nauczania, polepszenia jakości wychowania; opracowałam procedury prowadzenia zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie; kopia tego dokumentu, zatwierdzona i pozytywnie zaopiniowana przez panią dyrektor naczelną Ośrodka znajduje się w Bibliotece Szkolnej SOSW w Jędrzejowie; w dokumencie tym jasno i konkretnie sprecyzowałam zasady prowadzenia zajęć WDŻ, możliwości rezygnacji z udziału w zajęciach, metody i formy prowadzenia zajęć
- prowadzę zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne – jestem założycielem i opiekunem Koła Promocji Zdrowia; dzięki udziałowi w zajęciach KPZ nastąpiła poprawa pracy zespołowej, zwiększenie zainteresowania sportem, rekreacją, aktywnym wypoczynkiem oraz walorami smakowymi i zdrowotnymi pożywienia; poprawie podległy również zachowania rówieśnicze grupie, zaznacza się coraz lepsza współpraca i pomoc osobom mniej sprawnym; utrwalaniu podlega wiedza dotycząca asertywnych postaw wobec nałogów i zdrowego stylu życia; ponieważ rok szkolny 2012/13 ogłoszony został Rokiem Bezpiecznej Szkoły, w ramach zajęć KPZ odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z elektrycznego sprzętu AGD; przedstawione zostały również zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w wyposażeniu kuchenki dydaktycznej przypomnienie zasad właściwej eksploatacji tych urządzeń; opracowanie planu pracy Koła podnosi jakość pracy placówki
- rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korczaka; w związku z powyższym przeprowadziłam wspólnie z koleżanką konkurs plastyczny „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”; była to motywacja do przypomnienia sobie znanych utworów wybitnego przyjaciela dzieci (Janusza Korczaka), okazja do zaprezentowania indywidualnych własnych możliwości dzieci w sferze plastycznej i technicznej oraz okazja do zaspokojenia chęci ekspresji plastycznej, drzemiąca dość często wśród dzieci; najciekawsze prace zostały nagrodzone drobnymi słodkimi upominkami; pozostałe prace zostały nagrodzone cukierkami
- opieka nad salą do terapii metodą SI polegająca na dbałości o porządek, czystość oraz na gromadzeniu drobnego sprzętu do ciekawszego prowadzenia zajęć również podnosi jakość pracy z dziećmi i przyczynia się do polepszenia jakości funkcjonowania Ośrodka

& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, pomocy dydaktycznych itp.
- korzystanie z zasobów Internetu (wędrówka przez portale oświatowe)
- wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - dzięki stosowaniu technologii komputerowej i urządzeń powiązanych z komputerem (skaner, drukarka), programom multimedialnym, opracowane dokumenty, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne tekstowe, programy pracy, programy kół, karty pracy, materiały pomocnicze są czytelne, przejrzyste, estetycznie przykuwające uwagę przez co podnoszą atrakcyjność zajęć i zwiększają zainteresowanie uczniów, oraz podnoszą tym samym skuteczność procesu dydaktycznego: rozwijają spostrzegawczość, pobudzają dziecięca wyobraźnię, stanowią inspirację do twórczego działania
- współczesna technologia informacyjna i komunikacyjna wywiera olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka w wielu dziedzinach życia; stanowi nieodzowną pomoc zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela. Wyzwala motywację, ułatwia pracę, naukę, rozwija zainteresowania, uczy – bawiąc.

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć - dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z logopedą i psychologiem szkolnym
- aktywnie udostępniam swój warsztat pracy innym nauczycielom, dzielę się swoją wiedzą, udostępniam materiały oraz prowadzę systematyczne rozmowy z innymi nauczycielami, wychowawcami i rodzicami dzieci; obserwacja warsztatu pracy innych nauczycieli poszerza znacznie moją wiedzę, ułatwia postrzeganie problemów dydaktycznych i wychowawczych z innego punktu, a więc i przyczynia się do ciągłego wprowadzania zmian, udoskonaleń czyli tym samym bardziej efektywnej pracy z dziećmi
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi nauczycielami- stała i aktywna wymiana doświadczeń, materiałów, wzajemna pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Przedstawiona współpraca pozwala mi zdobyć nowe doświadczenia rozwinąć umiejętność dzielenia się wiedzą, ukazać nowe wzorce pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie zajęć pokazowych dla studentów Oligofrenopedagogiki z zakresu metody Marii Montessori; zajęcia odbyły się w obecności Dyrekcji SOSW i pani wizytator B. Maciejewskiej; na zajęciach przedstawiłam studentom krótki wstęp do pedagogiki Marii Montessori, zapoznałam ich z materiałami dydaktycznymi będącymi na wyposażeniu Sali Montessori w Węgleńcu, zaprezentowałam zajęcia pokazowe (praktyczne) z 4 dziedzin montessoriańskich; podzieliłam się również moją biblioteczką dotyczącą ww metody (konspekty, ilustracje, pomoce dydaktyczne itp.)
- stała współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym wpływa znacząco na efekty pracy z uczniem; wzajemna wymiana informacji, kompilacja propozycji ćwiczeń znacznie szybciej przynosi widoczne efekty w pracy z dzieckiem; zauważalna poprawa oraz zadowolenie rodzica jest niezmiernie ważnym wyznacznikiem jakości funkcjonowania Ośrodka oraz jest doskonałym punktem wyjściowym do promowania placówki w środowisku lokalnym

& 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich - autorskie projektowanie własnych działań
- obserwacja ucznia celem zdiagnozowania rodzaju zaburzenia i opracowania indywidualnego programu terapeutycznego - podniesienie jakości funkcjonowania procesu dydaktyczno-wychowawczego Ośrodka poprzez prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach profilaktyki zdrowia (Koło Promocji Zdrowia)
- podniesienie jakości funkcjonowania pracy edukacyjno-wychowawczej poprzez opracowanie programów do zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie (programy do zajęć, procedury prowadzenia zajęć); dzięki zajęciom nastąpił wzrost zainteresowania dzieci sprawami codziennymi; utrwalane są postawy asertywne, zasady empatii i szacunku do siebie i innych, podniesienie jakości wiedzy dotyczącej zdrowia, życia własnego i innych, partnerstwa; zapoznanie dzieci sposobów radzenia sobie ze stresem, przemocą, agresją, negatywnymi emocjami, własnymi problemami; utrwalaniu i poznawaniu podlegają zasady kultury osobistej, szacunku wobec innych osób oraz zasady bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia

& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
- przygotowanie uroczystości szkolnych
- współudział w akcjach i konkursach organizowanych na terenie Ośrodka
- prowadzenie działalności społecznej
- pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych od instytucji i osób prywatnych; samodzielnie pozyskałam sponsora – pana Mieczysława Sasa, właściciela i dyrektora firmy ZAKŁAD METALOWO – KOTLARSKI „SAS” w Busku - Zdroju, który znacznie „podreperował” budżet Ośrodka na Przegląd Twórczości Artystycznej, przekazując na konto placówki kwotę w wysokości 1000 zł; pozyskałam sponsora – firma MITEX Kielce; tym samym przyczyniłam się do promowania placówki w środowisku lokalnym, przybliżając specyfikę i konieczność funkcjonowania tego typu Ośrodka; zaangażowanie w działalność dodatkową mobilizuje mnie do ciągłego doskonalenia siebie i swojego warsztatu pracy. Daje satysfakcje i radość, podnosi samoocenę i mobilizuje do dalszych działań. Wszystkie uroczystości były dla mnie inspiracją do działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Przyczyniły się do rozwijania zainteresowań uczniów, uczyły tolerancji, potrzeby pomocy innym i zgodnego współdziałania w zespole
- współorganizowanie imprez szkolnych i okolicznościowych: X Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „W Krainie Uśmiechu” , przyczynia się do podnoszenia jakości funkcjonowania placówki i uświadomienia wychowankom znaczenia tradycji; budzi ich szacunek do tradycji i kształtuje właściwe postawy społeczne. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego szkolnych zespołów oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń jego uczestników, a także szeroko pojęta integracja dzieci i młodzieży z Ośrodków Szkolno- Wychowawczych z terenu całego województwa świętokrzyskiego a także integracja ze społecznością
- aktywny udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na szerszą skalę „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” – propagowanie Ośrodka w środowisku w skali krajowej poprzez współprzyczynienie się do uzbierania kwoty na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
- współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi
- współpraca z PPP w Jędrzejowie
- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
- pozyskiwanie sponsorów
– rozmowy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym są bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych jak i zawierają cenne wskazówki do pracy indywidualnej; dla dobrego i efektywnego wychowania i terapii dzieci bardzo istotnym elementem jest dobra współpraca miedzy wszystkimi osobami, mającymi wpływ na wychowanie, opiekę, terapię i nauczanie dzieci
- stale współpracuję ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, dzięki czemu również przyczyniam się do promowania Ośrodka w środowisku lokalnym, gdyż celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych patologiami społecznymi, zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych oraz współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo- wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji, organizowanie spotkań integracyjnych, organizowanie okolicznościowych imprez, współdziałanie z instytucjami państwowymi

& 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - obserwacja możliwości uczniów i ich funkcjonowania na zajęciach SI- zidentyfikowanie problemu (nazwanie problemu, główne objawy wskazujące na istnienie problemu, dlaczego zwróciłam uwagę na istnienie problemu)
- geneza i dynamika problemu( powstanie problemu - dane z obserwacji, wywiadów, po wnikliwej analizie dokumentacji) - jeszcze lepsze poznanie warunków życia i bytowania dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi metodą SI; wywiad, ankieta, obserwacja ucznia są podstawą (poza opinią lekarską z PPP zawierającą istotne zalecenia) do opracowania programu indywidualnego adekwatnego do zaburzenia i optymalnie dostosowanego do możliwości dziecka, co z kolei jest warunkiem efektywnej pracy terapeutycznej i uzyskiwaniem oczekiwanych efektów pracy czynnej
- dalsza wnikliwa obserwacja wybranych uczniów do opisu przypadku jest wstępem do dalszych opracowań przypadku; gromadzona jest dokumentacja dzieci, oraz wzbogacona zostaje prywatna biblioteczka zawierająca wskazówki, opracowania, materiały i metody postępowania z dziećmi o zaistniałych bądź zaobserwowanych zaburzeniach , co będzie stanowiło podstawę do opracowania analizy przypadku w kolejnych etapach trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.