X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25057
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
data rozpoczęcia i ukończenia stażu: od 1 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku

Imię i nazwisko nauczyciela:........................................

Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany


Opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393)


Czynności organizacyjne:

ZADANIA/ DZIAŁANIA

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

Termin
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

(Tabela - dop. red.)


1.Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy. VIII/IX 2013 rok Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m. in. Karta Nauczyciela , Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013-
- sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego VIII /IX 2013 i na bieżąco - znajomość przepisów prawa oświatowego
- poprawnie sformułowany i złożony wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Plan Rozwoju Zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Systematyczne gromadzenie dokumentacji
potwierdzającej realizację planu rozwoju
zawodowego: zaświadczenia o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, scenariusze zajęć, zdjęcia, opracowania, kserokopie i inne materiały Cały okres stażu Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań. - świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, plany, programy, scenariusze zajęć, inne dokumenty
- ocena dorobku dokonana przez Dyrektora Ośrodka
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza własnych działań,
Przygotowywanie sprawozdań cząstkowych
Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań
Ewaluacja
-cały okres stażu
VII.2014r.
VII.2015r.
V. 2016r.
Sprawozdania cząstkowe realizacji planu rozwoju zawodowego sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego


§ 8 ust. 2 pkt. 1
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
ZADANIA
SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
Termin realizacji
SPOSOBY DOKUMENTACJI

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
-udział w Radach Pedagogicznych
-zapoznawanie się z literaturą oraz publikacjami dotyczącymi pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych w ramach WDN i zewnętrznych szkoleniach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i Ośrodka
-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas pracy rewalidacyjnej i dydaktycznej z uczniem Cały okres stażu - zaświadczenia, dyplomy
-protokoły ze spotkań Zespołu
- spis bibliograficzny
2. Organizacja własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w pracach Ośrodka gromadzenie pomocy i wykorzystanie ich do zajęć,
opracowywanie scenariuszy do zajęć, kart pracy. Czas trwania stażu. Przykładowe pomoce dydaktyczne
3. Uatrakcyjnianie i wzbogacanie zajęć poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod pracy z uczniem, w celu uzyskania większych efektów rewalidacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych
Stosowanie i modyfikowanie różnorodnych metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną dostosowywanie do możliwości uczniów zależności od jego potrzeb i możliwości psychofizycznych Cały okres stażu
-IPET-y
-Plany pracy, scenariusz
4. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analizowanie Szkolnego Programu Profilaktyczno-Zdrowotnego i Programu Wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych i zintegrowanie ich treści z Planem Rozwoju Zawodowego i Klasowym Planem Wychowawczym Czas trwania stażu Plan rozwoju zawodowego zintegrowany
z dokumentacją szkoły.
Klasowe Plany Wychowawcze
5. Uczestniczenie w pracach tworzenia dokumentów szkoły Analiza dokumentacji rozwoju szkoły.
Podejmowanie dodatkowych zadań-członek Zespołu d/s Ewaluacji prowadzący działania w zakresie doboru metod i technik, zmierzające do uzyskania poziomu B, tworzenia raportu ewaluacji, tworzenie planu dyżurów w celu zapewnienia prawidłowej opieki uczniom w czasie przerw lekcyjnych, członek Zespołu ds. Statutu w celu uregulowania zasad funkcjonowania Ośrodka, członek Zespołu ds. Szkolnego Programu Profilaktyczno-Zdrowotnego, który określa, wyposaża i zapewnia uczniom prawidłowy Czas trwania stażu. odpowiednie dokumenty
6. Ewaluacja własnej pracy
Autorefleksja i autoanaliza -zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju.
kompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju zawodowego

W trakcie trwania stażu V 2016 Zaświadczenia, dokumentacja prowadzenia zajęć,zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć.
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 8 ust. 2 pkt. 2

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej przy organizowaniu własnego warsztatu pracy w opracowywaniu dokumentacji
-przygotowywanie dokumentów, prezentacji multimedialnych, tworzenia pomocy dydaktycznych w programie Word, Power Point, Cały okres stażu. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
2. Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych -wykorzystanie na zajęciach, komputerowych programów edukacyjnych doskonalących naukę pisania, czytania, działań matematycznych i in. Cały okres stażu. Przykładowe programy komputerowe
3. Wykorzystanie technologii komputerowej jako środka komunikacji i źródła informacji, dostępu do baz danych w celu gromadzenia i przetwarzania informacji - korzystanie z zasobów Internetu, serwerów edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
- śledzenie aktualności na
internetowych portalach edukacyjnych
- korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
- wymiana informacji drogą e-mailową, za pomocą komunikatorów Internetowych Skype i GG,
- wymiana informacji i komunikowanie się za pomocą telefonu,
- publikowanie własnych opracowań
- korzystanie ze szkoleń online (e-learning) Cały okres stażu Wykaz adresów stron internetowych
4. Wykorzystanie technologii komputerowej w zakresie komunikacji i współpracy z rodzicami - przygotowywanie materiałów informacyjnych(o wycieczkach, wykaz przyborów, o obecnej sytuacji klasowej) i opracowań dla rodziców- oceny, diagnozy Cały okres stażu Notatki, inf dla rodziców, protokoły spotkań,
5. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym -przygotowanie na komputerze niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela, Cały okres stażu Dokumentacja awansowa


§ 8 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ.

1. Dzielenie się własna wiedza i doświadczeniem w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualna - udostępnianie współpracownikom materiałów uzyskanych w ramach zewnętrznych form kształcenia zawodowego
- przygotowywanie publikacji, referatów, scenariuszy związanych z wykonywaną pracą Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.
2. Prowadzenie zajęć otwartych
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców
-opracowanie scenariuszy zajęć. Cały okres stażu. Scenariusz zajęć.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego
-prowadzenie zajęć i wewnętrznych szkoleń dla zespołu nauczycieli, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, referatów,
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem po odbytych kursach i szkoleniach
- własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami. Cały okres stażu Scenariusze, notatki
4. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia i odświeżenia swoich
wiadomości.
-korzystanie z zasobów biblioteki, wzbogacanie własnego warsztatu pracy
-wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych Cały okres stażu. Notatki własne.
Spis bibliograficzny
5. Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego" -przygotowanie planu i przesłanie go na portal internetowy. XI 2013 rok. Publikacja w Internecie-link


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ.

1. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych i wychowawczych
-opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET-ów dla uczniów
-opracowanie i wdrożenie klasowego Planu Pracy Wychowawczej
-opracowanie i wdrożenie Planu rewalidacji dla poszczególnych uczniów
-opracowanie i wdrożenie Planu zajęć koła zainteresowań-zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami zajęć plastycznych w klasie IIb SP Rok szkolny 2014/2015 Cały okres stażu
Rok szkolny 2013/2014 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny -IPET
Klasowy Program Wychowawczy
Plany Rewalidacji
Program koła zainteresowań
2. Opracowanie programu autorskiego i wdrożenie go do pracy z uczniami
- opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć praktycznych z zakresu przygotowania posiłków i profilaktyki zdrowotnej
-realizacja programu w trakcie Prowadzenie Kółka w ramach godziny z art. 42 ust.2 pkt 2 KN
-wykonanie Obrazkowej Książki Kulinarnej
-zapoznawanie wychowanków z zasadami BHP i PPOŻ podczas prowadzenia zajęć kulinarnych
-nabywanie umiejętności stosowania zdobytych wiadomości w praktyce
-Przygotowywanie potraw w ramach obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki drugi lub trzeci rok stażu
Program autorski
Książka kucharska
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W WSZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
1. Współpraca przy organizowaniu
uroczystości szkolnych Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności (D......... Betlejki, Konfrontacje Kulturalne, Poranek Wielkanocny, Apel z okazji Dnia Papieskiego i.in.) Cały okres stażu, Scenariusze
uroczystości, zdjęcia
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowania różnych uroczystości. Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. Opracowanie i realizacja planów wycieczek Cały okres stażu, Zdjęcia, karty wycieczki
3. Aktywny udział w corocznych Szkolnych Dniach Profilaktyki
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć kulinarnych,
Przygotowanie spotkania z panią ze słupskiego Sanepidu
Przeprowadzenie zajęć z zakresu higieny twarzy VI 2014
VI 2015 Zdjęcia, publikacje w szkolnej gazetce i na stronach internetowych szkoły.
4. Udział uczniów w konkursach Przygotowywanie uczniów i pomoc uczniom w przygotowaniu prac konkursowych, Przygotowanie i udział w konkursie na Najpiękniejszą pisankę, Morze nasze morze, najpiękniejszą palmę wielkanocną, najpiękniejszy różaniec i in. Okres stażu Dyplomy, publikacje na stronie internetowej szkoły
5. Udział w Spartakiadzie z Wiosną po Zdrowie Przygotowywanie uczniów(wyposażenie w niezbędne przybory, zaświadczenia i dokumenty) oraz uczestniczenie w zawodach sportowych V 2014r lub V 2015r. Karta wycieczki, zdjęcia


§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1. Współpraca z rodzicami, pracownikami, opiekunami i wychowawcami uczniów i wychowanków internatu -organizowanie spotkań oraz wymiana informacji i doświadczeń z rodzicami, opiekunami
- podejmowanie działań wspierających i włączających rodziców i opiekunów w proces edukacji (zapraszanie do udziału w zajęciach otwartych, wspólne tworzenie pomocy dydaktycznych),
-spotkania z wychowawcami, wychowanków związanych z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami zdrowotnymi Cały okres stażu
-wpisy w dziennikach,
-notatki,
-protokoły spotkań
2. Współpraca z organizacjami i osobami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej
-współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
-współpraca z pedagogiem i psychologiem Ośrodka- zaproszenie ich na zajęcia wychowawcze.
- spotkania, rozmowy i konsultacje
-współpraca z nauczycielami i w Teamach wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami. Cały okres stażu - notatki ze spotkań,
- zapisy w dziennikach zajęć
-plan pracy zespołu TEAM
-protokoły
-zdjęcia
3.Włączanie się do lokalnych i ogólnopolskich akcji.
-Udział w akcji Sprzątanie Świata.
przygotowanie transparentów, strojów i udział w marszu przeciwko marnowaniu żywności.
włączanie uczniów w te przedsięwzięcia
-udział w akcjach charytatywnych- Zbieranie nakrętek, Góra grosza, WOŚP ,
-udział w akcji ,,Nasza szlachetna paczka” Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia,
4. Współpraca z różnymi instytucjami
Współpraca z Biblioteką Miejską w ............ i kontynuacja współpracy z Biblioteką Gminną w ................. Cały okres stażu Zdjęcia, notatki
5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Zaznajomienie się z sytuacją środowiskową uczniów Ośrodka -Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, wyjazdy wraz z rodzicami uczniów, pomoc koleżeńska.
Organizowanie pomocy w pisaniu pism urzędowych oraz pozyskiwanie pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów., Cały okres stażu Sprawozdania, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
-zebranie informacji o uczniu; zapoznanie się z opinią poradni, zdiagnozowanie przypadków wychowawczych,
-konsultacje z rodzicami i specjalistami ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań wychowawczych.
- opracowanie studium przypadku wybranego ucznia i wyznaczenie celu i podjecie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Cały okres stażu Opis i analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.