X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25082
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O


1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: MGR EMILIA KACPRZAK
2. MIEJSCE PRACY: PRZEDSZKOLE GMINNE W PRZEDCZU
3. STANOWISKO PRACY: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
4. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
5. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2011 R.
6. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2014 R.
7. OPIEKUN STAŻU: MGR ANNA ŻEBROWSKA
8. DYREKTOR PLACÓWKI: MGR ELŻBIETA LEWANDOWSKA
9. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO
STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGORENOPEDAGOGIKA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY;
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE;
PEDAGOGIKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA I LOGOPEDIA SZKOLNA.


CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.Lp. / Zadania / Formy realizacji / Termin / Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
(Tabela - dop. red.)

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN:
o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
o Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały;
- śledzenie stron internetowych MEN, KO.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu. VIII/IX
2011 r. Okres stażu
- Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Współpraca z opiekunem stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
IX 2011 r.

Okres stażu
- Kontrakt
- Harmonogram terminów i tematyki zajęć,
- Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, dyrektorem placówki

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych

Okres stażu
- Zaświadczenia
- Potwierdzenie dyrektora przedszkola

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza przedszkola.
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych Na bieżąco
- Notatki
- Zbiór scenariuszy zajęć
- Pomoce dydaktyczne

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć,
- Założenie i prowadzenie teczek współpracy z rodzicami,
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka,
- Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
Okres stażu
- Dziennik zajęć
- Teczka współpracy,
- Teczka obserwacji dzieci

Aktywne uczestnictwo w WDN.
- Udział w szkoleniach rady pedagogicznej,
- Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola.
Na bieżąco.

Okres stażu
- Protokoły,
- Materiały i opracowania


Poznawanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Obserwacja,
- Zebrania z rodzicami,
- Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb,
- Przeprowadzenie ankiet.
Na bieżąco
- Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki
- Ankieta

2.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
- Nawiązanie współpracy z biblioteką, Urzędem MiG, instytucjami lokalnymi,
Okres stażu
- Zapis w dzienniku,
- Plan współpracy z instytucjami
- Potwierdzenia dyrektora

Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez,
- Praca z dziećmi.

Wg harmonogramu
- Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć,

Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez różne instytucje.
- Przygotowywanie dzieci do konkursów.
Na bieżąco
- Notatki,
- zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania,
- Potwierdzenia dyrektora

Praca z dziećmi z trudnościami
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Cały okres stażu
- Notatki, wpisy w dzienniku

Opieka nad dziećmi zdolnymi
- Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Cały okres stażu
- Notatki, wpisy w dzienniku

Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami,
- Konsultacje indywidualne z rodzicami,
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
Cały okres stażu
- Notatki, lista obecności

Organizowanie wycieczek
- Zorganizowanie wycieczek grupy,
- Opracowanie scenariuszy wycieczek
Cały okres stażu
- Sprawozdania z wycieczek

Udział w akcjach prowadzonych przez organizację związane z edukacją
- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi i otaczającego nas świata
Cały okres stażu
- Sprawozdania z akcji


Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl.
Okres stażu
- Strony internetowe (wydruki)

2.
Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą

- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego,
- Wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań i planów Okres stażu
- Opracowania, materiały tematyczne, plany,

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych: scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Dokumentowanie przebiegu stażu. Na bieżąco
- Materiały i pomoce dydaktyczne,

- Dokumentacja

1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Na bieżąco
- Zaświadczenia, notatki

Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej
- Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy wychowawczo – dydaktycznej Cały okres stażu
- Notatki, opracowania.

3.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej,
- Czynny udział w akcjach charytatywnych Na bieżąco
- Wpisy w dzienniku
- Opis w sprawozdaniu


1.
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Cały okres stażu
- Znajomość przepisów

2.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
- Zapoznanie się z:
- Statusem przedszkola,
- Uchwałami Rady Pedagogicznej,
- Programem wychowawczym i profilaktycznym,
- Planem Nadzoru Pedagogicznego.
Okres stażu
- Notatki, wykaz dokumentów

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

- Organizowanie wycieczek, spacerów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Cały okres stażu
- Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wycieczek


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.