X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25047
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontaktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: Aleksandra Lewandowska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Krzymowie
Czas trwania stażu: 01.09.2013r. – 31.05. 2016r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Renata Pocztowska
Dyrektor szkoły: mgr Mirosława Wyrwińska


Cele główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki oraz wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
o wewnątrz placówki;
o samokształcenie.

Wymagania kwalifikacyjne / Działania i formy ich realizacji / Termin realizacji / Dokument potwierdzający realizację zadania
(Tabela - dop. red.)


Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

• Aktywny udział w pracach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu

- potwierdzenie
- lista obecności

• Praca w zespołach
Cały okres stażu
- protokoły ze spotkań zespołów

• Pełnienie funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego Cały okres stażu

• Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym
Cały okres stażu - wpis w dzienniku o indywidualnych spotkaniach z rodzicami i pedagogiem, zaświadczenia

• Współpraca z pedagogiem szkolnym Cały okres stażu

• Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach oraz wycieczkach

Cały okres stażu
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego


• Włączenie się do organizacji imprez, np.:

- Dzień Chłopca
- Bal Andrzejkowy
- Mikołajki
- Spotkanie opłatkowe
- Uroczystość choinkowa
- Bal karnawałowy
- Dzień Kobiet
- Śniadanie Wielkanocne
- Dzień Babci i Dziadka Dzień
- Dzień mamy i taty
- Olimpiada Przedszkolaka
- Zakończenie przedszkola (wg harmonogramu uroczystości szkolnych i przedszkolnych)

Cały okres stażu

-zdjęcia

• Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych:

- Zapoznanie się z programem wychowawczym i określenie zadań nauczyciela-wychowawcy
- Dbałość o bezpieczeństwo dzieci
- Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
- Kształtowanie właściwych postaw moralnych, wyrabianie nawyków kulturalnego zachowywania się
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

• Współpraca z klasową Radą Rodziców

Cały okres stażu

- plan pracy wychowawczej
- notatki własne

- wpis w dzienniku
- karty wycieczek
- wpisy do zeszytu wyjść w teren

- lista dzieci na zajęcia rozwijające i stymulujące rozwój

• Udział w wycieczkach przedszkolnych


Cały okres stażu

-zdjęcia, karty wycieczek, wpisy w dzienniku
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz- szkolnym i zewnątrz- szkolnym doskonaleniu nauczycieli:

- Udział w szkoleniach Rady pedagogicznej
- Udział w lekcjach otwartych
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- Wymiana doświadczeń

Cały okres stażu

- świadectwa i zaświadczenia o ukończonych kursach
- scenariusze zajęć

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:

- Obserwowanie zajęć, omówienie wyników obserwacji

Raz na dwa miesiące

- arkusz obserwacji, wnioski z obserwacji

- potwierdzenie opiekuna stażu


• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:

- Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza

Raz na dwa miesiące
- scenariusze zajęć

• Prowadzenie zajęć otwartych w obecności dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu:

- Opracowanie konspektów zajęć
Cały okres stażu

- scenariusze zajęć

• Gromadzenie i czytanie literatury fachowej, artykułów metodycznych, czasopism, książek i prasy pedagogicznej:

- Analiza nowości wydawniczych
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami

Cały okres stażu

- notatki własne, spis lektur, stron WWW

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

• Poznanie i przypomnienie przepisów dotyczących systemu oświaty:

- Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela
- rozporządzania MEN dotyczące awansu zawodowego nauczyciela

IX 2013r.
Cały okres stażu

- treść rozporządzenia
- plan rozwoju zawodowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

• Wstępna ocena własnych umiejętności:

- Autorefleksja
IX 2013r.
- analiza

• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi:

- Przeprowadzenie zajęć otwartych

Cały okres stażu

- scenariusze zajęć

• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:

- Zawarcie kontraktu
IX 2013r.
- kontrakt,
- harmonogram spotkań

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:

- Gromadzenie dokumentów związanych z planem rozwoju zawodowego

Cały okres stażu

- dokumenty uzyskane i wypracowane przez nauczyciela

• Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego:

- Autorefleksja

- Autoanaliza

- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

VI 2016r.

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów:

- Ankieta informacyjna

- Kontakty z pedagogiem szkolnym

- Diagnozowanie problemów wychowawczych w grupie

- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką lub zachowaniem


Cały okres stażu

- ankieta informacyjna
- wpis w dzienniku o indywidualnych spotkaniach z rodzicami i pedagogiem

• Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności

Cały okres stażu

- dziennik zajęć dodatkowych, notatki własne

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:

- Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu
- Publikacje na stronach portali edukacyjnych własnych scenariuszy, testów, ćwiczeń
- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji w procesie doskonalenia zawodowego

• Korzystanie z internetowych serwerów edukacyjnych:

- Korzystanie ze stron MEN oraz: www.blizejprzedszkola.pl, www.chomikuj.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl i innych

- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

- cała dokumentacja

- adresy stron opublikowanych materiałów

- wydruki

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

• Współpraca z pielęgniarką szkolną i pedagogiem szkolnym:

- Spotkania z pielęgniarką szkolną oraz pedagogiem szkolnym

Cały okres stażu

- notatki

• Integracja dwóch oddziałów przedszkolnych:

- Organizowanie uroczystości (wg harmonogramu), wspólnych wyjść, wycieczek, uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)

Cały okres stażu

- scenariusze uroczystości
wpis w dzienniku
- karty wycieczek
-wpisy do zeszytu wyjść w teren

• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych:

- Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym
- Dzielenie się doświadczeniem, analiza i samoocena

Cały okres stażu

- potwierdzenie opiekuna stażu

• Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów:

- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej, uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi niedoskonałościami

Cały okres stażu

- potwierdzenie opiekuna stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

• Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:

- Analiza dokumentacji: statutu szkoły, planu wychowawczego szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego

- Prawidłowe prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć dodatkowych oraz indywidualnego nauczania
IX 2013r.

- potwierdzenie opiekuna

• Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:

- Udział obradach pedagogicznych, szkoleniowych
- Praca w komisjach powołanych w szkole

Cały okres stażu

- listy obecności
- protokoły z spotkań zespołów zadaniowych

Opracowała:
mgr Aleksandra Lewandowska


Zatwierdzam do realizacji: Podpis opiekuna stażu: Podpis n-la kontraktowego:

.................................... ........................... ...........................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.