X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25087
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w dniu 18 sierpnia 2010 r. Dnia 31 maja 2014 roku ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot - język angielski, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniona. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły,
w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ WYKONANYCH W TRAKCIE STAŻU

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie i analiza procedur awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

Przez cały okres stażu, w ramach zajęć dodatkowych, przygotowywałam uczniów do różnego rodzaju konkursów językowych. Trzykrotnie moi uczniowie brali udział w przedmiotowym konkursie z języka angielskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Płocku oraz w Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez gostynińskie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – w roku szkolnym 2012/2013 jedna z moich uczennic zajęła 4 miejsce w tym konkursie.
W roku szkolnym 2011/2012, wraz z uczniami, wzięliśmy udział w internetowym konkursie „Global English Challenge” oraz w dwóch konkursach organizowanych przez wydawnictwa językowe. Dzięki konkursom internetowym uczniowie mają możliwość nie tylko sprawdzenia swojej wiedzy, ale również porównania się z rówieśnikami z całego kraju.
W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 przygotowywałam uczniów do I i II etapu Konkursu Językowego Junior organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku oraz do I i II etapu Konkursu Językowego „Jagiellończyk” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, ponadto, w tym samym roku szkolnym, moi uczniowie wzięli udział w Konkursie Językowym „English High Flier”.
W każdym roku stażu, we współpracy z innymi nauczycielami języka angielskiego organizowałam „Szkolny Konkurs Poezji Angielskiej” dla uczniów naszego gimnazjum. Konkurs ten jest wspaniałą okazją do zaprezentowania uczniom autorów poezji anglojęzycznej oraz stwarza uczniom możliwość obcowania z autentycznym językiem.

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
Przez cały okres stażu opracowywałam wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów, które były umieszczane pod tematem na pierwszej lekcji każdego roku szkolnego.
We wrześniu każdego roku szkolnego przeprowadzałam test z języka angielskiego w klasach pierwszych gimnazjum w celu sprawdzenia umiejętności i wiadomości po klasie szóstej, wyniki testu miały ogromne znaczenie przy wyborze poziomu podręcznika. Ten tak zwany test uplasowania sprawdza poziom znajomości słownictwa, struktur gramatycznych, a także sprawdza rozumienie tekstu czytanego i słuchanego.
W maju każdego roku szkolnego przeprowadzałam w wybranych klasach pomiar dydaktyczny jednej z czterech umiejętności językowej. Najczęściej testowana jest ta umiejętność, która najsłabiej wypada na egzaminie gimnazjalnym. Pomiar jest zazwyczaj przeprowadzany w dwóch grupach w celu porównania wyników i dostosowania odpowiednich metod nauczania do poszczególnych grup uczniów.

Doskonalenie kompetencji zawodowych.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.

wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego na podstawie dokumentacji diagnostycznej ucznia – warsztaty metodyczne. (21.11.2011)
Analiza ewaluacji zewnętrznej według J. Fischera. (14.11.2012)
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego – edukacyjna wartość dodana.
(06 i 20.11.2013)
Metody aktywizujące uczniów. (19.05.2014)

zewnętrzne formy doskonalenia:
„W stronę dialogu – od teorii do praktyki edukacyjnej” pod hasłem „Uczeń w szkole – założenia a rzeczywistość” – VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. (13.12.2011) Płock
Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języków obcych nowożytnych. (25.02.2012) Płock
„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych”. (27.09.2012) Płock
„Realizacja i podsumowanie kontroli zarządczej wraz z identyfikacją i oceną ryzyk w placówce oświatowej”. (07.11.2012) Warszawa
„Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego” – konferencja metodyczna. (01.10.2013) Płock
Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Informatyki. (06.12.2013) Warszawa
Szkolenie dotyczące realizacji projektu Erasmus Plus. (25.02.2013) Warszawa
„Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach”. (06-13.03.2014) Gostynin
„Włącz myślenie – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” – konferencja metodyczna. (09.04.2014) Płock

Systematyczne spotkania z przedstawicielami wydawnictw językowych (Longman, Macmillan, Express Publishing) w celu zapoznania się z najnowszymi publikacjami językowymi.
Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu matematyki. Dzięki studiowaniu matematyki mogłam rozwinąć zdolność logicznego myślenia, analizowania, wyobraźni i dobrej pamięci. Po ukończeniu studiów podyplomowych miałam możliwość wykorzystania swoich matematycznych umiejętności nauczając matematyki ucznia z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym. Swoją wiedzę matematyczną wykorzystuję również na zajęciach wyrównawczych z uczniami z klasy, której jestem wychowawcą.
Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe).
Przeczytałam kilka publikacji internetowych dotyczących takich problemów jak skrzyżowana lateralizacja („Lateralizacja” – Marta Józwiak - Brudzińska, „Diagnozowanie lateralizacji” – Angelika Kubik), dysleksja („Typy dysleksji rozwojowej” – Aneta Konefał, „Dysleksja rozwojowa – wspólne zadanie dla rodziców i nauczycieli Adam Flis), choroby typu anoreksja i bulimia (Anoreksja i bulimia Monika Blok) zamieszczonych na portalach internetowych: www.publikacje.edu.pl oraz www.edukacja.edux.pl oraz z dziedziny języka angielskiego porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www. onestopenglish.com, www.oup.com, www.longman.com.pl.
Dzięki lekturze książek z dziedziny gimnastyki mózgu, („Gimnastyka Mózgu” – Paul E. Dennison, Gail Dennison, MINK, Warszawa 2005), technik uaktywniających pamięć mogłam w dalszym ciągu pracować nad rozwijaniem umiejętności zapamiętywania materiału (struktur językowych, słownictwa) na lekcji, poprzez stosowanie aktywnych form pracy, określonych ćwiczeń oraz działań wspomagających (muzyka, pomoce wizualne uaktywniające pracę obu półkul mózgowych- nauczanie holistyczne) i zwiększających koncentrację uczniów.
Jako członek Zespołu Nauczycieli Języków Obcych podejmowałam wraz z innymi nauczycielami decyzje, co do wyboru podręcznika oraz różnych pomocy językowych. Aby podjąć najbardziej optymalną decyzję organizowałam konsultacje z przedstawicielami wydawnictw językowych zwłaszcza Pearson Longman, Macmillan oraz Oxford University Press. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny, aby zapewnić uczniom równomierny rozwój wszystkich czterech sprawności językowych potrzebnych do odniesienia sukcesu na egzaminie gimnazjalnym.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i szkoleniach zorganizowanych w trakcie trwania mojego stażu.
Od roku szkolnego 2012/2013 pełniłam funkcję przewodniczącej komisji ds. kontroli zarządczej w szkole. W ramach pracy tej komisji w roku 2012/2013 opracowałam rejestr ryzyk występujących w szkole, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 opracowałam wzór kwestionariusza samooceny pracowników szkoły. Badanie samooceny pracowników szkoły zostało przeprowadzone wśród nauczycieli oraz wśród pracowników administracji i obsługi. W badaniu wzięło udział 18 nauczycieli, 2 pracowników sekretariatu oraz 10 pracowników obsługi. Pytania dotyczyły 4 obszarów tj: środowisko wewnętrzne, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena. Dokonana ocena wykazała, że w zakresie środowiska wewnętrznego znaczna większość ankietowanych przestrzega wartości etycznych, nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i wykorzystują zdobytą wiedzę w codziennej pracy. 97% respondentów uważa, że ich zakres obowiązków jest adekwatny do realizowanych zadań a ustalona struktura organizacyjna szkoły jest dostosowana do celów i zadań realizowanych w szkole. Przeprowadzone badanie samooceny skłoniło pracowników do zastanowienia się czy wszystkie postawione przed nimi cele zostały zrealizowane lub na jakim poziomie jest proces ich realizacji oraz czy napotkali pewne trudności podczas realizacji swoich obowiązków.
Przez ostatnie dwa lata stażu byłam członkiem komisji ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły. W roku 2012/2013 badaniu zostało poddane wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne z obszaru – Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Natomiast w roku szkolnym 2013/2014 komisja badała następujące wymagania: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Głównymi założeniami ewaluacji było zebranie informacji czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem potrzeb uczniów, czy metody i formy pracy stosowane na lekcjach sprzyjają uczeniu się, czy atmosfera i warunki panujące w szkole sprzyjają procesowi uczenia się, ustalenie, co należy udoskonalić aby procesy edukacyjne sprzyjały rozwojowi uczniów, a także czy w szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji uczniów, czy wsparcie, jakie daje szkoła odpowiada potrzebom uczniów i oczekiwaniom ich rodziców, ustalenie, co należy udoskonalić aby jeszcze bardziej wspomagać indywidualny rozwój uczniów. Metodami badawczymi ewaluacji wewnętrznej były ankiety z uczniami i nauczycielami, wywiady z rodzicami oraz analiza dokumentacji. Obszerne raporty z ewaluacji z wnioskami i rekomendacjami zostały zaprezentowane nauczycielom na Radzie Pedagogicznej, rodzicom na spotkaniu Rady Rodziców oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.


Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. W 2007 roku ukończyłam kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Informatyki i Technologii Informacyjnej. Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności obsługi komputera.

Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych (www.ang.pl., www.angprofi.pl, www.testyourenglish.pl, www.jezykangielski.org, www.e-ang.pl, www.eteacher.pl). Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy.
Całą dokumentację do awansu zawodowego przygotowałam przy użyciu technologii informacyjnej.
Po zakończeniu stażu 31.05.2014 r. przekazałam do opublikowania moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego na stronę internetową www.publikacje.edu.pl.
Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam materiały (zdjęcia, opisy, sprawozdania) administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia na stronie www.gm1.gostynin.edu.pl. Tematami tych materiałów były głównie konkursy, wycieczki lub akademie.
Przez cały okres stażu, we współpracy z nauczycielem informatyki drukowałam oraz przygotowywałam do druku świadectwa za pomocą programu Optivum.
We współpracy z wicedyrektorem szkoły, za pomocą programu komputerowego Optivum tworzyłam tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.
W roku szkolnym 2011/2012, razem z nauczycielem informatyki, przeprowadziłam Międzyszkolny Konkurs Informatyczno – Językowy „My Dream Holiday Destination” dla uczniów klas szóstych szkól podstawowych, w kolejnych latach mojego stażu, konkurs ten nieco zmienił formę, ale był przeprowadzany cyklicznie. Celem konkursów językowo – informatycznych było zainspirowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych i informatycznych wśród uczniów oraz promowanie uczniów uzdolnionych. Konkurs składał się z części praktycznej sprawdzającej umiejętność posługiwania się oprogramowaniem z pakietu Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Power Point, MS Excel oraz Notatnik i Paint), wykonywanej na komputerach. Ćwiczenia zawierały także elementy sprawdzające znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (‘to be’, ‘have got’, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, vocabulary - personality adjectives and general appearance, the most famous places in London – rozpoznawanie na zdjęciach). Organizowanie konkursów dla szkół podstawowych jest swojego rodzaju promocją szkoły, wpływa na zwiększenie zainteresowania szkołą oraz nauką języków obcych, a także ułatwia uczniom klas szóstych szkół podstawowych wybór przyszłej szkoły i klasy.
W czasie stażu korzystałam także z programów: Microsoft Office Excel do opracowywania i analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, oraz PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych zwłaszcza prezentacji multimedialnej wykorzystywanej na apelach podsumowujących wyniki nauczania za I semestr nauki w latach 2011/2012 oraz 2012/2013. Apele te były organizowane dla uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego: kart pracy, scenariuszy zajęć, rozsypanek słownych, dyplomów na konkursy, zaproszeń, korzystałam z zasobów edukacyjnych portali internetowych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej odwiedzane strony to: www.ang.pl, www.angliści.pl, www.testyourenglish.pl, www.t4tw.info, www.e-ang.pl, www.e-angielski.com, www.getinenglish.com.
Systematycznie śledziłam strony internetowe pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełniałam formularze zgłoszeń na stronach www.mscdn.plock.pl, www.e-forum.pl, www.ore.edu.pl, www.new.koweziu.edu.pl, www.oeiizk.pl .


Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
Wraz z nauczycielem języka niemieckiego panią Anną Pakulską zorganizowałam w grudniu 2011 roku wieczornicę zatytułowaną „Międzynarodowa Wigilia”. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Uczniowie, którzy przygotowali wieczornicę, wcielili się w rolę gości siedzących przy wigilijnym stole, pochodzących z różnych krajów. Każdy z gości opowiedział o tradycjach świątecznych panujących w ich kraju. W trakcie wieczornicy uczniowie zaśpiewali także kolędy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Na koniec uroczystości jedna z uczennic złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Organizacja tego typu wydarzenia stwarza uczniom możliwość poznania tradycji krajów obcojęzycznych, a także jest sposobem na kreatywne spędzenie czasu wolnego.
W roku szkolnym 2011/2012 wraz z uczniami wzięłam udział w programie ThinkQuest. ThinkQuest to bezpłatna, chroniona platforma edukacyjna online, która umożliwia nauczycielom zintegrowanie projektów edukacyjnych z programem szkolnym, zaś uczniom rozwijanie umiejętności istotnych XXI wieku takich jak krytyczne myślenie, praca zespołowa, komunikacja, kreatywność, użycie technologii, kierowanie własnym rozwojem oraz zrozumienie różnych kultur. Jest to znakomita biblioteka ponad 7 tyś. projektów, która daje uczniom możliwość publikowania swych prac, by mogły być przeglądane przez miliony odbiorców. Temat pracy moich uczniów to: „The Seven Wonders of the World”(„Siedem cudów świata”).
W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć; konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów- formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Omawialiśmy także tematy konferencji metodycznych, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych.
Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi dzieliłam się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarzało wspólne uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane były nowe techniki i metody nauczania.
W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli języków obcych dotyczące technik prezentacji mówionej. Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest przekazanie uczniom wiedzy, ale także pokazanie im, jak ich umiejętności, pracę, którą wykonują w odpowiedni sposób zaprezentować, podzielić się nią, czy też sprzedać. Umiejętności odpowiedniej prezentacji siebie i tego, co potrafimy, są w dzisiejszych czasach niezbędne zarówno w celu skończenia studiów, zdobycia dobrej pracy, jak też utrzymania jej. Warto więc było poznać odpowiednie techniki prezentacji, aby to co przekazujemy, było przedstawiane jasno, logicznie, w sposób atrakcyjny i łatwy do zapamiętania czy zrozumienia.
Przez wszystkie lata stażu brałam czynny udział w pracach Zespołu Języków Obcych:
uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, przygotowywałam materiały, współtworzyłam plan pracy zespołu na kolejne lata,
opracowywałam analizy egzaminów gimnazjalnych i przedstawiałam je do dyskusji, koordynowałam tworzenie wniosków do egzaminów w oparciu o sporządzoną przeze mnie analizę,
przedstawiałam wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań wraz z wnioskami, które z pewnością zostały wzięte pod uwagę przez innych nauczycieli uczących języka angielskiego i przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły w zakresie nauczania tego przedmiotu, w ramach współpracy w zespole językowym dokonywałam wyboru podręczników biorąc pod uwagę różne kryteria ich doboru; przedstawiałam propozycje nadesłanych mi materiałów, własne spostrzeżenia na ich temat oraz przede wszystkim analizowałam ich skuteczność w przygotowaniu do egzaminu.
W grudniu 2012 roku przeprowadziłam lekcję koleżeńską dla nauczycieli o tematyce kulturowej, poświęconą obchodom Świąt Bożego Narodzenia w krajach angielskiego obszaru językowego. Głównymi celami tej lekcji było zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi panującymi w innych krajach a także porównanie tych zwyczajów z ich rodzinnymi tradycjami.
We wrześniu 2013 roku pełniłam funkcję opiekuna dwóch praktykantek, w trakcie odbywanych praktyk studentki obserwowały zajęcia prowadzone przeze mnie, jak również samodzielnie przygotowywały i prowadziły lekcje. Wzięły także udział w jednym zebraniu z rodzicami oraz pełniły dyżur na dyskotece szkolnej zorganizowanej z okazji Dnia Chłopca. Według mnie, miesiąc który spędziły w szkole był dla nich czasem efektywnej i wytężonej pracy, miały możliwość poznania prawdziwej pracy nauczyciela.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Przez wszystkie trzy lata stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy, w związku z czym trzykrotnie opracowałam i wdrożyłam plan pracy wychowawcy zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły. Ewaluacji programu wychowawcy dokonywałam głównie poprzez obserwację zespołu klasowego. W związku z pojawiającym się w klasie pierwszej problemem palenia papierosów, w klasie drugiej wzmożyłam swoje działania właśnie w tym kierunku.
Ze względu na obecność w mojej klasie uczennicy z widocznymi problemami zdrowotnymi, dostosowałam swój program wychowawcy tak, aby lekcje o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka uwrażliwiły uczniów na ludzkie problemy.
W klasie drugiej pojawił się problem agresji fizycznej wśród dziewczynek w mojej klasie. Po odbytym zespole wychowawczym postanowiłam lekko zmodyfikować swój program godzin wychowawczych dodając lekcję o radzeniu sobie z agresją. Myślę, że moje działania były trafione ponieważ sytuacja więcej się nie powtórzyła.
W ramach udziału w projekcie edukacyjnym „Zagrajmy o Sukces”, który miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, opracowałam program zajęć dodatkowych z zakresu języka angielskiego. W ramach tego programu odbyło się 78 dodatkowych godzin języka angielskiego dla uczniów biorących udział w tym projekcie. Zajęcia te miały na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli trudności w nauce języka angielskiego, niektórzy z nich często otrzymywali cząstkowe oceny niedostateczne. Aby poprawić wyniki edukacyjne uczniów, zadaniem szkoły jest nie tylko stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie w nich postawy dociekliwości i refleksyjności oraz zachęcanie do samokształcenia. W związku z tym dwoma głównymi, jednakowo ważnymi i nierozłącznymi celami, jakie stawiał przed nauczycielem i uczniami ten program były: zdobywanie przez uczniów sprawności językowych pozwalających na komunikowanie się w języku obcym, oraz, wyposażenie uczniów w odpowiednie techniki uczenia się języka, tak aby mogli samodzielnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Zakłada się bowiem, że przyswajanie języka obcego staje się bardziej skuteczne, kiedy sami uczący się przejmują kontrolę nad tym procesem. Program proponował więc stopniowe odchodzenie od tradycyjnego nauczania języka przez nauczyciela w kierunku pomocy uczniom w samodzielnym zdobywaniu sprawności językowych. To tak zwane nauczanie strategiczne miało na celu nie tylko rozwijanie umiejętności językowych, ale także, a nawet przede wszystkim, umiejętności uczenia się języka, ponieważ jedynie dzięki temu uczeń jest w stanie tak naprawdę opanować język. Po zakończeniu programu została przeprowadzona krótka ankieta ewaluacyjna, w której uczniowie mogli wyrazić swoją opinię na temat udziału w projekcie. Były to opinie pozytywne ponieważ wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie poprawili swoje wyniki w nauce i otrzymali promocję do klasy następnej a uczniowie klas trzecich uzyskali zadowalające wyniki z egzaminu gimnazjalnego.
Czterokrotnie w ciągu stażu opracowałam i wykonałam projekty z uczniami klas drugich gimnazjum, tematy projektów przedstawiały się następująco: „The Seven Wonders of the World”, „British vs American English – dictionary”, „The most interesting places in England” i „What is worth visiting in London?” Metoda projektu jest strategią postępowania dydaktycznego bardzo przyjazną dla uczniów i nauczyciela. Sprzyja ich wspólnej pracy i osiąganiu wysokich efektów, przede wszystkim dydaktycznych. Warunkiem sukcesu stosowania tej metody jest przekonanie uczniów, aby przejęli odpowiedzialność za własną pracę. Jeżeli uda się to osiągnąć, wówczas rezultat kształcenia jest znacznie lepszy niż w przypadku stosowania metod tradycyjnych.
Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam własny program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego. Wdrażałam go na zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia te przeznaczone były dla uczniów mających trudności w nauce oraz posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Służyły one do wyrównywania braków edukacyjnych. Tematy zajęć dobierane były w zależności od potrzeb uczniów oraz związane były z realizowanym na lekcjach materiałem programowym. Celem nadrzędnym tych zajęć było stwarzanie okazji do wszechstronnego rozwoju ucznia, oczywiście na miarę jego możliwości dydaktycznych. W trakcie tych zajęć uczniowie powtarzali podstawowe wiadomości, aby uzupełnić swoje dotychczasowe informacje.


Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także
konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

W roku szkolnym 2010/2011 ukończyłam kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka angielskiego, zdałam egzamin i uzyskałam uprawnienia egzaminatora. Zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nr ewidencyjny egzaminatora – 723000142. Od tego czasu trzykrotnie brałam udział w sprawdzaniu egzaminów gimnazjalnych w Płocku.
Efektem odbycia kursu na Egzaminatora Gimnazjalnego jest nie tylko zdobycie uprawnień Egzaminatora, ale przede wszystkim zdobycie kompetencji lepszego, bardziej efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Dzięki świadomości jakie błędy wpływają negatywnie na punktację, wiem jakie aspekty procesu nauczania języka angielskiego powinny być zaakcentowane, a jakie mogą odejść na plan dalszy. Dzięki możliwości zetknięcia się z wieloma typami zadań otwartych podczas pracy komisji potrafię przewidzieć najbardziej typowe pytania stawiane gimnazjaliście w arkuszach egzaminacyjnych, formułować własne i kształtować potrzebne umiejętności u swoich uczniów.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Przez trzy lata stażu brałam czynny udział w organizowaniu wycieczek dydaktyczno – wychowawczych:
wycieczka do Sejmu i Senatu w Warszawie – 02.11.2011r.
wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 08.02.2012r.
wycieczka do Biblioteki Muzycznej w Płocku – 28.05.2012r.
wycieczka do Pragi – 13-15.06.2012r.
wycieczka Berlin-Potsdam-Tropical Islands – 21-24.05.2013r.
wycieczka do Warszawy na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – 31.05.2014r.
spływ kajakowy w miejscowości Szwecja – 16 – 18.06.2014.
Wycieczki szkolne w dużej mierze ułatwiają rozwój emocjonalny stosunku młodzieży do przeszłości i współczesności, a nauczycielom pozwalają na integrację treści metod nauczania i wychowania, na umiejętne zaspokajanie wielostronnych potrzeb rozwojowych dzieci oraz umożliwiają im ukazywanie scalonego obrazu świata swoim uczniom. Wyjazdy ułatwiają nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem, wyrabiają umiejętność samodzielnego i racjonalnego myślenia oraz uczą nowych, nieznanych dotąd rzeczy. Wycieczki stwarzają również możliwość spędzenia czasu z uczniami w warunkach pozaszkolnych. Podczas odbytych w czasie wyjazdów rozmów z uczniami poznałam niektóre z ich problemów, przyzwyczajeń oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Udział w grupowych wycieczkach uczy odpowiedzialności za drugą osobę oraz poprawia stosunki z uczniami i ułatwia wzajemne relacje.
Przez trzy lata stażu prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, uczestnicy zajęć wyrównawczych uzupełniali braki, odrabiali prace domowe, przygotowywali się do prac klasowych, a także doskonalili swoje umiejętności i nabierali właściwych nawyków uczenia się.
Przez dwa ostatnie lata stażu brałam czynny udział w organizacji „Dni Otwartych” dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. We współpracy z nauczycielem języka niemieckiego przygotowywałam krótkie konkurencje językowe porównujące język angielski i język niemiecki dla uczniów klas szóstych oraz prezentacje multimedialne o wycieczkach zagranicznych w naszym gimnazjum. Pokazy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych do naszego gimnazjum uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Gostynin.
W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział w projekcie edukacyjnym „Zagrajmy o Sukces”, który miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, projekt był organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i trwał półtora roku szkolnego. W ramach udziału w tym projekcie uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w sponsorowanych wycieczkach edukacyjnych.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Będąc wychowawcą, do mojej klasy uczęszczało kilkoro uczniów z Domu Dziecka w Gostyninie, na bieżąco współpracowałam z wychowawcami tych uczniów. Celem współpracy było poznanie środowiska życia tych dzieci oraz wsparcie emocjonalne. Wspólnie pracowaliśmy nad ich kulturą osobistą i osiągnięciem sukcesu edukacyjnego na miarę ich możliwości.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także skłaniałam rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców, Sądu Rejonowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania. Konstruowanie opinii wymaga od nauczyciela głębokiej analizy sytuacji rodzinnej uczniów oraz dokładnego przyjrzenia się ich relacji rówieśniczych. Opinie trafiające do w/w instytucji są dokumentami ukazującymi wewnętrzną pracę szkoły z danym uczniem. Prowadząc zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez Poradnię.

Współpraca z innymi osobami i podmiotami.
Przez cały okres stażu współpracowałam z Komendą Powiatową Policji, a głównie z dzielnicowym, w ramach tej współpracy w pierwszym roku stażu przeprowadziłam lekcję wychowawczą z udziałem policjanta na temat prawnych konsekwencji palenia papierosów na terenie szkoły oraz w innych miejscach publicznych. Godziny wychowawcze na temat palenia papierosów przeprowadzałam każdego roku szkolnego wykorzystując konspekty lekcji opracowane przez pedagoga szkolnego. Lekcje profilaktyczne uświadamiają uczniom jakie mogą ponieść konsekwencje za swoje niewłaściwe zachowanie oraz wyposażają ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu, umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi.
Wspólnie z pedagogiem szkolnym zorganizowałam dwie akcje charytatywne, były to: „Balony do nieba” oraz „Dziewczynka z zapałkami”. Ogólnopolski happening „Balony do nieba” został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy, którego punktem kulminacyjnym było wypuszczenie w niebo czerwonych balonów na znak protestu przeciwko przemocy.
W związku z akcją „Bezpieczeństwo w szkole” opracowałam, wspólnie z pedagogiem szkolnym, konspekt godziny wychowawczej „Stop Cyberprzemocy” z wykorzystaniem krótkiego filmu nagranego za pomocą telefonu komórkowego. Konspekt ten był później wykorzystywany również przez innych nauczycieli. Natomiast „Dziewczynka z zapałkami” to akcja polegająca na zbiórce pieniędzy w gostynińskich supermarketach dla osób potrzebujących pomocy. Akcje takie jak ta, uwrażliwiają uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Nie wszystko co robimy musi przynosić nam korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcje.


Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce. W dużej mierze były to zajęcia przeznaczone na poprawę testów i innych prac sprawdzających stopień opanowania umiejętności z języka angielskiego, napisanych przez uczniów na oceny niedostateczne. Jednakże, dla uczniów szczególnie słabych, taka poprawa nie byłaby możliwa bez wcześniejszego przygotowania pod moim kierunkiem. Toteż, przed przystąpieniem uczniów do ponownego pisania pracy sprawdzającej, prowadziłam dodatkowe zajęcia: wyjaśniałam ponownie materiał gramatyczny, przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia zaprojektowane w taki sam sposób jak zadania testowe i sprawdzające identyczne umiejętności. Wprowadzenie takich działań konieczne było w przypadku wielu uczniów, którzy mieli spore problemy w opanowaniu materiału, spowodowane nie tylko brakiem zdolności językowych, ale przede wszystkim brakiem systematyczności oraz nagromadzonymi zaległościami.
Regularnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych moich uczniów. Uczestniczyłam w wielu rozmowach mających na celu rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej. Sama przeprowadzałam konfrontacje między stronami konfliktów i doprowadzałam do ich złagodzenia.
Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami uczniów, którzy sprawiali problemy wychowawcze lub którzy borykali się z problemami edukacyjnymi.
W czasie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z klasy wychowawczej i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczyły one delikatnej materii jaką jest psychika ludzka. Jeden z przypadków dotyczył ucznia z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym ze względu na fobię szkolną. Po kilku dniach w szkole w klasie pierwszej uczeń przestał uczęszczać do szkoły. Nie pomagały rozmowy z pedagogiem szkolnym, rodzicami, a później nawet z psychologiem. Chłopiec został przebadany przez specjalistów i zdiagnozowano u niego lęki oraz fobię szkolną. U chłopca występowały lepsze i gorsze momenty. W klasie drugiej przychodził on na zajęcia do szkoły, natomiast w klasie trzeciej nauczyciele chodzili na lekcje indywidualne do domu chłopca. Po wielu rozmowach z uczniem, jak i z rodzicami, udało się nakłonić chłopca do uczęszczania na zajęcia indywidualne do szkoły. Na dzień dzisiejszy chłopiec ma kontakt z rówieśnikami i funkcjonuje dużo lepiej niż w pierwszym semestrze klasy trzeciej. Drugi z przypadków dotyczył uczennicy z problemem realizacji obowiązku szkolnego, brakiem samodyscypliny oraz niskich umiejętności z języka angielskiego. Występowały u niej problemy z czytaniem i przyswajaniem nowego słownictwa. Trudności dostarczała jej rozbieżność między zapisem słowa a jego wymową w języku angielskim. Sytuacji nie poprawiał fakt, iż uczennica w dużym stopniu opuszczała lekcje. W związku z tym konieczne były dodatkowe zajęcia, których celem było opanowanie przez uczennicę słownictwa zarówno w zapisie jak i wymowie, tak, aby mogła ona wykonywać zadania kształtujące umiejętność czytania oraz umiejętność rozumienia tekstu słyszanego. Są to kompetencje językowe, których opanowanie jest niezbędne w gimnazjum, ponieważ egzamin na zakończenie tego etapu kształcenia sprawdza właśnie te umiejętności. Przy współpracy z wicedyrektorem szkoły, udało się znacznie poprawić frekwencję uczennicy, co także wpłynęło na poprawę jej ocen. W kolejnych testach, zarówno sprawdzających opanowanie słownictwa jak i umiejętności gramatyczne, osiągała ona lepsze wyniki.

Podsumowanie
Okres odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego był czasem zdobywania nowych doświadczeń, dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z innymi nauczycielami, a także pogłębiania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, niezbędnych w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Był to okres niezwykle pracowity, dzięki któremu miałam również okazję uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, wymagające dalszej pracy. Czerpiąc ze zdobytych doświadczeń, rozumiem potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela i jestem pewna, że mogę w tym zawodzie jeszcze bardzo wiele osiągnąć zarówno dla siebie jak i dla szkoły, w której jestem zatrudniona.
Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców.
Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.
Mam nadzieję, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania, moją satysfakcją osobistą i przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.