X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25139
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - język angielski

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004 R. § 8 UST. 2 PKT 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1. Wstępna analiza własnych umiejętności - autorefleksja VIII 2011

2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

- śledzenie zmian w prawie oświatowym
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia przez dyrektora placówki
- sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne IX 2011
na bieżąco
IX 2011
IX 2011
VI 2014
VI 2014
VI 2014 -notatki
-wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
- ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły
- wniosek
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły - udział w pracach komisji egzaminacyjnych
- aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
- udział w pracach zespołu przedmiotowego (funkcja lidera)
okres stażu - notatki
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - udział w konferencjach metodycznych
- udział w szkoleniach, warsztatach dla rady pedagogicznej (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli)
- samokształcenie
- poszerzenie bazy dydaktycznej pracowni językowej okres stażu zgromadzona dokumentacja
5. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych - projekt edukacyjny z języka angielskiego dla klas II gimnazjum
okres stażu
Założenia projektu, sprawozdanie
6. Organizacja konkursów - opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu przedmiotowego dla klas IV-VI oraz I-III gimnazjum
- organizacja i przygotowanie szkolnego etapu kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego
- konkurs plastyczny dla klas I-III szkoły podstawowej „Wielka Brytania moimi oczami”
- świąteczna pocztówka, czyli konkurs na najładniejsze życzenia bożonarodzeniowe po angielsku - -cyklicznie co roku (maj)
- cyklicznie co roku (jesień)
-okres stażu/wg możliwości
- cyklicznie co roku (grudzień) - regulamin konkursu, sprawozdanie
-regulamin konkursu, sprawozdanie
- regulamin konkursu, sprawozdanie
- regulamin konkursu, sprawozdanie
7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych - podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
- opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
-okres stażu
-okres stażu - zaświadczenia
- plan wychowawczy klasy
8. Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury - organizowanie wyjazdów dydaktyczno-wychowawczych do kina
- organizowanie wycieczek krajoznawczych, spotkań integracyjnych dla swoich wychowanków
-okres stażu -sprawozdania
9. Współpraca z rodzicami - przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
- kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym
-zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
-według potrzeb
-według potrzeb
-listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym,
protokoły z zebrań
-adnotacje w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy
10. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji - kurs „Problem dysleksji w nauczaniu języka angielskiego”
- Kurs „Wykorzystanie piosenki w nauczaniu języka angielskiego”
-okres stażu
-okres stażu - zaświadczenie o ukończeniu kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej (dydaktycznej i wychowawczej) - przygotowywanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych (flashcards, testy, konkursy itp.)
- zajęcia dydaktyczne dla uczniów w pracowni komputerowej lub bibliotece szkolnej
- przygotowanie świadectw, dyplomów, wyróżnień
- przygotowanie materiałów do gabloty językowej w holu szkoły
- wyszukiwanie pomysłów do scenariuszy przedstawień
-okres stażu
- notatki
- wpisy w dziennikach lekcyjnych / zajęć dodatkowych
2. Stosowanie i wykorzystanie internetu w życiu codziennym i pracy - elektroniczny kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami i innymi nauczycielami
- sprawdzanie informacji o terminach szkoleń
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- pozyskiwanie informacji ze stron OKE i MEN
-okres stażu
-potwierdzenie dyrektora
-notatki
-spis adresów odwiedzanych stron
3. Opracowanie prezentacji multimedialnej - wykorzystanie programu PowerPoint do wykonania prezentacji na zajęcia języka angielskiego oraz do przedstawienia wyników ankiet i egzaminów gimnazjalnych
-okres stażu
-scenariusz lekcji / prezentacja
4. Dokumentacja pracy własnej - pisanie sprawozdań, notatek, konspektów itp.
-okres stażu -dokumentacja


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
• pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego
• opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań
• wzajemna wymiana doświadczeń
• przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów w ramach prac zespołu przedmiotowego języków obcych
-okres stażu
potwierdzenie dyrektora,
plany pracy,
sprawozdania
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami - prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli języków obcych
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
- udział w szkoleniach WDN
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów – organizowanie wspólnych przedsięwzięć -okres stażu
potwierdzenia,
konspekty
opracowane materiały dydaktyczne
3. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na portalach internetowych
-okres stażu
zaświadczenia o publikacjach, adres strony www


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 4A

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły i planem wychowawczym klasy - stworzenie planu wychowawczego klasy i jego realizacja
- kontakty z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz nauczycielami uczącymi
- rozmowy z wychowankami, rodzicami/opiekunami prawnymi
- obserwacja uczniów na terenie klasy i szkoły
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
od IX 2011
Plan wychowawczy,
opis realizacji,
ewaluacja
2. Praca z uczniem słabym - zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego
-okres stażu
Opis działań-opracowane cele i zadania zajęć wyrównawczych, dziennik zajęć
3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła języka angielskiego realizowanego na zajęciach dodatkowych (m.in. w ramach realizacji przepisu KN art.42)
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- opracowanie programu
- ewaluacja programu
-okres stażu
-program zajęć
-dziennik zajęć


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 4C

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie kółka języka angielskiego poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów
-okres stażu
zaświadczenie dyrektora,
plan pracy kółka,
dziennik zajęć
2. Współorganizowanie innych uroczystości szkolnych i akademii - znalezienie odpowiednich scenariuszy
- przygotowanie uczniów do udziału w akademiach (m.in. Boże Narodzenie, zakończenie roku szkolnego)
- organizacja Balu Gimnazjalnego
- współorganizowanie Dnia Języków Obcych, Kocham Cię Polsko i inne
- przeprowadzenie różnorodnych akcji (m.in. pomoc dla zwierząt ze schroniska)
-okres stażu potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez
3. Integracja zespołu klasowego, organizacja wycieczek szkolnych - organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla klasy
- organizacja ogniska integracyjnego
- organizacja wyjazdów do kina
- organizacja Dnia Pizzy
-okres stażu / wg możliwości
-notatki
-karty wycieczek
-potwierdzenie dyrektora
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych - systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki anglisty
-okres stażu / wg możliwości
Spis uzyskanych pomocy
5. Organizacja konkursów - opracowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych
cyklicznie/wg harmonogramu
-sprawozdanie
-potwierdzenie dyrektora
6. Otoczenie opieką ucznia zdolnego - umożliwienie uczniowi udziału w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych
- przygotowanie ucznia do konkursu
- organizacja konkursów
-okres stażu / wg możliwości
-notatki
-zaświadczenia


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 4E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi - pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do biblioteki szkolnej
- otrzymywanie darmowych nagród dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych
-okres stażu -potwierdzenie dyrektora
2. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - kierowanie uczniów na badania, wypełnienie dokumentacji
-okres stażu
-potwierdzenie
dyrektora
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym - systematyczne konsultacje i rozmowy
-okres stażu -notatki
-potwierdzenie dyrektora
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - pomoc rodzicom w wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania stypendium socjalnego
-okres stażu (cyklicznie)
-notatki
-potwierdzenie dyrektora
5. Współpraca z Sądem Rejonowym w Tczewie - pisanie opinii o sytuacji konkretnej rodziny bądź ucznia na podstawie pism wystosowanych przez sąd
-okres stażu (wg potrzeb)
-potwierdzenie dyrektora
6. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt OTOZ Animals w Tczewie - zbiórka żywności i okryć w okresie zimowym (organizator akcji)
-okres stażu / cyklicznie
-potwierdzenie dyrektora
-zaświadczenie
7. Współpraca z Publicznym Przedszkolem w Gniewie - pomoc w organizacji festynu rodzinnego -okres stażu / cyklicznie -potwierdzenie dyrektora przedszkola
8. Współpraca z Samorządem Uczniowskim - pomoc w organizacji imprez szkolnych i akcji charytatywnych (m.in. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, akcja Znicz i inne)
- według harmonogramu imprez szkolnych
-potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego


ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 01.12.2004R. § 8 UST.2 PKT 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-okres stażu
zaświadczenie
2. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego
- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go
- wnioski okres stażu (zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami) opis i analiza przypadku
Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu
okres stażu


Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi. Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

opracowała:
mgr Karolina Bendyk

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.