X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25053
Przesłano:

Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany

OPIS I ANALIZA ZAGADNIEŃ
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU


Swoją pracę w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej im. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpocząłem w dniu 1 września 2003 roku jako nauczyciel fizyki. Później poprzez ukończenie studiów podyplomowych z matematyki i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zostałem również nauczycielem tych przedmiotów. Starałem się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów magisterskich jak i podyplomowych procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpocząłem od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałem się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojego planu awansu na nauczyciela dyplomowanego, który realizowałem, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Możliwość ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego był dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia wiedzy merytorycznej odnoszącej się do procesów nauczania i wychowania oraz organizacji oświaty. Starałem się doskonalić siebie, swój warsztat pracy, zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, a zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra uczniów oraz dla lepszego funkcjonowania szkoły. Pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Cele jakie sobie postawiłem wpłynęły na mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Odbyty przeze mnie staż przebiegał w ścisłej współpracy z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem. Niniejszy opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego powstał w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu, który rozpocząłem z dniem 01.09.2011r. Stanowi on podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, który był podstawą do podejmowania nowych działań. Uświadomił mi, że należy spojrzeć inaczej na swoją pracę, zmienić własne przyzwyczajenia, warsztat, że należy dostosować się do potrzeb ucznia. Należy również stworzyć trwały mechanizm do podnoszenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu starałem się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami, a jednocześnie rozwijała siły twórcze i zdolności innowacyjne oraz wychowawcze. Był to okres intensywnej pracy w celu sprostania wymaganiom jakie sobie założyłem. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświecić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania.
§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Z początkiem września 2011 roku przedłożyłem panu dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z załączonym do niego projektem planu rozwoju zawodowego.
Była to decyzja przemyślana i uwzględniająca moje umiejętności i możliwości . Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju zawodowego starałem się, aby zaplanowane działania były kontynuacją mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno – wychowawczej , były zgodne z wymaganiami prawnymi ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i planem rozwoju placówki oraz moimi własnymi doświadczeniami , które gromadziłem w toku swojej wieloletniej pracy. Opracowując plan rozwoju wziąłem również pod uwagę nie tylko długość stażu, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniony. Przedstawiony dyrektorowi projekt planu został zatwierdzony do realizacji oraz został mi wyznaczony staż na okres 2 lat i 9 miesięcy tj. do 31 maja 2014 roku.
We wrześniu 2011 r. przypomniałem sobie zasady funkcjonowania i organizacji szkoły
poprzez analizę podstawowej dokumentacji obowiązującej w szkole, przy redagowaniu której wcześniej pracowałem, a więc Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Na początku stażu dokonałem wstępnej analizy własnych umiejętności i dotychczasowych dokonań zawodowych. Usystematyzowałem je i określiłem dziedziny, w których mogę swoje umiejętności podnieść. W późniejszym czasie podczas realizacji planu niejednokrotnie dokonywałem autorefleksji i samooceny swoich działań . Korzystając z tych mechanizmów udoskonalałem swoje metody pracy co wpływało korzystnie na pracę z dziećmi, kontakt z nauczycielami i rodzicami. Moja praca w okresie stażu niewiele się różniła od pracy sprzed stażu, była tylko poszerzona
o zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących reformy oświatowej oraz dokumentowaniem podejmowanych działań. W tym celu założyłam teczkę „Awans zawodowy”,
w której systematycznie gromadziłem wszelkie informacje i dokumenty dotyczące awansu zawodowego, oraz materiały ukazujące realizację zadań (scenariusze, sprawozdania, świadectwa, referaty, opracowania, notatki, dyplomy i podziękowania). Po zakończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Doskonalenie warsztatu pracy

W toku trwania stażu systematycznie dbałem o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i służące własnemu rozwojowi. Doskonaliłem swój warsztat pracy poprzez studiowanie na bieżąco literatury fachowej z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz czasopism dla nauczycieli, w szczególności czasopismo „Matematyka w szkole”. Dobierając i czytając literaturę starałem się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Poszukiwałem nowości wydawniczych dotyczących integracji, alternatywnych metod komunikacji oraz aktywizujących i terapeutycznych metod nauczania wspierających rozwój dziecka. Chętnie korzystałem także z sugestii kolegów i koleżanek w sprawie godnej polecenia literatury z zakresu matematyki , fizyki i chemii.
W czasie trwania stażu uczestniczyłem w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań. Uczestniczyłem w takich formach doskonalenia:
- Przeciwdziałanie przemocy i agresji (Rada Pedagogiczna, 2011)
- Ochrona danych osobowych (Rada Pedagogiczna, 2014)
- Rola wychowawczy w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (ODN Poznań, 2013)
- Technologie informacyjno – komunikacyjne w dydaktyce szkolnej (ODN Poznań, 2014)
- Nowoczesne metody pracy na zajęciach pozalekcyjnych z fizyki (CDN Piła, 2012)
- Opinie i orzeczenia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkolenie w szkole, 2012)
- Wykorzystywanie tablic interaktywnych i multimedialnych na lekcjach (szkolenie w szkole, 2013)
- Kurs na egzaminatora OKE (Poznań, 2012)
- Dziennik elektroniczny (szkolenie w szkole, 2012)
- Egzamin z matematyki oraz części przyrodniczej (Wydawnictwo Operon, 2013)
- Z GeoGebrą łatwiej dowodzić, poszukiwać i... (Kurs internetowy, 2013)
- Kurs egzaminatora OKE, sprawdzanie prac w formie elektronicznej (OKE, Poznań 2013)
- Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno przyrodniczych (Grant Kuratora Oświaty w Poznaniu, 2014)
- Myślę więc gram, gram więc myślę (Wydawnictwo GWO, 2012)
- Popchnąć do myślenia – jak pracować z uczniami o uzdolnieniach matematycznych (Wydawnictwo GWO, 2013)
- Doświadczenia w chemii (Wydział Dydaktyki Chemii UAM, 2011, 2012)
- Jak rozpoznać że uczeń zażywa narkotyki (szkolenie Policji, 2014)
- Pierwsza pomoc (kurs szkoleniowy – PCK, 2012, 2013)
- Jak mądrze oszczędzać (szkolenie PKO, 2013, 2014)
Systematycznie uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki, jak również aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałem udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Ponadto nawiązałem nowe znajomości i rozwinąłem wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód. Gromadzenie literatury z nauczanych przedmiotów i wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co ma odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy.
Pod moją opiekę został przekazany jeden z gabinetów szkolnych i przez cały czas staram się dbać o jego wygląd i wyposażenie. Zadbałem o to, aby gabinet swoim wyglądem przypominał klasopracownię z fizyki, chemii i matematyki. Starałem się, aby gabinet był wyposażony w pomoce naukowe, projektor, komputer, telewizor. Sam również stworzyłem własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń , testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio oraz filmów.
Biorę czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.
Aby ciągle doskonalić swój własny warsztat pracy podjąłem pracę w innym gimnazjum na terenie naszej gminy. Najpierw pracowałem w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp., a teraz w Zespole Szkół Akademickich w Środzie Wlkp. Ta forma doskonalenia zawodowego pozwoliła mi poprzez kontakt z nauczycielami z różnych szkół Poznań inne metody nauczania. Zapoznałem się również z podręcznikami i programami nauczania dla klas średnich (Liceum Ogólnokształcące). Musiałem zapoznać się z procedurami maturalnymi, gdyż byłem przewodniczącym komisji maturalnej.

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Na początku pracy w każdej klasie przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów. Uzyskuję w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Każdy uczeń zostaje oceniony w kilku kategoriach działalności, tak by ocena była wieloaspektowa. Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach matematyki, fizyki i chemii, jak również opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym. We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem zdolności intelektualnych, by móc jak najwcześniej wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania. Mając pełne rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych pozytywnych ocen semestralnych. Tworzę plany pracy do lekcji matematyki fizyki i chemii, zajęć dodatkowych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.
We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, w którym zawarłam kryteria oceniania z matematyki i fizyki i chemii. Określiłem w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłem je uczniom, słuchaczom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałem je na bieżąco. Przypominałem na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.
W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałem sprawdziany, testy i zadania klasowe. Ponadto sporządzałem zestawienia i analizy, z których wyciągałam wnioski do dalszej pracy w następnym półroczu lub roku szkolnym. Uczestniczyłem również w pracach komisji wprowadzającej zmiany do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Co roku, zgodnie z harmonogramem planu nadzoru, prowadziłem lekcje w obecności dyrektora. Do każdej lekcji przygotowywałem konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne. Stosowałem urozmaicone metody pracy.
Ukończone kursy doskonalące, warsztaty, udział w konferencjach na temat przemocy i agresji wśród uczniów i młodzieży pozwoliło mi we współpracy z innymi nauczycielami opracować program profilaktyczny dla szkoły, którego celem było (jest) zaplanować i zrealizować działania, które spowodują, że nasza szkoła będzie bezpiecznym i przyjaznym miejscem.
W związku z tym że należę do Ochotniczej Straży Pożarnej już od ponad 20 lat opracowałem we współpracy z Powiatową Komendą Straży Pożarnej plan ewakuacji dla naszej szkoły w przypadku pożaru czy jakiegokolwiek zagrożenia. Co najmniej 2 razy w roku w naszej szkole przeprowadzane są próbne alarmy i ewakuacje uczniów.
Jestem również opiekunem sztandaru szkolnego, w związku z czym opracowałem ceremoniał uroczystości podczas których używany jest sztandar.

Prowadzenie zajęć dodatkowych

W każdym roku szkolnym prowadzę zajęcia dodatkowe dla uczniów, zarówno słabych jak i zdolnych. Na zajęciach staram się aby uczniowie zrozumieli w większym stopniu materiał który realizowany jest na lekcjach. Co roku spotyka się z uczniami na zajęciach dodatkowych przygotowujących do konkursów szkolnych, powiatowych czy ogólnopolskich. Przygotowuję uczniów do konkursów kuratoryjnych. Podczas swojej pracy zawodowej osiągnąłem wraz z czterema uczniami poziom laureata Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych z fizyki i matematyki. Od roku szkolnego 2013/2014 prowadzę zajęcia wyrównawcze dla klasy pierwszej gimnazjum.
W naszej szkole prowadzę również we współpracy z inną nauczycielką Szkolną Kasę Oszczędności. Poprzez ukończone szkolenie z zakresu mądrego inwestowania i oszczędzania spotykam się z uczniami i opracowujemy plan inwestycji. Wymaga to również wiedzy matematycznej co przydaję im się podczas lekcji matematyki.

Opracowanie i organizacja konkursów

Dbając o tych uczniów, którzy w szczególny sposób interesują się matematyką, fizyką czy też chemią organizowałem konkursy szkolne i ogólnopolskie oraz przygotowywałam do nich uczniów. Były to:
- Kangur Matematyczny
- Lwiątko – konkurs fizyczny
- Wielkopolskie Konkursy Przedmiotowe
- Wieża – konkurs z matematyki
- Matematyka bez granic
- Pangea – konkurs matematyczny
- Albercik - konkurs fizyczny mojego autorstwa
- Z klasy do kasy – konkurs finansowy
- Alfik – konkurs z matematyki, fizyki i chemii
- Złota Żaba – konkurs matematyczny

Egzaminy gimnazjalne i sprawdziany

Co roku jestem powoływany na przewodniczącego lub też członka szkolnych komisji egzaminacyjnych. Ponadto przygotowując uczniów do tych egzaminów czy sprawdzianów wyposażony w wiedzę egzaminatora OKE, opracowuję szkolne raporty i analizy z próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. Współpracuję również z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym i moi uczniowie biorą udział w programie „Sesja z plusem”.

Wycieczki i imprezy szkolne

Podczas swojej pracy zawodowej jestem albo organizatorem albo współorganizatorem różnych uroczystości szkolnych czy też wycieczek. Tradycją w naszej szkole od wielu lat jest wyjazd we wrześniu na Noc Naukowców na Politechnikę Poznańską w Poznaniu, czy też na wiosnę na Festiwal Nauki na UAM w Poznaniu. Organizuję również wyjazdy do kin, teatrów, parków linowych oraz jestem współorganizatorem kiermaszu bożonarodzeniowego.
W każdym roku szkolnych wraz z uczniami realizuję projekty edukacyjne o różnej tematyce, m.in.: Moje gimnazjum w procentach i liczbach, Oksydan czyli woda. Pomagałem koleżance która uczy języka polskiego w projekcie Co nam dali rzymianie w budowie zegara annalematycznego, który zostanie postawiony przed naszą szkołą (budowa zegara jest w trakcie realizacji).

Promocja szkoły

Mój wkład w promocję szkoły odbywa się głównie poprzez prowadzenie szkolnej strony internetowej (www.zspigslupia.pl) oraz swojej własnej strony (www.mkera.wordpres.com).
Uważam że największą promocją szkoły jest wyjazd wraz z uczniami na konkursy szkolne i reprezentowanie jej w sposób godny.
Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• współpraca z innymi podmiotami
dla mnie:
• uatrakcyjnienie zajęć
• satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
• podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
• kształtowanie kreatywności i pomysłowości
• zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
• nabywanie umiejętności organizacyjnych
• budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
• ugruntowanie wiedzy w zakresie oceniania i konstruowania narzędzi służących do pomiaru dydaktycznego
dla ucznia:
• bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy zawodowej
• zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
• inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach


§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Współczesna szkoła w tym także szkoła specjalna nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających podstawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych, jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji. Często korzystam ze stron internetowych o tematyce oświatowej. Śledzę nowości i zmiany w przepisach prawa oświatowego umieszczonych na stronach kuratoryjnych (www.ko.poznan.pl) oraz ministerialnych (www.men.gov.pl).
Od początku swojej pracy zawodowej, przygotowuję za pomocą komputera sprawdziany, testy, prace kontrolne, egzaminy pisemne i ustne, referaty, ankiety, karty pracy na zajęcia. Pozwala mi to zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas pracy na lekcji. Opracowując komputerowo sprawdziany z matematyki, mogę wzbogacić je o wykresy, graficzną ilustrację zadań, co znacznie je uatrakcyjnia, a mi pozwala je dowolnie i na bieżąco modyfikować, dostosowywać do potrzeb danej klasy. Ogromne możliwości edytorów tekstu umożliwiają mi także opracowanie kart pracy z zadaniami dostosowanymi do możliwości uczniów, co pozwala na indywidualizację procesu nauczania. Technikę komputerową wykorzystuję również do wykonywania różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, np. gier dydaktycznych, domina i krzyżówek matematycznych. Komputer wykorzystuję również do analizy wyników w części matematyczno – przyrodniczej w gimnazjum, oraz analizy sprawdzianów szóstoklasisty (dokonuję zestawień w formie tabel oraz wykresów w arkuszu kalkulacyjnym).
Dzięki możliwościom arkusza kalkulacyjnego opracowuję też wyniki ankiet przeprowadzanych m. in. w ramach ewaluacji. Często w swojej pracy na matematyce i fizyce wykorzystuję komputery do realizacji konkretnego tematu. Pracownia której jestem opiekunem wyposażona jest w projektor multimedialny z którego bardzo często korzystam. W innej pracowni wykorzystuje natomiast tablice interaktywną. Uczniowie cenią te zajęcia, gdyż rozwijają one myślenie, wyobraźnię przestrzenną i spostrzegawczość, a nie wymagają męczących ćwiczeń graficznych.
Na lekcjach fizyki mogę natomiast pokazać uczniom doświadczenia, wyświetlić slajdy dotyczące danego tematu np. układ słoneczny, reaktory jądrowe, jak również zachęcić ich do samodzielnego przygotowania prezentacji na dany temat. Komputerowe wspomaganie nauczania umożliwia uczniom wyrównywanie szans w dostępie do informacji.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej sprawia mi mnóstwo przyjemności i daje satysfakcję w życiu zawodowym, ale też w codziennych kontaktach z innymi.
Stosuję i wykorzystuję Internet w życiu codziennym oraz w pracy (zamieszczanie w portalach edukacyjnych opracowanych przez siebie materiałów, np. rozkładów materiału, scenariuszy lekcji).
Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawnia znacząco moją pracę.
Opublikowałem w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl www.literka.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, konspekty lekcji, prace kontrolne, prezentacje ).
Od ponad 4 lat prowadzę własną stronę internetową (www.mkera.wordpress.com).

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłem dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach, oraz samokształcenia.
Również aby móc dzielić się wiedzą osoba taka powinna mieć następujące cechy: otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Myślę, że posiadam jej jako nauczyciel.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych

Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego byłem członkiem Zespołu Przedmiotów Matematyczno –Przyrodniczych. Najczęściej dzieliłem się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Przekazywałem pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.

Publikacje

W trakcie trwania stażu opublikowałem swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w Internecie na stronie: (www.edux.pl oraz www.mkera.wordpress.pl).
Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Jako nauczyciel z długoletnim stażem pracy oraz jako członek Rady Pedagogicznej starałem i staram się dzielić doświadczeniami i umiejętnościami z nauczycielami, stażystami i praktykantami, którzy chętnie wymieniają poglądy na temat swojej pracy, a jednocześnie oczekują pomocy.
W roku szkolnym 2011/2012 pełniłem rolę opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Zawarliśmy kontrakt i wspólnie przygotowaliśmy harmonogram hospitowanych zajęć.Stażysta kilkakrotnie obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia oraz prowadził zajęcia w mojej obecności. Zajęcia były oceniane pod względem: realizacji założonych celów, indywidualizacji pracy, efektywnego wykorzystania czasu oraz stosowanych metod i form pracy. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie niedociągnięć, mocnych i słabych stron stanowiło źródło cennych informacji zwrotnych. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliło stażyście wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną, poznawać nowe techniki i metody pracy z dziećmi, czyli jednym słowem udoskonalać mój warsztat pracy. Udostępniałem mu materiały, ciekawe scenariusze. Sprawdzałem i pomagałem poprawnie napisać konspekty prowadzonych zajęć, kontrolowałem prowadzoną przez stażystę dokumentację szkolną.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami . Lekcje otwarte

Współpracuję z innymi nauczycielami i wychowawcami dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wymieniając opinie i informację na temat uczniów ustalamy wspólny front działań pedagogicznych i wychowawczych, rozwiązujemy napotkane problemy. Udostępniam koleżankom i kolegom swoje scenariusze uroczystości, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw i technik wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć. Najlepszym sposobem dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami jest prowadzenie lekcji otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie daje podniesienie jakości
pracy szkoły. Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

W listopadzie 2012 roku ukończyłem kurs na egzaminatora z matematyki dla gimnazjum. Od momentu uzyskania uprawnień aktywnie uczestniczyłem w pracach komisji , oceniałam zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną część egzaminu. Aktywne wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej pozwoliło mi na bieżąco śledzić zmiany przepisach i lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego, co wiąże się z podniesieniem jakości pracy szkoły.
W roku 2014 planuję zostać egzaminatorem maturalnym w zakresie matematyki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci należę do PTTK i dzięki temu pomagam przy organizacji i opiece w rajdach szkolnych jak również gminnych czy powiatowych. Działając w szkolnym kole PTTK nasi podopieczni zdobywali nowe wiadomości oraz umiejętności poprzez praktyczne działania, uczyły się odpowiedzialności, zdobywały umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach a przede wszystkim dobrze się bawiły. Miały też możliwość nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Poprzez działalność w PTTK uczniowie poznają również to bardzo ciekawych ludzi.
Poza rajdami organizuję również spotkania z ciekawymi ludźmi, min. z prezesem wodociągów naszej gminy, maratończykiem ze Środy Wlkp., uczestnikiem Olimpiady w Seulu (bieg sztafetowy), profesorem Tadeuszem Morawskim (twórca palindromów) oraz wieloma ciekawymi ludźmi z naszej „małej ojczyzny”.
Współpracuję również z wydawnictwami szkolnymi w zakresie pozyskiwania pomocy dydaktycznych, naukowych oraz udziału w szkoleniach.
Jestem również organizatorem wielu wycieczek, wyjazdów, konkursów, imprez szkolnych oraz koordynatorem wielu projektów edukacyjnych (wszystkie te zadania realizowane przeze mnie zostały opisane powyżej).
Uczniowie naszej szkoły zostali włączeni do ogólnopolskiej i lokalnej akcji proekologicznej. Celem moich działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej, pokazanie dzieciom, że to w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za przyszłe losy naturalnego środowiska, oraz, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla przyrody. Ważny jest tu czynnik dydaktyczny, czyli zwiększenie operatywności uczniów, wzbudzenie różnych zainteresowań, uczenie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy w grupie. Praktyczne działania ekologiczne w naszej szkole rozpoczynamy rokrocznie akcją „Sprzątania Świata” w miesiącu wrześniu (jest to nie tylko teren naszego budynku szkoły ale także obszar poza nią). Uczniowie również zbierają baterie, makulaturę oraz korzystamy z pomysłu naszej Pani dyrektor, która na terenie szkoły umieściła karmniki i dokarmiamy patki.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej systematycznie i aktywnie współpracuję z innymi osobami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającej na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałem z rodzicami uczniów podczas spotkań bezpośrednich, prowadząc rozmowy indywidualne oraz telefoniczne. Informowałem ich o rozwoju dzieci, ich postępach w nauce, osiągnięciach, uzdolnieniach i zainteresowaniach a także trudnościach. Starałem się wspólnie z nimi rozwiązywać problemy wychowawcze udzielając im odpowiednich rad i ukazując sposoby ich rozwiązania

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Przez cały okres stażu współpracowałem z panią pedagog, gdzie na bieżąco starałem się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w klasie czy szkole. Dzięki stałej współpracy z pedagogiem potrafię w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie korzystają w sposób optymalny z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, znają osoby do których mogą zwrócić się z prośbą o radę, a ja mam świadomość, że chcą z tej pomocy skorzystać. Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Mimo iż nie jestem wychowawcą żadnej klasy, współpracowałem z poradnią głównie w kwestii wyrównywania szans dla dzieci, oraz przystosowaniu programu nauczania dla dzieci z opinią. Współpraca dotyczyła także uczniów o słabszych możliwościach.

Współpraca z wydawnictwami

Współpraca z wydawnictwami została opisana szerzej powyżej, ale również w ramach współpracy z wydawnictwami, konsultowałam wybór podręczników, materiałów pomocniczych oraz omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne. Pozyskiwałem także nagrody na konkursy szkolne.

Współpraca ze świetlicą wiejską

Na terenie naszego okręgu szkolnego działa świetlica wiejska w Koszutach. Pomiędzy szkołą a świetlicą istnieje ścisła współpraca w ramach rozwiązywania problemów wychowawczych jak również problemów w nauce. Uczniowie naszej szkoły w świetlicy mają możliwość skorzystania z zasobów Internetu oraz odrabianiu prac domowych.

Akcje charytatywne

Zadaniem które nie zostało ujęte w planie rozwoju zawodowego jest udział w akcjach charytatywnych. Od 2 lat jestem wolontariuszem w wolontariacie „Podaj dalej”, które funkcjonuje na terenie Środy Wlkp.. Jako wolontariusz zachęciłem uczniów naszej szkoły do pomocy innym ludziom. Współpracuję dzięki temu z Radą Uczniowską naszej szkoły. Braliśmy udział w akcjach charytatywnych w powiecie : „Gramy dla Eryka”, czy pomagamy dzieciom z Domu Dziecka w Bninie.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

.............

Podsumowanie

Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko niespełna trzyletni okres z mojej prawie dwunastoletniej pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie
wykonywałem wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Jestem pozytywnie nastawiony na nowości dydaktyczne i metodyczne. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia, a efekty tej pracy dały się zauważyć w małych i dużych sukcesach moich uczniów. Analizując moją pracę w okresie stażu mogę stwierdzić, że zadania , które sobie wytyczyłem w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej jak i pracy szkoły przyniosły i nadal przynosić będą pożądane efekty. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Wiele z nich kontynuować zamierzam w następnych latach. W przyszłości nadal podnosić będę swoje kwalifikacje zawodowe i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, aby mój warsztat pracy był coraz doskonalszy i by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję, że każdy następny rok szkolny będzie równie owocny i przyniesie mi równie wiele zadowolenia i satysfakcji, a każdy sukces mojego ucznia będzie moim udziałem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.