X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25073
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Dowody realizacji

& 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego (rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku, znowelizowane 14 listopada 2007 r.).
*Analiza dokumentów prawnych, śledzenie strony internetowej MENIiS.

*Opracowanie
i złożenie wniosku
o rozpoczęciu stażu.

*Opracowanie
i złożenie planu rozwoju zawodowego.

*Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego (gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, testów, scenariuszy, referatów) Okres stażu

IX 2012 r.

IX 2012 r.

Okres stażu *Zestawienie przestudiowanych dokumentów, literatury.
*Teczka dorobku zawodowego.

*Wniosek
o rozpoczęcie stażu.

*Plan rozwoju
zawodowego.

*Świadectwa, zaświadczenia, programy, testy, scenariusze, referaty

2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.

* Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnych konkursów piosenki angielskiej
1. Opracowanie regulaminu konkursu.
2. Zorganizowanie etapu szkolnego
3. Powołanie komisji.
4. Pozyskanie sponsorów nagród

* Opracowanie „Przedmiotowego Systemu Oceniania w kl.I-III” dla SP zgodnego z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku

* Przygotowywanie różnorakich imprez szkolnych i pozaszkolnych, np. „Święto Patrona Szkoły”, Dzień Matki, udział w Jasełkach, apelach szkolnych itd.

*Przygotowanie uczniów do konkursów językowych, festiwali piosenek angielskich

*Konstruowanie testów
i sprawdzianów oceniających poziom
umiejętności uczniów w poszczególnych klasach.

*Stosowanie na zajęciach aktywizujących metod pracy: praca w grupach, „burza mózgów”, inscenizacje, gry dramowe, zabawy integrujące zespół klasowy
*Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach metodycznych, kursach (WDN i zewnątrzszkolnych), szkoleniach

*Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

*Gromadzenie pomocy dydaktycznych (płyt CD i programów komputerowych).

*Wzbogacenie własnego księgozbioru z zakresu literatury pedagogicznej i językowej, samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających, systematyczna lektura czasopism
pedagogicznych i językowych.

*Odwiedzanie stron internetowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli językowców. Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu.

*Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami językowcami i edukacji wczesnoszkolnej, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pedagogicznych, aktywizujących uczniów XII 2013 r.
XII 2014 r

IX 2012/13

Okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według wyznaczonych terminów

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

*Regulamin konkursu.

*Sprawozdanie z realizacji i
z wynikami konkursów.

*Przedmiotowy System Oceniania w kl. I-III

*Scenariusze imprez
*Dyplomy

*Testy, sprawdziany

*Scenariusze zajęć

* Zaświadczenia, potwierdzenia

*Zaświadczenia, materiały szkoleniowe

*Pomoce dydaktyczne

*Bibliografia lektur dydaktyczno-pedagogicznych

*Wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych.

3. Opieka wychowawcza nad klasami *Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek przyrodniczo-ekologicznych, turystyczno-krajoznawczych Cały okres stażu *Ksera kart wycieczek
4. Aktywna i systematyczna
współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej
i wychowawczej.
*Zapoznanie z Programem Wychowawczym, kalendarzem uroczystości, sposobem
oceniania, omawianie spraw bieżących.

*Liczny udział rodziców w podejmowanych działaniach

*Częste spotkania indywidualne i rozmowy telefoniczne
Cały okres stażu *Notatki w dzienniku

5. Rozbudzenie świadomości
ekologicznej uczniów.
*Podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego. Włączenie się do
akcji: „Sprzątanie świata”

*Troska o czystość terenu wokół szkoły.
Cały okres stażu * Scenariusze imprez

& 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej (wykorzystanie pakietu Microsoft Office)
i prowadzeniu dokumentacji szkolnej.
* Opracowanie dokumentacji
z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Okres stażu *Teczka dorobku zawodowego.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej.
*Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, sprawdziany, teksty z lukami).

*Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu

*Korzystanie z programów (Corel Print Office) do opracowania dyplomów na konkursy szkolne.
Według potrzeb * Materiały, np. testy, sprawdziany

* Wykaz stron internetowych

3. Wdrożenie działań nauczyciela zachęcających uczniów do korzystania
z Internetu.

*Korzystanie z internetowych słowników językowych.

*Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych, wymagających skorzystania
z Internetu.

Okres stażu

* Wykaz stron internetowych

& 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Publikacje w internetowym portalu edukacyjnym *Umieszczenie na stronie internetowej wybranego portalu edukacyjnego planu rozwoju zawodowego
XI 2012 *Strona internetowa portalu edukacyjnego.

2. Udostępnienie nauczycielom-anglistom opracowanego autorskiego artykułu, dotyczącego zagadnienia: „Types of songs useful in teaching children at the age of nine” (rodzaje piosenek odpowiednie dla dzieci w wieku 9 lat uczących się j. angielskiego
*Umieszczenie przygotowanego artykułu w bibliotece szkolnej.
III 2013 r.
*Wydruk artykułu

& 8 ust. 2 pkt 4 a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM
W SPRAWIE NIELETNICH

1. Opracowanie programu koła języka angielskiego
*Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych przejawiających zainteresowanie językiem angielskim

Okres stażu *Program koła języka angielskiego

2. Praca społeczna na rzecz podwyższenia efektów dydaktycznych.
*Otoczenie opieką uczniów przejawiających trudności dydaktyczne Okres stażu
* Notatki, spostrzeżenia
3. Praca z uczniami posiadającymi trudności w nauczaniu języka angielskiego.
*Modyfikacja rozkładów nauczania w kierunku pracy z uczniem posiadającym trudności Okres stażu *Rozkłady uwzględniające dostosowanie materiału do specyficznych wymagań uczniów
4. Otoczenie opieką uczniów przejawiających uzdolnienia
językowe.
*Przeprowadzenie klasowych konkursów wyłaniających uczniów zdolnych
Rok szkolny 2012/13
*Poprawnie skonstruowany test.

5. Opracowanie testu sprawdzającego umiejętności zdobyte po klasie VI.
*Przeprowadzenie testu wiadomości i umiejętności na koniec klasy szóstej.
*Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy – ewaluacja Rok szkolny 2012/13.
*Opracowanie testu i wnioski do dalszej pracy

& 8 ust. 2 pkt 4 e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOLECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZADOWYMI LUB INNYM PODMIOTEM

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną * Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Okres stażu *Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym *Kierowanie uczniów
z problemami wychowawczymi Okres stażu *Notatki, dokumentacja w dzienniku lekcyjnym
3. Współpraca z psychologiem *Zorganizowanie spotkania na lekcji wychowawczej. Konsultacje. Okres stażu *Notatki, dokumentacja w dzienniku lekcyjnym
4. Współpraca ze szkolnymi organizacjami (PCK, Samorządem Szkolnym, Biblioteką).
*Udział w akcjach organizowanych przez szkolne organizacje.
Okres stażu *Zdjęcia, potwierdzenia.

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej *Udział w zebraniach Okres stażu

6. Współpraca
z biblioteką szkolną
oraz Biblioteką Publiczną w Ochotnicy Górnej.
*Zwiedzanie biblioteki.

*Udział w zajęciach bibliotecznych.
Okres stażu *Notatki wyjść w dzienniku

& 8 ust. 2 pkt 4 f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

1. Pozyskanie sponsorów dla potrzeb konkursowych.
*Uzyskanie pomocy rzeczowej lub finansowej.

*Zakupienie nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach
Okres stażu *Wykaz sponsorów.

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych prowadzonych klas.
*Przygotowanie inscenizacji, przedstawień językowych i innych.
*Zaprezentowanie umiejętności teatralnych uczniów.
Rok szkolny
2012/13/14
*Scenariusze przedstawień

3. Uzyskanie jak najlepszych efektów pracy pedagogicznej.
*Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej efektywność własnej pracy pedagogicznej. Okres stażu *Zaświadczenia.

&8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. *Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Okres stażu *Opis i analiza przypadków.

Zatwierdziła: Opracowała: Ewa Chrobak

........................................ ........................................

Ochotnica Górna, dnia 10 września 2012 r.

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.