X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25039
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Sobczyk 26.06.2012
wychowawca internatu

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rok szkolny 2011/2012
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy (§ 8 ust. 2 pkt 1)
placówki.
Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :
• Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).
Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy
Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora ZPEW w Łęczycy.
- uczestniczyłam w szkoleniach w ramach WDN-u: Ewaluacja programów edukacyjno-terapeutycznych
szkolenie : Indywidualne programy Edukacyjno-Terapeutyczne –prowadzone przez nauczycieli ZPE-W
- szkolenie: IPET prowadzone przez WODN
Systematycznie samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu oraz literatury fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych. Samodzielnie lub przez stały aktywny udział w pracach zespołów wychowawczych opracowywałam dokumentację i podejmowałam działania opiekuńczo – wychowawcze oraz pracę dydaktyczną z dzieckiem.
Realizacja programu adaptacji nowych wychowanków : „Jesteśmy jak Rodzina”
- wykonanie dekoracji okolicznościowych w świetlicy, opracowanie i wykonanie nowych pomocy dydaktycznych
- analiza dokumentów (Statut ZPEW, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin Internatu
- promowanie placówki poprzez udział i pomoc w organizacji lokalnych akcji i imprez środowiskowych: Sprzątanie świata, Barwy jesieni, Hubertus, WOŚP, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
- Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, materialnej wychowanka: wywiad z rodzicami, analiza orzeczeń poradni, indywidualne rozmowy z wychowankami, stały kontakt z wychowawcami klasowymi, pedagogiem i psychologiem.
- Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez rozpoczęcie studiów podyplomowych WSP w Łodzi : Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja”
W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam :
-III kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
- szkolenie: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
- warsztaty metodyczne „Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”
- warsztaty plastyczne – filcowanie i decoupage

- Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły w celu podniesienia jakości pracy: na początku roku szkolnego jako wychowawcy wiodący gr I sporządziłam roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy oraz miesięczne plany pracy. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu wychowawczego w internacie

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt.2)
Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.
Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałam różnego rodzaju materiały :
- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie za I semestr 2011/2012r.
- opracowuję materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, opinie, plany, notatki służbowe,
- opracowuję dokumentację wychowawczą,
- pomoce wizualne, np. zdjęcia ,prezentacje, tabele, dyplomy
- scenariusze zajęć,
- prowadzę ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz manualność dłoni, nadgarstka i palców;
Systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń.
Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych:
www.men.gov.pl
www.cke.edu.pl
www.publikacje.edux.pl.
www.eduseek.pl
www.profesor.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.literka.pl
.Komunikowałam się również z innymi wychowawcami, pedagogami, nauczycielami i przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych za pomocą sieci Internet. Współpracowałam z nimi wymieniając się informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3)
- pełnienie funkcji opiekuna stażu: pomoc w prowadzeniu dokumentacji, konsultacje, wzajemne obserwowanie zajęć
- prowadzenie zajęć dla zainteresowanych wychowawców
- udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
- współpraca w ramach realizacji programów: „Trzymaj formę”, „Jesteśmy jak Rodzina”
- współpraca z wychowawcami internatu i bursy w zakresie przygotowywania uroczystości, konkursów, wymiany scenariuszy itp..
- przeprowadzenie szkolenia dla wychowawców internatu – zapoznanie z celami i tematyką programu : „Trzymaj formę”

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust. 2 pkt 4a)
- opracowanie planu pracy dla gr I
- opracowanie i wdrożenie programu pracy koła plastycznego
- opracowanie i wdrożenie programy „Jesteśmy jak Rodzina”

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust. 2 pkt 4c)
|-poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej wychowanka- rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami, kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami , konsultacje z pielęgniarką szkolną
- organizowanie imprez i uroczystości na terenie internatu i szkoły:
( Dzień Chłopca, Otrzęsiny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka)
- współorganizowanie konkursów dla wychowanków internatu i bursy
- wycieczka do lasu oraz stadniny koni do Podłęża
- współorganizowanie wystaw twórczości wychowanków oraz kiermaszu podczas festynów miejskich : Łęczyca w barwach jesieni, Hubertus
- prowadzenie kółka plastycznego

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
- współpraca z rodzicami
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, WOŚP
- wymiana informacji na temat funkcjonowania wychowanków (pedagog, psycholog), pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych
- współpraca z pielęgniarką szkolną – konkurs „Dbamy o czystość”
- współpraca z PSSE w Łęczycy- program „Trzymaj formę”
- wdrażanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących pracy z dzieckiem, korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących wychowanków
- współpraca z młodzieżą z Bursy szkolnej: wspólne organizowanie imprez
- współpraca z biblioteką szkolną- korzystanie z zasobów biblioteki
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)
Praca z wychowankami i ich rodzicami mająca na celu poprawę zachowania wychowanków i ich lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i domowym: zapoznanie się z opinią poradni,
- współpraca z rodzicami
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.