X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25120
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań opisanych i nieopisanych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji zadań opisanych i nieopisanych w planie rozwoju zawodowego

opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)


IMIĘ I NAZWISKO: mgr Agnieszka Góral
MIEJSCE PRACY: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczycielka biologii i zajęć technicznych
WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2011r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2014r.


Jestem nauczycielem biologii i zajęć technicznych z 12 - letnim stażem pracy. Ukończyłam Politechnikę Radomską i uzyskałam tytuł magistra edukacji wychowania technicznego o specjalności informatyka na wydziale nauczycielskim. W roku 2007 ukończyłam podyplomowe studia z biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Po przeanalizowaniu swoich dotychczasowych osiągnięć zawodowych, zapoznałam się z Kartą Nauczyciela oraz z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, złożyłam wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu.
Działania, jakie podjęłam w okresie odbywania stażu podporządkowane były osiągnięciu następujących celów:
• podniesienia efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
• podniesienia jakości pracy szkoły;
• uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Zanim przystąpiłam do konstruowania planu rozwoju zawodowego, zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Opracowany plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły. Praca według niniejszego planu przyniosła korzyści mnie nauczycielowi, uczniom, nauczycielom, którzy mimowolnie stali się uczestnikami jego realizacji. Przez 2 lata i 9 miesięcy zrealizowałam zadania, które powinien wykonać nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego oraz według ustaleń dyrektora szkoły odpowiednio dokumentowałam realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.
W sprawozdaniu opis przeprowadzonych zadań przedstawię według określonych wymagań dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Myślę, że ta forma będzie bardziej obrazowa.§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


W swojej pracy zawodowej staram się głównie podejmować działania, których realizacja spowoduje uzyskanie pozytywnych efektów w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Wymagania określone w par. 8 ust. 2 pkt 1 spełniłam realizując następujące zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
We wrześniu 2011 r. poznawałam procedurę awansu zawodowego. Przeanalizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego, regularnie sięgałam do publikacji w Internecie na stronach Ministerstwa Oświaty, Kuratorium Oświaty i serwisach edukacyjnych. Zapoznałam się między innymi z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia
14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty:
- Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i napisałam plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania.
Systematycznie gromadziłam materiały mające na celu udokumentowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu. Przez cały okres stażu systematycznie opisywałam moje działania.

Efekty:
- Złożyłam sprawozdanie u dyrektora szkoły oraz przygotowałam teczkę „awans zawodowy”.
- Przygotowałam opisy i analizy podjętych działań.

3. Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych oraz opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo - opiekuńczego klasy.

Jestem liderem zespołu przedmiotów przyrodniczych oraz członkiem zespołów wychowawczego, artystyczno-technicznego i matematyczno-informatycznego.

Efekty:
- Panowałam wspólne działania z koleżankami i kolegami.
- Wymieniałam się doświadczeniami.
- Analizowałam wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych i diagnoz wstępnych i rocznych.
- Omawiałam również problemy wychowawcze pojawiające się w naszych klasach wspólnie poszukując rozwiązań.
- Brałam udział w pracach zespołu wychowawczego.
- Realizowałam zadania zgodnie z opracowanym planem.
- Twórczo rozwiązywałam problemy i konflikty.
- Byłam współodpowiedzialna za podejmowane działania.
- Wypracowywałam ciekawe zadania do realizacji (dzień samorządności).
- Wspólne podejmowanie decyzji np. zmiany dotyczące oceniania zachowania.
- Komputerowo wypełniałam świadectwa.
- Analizowałam zagrożenia występujące w szkole w zakresie bezpieczeństwa.

4. Realizacja projektów edukacyjnych.
Rok 2011/2012
- „Ptaki naszej okolicy”.
- „Niech żyje ekologia”.
- „Ekologia”.
- „Tajemnice ludzkiego ciała”.
- „Co wpływa na kiełkowanie nasion”.
- „Wpływ różnych płynów na wzrost roślin”.
Rok 2012/2013
- „Działanie narządów zmysłu”.
- „Budki lęgowe dla ptaków”.
- „Pająki – fascynujące czy niebezpieczne”.
Rok 2013/2014
- „Badania mikroskopowe”.
- „Parki Krajobrazowe Polski”.
- „Fermentacja”.
- „Ekologia”.
Efekty:
- twórcze wykorzystanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
- świadome zastosowanie poznanych umiejętności oszczędzania zasobów naturalnych,
- poznanie sposobów odzyskania surowców wtórnych,
- sposób myślenia i działania na rzecz Ziemi,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- integrację nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych działań,
- podwyższenie stanu wiedzy społeczności uczniowskiej,
- zwiększenie własnej pewności siebie,
- kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowości do działania w zgodzie ze środowiskiem teraz i w przyszłości, gdy będą ludźmi dorosłymi.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
Efekty:
- podjęte działania wychowawcze pomagają młodzieży odnaleźć się w otaczającym świecie;
- wskazują zachowania etyczne i uczą, że dawać znaczy więcej niż brać;
- rozwijają umiejętność wzajemnego poszanowania i budowania pozytywnych relacji;
- umożliwiają wczesne wychwycenie i rozwiązanie problemu.

6. Budowanie własnego warsztatu pracy.
Przyczyniłam się do wyposażenia pracowni biologicznej w tablice, nowe plansze dydaktyczne, plakaty, kwiaty.
Pozyskałam podręczniki, zbiory zadań oraz próbne testy gimnazjalne .
Doposażenie pracowni w znaczący sposób udoskonaliło mój warsztat pracy, dzięki czemu zajęcia stały się bardziej interesujące, co zwiększa aktywność uczniów w trakcie lekcji oraz pogłębia ich zainteresowanie przedmiotem. Zgromadzenie podręczników, zbiorów zadań, planszy, testów i innych pomocy naukowych umożliwia wykorzystanie podręczników podczas zastępstw wynikających z pracy szkoły.

7. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
Jako wychowawca klasy inicjuję udział uczniów w różnych formach kultury. Organizuję seanse filmowe w szkolnej pracowni. Wraz z klasą obejrzałam następujące filmy:
- „Jan Paweł II”;
- „W ciemności”.
Zwiedzaliśmy:
- Humanitarium we Wrocławiu - Budowa ciała ludzkiego.
Efekty:
- podjęte działania integrują klasę;
- rozwijają w młodzieży zainteresowanie kinem, co stanowi przeciwwagę w dobie wszechobecnego Internetu;
- zważywszy na zagrożenia płynące z uzależnień młodzieży od cyberprzestrzeni zajęcia takie można potraktować również jako środek terapeutyczny;
- tematykę filmów, która ma za zadanie rozbudzić wrażliwość, empatię oraz poczucie patriotyzmu, omawiamy następnie na godzinach wychowawczych.

8. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji biologii i zajęć technicznych, doposażenie pracowni biologicznej.
Efekty:
- w znaczący sposób udoskonaliło mój warsztat pracy, dzięki czemu zajęcia stały się bardziej interesujące;
- aktywność uczniów w trakcie lekcji;
- pogłębia ich zainteresowanie przedmiotem;
- gromadzenie pomocy dydaktycznych.

11. Samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej dotyczącej pracy nauczyciela, zasad realizacji edukacji biologicznej, literatury pedagogicznej i psychologicznej, na bieżąco notatki.
Efekty:
- Czytałam czasopisma edukacyjne: „Głos Nauczycielski”, „Przegląd Oświatowy”, ”Biologia w szkole”, „Zielona planeta”, Biuletyn „W naszej szkole” i inne.
12. Członkostwo w ZNP
Efekty:
- prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans osób;
- rozwiązywania problemów.

13. Członkostwo w stowarzyszeniu „Z nami możesz więcej”
Efekty:
- prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans osób;
- udział w spotkaniach Stowarzyszenia;
- wzajemnych kontaktów – uroczystości;
- organizowanej pomocy.

14. Wdrożenie elementów oceniania kształtującego na lekcjach biologii.
Efekty:
Stosowanie elementy oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci myślą podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczę dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji i odpowiedzialności za samego siebie i innych.§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Przeprowadziłam radę szkoleniową związaną z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programu „TESTICO” (program do tworzenia testów multimedialnych).

Efekty dla ucznia:
- lepiej i szybciej przyswaja sobie przerabiany materiał;
- wykazuje większe zaangażowanie na lekcji;
- pozyskuje nowe wiadomości i umiejętności;
- staje się bardziej otwarty i samodzielny;
- postrzega komputer jako przyrząd do pracy.
Efekty dla nauczyciela:
- łatwo i szybko pozyskuję informacje;
- wzbogacam i rozwijam swój warsztat pracy;
- zyskuję możliwość samokształcenia;
- mam lepszy kontakt z uczniami zyskuję możliwość wszechstronnego rozwoju;
- interdyscyplinarnie i sprawnie przygotowuję się do zajęć;
- jestem bardziej kompetentna i otwarta;
- sprawnie opracowuję i przejrzyście prezentuję dane;
- dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami;
- sporządzam i archiwizuję dokumenty swojej pracy;
- komputer to dla mnie cenne źródło informacji; dzięki zasobom stron internetowych na bieżąco mogę śledzić zmiany w przepisach dotyczących oświaty i korzystać z doświadczeń nauczycieli dzięki ich publikacjom internetowym;
- wykonuje napisy dekoracyjne na uroczystości klasowe oraz gazetki okolicznościowe, co w znaczny sposób przyczynia się do jakości przedsięwzięcia;
- opracowałam analizy z diagnoz z przedmiotów matematyczno
- przyrodniczych.

2. Korzystanie z Internetu.
Efekty:
- uczniowie poszukują informacji w Internecie;
- uczniowie tworzą prezentacje komputerowe;
- poszerzam zasób pomocy dydaktycznych:
> tworzę sprawdziany, analizuje ich wyniki z użyciem wykresów;
> układam scenariusze lekcji, apeli i innych uroczystości klasowych i szkolnych;
> drukuję karty pracy na zajęcia;
> tworzę zaproszenia na uroczystości klasowe, podziękowania, dyplomy do konkursów;
> tworzę kartki z ocenami na wywiadówkę.

3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania.
Zamieściłam plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej http://www.edukacja.edux.pl/p-23329-plan-rozwoju-zawodowego-na-nauczyciela- dyplomowanego.php.
Sprawozdanie umieściłam na stronie internetowej
http://www.edukacja.edux.pl.
Efekty:
- poszerzenie wiedzy w publikowaniu.

4. Prowadzenie zajęć kółka informatycznego z wykorzystaniem techniki komputerowej, zasobów Internetu w ramach programu „Dolnośląska e-szkoła”.

Efekty:
- uczniowie rozwijali swoje umiejętności i uzdolnienia;
- kształcili wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, spryt i wytrwałość;
- bezpieczne korzystanie z Internetu i programów komputerowych;
- aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- rozwijanie zainteresowań komputerowych;
- poszerzanie wiedzy w oparciu o wykorzystanie nowych źródeł informacji;
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych;
- kreowanie wizji szkoły jako instytucji nauczającej i wprowadzającej dziecko w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne;
- umiejętność oceniania efektywności wiedzy zdobytej przez uczniów dzięki nowoczesnym źródłom informacji;
- dostrzeganie wpływu nowych mediów na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

5. Korzystanie z komputera, skanera, aparatu cyfrowego oraz drukarki w codziennej pracy.
W codziennej pracy korzystam z komputera, aparatu cyfrowego, drukarki i skanera.
Efekty:
- uatrakcyjnienie zajęć;
- bezstresowe forma nauczania, poprzez zastosowanie w pracy z dzieckiem programów multimedialnych;
- stymulowanie osiągnięć ucznia;
- rozwój poprzez samokształcenie;
- możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców;
- stosowanie w pracy interesujących pomysłów innych nauczycieli;
- gromadzenie ciekawych opracowań.

6. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami biologii.
Efekty:
- dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
- dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.

7. Wykorzystanie platformy Fronter.
Efekty:
- wykorzystując platformę miało miejsce ustawiczne samokształcenie;
- dzięki zasobom platformy pogłębiałam swoją wiedzę;
- doskonaliłam swój warsztat pracy;
- zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze;
- proces dydaktyczny był bogatszy.


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów przyrodniczych, matematyczno - informatycznych, techniczno - artystycznych oraz wychowawczym.
Efekty:
- udział w pracach zespołu przedmiotowych;
- praca zgodna z opracowanym planem;
- twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów;
- wspólna odpowiedzialność za podejmowane działania;
- wypracowanie ciekawych zadań do realizacji (dzień samorządności);
- wspólne podejmowanie decyzji np. zmiany dotyczące oceniania zachowania;
- analiza zagrożeń występujących w szkole w zakresie bezpieczeństwa.

2. Razem z nauczycielami opracowuję wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Efekty:
- umiejętność posługiwania się wskaźnikami służącymi do analizy statystycznej;
- umiejętność obserwacji zmian zachodzących w poszczególnych egzaminach;
- porównanie między poszczególnymi oddziałami.

3. Prowadziłam lekcje w obecności dyrektora szkoły
Efekty :
- uczniowie dokonują samooceny swoich wiadomości i umiejętności, co rozwija u uczniów autorefleksję i uświadamia odpowiedzialność za wyniki w nauce;
- praca w zespołach dwuosobowych wpłynęła na kształtowanie współpracy;
- różny poziom trudności zadań i podział na pary zdolniejszy – ze słabszym zmniejszył stres i wzmocnił motywację do pracy.

4. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych scenariuszy i opracowań.
Efekty :
- uczniowie mogli wziąć udział w atrakcyjnych uroczystościach i akademiach szkolnych;
- oryginalne uroczystości klasowe i szkolne stały się wizytówką placówki;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- integracja zespołu nauczycielskiego;
- uatrakcyjniłam prowadzone zajęcia i uroczystości
- dzieliłam się pomysłami z koleżankami;
- poszerzyłam swój warsztat pracy.

5. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń.
Efekty :
- uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach;
- uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania
- dostrzegali zalety własne i innych;
- nabyli umiejętność zadawania pytań;
- potrafili zaprezentować pracę swojej grupy;
- uczyli się podejmowania decyzji;
- w twórczy sposób zdobywali wiedzę;
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- poszerzyłam własny warsztat pracy;
- uatrakcyjniłam zajęcia;
- zdobyłam nową wiedzę;
- usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą ;
- możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej;
- współpraca nauczycieli;
- wymiana poglądów i doświadczeń;
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
- kształtowanie nastawienia na potrzeby ucznia
- ułatwienie przepływu informacji;
- zadowolenie z podjętych wspólnie działań.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. W latach szkolnych 2012/2013 opracowałam ścieżkę rozwoju edukacyjnego ucznia sporządzona przez nauczyciela – opiekuna w porozumieniu z uczniem dla 1 uczennicy i w roku 2013/2014 dla 2 uczennic, które otrzymały stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Działania stypendystek opierały się na wypracowanej metodologii, która odbywa się w IV krokach

- Krok I – wybraliśmy temat, który był zgodny z działaniami szkoły.
- Krok II – poszukiwaliśmy informacji w różnych źródłach, encyklopedie, Internet, książki.
- Krok III – wykonywaliśmy zdjęcia z prac nad projektem.
- Krok IV – stworzyliśmy prezentację multimedialną do poszczególnych projektów.

Efekty:
Dla uczniów gimnazjalistów:
- pozyskują informacje z różnych źródeł: czasopismo, książka, film, Internet;
- współpracują w zespole;
- wspólnie rozwiązują problemy;
- odkrywają własny potencjał;
- organizują spotkania z ciekawymi ludźmi;
- wykonują prezentacje komputerowe;
- rozwijają twórcze i elastyczne myślenie ;
- występują publicznie.
Dla szkoły :
- ciekawa propozycja szkoły na działania pozalekcyjne;
- integracja środowiska lokalnego wokół spaw młodzieży;
- pozyskanie osoby z nowymi pomysłami, otwartej na potrzeby młodych ludzi i gotowej do działania.
Dla opiekuna
- gotowość do działania z młodzieżą;
- otwartość na potrzeby młodych;
- zaufanie do młodzieży;
- umiejętność stawiania problemów;
- umiejętność budowania grupy, zespołu;
- kreatywność;
- cierpliwość.
Wnioski do dalszej pracy:
- kontynuować tego typu zajęcia;
- lepiej prezentować się w środowisku lokalnym.

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie imprez klasowych.
- Zorganizowałam wiele imprez klasowych:
- Andrzejki, Dzień Chłopca, dzień kobiet wigilia klasowa, dzień dziecka itp.
- Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w ramach programu unijnego „Edukacja kluczem do sukcesu” w roku szkolnym 2012/2013 i „Rozwój kluczem do sukcesu” w roku szkolnym 2013/2014;
- prowadzenie zajęć w ramach projektu interdyscyplinarnego „Ekologia” – zatwierdzonego przez kuratorium jako innowację pedagogiczną w roku szkolnym 2011/2012;
- w roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam zajęcia wyrównawcze z biologii dla 2 uczniów klasy Ia z orzeczeniem o nauczaniu specjalnym w oparciu o program nauczania „Puls życia”. Brali w nich udział uczniowie mający problemy z opanowaniem materiału oraz uczniowie którzy mają niekompletną wiedzę biologiczną;

Cele dydaktyczne zajęć:
- uzupełnienie braków w wiadomościach biologicznych;
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach biologii;
- analiza prostych zagadnień i problemów biologicznych;
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Efekty:
- rozpoznanie biologicznych barków w nauce;
- rozwiązywanie dodatkowych zadań w celu utrwalenia materiału;
- praca w mniejszej grupie była bardziej efektywna;
- na lekcjach biologii mogłam realizować bieżący materiał.
Wnioski do dalszej pracy :
- Istnieje potrzeba prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów mających braki z biologii.
3. Opracowanie programu oraz realizacja zadań wynikająca z przystąpienia do programu „Dolnośląska e-szkoła” oraz zadań wynikających z realizacji programu w naszej szkole.

Zakładane rezultaty(efekty) programu :

Przygotowanie nauczycieli:

Wszyscy nauczyciele zyskają przygotowanie do pracy ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym zgodnie z założeniami projektu, nauczą się pracy z platformą edukacyjną.

Poprawienie integracji TI z nauczaniem:

W wyniku realizacji programu technologie informacyjne zostaną zintegrowane w sposób trwały z procesem nauczania w gimnazjum i będą stale obecne w praktyce szkolnej.

Udziału TI w zarządzaniu szkołą:

Zastosowanie TI poprawi przepływ informacji w szkole i efektywność zarządzania jednostką.

Wyposażenie:

Aby umożliwić realizację programu szkoła uzyskała kompletne wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych, sekretariatu, gabinetu dyrektora i pedagoga do korzystania z TIK z uwzględnieniem bezprzewodowego dostępu do Internetu i urządzeń peryferyjnych zewnętrznych. Umożliwi to realizację nowej jakości pracy szkoły, w której technologie IK zajmują kluczowe miejsce.

W efekcie realizacji programu:

Uczniowie:
- nabędą umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią IK i wdrożą się do posługiwania się nią w różnych sytuacjach;
- odczują potrzebę nabywania wiedzy użytecznej we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;
- pogłębią umiejętność współdziałania;
- wyzwolą w sobie motywację poznawczą i aktywność społeczną;
- wyrobią w sobie umiejętności w zakresie samokształcenia i docierania do źródeł informacji, nauczą się planować i organizować swą pracę;
- pogłębią swe kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej, w tym w zakresie znajomości języków obcych;
- umocnią poczucie własnej wartości.

Nauczyciele:
- zyskają dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych zwiększających efektywność i atrakcyjność nauczania, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych;
- nabędą kompetencje w zakresie pracy metodami aktywizującymi uczniów i wspierania uzdolnień;
- pogłębią umiejętność komunikowania się z uczniami i rodzicami;
- zyskają narzędzie do wspierania rozwoju uczniów;
- zyskają dodatkowe kompetencje w zakresie TIK;
- zyskają użyteczne narzędzie usprawniające organizację życia w szkole i przepływ informacji;
- poprawią efektywność nauczania.

Rodzice:
- nabędą umiejętności w wykorzystaniu TIK dla wspierania rozwoju swych dzieci;
- zyskają dostęp do wiedzy o postępach w nauce i zachowaniu swych dzieci w szkole;
- zwiększą aktywność w życiu szkoły, usprawnią swój kontakt z nauczycielami.

Szkoła:
- dostosuje się do wymagań współczesnego świata tak w kierunkach jak i sposobach kształcenia;
- zyska nowoczesną bazę TIK umożliwiającą realizację postawionych przed nią zadań;
- umocni swą rolę i wizerunek w środowisku;
- uzyska większą sprawność organizacyjną.

Realizacja tych celów w rezultacie doprowadzi do zmian w środowisku szkolnym i lokalnym:
- poprawi znacząco dostęp do infrastruktury TIK (mobilne komputery z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi);
- zwiększy potrzebę korzystania z TIK;
- zmniejszy różnice w poziomie rozwoju cywilizacyjnego między miastem a wsią;
- otworzy na problemy współczesnego świata i rozumienie awansu cywilizacyjnego;
- poprawi jakość życia na wsi;
- zwiększy możliwości działania osobom aktywnym.


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie konkursów biologicznych.

Rok szkolny 2011/2012:
- Konkurs „Choroby układu krążenia” – III miejsce na szczeblu powiatowym.
- Konkurs „Parki Krajobrazowe Polski” – IV miejsce drużynowo na szczeblu powiatowym.
- Konkurs biologiczny z zakresu wiedzy ogólnej.
Rok szkolny 2012/2013:
- Konkurs wiedzy biologicznej z zakresu ekologii i ochrony środowiska – IV miejsce na szczeblu powiatowym.
Rok szkolny 2013/2014:
- Konkurs „Parki Krajobrazowe Polski” – II miejsce drużynowo na szczeblu powiatowym.
- Konkurs „Genetyka – nie taka straszna...” – III miejsce na szczeblu powiatowym.
- Konkurs Powiatowy z ekologii – I miejsce.

Efekty wynikające z organizacji konkursów szkolnych:
Dla ucznia:
- zdobywa nowe wiadomości i umiejętności,
- rozwija swoje zainteresowania,
- staje się aktywny i bardziej samodzielny,
- uczy się odpowiedzialności i właściwego zachowania w miejscach publicznych,
- zacieśnia więzi koleżeńskie, zyskuje nowe przyjaźnie.
Dla szkoły:
- wspomaga uczniów w kształceniu, zapewniając im rozwój zainteresowań i zdobywania wiedzy podczas wycieczek,
- przygotowuje dzieci do samodzielności.
Dla nauczyciela:
- doskonali swoje umiejętności organizacyjne i wychowawcze;
- zyskuje okazję do bliższego poznawania swoich uczniów;
- zyskuje szacunek i sympatię dzieci;
- jest stale aktywny i twórczy.
Wnioski do dalszej pracy:
- nadal rozbudzać w uczniach zamiłowanie do przedmiotu;
- zachęcać innych nauczycieli do organizacji konkursów przedmiotowych.

2. Organizowanie wycieczek szkolnych.

Wycieczka jest to zawsze impreza bardzo lubiana przez dzieci i oczekiwania przez nich, a ja jako nauczyciel i wychowawca widzę wiele pozytywnych stron wynikających z jej przeprowadzenia.
Przede wszystkim jest to okoliczności bardzo sprzyjająca integracji grupy. Uczniowie poznają się wzajemnie i dają się poznać także mnie z różnych stron.
Ci postrzegani w klasie jako mało popularni i atrakcyjni dla kolegów wykazują się często cechami, które powodują, że ich notowania rosną, a u nich samych widać wzrost samooceny. Mogą wykazać się np. znajomością okolicy czy tematu wycieczki.
Obserwacje uczniów pozwalają mi wychwycić mocne strony uczniów, a wycieczka jest często dobrą sytuacją do ich „wydobycia”. Przeszkoda jest jedna - finansowa. Dlatego propozycje wycieczek ustalam najpierw z rodzicami, badając ich możliwości i oczekiwania. Nie jest łatwo o jednoznaczną decyzję.

Cele turystyki szkolnej to:
- poznawanie kraju, jego środowiska naturalnego, zabytków, tradycji, kultury i historii;
- poznawanie kultury i języka innych państw;
- poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego
i gospodarczego;
- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
- upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz korzystania z zasobów przyrody;
- podnoszenie sprawności fizycznej;
- poprawę sprawności fizycznej;
- poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
- przeciwdziałanie patologii społecznej;
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Rok szkolny 2011/2012:
- Ognisko z okazji Dnia Chłopaka.
- Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Zdunach.
- Wyjazd do Wrocławia do Centrum Meteorologii.
- Wieszanie budek lęgowych dla ptaków
Rok szkolny 2012/2013:
- Wycieczka dotycząca projektu „Pająki – fascynujące czy niebezpieczne”.
- Wyjazd na trzydniową wycieczkę Szklarska Poręba – Praga.
- Ognisko klasowe z okazji dnia dziecka.
Rok szkolny 2013/2014:
- Ognisko integracyjne klas pierwszych we współpracy z wychowawcami klas I.
- Impreza klasowa z okazji dnia chłopaka – seans filmowy.
- Wyjazd na Paintball.

Efekty wynikające z organizacji wycieczek edukacyjnych:
Dla ucznia:
- poznaje cenne obszary przyrodnicze i ciekawe zakątki kraju, poszerza i zdobywa nowe wiadomości i umiejętności w sposób atrakcyjny;
- rozwija swoje zainteresowania;
- staje się aktywny i bardziej samodzielny;
- uczy się odpowiedzialności i właściwego zachowania w miejscach publicznych;
- zacieśnia więzi koleżeńskie, zyskuje nowe przyjaźnie.
Dla szkoły:
- wspomaga uczniów w kształceniu, zapewniając im rozwój zainteresowań i zdobywania wiedzy podczas wycieczek;
- pozyskuje zintegrowane zespoły klasowe;
- przygotowuje dzieci do samodzielności;
- zaangażowanie rodziców ( opieka, transport, zakupy) w podejmowane działania wychowawcze.
Dla nauczyciela:
- doskonali swoje umiejętności organizacyjne i wychowawcze,
- zyskuje okazję do bliższego poznawania swoich uczniów,
- zyskuje szacunek i sympatię dzieci,
- jest stale aktywny i twórczy,
- wpaja dzieciom konieczność ochrony środowiska naturalnego, troskę o zabytki.
Wnioski do dalszej pracy:
- nadal rozbudzać w uczniach zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa;
- zachęcać innych nauczycieli do organizacji wycieczek edukacyjnych;
- nawiązać współpracę z organizacjami działającymi na rzecz turystyki;
- dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas realizacji wycieczek poprzez zachęcanie ich do świadomej dyscypliny.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
L.p.
Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów
Rok ukończenia
Organizator
Wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia
(Tabela - dop. red.)

1. „Wykorzystanie technik komputerowych
w procesie oceniania ucznia gimnazjum”. rok szkolny
2011/2012
2012/2013
2013/2014 Wydawnictwo Librus Tworzenie świadectw
w programie komputerowym.
2. Kurs „Projekty Edukacyjne Akademii Uczniowskiej”. rok szkolny
2011/2012
2012/2013
2013/2014 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Tworzenie sprawozdań, wymiana doświadczeń.
3. Szkolenie „Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi problemami edukacyjnymi”. rok szkolny
2011/2012 PsychEdukacja we Wrocław Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Tworzenie IPE-tów i KPU.
4. Szklenie „Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego – krok po kroku”. rok szkolny
2011/2012 LO Milicz
Poznanie procedur i umiejętność tworzenia teczki awansu zawodowego.
5. Szkolenie „Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu. rok szkolny
2011/2012 Unia Europejską - Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego Dziennik elektroniczny.
6. Obsługa tablicy interaktywnej i sprzętu „TESTICO”. rok szkolny
2012/2013 Agnieszka Góral Wykorzystanie sprzętu „TESTICO” i tablicy interaktywnej.
7. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. rok szkolny
2012/2013 Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień Rozpoznawanie uzależnień.
8. Dziennik elektroniczny. rok szkolny
2011/2012
2012/2013
2013/2014 KOS OFEK i ODKKO VULCAN Wykorzystanie e – dziennika w pracy nauczyciela
9. Szkolenie „Jak właściwie diagnozować możliwości rozwojowe i potrzeby uczniów”. rok szkolny
2013/2014 UE Europejski Fundusz Społeczny i Kapitał Ludzki Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach programu „Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim”. Prawidłowe diagnozowanie możliwości rozwojowych uczniów, formułowanie wniosków z diagnoz.
10. Warsztaty „Jak właściwie formułować i skutecznie wdrożyć wnioski z diagnoz”. rok szkolny
2013/2014 UE Europejski Fundusz Społeczny i Kapitał Ludzki
11. Warsztaty „Doskonalenie umiejętności kompetencji interpersonalnych w relacjach nauczyciel – uczeń i nauczyciel - rodzic”. rok szkolny
2013/2014 UE Europejski Fundusz Społeczny i Kapitał Ludzki
12. Warsztaty „Ocena jako czynnik wspierający w motywowaniu do nauki”. Rok szkolny
2013/2014 UE Europejski Fundusz Społeczny i Kapitał Ludzki
13. Konsultacje „Radzenie sobie z trudnościami we wdrażaniu podejmowanych działań”. Rok szkolny
2013/2014 UE Europejski Fundusz Społeczny i Kapitał Ludzki
14. Konsultacje Szkolnych Kół Naukowych. Rok szkolny
2013/2014 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tworzenie konspektu i prowadzenie lekcji, opublikowanie konspektów na łamach Akademii uczniowskiej.

Dzięki kursom i szkoleniom:
- moja praca stała się bardziej uporządkowana,
- zajęcia, które prowadzę są lepiej zaplanowane,
- podjęłam w szkole wiele działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły.

Efekty wynikające z wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności:
Dla ucznia:
- uzyskuje lepsze efekty w nauce;
- celowo i systematycznie pracuje;
- wdraża się do samokształcenia;
- potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje i na ich podstawie wnioskować;
- sprawniej rozwiązuje testy;
- kształci umiejętności poznawcze.
Dla szkoły:
- jest postrzegana jako nowoczesna, dzięki wykorzystaniu przez nauczyciela różnych środków dydaktycznych i aktywnych metod pracy;
- jest miejscem, w którym uczniowie chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach;
- zyskuje dobrze przygotowanych uczniów, przejawiających aktywne postawy.
Dla nauczyciela:
- zyskałam nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe;
- usprawniłam i udoskonaliłam swoją pracę;
- rozwinęłam umiejętności samokształcenia;
- zyskałam pewność siebie;
- zdobyłam podstawy do dalszego kształcenia się i rozwijania swoich zainteresowań.
Wnioski do dalszej pracy:
- Poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w dziedzinie technologii komputerowej.
- Nadal korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, kierując się potrzebami uczniów i szkoły.
- Pozyskiwać nowoczesne środki dydaktyczne dla szkoły.
- Zachęcać uczniów do samokształcenia.

4. Podczas stażu nawiązałam współpracę z wieloma instytucjami , co sprawiło, że cel – wspierania dziecka i rodziny - w wielu przypadkach osiągałam o wiele łatwiej – kuratorzy rodzinni, PPP GCK i inni specjaliści. Współpraca opierająca się na wzajemnych życzliwych relacjach, kontakty osobiste, telefoniczne czy listowne, a tym samym przekaz informacji stały się dla mnie czynnikiem warunkującym efektywność mojej pracy.

- Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem:
- wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,
- ustaliłam wspólnie kierunki - metody i formy postępowania wobec wychowanków sprawiających problemy wychowawcze, typu agresja i autoagresja.
- Współpracowałam z PPP w Miliczu:
- współpraca dwukierunkowa.
- Współpraca umożliwiła właściwe, trafne i terminowe diagnozowanie wychowanków, aby ich proces edukacyjno-wychowawczy przebiegał planowo i jak najlepiej.
Moją rolą jako wychowawcy jest jak najrzetelniej przedstawić poziom funkcjonowania podopiecznego tak, aby ułatwić pracę członkom komisji orzekających.
- Współpracowałam z nauczycielami szkoły:
- częsty i systematyczny kontakt, zainteresowanie i pozytywne wyniki, przychylność, sukcesy wychowanków na płaszczyźnie edukacji, wymiana informacji na temat uczniów, programów nauczania, bieżących spraw;
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat pracy z dzieckiem, wykorzystywanych metod i form pracy.

Efekty wynikające ze współpracy z instytucjami:
Dla ucznia:
- uzyskuje lepsze efekty w nauce;
- celowo i systematycznie pracuje;
- wdraża się do samokształcenia;
- potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje i na ich podstawie wnioskować.
Dla nauczyciela:
- zyskałam nowe kompetencje zawodowe;
- usprawniłam i udoskonaliłam swoją pracę;
- zyskałam pewność siebie;
- zdobyłam podstawy do dalszego kształcenia się i rozwijania swoich zainteresowań.
Wnioski do dalszej pracy:
- Nadal korzystać z różnych form współpracy z różnymi instytucjami, kierując się potrzebami uczniów i szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Koordynowanie akcji zbierania zużytych baterii w szkole.
Od września 2005 r. współpracuję z Organizacją Odzysku Surowców Wtórnych. Realizuję szkolny program „Zbierając zużyte baterie – chronisz środowisko” i koordynuję akcję zbierania zużytych baterii. Odnotowuję ilość przyniesionych przez uczniów baterii, zliczam wyniki na klasy, publikuję na tablicach w szkole oraz w co rocznych sprawozdaniach do dyrektora szkoły.

Efekty:
- dzięki intensywnym działaniom informacyjnym i edukacyjnym uczniowie są świadomi szkodliwego wpływu na środowisko niewłaściwego pozbywania się zużytych, przeterminowanych baterii i akumulatorów;
- dbają o stan środowiska i zaangażowali w akcję swoje rodziny.

2. Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Będąc nauczycielem zajęć technicznych podejmowałam się wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomogliśmy pogorzelcom poprzez sprzedaż na kiermaszu kartek świątecznych, stroików świątecznych i innych dekoracji.

Efekty:
- uczestnictwo szkoły w ww. akcjach uwrażliwia dzieci na ludzkie krzywdy;
- widząc nieszczęścia innych ludzi zaczynając doceniać to co mają sami;
- uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych.

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Cieszkowie w zbiórce makulatury.
Uczniowie dwa razy w roku zbierali makulaturę i gromadzili ją
w przeznaczonym do tego celu koszach umieszczonych na parkingu przy szkole. Po zważeniu zgromadzonego zbioru makulatury jest on wyceniany, zebrane fundusze ze sprzedaży zasilają konto samorządu uczniowskiego. Uczniowie, którzy zebrali i przynieśli do szkoły najwięcej makulatury, zostali nagrodzeni punktami dodatnimi.

Efekty:
- dzięki opisanym działaniom uczniowie naszej szkoły wiedzą, co to jest makulatura;
- potrafią wymienić jej rodzaje;
- rozumieją, że makulatura to wartościowy surowiec wtórny nadający się do recyklingu;
- wiedzą, że zbierając makulaturę można uzyskać pieniądze na własne, małe przyjemności czyli „pożyteczne z przyjemnym”;
- rozumieją i potrafią wyjaśnić, co to jest recykling i dlaczego jest taki ważny;
- prowadzone działania miały na celu kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród naszych uczniów;
- zaszczepianie w nich właściwych zachowań, które będą procentować w przyszłości.

4. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także skłaniałem rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców i dyrektora sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania. Prowadząc zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez Poradnię.

Efekty:
- wspomaganie właściwego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży;
- profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
- terapię zaburzeń dysfunkcyjnych;
- pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów;
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny.

5. Współpraca z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Projekt “Akademia Uczniowska” organizowany przez FCEO ma na celu znalezienie praktycznej odpowiedzi “na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym”.

Efekty:
W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:
- zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych;
- uczą się respektowania prawa autorskiego, prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć;
- formułują pytania badawcze;
- formułują hipotezy;
- planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy;
- pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu;
- prowadzą Wzajemne Nauczanie;
- tworzą gry edukacyjne;
- wcielają się w rolę nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych.

6. Opieka nad praktykantkami.
We wrześniu 2012 roku sprawowałam opiekę nad studentką Elektroniki i informatyki Politechniki Radomskiej, a 2013 roku nad studentką biologii z chemią Uniwersytetu Wrocławskiego, które zgłosiły się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie im odbycia praktyki.
Organizacja praktyki studenckiej obejmowała miesięczne zajęcia. W ich trakcie zapoznałam studentki z dokumentami szkoły tj. Statutem Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie, Regulaminem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym oraz tajnikami i obowiązkami pracy nauczyciela.
W pierwszym tygodniu praktyk praktykantki obserwowały prowadzone przeze mnie lekcje pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania w biologii. W kolejnych tygodniach same prowadziły zajęcia ujęte podstawą programową. Przygotowywały konspekty oraz dodatkowe materiały do zastosowania podczas lekcji.
Opieka nad praktykantkami dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły. Wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.

Efekty:
- wzbogacenie warsztatu pracy praktykantek o nowe formy i metody pracy;
- umożliwienie studentkom zapoznania się z funkcjonowaniem gimnazjum;
- poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantek.
7. Przygotowanie przedstawień na Festiwal Ekologiczny w roku szkolnym 2011/ 2012, 2012/2013 oraz 2013/2014.

Efekty:
- przedstawienia o treści ekologicznej;
- sprzątanie terenu wokół szkoły;
- wyróżnienie przedstawienia w roku szkolnym 2012/2013.

8. W trakcie odbywania stażu w ramach współpracy z samorządem szkolnym, byłam organizatorem lub współorganizatorem następujących uroczystości i imprez szkolnych:
Rok szkolny 2011/2012

- Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012;
- Festiwal ekologiczny „Ekologia”.

Rok szkolny 2012/2013

- „Jeżowóz” – mobilna edukacja ekologiczna;
- „Trzymaj formę” – edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawykw;
- Przedstawienie na Festiwal Ekologiczny;
- Zakończenie roku szkolnego 2012/2013;
- Apel z okazji dnia 3 maja.

Rok szkolny 2013/2014

- Przyjęcie uczniów klas I do społeczności uczniowskiej
- Festiwal ekologiczny

Efekty:
- realizacja wspólnych pomysłów;
- włączenie w działania wielu uczniów naszej szkoły’
- dopingowanie uczniów w rywalizacji klasowej;
- w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy III, której byłam wychowawcą zdobyli drugie miejsce w rywalizacji klas i otrzymali nagrodę pieniężną od Rady Rodziców.


§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Opublikowanie w portalu internetowym „Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”:
- przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu i przesłałam go na stronę internetową www.edux.pl.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego:
- opracowałam planu rozwoju zawodowego i przesłałam go na stronę internetową www.edux.pl.
3. Opracowanie i opublikowanie szkolnej strony WWW:
- napisałam stronę internetową szkoły i ciągle ją uaktualniam w Internecie.

4. W 2012 roku otrzymałam nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W czasie odbywania stażu szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego starałam się zapoznać z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych uczniów z którymi miałam prowadzić zajęcia. Kontaktowałam się z wychowawcami tych klas w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska w którym funkcjonują uczniowie. Podejmowałam działania dla uczniów zmagającymi się z potrzebami wychowawczymi czy rodzinnymi stosując między innymi:
- rozmowę z uczniem;
- rozmowę z pedagogiem szkolnym;
- rozmowę z rodzicami lub opiekunem;
- wywiad środowiskowy;
- opinie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych, opierając się na uczniach z klas, których byłam wychowawcą. Ustaliłam metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując z rodzicami i innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.
Opisałam dwa problemy:
- Problem - integracja zespołu klasowego;
- Problem - dzieci niezdyscyplinowane.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Pokazałam na zewnątrz to, co robię. Przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych sukcesów. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Publikowanie artykułów na szerokim forum, na profesjonalnych portalach edukacyjnych, uświadomiło mi, że moje opracowania są dopracowane i nie są wcale gorsze od innych. Duża oglądalność mojej strony internetowej i opinie innych nauczycieli z całej Polski, utwierdziły mnie w przekonaniu, iż moja praca może się komuś przydać i podobać się. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się w dużej mierze do podniesienia poziomu pracy szkoły w tym zakresie. W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły na terenie gminy, jej integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację różnych imprez, uroczystości.
Zaplanowanie w planie rozwoju zadania starałam realizować się na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Często wczuwam się w sytuacje i wyobrażenia dzieci, aby lepiej poznać ich problemy. Uczulam dzieci na zadawanie mądrych pytań i dociekliwość. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy.
Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.

Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Przeglądając czasopisma, podręczniki różnych wydawnictw, zasoby internetowe – gromadzę materiały z metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają dziecięce zainteresowania. Moim celem jest rozbudzanie wśród uczniów ciekawości, postrzegania i odbieranie świata jako czegoś bardzo ważnego. Jesteśmy jego częścią i dlatego musimy wzajemnie się rozumieć i szanować.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dałam mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Mimo dużej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Uwielbiam pracę z dziećmi. Daje mi ona niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji.
Gdyby nie staż to pewnie nie spędziłabym wielu godzin przy komputerze wyszukując różnych informacji w Internecie. Nie podjęłabym tylu ciekawych dyskusji na forach internetowych portali edukacyjnych. Nie poznałabym tylu ciekawych ludzi, nauczycieli gotowych do wymiany swoich doświadczeń i poglądów na różne szkolne tematy.

DZIĘKUJĘ.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.