X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25134
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne


Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1
Poznanie procedury awansu zawodowego wymaganej dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz poznanie znowelizowanych przepisów oświatowych
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia) oraz śledzenie zmian w niektórych aktach prawnych
• zbieranie informacji na stronach edukacyjnych w Internecie i na stronie MEN
• gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły

VIII-IX. 2011r.

cały okres stażu

IX.2011r.
Notatki, kserokopie, potwierdzenia, zaświadczenia

Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

Przyjęcie wniosku przez dyrektora

2
Śledzenie i analiza zadań i potrzeb Ośrodka
• przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Ośrodka
• analiza dokumentacji szkolnej: statutu SOSW, Planu Rozwoju placówki, planu dydaktyczno – wychowawczego placówki, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO)

Według potrzeb
Uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju

Statut SOSW w Jędrzejowie

3
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• wstępna analiza własnych umiejętności, podsumowanie dotychczasowej pracy, przegląd i skompletowanie zgromadzonych dokumentów
• sformułowanie własnych celów, form realizacji i sposobów dokumentacji

IX.2011r.

Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego

4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• założenie teczki „Awans Zawodowy – DYPLOMOWANIE”
• gromadzenie dokumentów: świadectw, notatek, kserokopii, programów, zdjęć, zaświadczeń, dyplomów
• samoocena, analiza dokonań
• sporządzanie sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji planu rozwoju

Na bieżąco –
cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia, świadectwa,

Opracowane materiały, sprawozdania, programy

Scenariusze zajęć, imprez

5
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu
• autorefleksja, analiza zgromadzonych dokumentów i dokonanie samooceny pracy za okres stażu (autoanaliza)
• sporządzenie opisu realizacji planu rozwojowego
• pozytywna ocena dorobku za okres stażu

do 31.V.2014r.
Pisemne sprawozdanie,
autorefleksja

Ocena dorobku zawodowego

Załączniki

6
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

• sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz całej wymaganej dokumentacji

do 31.V.2014r.
Złożenie wniosku


Przedłożenie dokumentacji.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Lp.
ZADANIE / DZIAŁANIE DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
(HARMONOGRAM)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• współpraca z rodzicami
• współpraca z pedagogiem szkolnym i PPP w Jędrzejowie
• aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
cały okres stażu
Potwierdzenia w księdze protokołów, notatki z udziału w szkoleniach, zaświadczenia

2 Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej
• poszukiwanie nowości wydawniczych, uaktualnianie wiedzy dotyczącej aktywizujących metod pracy na zajęciach SI
• korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
• stosowanie aktywizujących metod nauczania
• konsultacje z innymi nauczycielami celem opracowania IPET-ów
• udział w warsztatach, kursach, szkoleniach Rady Pedagogicznej i innych formach dokształcania adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
cały okres stażu

Według ustalonego harmonogramu
spis literatury,
potwierdzenia

3 Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły
• udział w organizowaniu uroczystości szkolnych
• organizacja wycieczek i rajdów turystyczno krajoznawczych
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• prowadzenie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców
cały okres stażu
scenariusze konkursów, imprez, wycieczek, spotkań itp.;
potwierdzenia dyrektora;
zaświadczenia;

4 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
• udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą: konferencja, kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty
• kurs doskonalący Integracji Sensorycznej II stopnia
• wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy Ośrodka
cały okres stażu
(wg harmonogramu)
Świadectwo ukończenia studiów
Zaświadczenia
potwierdzenia

5 Współtworzenie i opracowanie dokumentów szkoły podnoszących jakość pracy Ośrodka
• opracowanie programów indywidualnych do zajęć SI i zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w oparciu o diagnozę z PPP i obserwację uczniów
• ewaluacja programów terapeutycznych i formułowanie wniosków do dalszej pracy
cały okres stażu

Programy indywidualne do zajęć metodą SI i WW

6 Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach Koła Promocji Zdrowia
• prowadzenie i opieka nad Kołem Promocji Zdrowia
• opracowanie planu pracy Koła Promocji Zdrowia
• opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych, prozdrowotnych i proekologicznych
• opracowanie autorskiego programu w ramach wychowania komunikacyjnego „Jestem bezpieczny na drodze”
• prowadzenie gazetki ściennej KPZ
cały okres stażu
Program Koła , jego analiza i wnioski do dalszej pracy

7 Opieka nad Salą Polisensoryczną
• gromadzenie i doposażanie w miarę potrzeb drobnego sprzętu do terapii metodą SI
cały okres stażu – w miarę potrzeb
Zdjęcia

8 Promowanie SOSW w środowisku lokalnym
• przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i reprezentowania Ośrodka w środowisku lokalnym
• współudział w organizowaniu imprez integracyjnych
cały okres stażu
potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i do przygotowania pomocy dydaktycznych • opracowanie:
- programów indywidualnych do rewalidacji metodą SI
- scenariuszy lekcji
- pomocy dydaktycznych
- programów indywidualnych i planów pracy
- publikacji
- planu rozwoju zawodowego
- sprawozdania z realizacji PRZ
- rozkładów materiału do WDŻwR
cały okres stażu przykłady opracowanych programów, scenariuszy

2 Wykorzystywanie Internetu
• korzystanie z Internetu – programy edukacyjne
cały okres stażu
Adresy stron internetowych portali edukacyjnych

3 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• opracowywanie dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych i programów graficznych
• wykorzystanie bazy szkolnej w postaci programów multimedialnych, programów komputerowych użytkowych, drukarki, projektora multimedialnego, aparatu cyfrowego
• publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
cały okres stażu
Opracowana elektronicznie dokumentacja


§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• dzielenie się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi przez przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN-u
• konsultacje z innymi nauczycielami
• dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Internetu
• opracowanie i udostępnienie wszystkim pracownikom Ośrodka w bibliotece szkolnej: scenariuszy zajęć, imprez, kart pracy itp.
• opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu –
według potrzeb
Potwierdzenia,
scenariusze lekcji,
lista adresów internetowych

2 Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów, nauczycieli
kontraktowych, dla studentów
• zajęcia dla nauczycieli stażystów lub kontraktowych oraz dla studentów
cały okres stażu
scenariusze zajęć

3 Sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
• prowadzenie zajęć otwartych dla studentów, innych nauczycieli
• program stażu, kontrakt, ocena
cały okres stażu
dokumenty świadczące o pełnieniu tej funkcji (sprawozdanie)

4 Udostępnianie prac związanych z pracą poprzez ich opublikowanie na forach internetowych
• publikacje na stronach internetowych portali edukacyjnych scenariuszy zajęć, konspektów, planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
Strony www

5 Współpraca z pedagogiem szkolnym
• informowanie o zaobserwowanych niepokojących zachowaniach u dzieci
na bieżąco – cały okres stażu potwierdzenie

6 Współpraca z logopedą
• dopasowywanie metod pracy metodą SI do zaleceń logopedy szkolnego
• realizacja zaleceń logopedy na zajęciach metodą SI
• zastosowanie w pracy specjalistycznych ćwiczeń logarytmicznych, fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych według zaleceń logopedy


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1 Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
• opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych w ramach funkcjonowania Koła Promocji Zdrowia
• opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Smaczne i zdrowe kuchnie świata”
cały okres stażu
opracowane i zatwierdzone programy

2 Program działań edukacyjnych
• opracowanie i wdrożenie programów „Wychowanie do Życia w Rodzinie” w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum
cały okres stażu
Zatwierdzone programy

3 Opracowanie przynajmniej dwóch referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
• pozostawienie publikacji i materiałów dydaktycznych w bibliotece szkolnej
cały okres stażu
Publikacje, zaświadczenia, potwierdzenie przekazania tych prac do biblioteki szkolnej

4 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• opracowanie procedury zbierania informacji o wychowankach (wywiad, ankieta, rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi, analiza orzeczeń lekarskich z PPP, obserwacja)

cały okres stażu
Wywidy, arkusze obserwacji, wpisy w dziennikach szkolnych


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 Organizowanie wycieczek turystycznych
• organizacja wyjazdów, pozyskiwanie sponsorów
cały okres stażu
Potwierdzenie, zdjęcia, karta wycieczki

2 Przygotowywanie uroczystości szkolnych
• opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych i okolicznościowych:
• Przygotowywanie uczniów do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży o innych potrzebach edukacyjnych „W krainie uśmiechu”
• Współorganizowanie imprez szkolnych : Dzień Aktywności Motorycznej (MATP) , Andrzejki, Zabawa Karnawałowa
cały okres stażu
potwierdzenie

3 Organizacja i współudział w organizacji szkolnych konkursów
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów wiedzy o ruchu drogowym w ramach wychowania komunikacyjnego „Świecę przykładem – jestem widoczny”
• Pomoc w organizacji innych konkursów
cały okres stażu
potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• organizowanie spotkań z psychologiem
• poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń o pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
• konsultacje
• współudział w realizacji zaleconych ćwiczeń
cały okres stażu – w miarę potrzeb
zaświadczenia

2 Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie
• organizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
• pogadanki na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości, profilaktyki uzależnień
cały okres stażu – w miarę potrzeb
Zaświadczenia, zdjęcia

3 Współpraca ze Strażą Pożarną w Jędrzejowie
• organizacja spotkań ze strażakiem
• nauka udzielania pierwszej pomocy i zachowania się podczas pożaru cały okres stażu
Potwierdzenie, zdjęcia
4 Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
• aktywny udział w działaniach stowarzyszenia cały okres stażu
potwierdzenie
5 Pozyskiwanie sponsorów dla szkoły • współpraca z piekarnią Paweł Ś. W Jędrzejowie
cały okres stażu
potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno - wychowawczej
• rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• współpraca z rodzicami i innymi wychowawcami
• obserwacja i analiza badanego problemu; zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska; zaproponowanie metody rozwiązania problemu i wdrożenie jej; pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy z innymi nauczycielami, psychologiem, rodzicami ,opiekunami prawnymi
• poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych i edukacyjnych
cały okres stażu –
na bieżąco, według potrzeb studium przypadku,
zaświadczenia

2 Obserwacja możliwości ucznia i jego funkcjonowania na zajęciach SI
• opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych metodą Integracji Sensorycznej
• wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym Okres stażu Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET-y) metodą SI

3 Opis i analiza dwóch przypadków rozwoju psycho-fizycznego dziecka – identyfikacja problemu, geneza zjawiska, prognoza rozwiązania problemu, wdrażanie zaplanowanych oddziaływań, ocena efektów zamierzonych i podjętych działań (problemów edukacyjno – wychowawczych występujących w szkole)
• opis dwóch przypadków na zajęciach rewalidacyjnych metodą SI: Artura B. i Wiktora J. - zdiagnozowanie zaburzenia i opracowanie programu pracy terapeutycznej
• uważna obserwacja uczniów
• poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej wychowanków; umiejętność rozpoznawania problemów środowiska wychowanków
• analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• opis i analiza przypadku „Terapeutyczna rola zajęć artystycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”
okres stażu
Opis przypadku

4 Przygotowanie zajęć dla rodziców
• przygotowanie zajęć z udziałem rodziców uczniów o tematyce według potrzeb rodziców
• przeprowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami, poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
W zależności od potrzeb – cały okres stażu potwierdzenie

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.