X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25066
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka Kuczmarska
Nauczany przedmiot: język angielski
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DNIA 01.12 2004 R

FORMY REALIZACJI

§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
współorganizacja dyskotek, zabaw, uroczystości oraz imprez szkolnych dla dzieci.

3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, apeli, np.:
Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego
Dzień Kobiet
Dzień Wiosny
Jasełka
Walentynki, itp.

4. Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

5. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych.


§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego; udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach i szkoleniach.

2. Podjęcie studiów magisterskich uzupełniających o profilu pedagogicznym.

3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – obecność na radach szkoleniowych.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez wybór podręczników, zeszytów ćwiczeń, czasopism, słowników; budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, dodatkowych materiałów dydaktycznych, pomocy multimedialnych, linków do stron z metodyką nauczania języka angielskiego, itp.


§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji dotyczącej aktów prawnych:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Ustawa o systemie oświaty.


RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DNIA 01.12 2004 R
FORMY REALIZACJI

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.1. Współpraca z opiekunem stażu.
Określenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski; analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.

2 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
Stosowanie aktywnych metod nauczania (projekty).
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, wystrój sali lekcyjnej.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i nauczycielami j. angielskiego z innych szkół.
Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską, itp.

3 Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjn


§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.

2. Organizacja konkursów:
Językowego dla klas I-III Mistrz języka angielskiego
Plastycznego z okazji Halloween
Muzyczno-językowego – Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
Recytatorskiego – poezja anglojęzyczna „Poems”
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

3. Opieka nad szkolną gazetką języka angielskiego.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów językowych.

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym jak i mającym braki programowe.

6. Bieżący kontakt z Pedagogiem szkolnym.

7. Planowanie i organizacja, udział w wydarzeniach z życia szkoły.

8. Udział w projektach międzynarodowych eTwinning, Commenius.


§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów; wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć.

4. Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze.

5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

6. Wykorzystanie komputera na zajęciach; użycie programu PowerPoint

7. Publikacja własnych prac w Internecie.


§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły.

2. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

3. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty.

4. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

5. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców poprzez prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych; rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

6. Praca z uczniem zdolnym oraz słabym; prowadzenie na zajęciach edukacyjnych indywidualizacji nauczania, zajęcia kółka z języka angielskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów zdolnych.

7. Podjęcie dodatkowych konsultacji dla uczniów mających problemy z językiem. Stosowanie się do zaleceń PPP.


§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.

2. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania.

3. Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych.

4. Tworzenie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.

5. Organizowanie wycieczek szkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.