X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25158
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanego w szkole sanatoryjnej

EWA GULIŃSKA –NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

( zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

Opracowanie
mgr Ewa Gulińska
nauczycielka języka polskiego
Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie - Zdroju

Część A : Podstawowe informacje

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Gulińska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bogumiła Listwan – Doboszyńska
Miejsce pracy: Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie - Zdroju
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Marzena Sobczyk
Nauczany przedmiot: język polski
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014

Kwalifikacje
• Ukończenie studiów magisterskich i uzyskanie tytułu magistra na kierunku Filologia polska Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego Pedagogika lecznicza w Kłodzku
• Ukończenie metodą e-learning kursu Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Dodatkowe zadania pełnione w szkole
• Przynależności do Szkolnego zespołu do spraw bezpieczeństwa
• Praca wychowawcy w sanatorium dziecięcym
• Opieka nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolno – sanatoryjnej
• Tymczasowa opieka nad biblioteką szkolną
• Protokolant Rad Pedagogicznych
Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Filologia polska – Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim
2.Świadectwo przygotowania zawodowego, w zakresie nauczania języka polskiego wydane przez Akademię Świętokrzyską w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty związane z realizacją stażu
1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 3.Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2011 – 31.05.2014.

Część B – szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

„Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona” -
Jean Jacques Rousseau.
Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego kierowałam się tym mottem i starałam się, aby każda chwila została w pełni wykorzystana.

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze, prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju.
Po zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym oraz regulaminami wewnętrznymi szkoły, napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez v-ce dyrektora szkoły panią Janinę Tokarską (załącznik nr 1). Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Przeanalizowałam również Kartę Nauczyciela. Niezwykle cenna okazała się także pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej placówce.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu – Panią Bogumiłą Listwan-Doboszyńską. W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy. (załącznik nr 2).
Podczas stażu doskonaliłam umiejętność organizacji oraz warsztat pracy, dokonywałam ewaluacji własnych działań, a także starałam się oceniać ich skuteczności i dokonywać zmian w tych działaniach, aby jak najrzetelniej pełnić funkcję nauczyciela-wychowawcy w szkole przyszpitalnej. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor, które szczegółowo omawiałyśmy. Uwagi merytoryczne wpłynęły pozytywnie na organizację i podniesienie jakości moich zajęć.
Praca polonisty to budzenie w młodym pokoleniu przywiązania i szacunku wobec mowy ojczystej, miłości do literatury, a także kształcenie umiejętności gramatycznych oraz ortograficznych . Rola nauczyciela w szkole sanatoryjnej niesie dodatkowe wyzwania, między innymi indywidualizację procesu nauczania dzieci przewlekle chorych. By osiągnąć te cele doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. polskiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby i możliwości dziecka przewlekle chorego, które uczęszcza do szkoły, jednak często ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie wypełniać obowiązków szkolnych w takim stopniu i zakresie jak ich zdrowi rówieśnicy. W swojej pracy stosowałam aktywne metody nauczania, dobierałam różne metody i narzędzia w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów. W szkole sanatoryjnej ocenianie powinno pełnić funkcję terapeutyczną, jednocześnie powinno być sprawiedliwe i możliwie obiektywne, ale przede wszystkim musi mieć charakter motywujący. Dzieci przyjeżdżające do naszej szkoły są oderwane od swoich środowisk, znajdują się w nowej sytuacji, wśród nowych kolegów i nauczycieli. Poprzez angażowanie uczniów oraz zlecanie im wykonania różnorodnych prac, proces adaptacji zdecydowanie się przyspiesza a także , pomaga im zaprezentować własne zainteresowania, zdolności i umiejętności. Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, pozwoliło mi ocenić poziom wiedzy i nabytych umiejętności uczniów, którzy kontynuują w naszej palcówce program szkoły macierzystej. Wskazywało również braki i niedociągnięcia moich działań dydaktycznych, ułatwiało naprawę popełnionych błędów. Oto zadania które wykonałam:
- Realizowałam zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, czego efektem było opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania, którego specyfika opiera się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia, zmagającego się z chorobą przewlekłą. Ocena w szkole przysanatoryjnej pełni funkcję rewalidacyjną i jest nieodłącznym elementem leczenia. Musi mieć zatem charakter motywujący, a jednocześnie sprawiedliwy i obiektywny oraz spełniać funkcję wychowawczą. W stworzonym przeze mnie Przedmiotowym Systemie Oceniania z języka polskiego, główny nacisk położyłam zatem, na dostosowaniu oceny do indywidualnych możliwości dziecka oraz jasnych i czytelnych kryteriach. W swoim działaniu dydaktycznym kierowałam się głównymi zasadami procesu rewalidacyjnego: zasadą akceptacji, życzliwej pomocy, aktywności w nauce oraz dostosowania odpowiednich form i metod pracy do dzieci aktualnie przybywających w naszej placówce, czyli indywidualizacji procesu nauczania.
- Opracowałam konspekty do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w kl. IV-VI oraz ćwiczenia korekcyjne dla uczniów z dysleksją w klasach I-III gimnazjum. W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji)

- Brałam aktywny udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych.
Bardzo ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy dydaktycznej było przygotowanie wielu apeli, uroczystości oraz akademii szkolnych.

Rok szkolny 2011/2012
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - październik 2011r.
• Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopad 2011r.
• Klasowe Walentynki - luty 2012r.
• Powitanie wiosny – pochód z Marzanną ulicami Szczawna - marzec 2012r.
• Apel o okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi – maj 2012 r.
• Żakinada – udział i przygotowanie dzieci do udziału w obchodach dni Szczawna-Zdroju – czerwiec 2012r.
• Marsz przeciwko przemocy – przygotowanie dzieci do udziału – stroje, hasła –czerwiec 2012r.
Rok szkolny 2011/2012
• Uroczysta akademia – Dzień Edukacji Narodowej - październik 2012r.
• Mikołajki klasowe – grudzień 2012r.
• Jak wyrazić miłość? Czyli przygotowania do Walentynek – luty 2013r.
• Witamy wiosnę –kolorowy korowód z Marzanną ulicami Szczawna-Zdroju - marzec 2013r.
• Wykonanie kokard narodowych w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi oraz rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – maj 2013r.
• Truskawkowe Święto – przygotowanie oraz udział wraz z dziećmi w Żakinadzie i dnach Szczawna-zdroju –czerwiec 2013r.
• Apel na zakończenie roku szkolnego 2012/2013r.

Rok szkolny 2013/2014
• Nauczycielskie Oskarki- akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2013r.
• Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel – listopad 2013r.
• Pomoc opiekunowi stażu w organizacji Jasełek – grudzień 2013r.
• Poczta świętego Walentego – luty 2014r.
• „Żegnaj zimo, witaj wiosno” – pierwszy dzień wiosny, marzec 2014r.

- Zajęcia lekcyjne prowadzone przeze mnie obserwował dyrektor, opiekun stażu oraz inni nauczyciele pracujący w placówce:
Rok szkolny 2011/2012
• Na jesienną nutę – lekcja języka polskiego w kl. VI 09.09.2011r.
• Podróż dookoła świata –dlaczego nie? - lekcja języka polskiego w kl. VI 17.10. 2011r.
• Święto Edukacji Narodowej – zajęcia pozalekcyjne 13.10.2011r.
• Rozmowy o szarej godzinie w leśniczówce - lekcja języka polskiego w kl.IV 16.11.2011r.
• Wybory Julii i Janiny – analizujemy fragmenty tekstu Joanny Olczak-Ronker „W ogrodzie pamięci”- lekcja języka polskiego w kl. III gimnazjum 12.12.2011r.
• Co zrobić by nie być ludożercą? - lekcja języka polskiego w kl.VI 07.02.2012r.
• Gość w dom – Bóg w dom- lekcja języka polskiego w kl.IV 08.03.2012r.
• Mój przyjaciel książka- lekcja języka polskiego w kl. VI 19.04.2012r.
• Kiedy kino było oazą spokoju - lekcja języka polskiego w kl IV 17.05.2012r.
• List niejedno ma imię...Oblicza sztuki epistolarnej - lekcja języka polskiego w kl. I gimnazjum 08.06.2012r.

Rok szkolny 2012/2013
• Recepta na złość - lekcja języka polskiego w kl. VI 27.09.2012r.
• Zwiedzamy dworek w Soplicowie - lekcja języka polskiego w kl. I gimnazjum – 05.10.2012r.
• Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy - lekcja języka polskiego w kl.IV 19.12.2012r.
• Przemocy w szkole mówię –Nie! - lekcja języka polskiego w kl. VI 2702.2013r.
• Jak się żyło w domu Harpagona? - lekcja języka polskiego w kl. II gimnazjum 22.03.2013r.
• Kiedy kino było oazą spokoju - lekcja języka polskiego w kl. V 15.05.2013r.
• Człowiek wobec zagrożenia – reportaże Ryszarda Kapuścińskiego - - lekcja języka polskiego w kl. III gimnazjum 19.06.2013r.

Rok szkolny 2013/2014
• Męki przed tablicą - lekcja języka polskiego w kl. V 19.09.2013r.
• Symboliczne znaczenie lotu Ikara - lekcja języka polskiego w kl. V 02.10.2013r.
• Mój dom to ... czyli wyrażenia i zwroty frazeologiczne - lekcja języka polskiego w kl.VI
• Wódz, czy cyrkowiec – o bohaterze noweli Henryka Sienkiewicza pt. Sachem - lekcja języka polskiego w kl. II gimnazjum 21.01.2014r.
• Zwyczajni- niezwyczajni - lekcja języka polskiego w kl.III gimnazjum 12.03.2014r.
Konsultacje poobserwacyjne wskazywały mi kierunki do doskonalenia mojej pracy i formy przekazywania wiedzy uczniom, w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, jako dzieci przewlekle chorych. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywna opinię. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów przewlekle chorych. Wymiana spostrzeżeń z dyrektorem, opiekunem stażu i innymi nauczycielami pracującymi w naszej placówce, okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym
w mojej pracy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszego procesu dydaktycznego. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
- Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, panią Bogumiłę Listwan-Doboszyńską, w klasach nauczania zintegrowanego
Rok szkolny 2011/2012
• Jesienne zbiory – zajęcia w I klasie nauczania zintegrowanego 11.10.2011r

• Sprawiamy radość innym - zajęcia w I-III klasie nauczania zintegrowanego 06.12.2011r.

• W porę zrozumieli - zajęcia w I-III klasie nauczania zintegrowanego 24.02.2012r.

• Jezioro z łabędziami - zajęcia w III klasie nauczania zintegrowanego 13.04.2012r.

• Zima w pełni – tropy na śniegu - zajęcia w II klasie nauczania zintegrowanego 21.01.2013r.

• Piramida żywieniowa - zajęcia w III klasie nauczania zintegrowanego 20.09.2013r.
Dzięki zajęciom, które obserwowałam, poznałam nowe ciekawe metody nauczania. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania, co w naszej placówce jest szczególnie ważne.
Dało mi to też szansę wymienienia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji, prowadzonych przez nauczyciela z dłuższym stażem pracy, a co za tym idzie z większym doświadczeniem zawodowym. Poczyniona obserwacja pozwoliła mi udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób motywujący uczniów do pracy, z uwzględnieniem celów terapeutycznych.
- Przez cały czas trwania stażu starałam się właściwie wypełniać oraz prowadzić (kl. V), dzienniki lekcyjne.
- Wielokrotnie byłam protokolantem Rady Pedagogicznej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną, pedagogiczną i dydaktyczną tworząc własną bazę pomocnych książek.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Niektórzy twierdzą, że praca nauczyciela jest wyjątkowo trudnym i niewdzięcznym zajęciem. Są też tacy, dla których ta pełna jednocześnie niepowodzeń i radości droga, staje się wyjątkowo cennym doświadczeniem i przynosi coraz to nowe wyzwania. Ja podzielam zdanie tych drugich...
Praca w szkole przyszpitalnej nie daje możliwości pełnego poznania środowiska z którego pochodzi dziecko. Kuracjusze przebywają u nas tylko 28 dni i niestety ten czas jest zbyt krótki, aby w 100% poznać dziecko, jego potrzeby i możliwości. Bardzo pomoce w takich okolicznościach, są opinie wychowawcze, przywiezione ze szkół macierzystych. To dzięki nim możemy przyspieszyć proces adaptacyjny dziecka, biorąc pod uwagę jego predyspozycje jak również dysfunkcje. W dalszej części turnusu obserwacja dzieci, rozmowy z nimi, kontakty z rówieśnikami a także konsultacje z personelem medycznym, dają pewien obraz środowiska lokalnego, z którego się wywodzą. Wszelkie konflikty pomiędzy dziećmi są rozwiązywane na bieżąco. Wielokrotnie w klasach przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności oraz akceptacji, które są szczególnie ważne dla dzieci przebywających w naszej placówce. W czasie 28 dni mieszkają ze sobą osoby pochodzące z różnych środowisk, z różnych rodzin, z różnymi przyzwyczajeniami i nawykami, dlatego tak ważna jest tutaj akceptacja i tolerancja drugiej osoby. Dzieci muszą znaleźć nie zawsze łatwy kompromis. Dla niektórych uczniów jest to nie lada wyzwanie i dlatego wykorzystuję każdą chwilę, aby uświadomić dzieciom wagę szacunku i akceptacji drugiego człowieka. Ważnym czynnikiem przyspieszającym czas adaptacji do nowej sytuacji jest udział młodych kuracjuszy w życiu naszego miasta. I tak co roku wraz z innymi nauczycielami przygotowuję dzieci z naszej placówki, do udziału w Żakinadzie, podczas Dni Szczawna- Zdroju, jak również Marszu przeciwko przemocy. Ciekawe stroje i dekoracje (np. Truskawki) pozwalają zaprezentować się dzieciom, które pochodzą z różnych zakątków Polski a w tym właśnie czasie przebywają w Szczawnie. Poza tym dają możliwość spotkania i integracji z innymi lokalnymi szkołami. To czerwcowe wyjście na kolorową paradę cieszy się zawsze wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Kolejną okazją do zaprezentowania się naszych uczniów na forum lokalnym są Jasełka, przy których przygotowaniu corocznie pomagam opiekunowi stażu Pani Bogumile Listwan-Doboszyńskiej. Wraz z dziećmi brałam udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Była to wystawa twórczości osób niepełnosprawnych „Galerion” (październik 2012r.) na której swoją twórczość (prace plastyczne, poezja, rzeźba) jak również talenty (uzdolnienia wokalne i muzyczne), prezentowały osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz fizycznej. Miałam również możliwość ciekawego przybliżenia historii Szczawna i okolic oraz wzięcie udziału wraz z uczniami w wystawie „Daisy wspomnienie minionego świata” ( listopad 2012r.)
Drugą bardzo ważną kwestią poruszaną przeze mnie w rozmowach z uczniami jest agresja, przemoc oraz bezpieczeństwo. Jestem członkiem Szkolnego Zespołu do spraw bezpieczeństwa, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa w szkole i sanatorium. Cyklicznie prowadzone są rozmowy dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej placówki. Prowadzona jest również ankieta dotycząca bezpieczeństwa, która niejednokrotnie wskazała już, miejsca szczególnie niebezpieczne, a co za tym idzie pozwala na działanie nauczycielom i wychowawcom w celu niwelowania sytuacji trudnych i niebezpiecznych. Na lekcjach języka polskiego problem przemocy omawiany jest przy realizacji projektu Przemoc i nałogi droga donikąd. Pierwszy z bloków obejmuje cykl lekcji związanych tematycznie, dotyczących przemocy wśród uczniów, którego głównym celem jest zapobieganie przemocy wśród uczniów oraz kształtowanie u nich właściwych postaw rówieśniczych. Bardzo istotne w tej kwestii jest również kształtowanie odwagi cywilnej i nauka rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, które wymagają podejmowania stałych działań zmierzających do eliminacji zjawiska przemocy oraz przeciwdziałaniu jego powstawania. Celem niniejszego programu profilaktyczno - wychowawczego jest również, wprowadzenie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa przez poznanie sztuki ochrony swojego zdrowia i życia, aby radziły sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów, które dostarcza im życie, aby rozumiały siebie, umiały współżyć z innymi i potrafiły znajdować w samych sobie oparcie w trudnych sytuacjach. W programie tym opracowano ćwiczenia, których celem jest nauczenie dzieci rozpoznawania, wyrażenia i akceptowania uczuć własnych i cudzych, a także kształtowania u dzieci pozytywnej, wysokiej samooceny jako podstawy zdrowej osobowości oraz do budowania udanych, przyjacielskich związków. W czasie zajęć dzieci uczą się podejmowania samodzielnych, konstruktywnych decyzji oraz rozstrzygania konfliktów, które są naturalnym zjawiskiem w stosunkach międzyludzkich. Z przeprowadzonych w szkole badań ankietowych oraz z dokumentacji , opinii wychowawczych przywiezionych przez uczniów ze szkół macierzystych wynika, że główną przyczyną agresji są problemy młodzieży wynikające z przystosowania się do nowego środowiska, zespołu klasowego, znalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Rodzi to konflikty w relacjach uczniowskich. Ważną przyczynę agresywnych zachowań uczniów stanowi także trudna sytuacja rodzinna. Analiza dokumentów pedagogicznych potwierdza, że agresorami są najczęściej uczniowie pochodzący z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykający się z problemami finansowymi, chorobą alkoholową rodziców. Zachowania agresywne uczniów mają także swoje źródło w różnicach wynikających z zamożności uczniów. Pojawiające się kradzieże, niszczenie mienia, wyłudzanie drobnych sum pieniędzy są formą kompensacji, niedostatków lub „zemstą” za doznawane niepowodzenia. Narastającym problemem wychowawczym szkoły jest agresja słowna i wulgaryzacja języka uczniów. Na proponowanych zajęciach uczniowie mają możliwość zapoznania się z przykładami przemocy szkolnej oraz uświadomienie sobie, że np. wyzwiska oraz wyśmiewanie to też forma przemocy. Drugi cykl lekcji skierowany jest do klas gimnazjalnych I-III. Młodzież gimnazjalna w wieku 13-15 lat jest narażona na wiele zagrożeń społecznych i zdrowotnych. Człowiek w tym wieku nie czuje się już dzieckiem, ale nie należy także do świata dorosłych. Młodzi ludzie uparcie dążą wtedy do swobody i niezależności, Okres dojrzewania młodego człowieka charakteryzuje się częstymi konfliktami młodzieży z rodzicami i nauczycielami. Jest to okres podważania autorytetów. Dla młodzieży wzrasta rola kontaktów z rówieśnikami, często z takimi, którzy już zaznali „smak życia” w negatywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo często, w tym właśnie momencie życia młodego człowieka, sięga on po papierosy, narkotyki czy alkohol. Młodzi ludzie po alkoholu tracą kontrolę nad swoimi decyzjami, łatwiej im powiedzieć "tak" na propozycje spróbowania czegoś mocniejszego. Piciu towarzyszy często palenie. Papierosy i alkohol otwierają furtkę dla narkotyków, zwłaszcza gdy picie i palenie rozpoczyna się bardzo wcześnie. Jest wiele powodów z jakich dzieci sięgają po alkohol, czy narkotyki: chęć przynależności do grupy, poczucia się dorosłym, bycia na luzie, osiągnąć lepsze samopoczucie, przestać być nieśmiałym lub tylko po to, aby zaspokoić ciekawość. Niestety nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego zachowania. Przede wszystkim brakuje im wiedzy na temat działania alkoholu na organizm i psychikę człowieka. Cykl lekcji stawia sobie za zadanie: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień, wpływu alkoholu, narkotyków na życie w rodzinie, a szczególnie kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, związanych z używaniem środków odurzających; wyuczenie się praktycznych umiejętności chronienia siebie, w tym niekonfliktowego odmawiana.

W mojej pracy niezwykle ważne jest indywidualne podejście do dziecka oraz jego predyspozycji i możliwości, a co za tym idzie dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów. Ukończony kurs metodą E-learning „Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagoiczna” dał mi wiedzę i narzędzia do pracy z dziećmi z trudnościami i ograniczeniami intelektualnymi. Między innymi odpowiednia pomoc uczniom dyslektycznym, pozwala na szybsze zniwelowania zaległości w nauce.
Wiedza z zakresu polonistyki oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela polonisty. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także refleksji językowej. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze.

§ 7, ust.2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej . Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne.
Komputer stanowi nieodzowne narzędzie mojej pracy, a w związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam następujący sposób:
- Ukończyłam metodą E-learning kurs „Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna”
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- Publikowałam na stronie internetowej własne scenariusze uroczystości- Nauczycielskie Oskarki www.edux.pl
-Odwiedzałam strony np. www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, , www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www. nowaera.pl
-otrzymywałam drogą internetową biuletyny wydawnictw edukacyjnych
- korzystałam ze stron wydawnictw Nowa Era oraz Operon i korzystałam z obudowy dydaktycznej podręczników „Słowa na start”, „Słowa na czasie”, „Ciekawi świata” Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych poszukując różnych ciekawostek, sami przygotowywali prezentacje multimedialne dla swoich kolegów i koleżanek. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w kilku grupach dyskusyjnych i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę. Brałam czynny udział w budowie strony internetowej Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych.

§ 7, ust.2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Podejmowane przeze mnie działania wychowawcze zawsze miały na celu dobro dziecka.
Zgodnie z zasadą indywidualizacji zadań i wymagań stawianych przed uczniem przewlekle chorym, starałam się podejść do każdego dziecka z troską i wyrozumiałością. Moim celem było zachęcić wszystkich, zaciekawić. Temu miały służyć metody aktywizujące ucznia: burze mózgów, dramy, dyskusje, sądy nad bohaterami, uczniowskie prezentacje, fragmenty lekcji prowadzone przez uczniów. Uczniowie słabsi, albo mający trudności z częścią materiału, zawsze mogli liczyć na moją pomoc, dodatkowe konsultacje. Jedną z częściej stosowanych przeze mnie na lekcjach form pracy, były zajęcia w grupach. Lekcje te sprawiały wszystkim ogromną satysfakcję, pozwalały nadrobić braki lub pochwalić się swoją wiedzą. Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań. Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy, co w przypadku placówki przyszpitalnej jest niezwykle ważne, Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Ciągle pracowałam nad integracją zespołu klasowego, np. poprzez wspólnie świętowanie urodzin uczniów (składanie życzeń, odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”). Starałam się kształtować wśród uczniów postawę prozdrowotną, co zaowocowało podjęciem współpracy z Polskim Towarzystwem Dietetyki oraz wzięciem udziału w programie „Mądre żywienie – zdrowe pokolenie”. Dzięki mojemu zaangażowaniu i odpowiedzialności za powierzone mi zadania nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w programie „Mądre żywienie – zdrowe pokolenie”. Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich oraz ankiety diagnozujące dotyczące bezpieczeństwa w szkole i sanatorium. Z powodzeniem wdrożyłam autorski program edukacyjno-profilaktyczny: w szkole podstawowej „Stop przemocy w szkole”; a w gimnazjum „Nałogi -– droga donikąd” promującym zdrowy styl życia i sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

§ 7, ust.2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu prowadziłam kalendarz działań związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego, który był formą sprawozdania z każdego miesiąca odbywanego stażu oraz zawierał najważniejsze wydarzenia każdego miesiąca.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Przez cały okres trwania stażu przestudiowałam dokumentację własną szkoły:
- Statut Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju
- Program Wychowawczy Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju
- Wewnątrzszkolny System Oceniania Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju
Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej pracy. Przeanalizowałam dokumenty określające rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela:
- Ustawa z 1 września 1991 roku o systemie oświaty;
- Konwencja o Prawach Dziecka z 1991 roku;
- Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami).
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w szkole oraz na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej. Ukończyłam metodą e-learning kurs :
• Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagoiczna- styczeń – kwiecień 2013r.
Brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
• Konstruowanie sytuacji edukacyjnych o walorach wychowawczych – prowadzona przez p.T.Gorzkowską oraz p.A.Michalską –
marzec 2012r.
• Zagadnienia etyczne w pracy wychowawcy – prowadzona przez p.M.Ignaszak oraz p.J.Bernatt – maj 2012 r.
• Co to jest arteterapia i jakie jej elementy można zastosować w pracy dydaktyczno -wychowawczej w placówce leczniczej – prowadzona przez p.A. Michalską oraz p.A.Dzulę - marzec 2013r.
• Kształtowanie odwagi cywilnej u dzieci i młodzieży, jako ważny element przeciwdziałania lobbingowi rówieśniczemu – prowadzona przez p. R.Rafałowicza – listopad 2013r.
Jak również prowadziłam rady szkoleniowe:
• Efektywne metody i formy pracy dydaktycznej – grudzień 2011r.
• Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w palcówce opiekuńczo-wychowawczej – listopad 2012r.
Szkolenia, które prowadziłam i w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy z dziećmi przewlekle chorymi. Szczególnie przydatna, była dla mnie rada szkoleniowa, która odbyła się w grudniu 2011r Efektywne metody i formy pracy dydaktycznej, której przesłanki wdrożyłam do mojej pracy – Metoda aktywizująca sześciu kapeluszy. Wiedza zdobyta przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych. Umożliwia mi ona doskonalenie warsztatu pracy i ocenianie uczniów.
Ukończony kurs podniósł moje kwalifikacje zawodowe, zwiększył poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, pomógł w organizacji warsztatu pracy z uczniem z trudnościami wychowawczymi.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka polskiego w oparciu o obowiązujące przepisy. Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych, jak również zasady funkcjonowania i organizacji Szkoły.


PODSUMOWANIE
Okres stażu był sprawdzianem moich kompetencji zawodowych - cennym doświadczeniem przemian dokonanych za pomocą badań, analiz i wniosków, które prowokowały do wprowadzenia zmian i sprzyjały rozwojowi. Rozpoczął się czas zdobywania cennych doświadczeń i nabywania wielu umiejętności, które wykorzystałam, kiedy realizowałam zadania nauczyciela – polonisty oraz nauczyciela – wychowawcy. Okres ten okazał się także owocny w podejmowanie kontaktów interpersonalnych i naukę trudnej sztuki bycia asertywnym. Żaden dzień w zawodzie nauczyciela nie jest identyczny, dlatego owa nauka pomogła mi z pewnego dystansu przyjrzeć się swoim predyspozycjom, ale też wypunktować słabości, które utrudniają dążenie do perfekcji.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy, mając na względzie specyfikę szkoły przyszpitalnej. Staram się, by moje lekcje były inspirujące dla młodych ludzi. Przykładam dużą wagę do wprowadzania metod, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność uczniów przewlekle chorych. Jeżeli dziecko zainteresuje się tematem, to w naturalny sposób zacznie samo poszukiwać nowych informacji, stając się przy tym aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. W czasie trwania stażu doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności podczas różnego rodzaju kursów, szkoleń czy warsztatów. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową
z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania Szkoły.

Ewa Gulińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.