X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25034
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Jolanty Cieślik
nauczycielki Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Radomiu
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014

Wstęp

Jestem nauczycielem języka angielskiego z 15-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Pracę w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Radomiu rozpoczęłam w 2001 roku gdzie pracuję do chwili obecnej. W roku 2007 uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2011 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Przez cały okres stażu ( 2 lata i 9 miesięcy) realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od:

podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
-zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
Przez cały okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały oraz dokumenty poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
- dokonywanie analizy statutu szkoły, programu wychowawczego, węwnątrzszkolnego systemu oceniania oraz regulaminów
W efekcie analizy PSO zostały wprowadzone zmiany polegające na wprowadzeniu testów semestralnych oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dla klas drugich. Celem wprowadzenia egzaminu w klasach drugich jest dokonanie analizy umiejętności, które wypadają najsłabiej i ćwiczenie ich w klasie trzeciej.
Zaproponowałam zmiany oceniania zachowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
§8 ust.2 p.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Analiza i ocena własnych umiejętności
Aby zaplanować wprowadzenie konkretnych działań podnoszących jakość pracy szkoły, po rozpoczęciu stażu, podjęłam na nowo wysiłek przeanalizowania swoich dotychczasowych osiągnięć i porażek, oraz ich ewentualnych przyczyn. Dokonałam analizy swoich mocnych i słabych stron zwracając szczególna uwagę na wrodzone zdolności i nabyte umiejętności, które mogłyby przysłużyć się szkole oraz podniesieniu jakości pracy szkoły. Nakreśliłam kierunki osobistego rozwoju. Zaplanowałam działania uwzględniając konieczność rozwijania słabiej opanowanych umiejętności w różnych sferach życia zawodowego: dydaktycznej, wychowawczej i osobistej.
2. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.
Wzięłam udział w następujących kursach, szkoleniach i warsztatach:
- Tworzenie materiałów dydaktycznych w programie Windows Movie Maker
- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
- Dziesięciogodzinne szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z
języków obcych nowożytnych
- Nauczanie języków obcych metodą przyjazną dla mózgu
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- Warsztaty eTwinning dotyczące programu Prezi
- Szkolenie internetowe „Tydzień z eTwinningiem”
-szkolenie internetowe z eTwinningu „Tydzień na projekt”
-wykład metodyczny „B-learning – let’s go for it!”
- szkolenie konferencyjne „Moja społeczność – moje miejsce”,
-szkolenie warsztatowe „Rozwijanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez techniki terapii behawioralnej”,
- ukończenie kursu internetowego „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie w szkole:
- szkolenie „Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa”
- udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej o tematyce: „Wskazówki dla nauczycieli – dzieci z Autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera:
- szkolenie warsztatowe „Techniki Behawioralne w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży”
- szkolenie z zakresu postępowania z dziećmi chorymi na cukrzycę
- szkolenie z zakresu oprogramowania FLASHCARDS i IMAGE COMPOSITE EDITOR przeprowadzone w ramach realizacji umowy EDUCATION ALLIANCE AGREEMENT
- udział w konferencji metodycznej „ Get to Grips with Gimnazjum Grammar. Approaches and Activities to Take Away and Use Tomorrow”
- szkolenie warsztatowe „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wszystkie wymienione kursy i szkolenia podniosły wzrost jakości mojej pracy, a co za tym idzie również jakości pracy szkoły.

3.Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne Przeczytałam wiele publikacji z Internetu z dziedziny języka angielskiego porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www. onestopenglish.com, www. oup.com. www.longman.com.pl.
Dzięki lekturze książek z dziedziny gimnastyki mózgu, technik uaktywniających pamięć mogłam w dalszym ciągu pracować nad rozwijaniem umiejętności zapamiętywania materiału (struktur językowych, słownictwa) na lekcji, poprzez stosowanie aktywnych form pracy, określonych ćwiczeń oraz działań wspomagających (muzyka, pomoce wizualne uaktywniające pracę obu półkul mózgowych) i zwiększających koncentrację uczniów.
4. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej z uczniem słabym i zdolnym.
W ramach tego punktu wdrożyłam program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz konsultacje dla uczniów klas pierwszych i drugich. Na zajęciach starałam się dobierać takie metody i formy pracy, które pozwoliły uczniom na przyswajanie wiedzy i opanowywanie umiejętności związanych z nauką języka obcego. W efekcie uczniowie, którzy mieli trudności z nauką języka znacznie poprawili oceny i nadrobili zaległości.
Również uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia dla uczniów klas trzecich rozwiązywali przykładowe testy egzaminacyjne osiągając wysokie wyniki.
W swojej pracy starałam się udoskonalić organizację lekcji oraz gospodarowanie czasem z uwzględnieniem możliwości uczniów w danej grupie oraz sposoby motywowania uczniów do nauki języka angielskiego.
Uczniów zdolnych przygotowywałam do konkursów zarówno wewnątrzszkolnych jak i zewnątrzszkolnych szerząc w ten sposób zainteresowanie językiem angielskim. Moi uczniowie brali udział między innymi w konkursach internetowych, Maths in English, I like English, w konkursach przeprowadzanych w szkole podczas tygodnia języków obcych, konkurs „Poznaj świat przez języki”, konkursy recytatorskie i piosenki anglojęzycznej.
Brałam udział w przygotowaniach szkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przygotowywanych w ramach tygodnia języków obcych, aby zachęcać uczniów do nauki języka angielskiego. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w konkursach szkolnych ponieważ ich forma była przygotowana w taki sposób, żeby zarówno uczniowie zdolni jak i słabsi mogli wziąć w nich udział i odnieść sukces.

5. Pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego.
Przez okres trwania stażu pełniłam funkcje wychowawcy wspomagającego wspierając działania wychowawcy klasy. W związku z tym przygotowywałam imprezy klasowe, wyjścia i wycieczki pomagające w integracji zespołu klasowego. Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy uczniom z problemami i rozpoznaniu sytuacji uczniów.
W ostatnim roku trwania stażu byłam wychowawcą wspomagającym w klasie integracyjnej. Było to zupełnie nowe doświadczenie, które wymagało podejmowania wielu działań wychowawczych i integrujących klasę. Efektem podejmowanych działań było rozwiązanie konfliktów w klasie.

§8 ust.2 p.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera do pracy dydaktycznej
Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy..
Przeprowadzałam zajęć w oparciu o gotowe materiały dydaktyczne pochodzące
z Internetu.
Wykorzystywałam technologie informacyjne i komunikacyjne przy opracowywaniu własnych materiałów dydaktycznych (testy, ćwiczenia, materiały dla uczniów z niepełnosprawnościami, kartkówki, materiały dodatkowe dla uczniów uzdolnionych językowo oraz dla uczniów mających trudności w nauce języka, materiały dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego oraz na konsultacje dla klas pierwszych i drugich, dokumenty szkolne).
W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego stale korzystałam z zasobów edukacyjnych portali internetowych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej odwiedzane strony to: www.onestopenglish.com, www.anglisci.pl, www.longman.com.pl, www.oup.com, www.britishcouncil.org/poland, www.iatefl.org.pl, www.codn.edu.pl, www.britishembassy.gov.uk, www.visitbritain.com.
Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem komputerowych programów interaktywnych i tablicy interaktywnej.
2. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Po zakończeniu stażu 31.05.2008 r. opublikowałam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego w intrenecie na portalu edux.pl
Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych znacznie uatrakcyjniłam lekcje języka obcego dzięki czemu wzrosła motywacja uczniów do nauki języka i aktywności podczas lekcji

§8 ust. 2 p.3 Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu jako bodziec do dyskusji w klasach wychowawczych. Udostępniłam materiały ze szkolenia dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu, które nauczyciele mogli wykorzystać podczas lekcji WDŻ, biologii i wychowawczych. Udostępnione materiały wspomagały wytłumaczenie trudnych zagadnień związanych z dojrzewaniem.
2. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac na rzecz Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.
W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć; konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów- formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Omawialiśmy także tematy konferencji metodycznych, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych.
Zespół nauczycieli języków obcych dokonał zmian w PSO polegających na wprowadzeniu testów semestralnych oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas drugich. Efektem wprowadzenia tej zmiany jest wykazanie umiejętności, które wypadają najsłabiej i, które należy ćwiczyć w kolejnym roku nauki, żeby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu.
Opracowywałam materiały dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami w klasie integracyjnej oraz dla innych uczniów zarówno z trudnościami w nauce jak i uczniów zdolnych na zajęcia edukacyjne. Dzięki przygotowywanym materiałom pomagałam uczniom w przyswajaniu nowych zagadnień i ćwiczeniu już poznanych wcześniej. Materiały udostępniłam innym nauczycielom języka angielskiego.
Wzbogacałam w ten sposób swój warsztat pracy oraz warsztat pozostałych nauczycieli języków obcych podnosząc jakość pracy szkoły.
Co roku we wrześniu wraz z innymi nauczycielami języków obcych przeprowadziłam testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka angielskiego, co umożliwiło zakwalifikowanie uczniów do poszczególnych grup zaawansowania językowego oraz ocenę poziomu umiejętności uczniów.
3.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli w szkole.
Prowadziłam lekcje otwartych dla studentów oraz nauczycieli, podczas których stosowałam różnorodne nowatorskie metody nauczania języków obcych (np. metoda przyjazna dla mózgu). Dzieliłam się w ten sposób wiedzą zdobytą podczas różnego rodzaju szkoleń.
4. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac zespołu klasowego. Uczestniczyłam w lekcjach otwartych innych nauczycieli, po lekcjach dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami, szczególnie w klasie integracyjnej. Poczynione spostrzeżenia spowodowały, że wypracowaliśmy listę umiejętności, które można ćwiczyć podczas wszystkich lekcji, a które usprawniały funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W rezultacie uczniowie opanowali nowe umiejętności.
5. Lekcje otwarte dla studentów.
Pomimo tego, że nie pełniłam roli opiekuna praktyk (ze względów niezależnych ode mnie) prowadziłam lekcje otwarte dla studentów odbywających praktyki w PG 2. Pokazywałam im szczególnie strategie pracy w grupie pozwalające na utrzymanie dyscypliny podczas lekcji.
6. Udostępnienie zgromadzonych materiałów na potrzeby innych nauczycieli. Stworzyłam materiały dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji gramatycznych oraz autorskie pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych. Na podstawie różnych źródeł pochodzących z internetu przygotowałam najważniejsze informacje dotyczące problemu nadpobudliwości psychoruchowej, metody i formy pracy z dzieckiem z ADHD. Materiały udostępniłam w bibliotece szkolnej oraz na ogólnodostępnym profilu na komputerze w pracowni języka angielskiego.
§8 ust. 2 p. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

1. Przygotowanie planu pracy wychowawczej.
W roku szkolnym 2012/2013 skierowano do mnie rodziców chłopca, który sprawiał problemy wychowawcze. Chłopiec wykazywał cechy nadpobudliwości oraz niedostosowania społecznego. Sprawiał problemy wychowawcze zarówno w domu jak i w szkole. Przygotowałam dla rodziców wskazówki do pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oparte na technikach behawioralnych.
Efektem podjętych działań była powolna, ale stopniowa poprawa zachowania chłopca.

2. Praca z uczniem z trudnościami w nauce.
Przygotowałam również plan pracy z uczniem z trudnościami w nauce, który realizowałam w trakcie konsultacji dla uczniów klas pierwszych i drugich.
Efektem wprowadzonego działania była stopniowa poprawa ocen przez uczniów uczęszczających na zajęcia, dzięki czemu uczniowie stopniowo, ale systematycznie poprawiali oceny uzyskując coraz lepsze oceny w nauce. W rezultacie żaden z uczniów nie był zagrożony oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

§8 ust. 2 p.4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z centrum edukacji Artystycznej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Przez cały okres stażu aktywnie wykonywałam powierzone zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Posiadanie kwalifikacji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego oraz czynny udział w sesjach egzaminacyjnych, pozwoliło mi na bardziej wnikliwą analizę procesu dydaktycznego przygotowującego uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Po przeanalizowaniu trudności, jakie sprawiały uczniom poszczególne zadania egzaminacyjne, wiem na jakie aspekty kształcenia należy zwrócić baczniejszą uwagę, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia efektywności mojej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.
Znajomość kryteriów oceniania i schematów punktowania jest mi niezbędna do sprawdzania i oceniania próbnych, pisemnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego przeprowadzanych od roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole oraz prac pisemnych pisanych przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w ramach przygotowania do pisemnego egzaminu gimnazjalnego. Dzięki dokładnej znajomości kryteriów oceniania mogę lepiej przygotowywać uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

§8 ust. 2 p. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w projekcie Comenius.
Brałam aktywny udział w projekcie Comenius prowadząc grupę projektową i realizując zadania wyznaczane przez koordynatora.
Dzięki udziałowi w projekcie moi uczniowie mieli możliwość wyjazdu za granicę i poznawaniu innych kultur, jednocześnie stając się aktywnym obywatelem zjednoczonej Europy.

2. Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
W okresie trwania stażu uczestniczyłam w pracach zespołu ds. Promocji Szkoły biorąc aktywny udział w przygotowaniach do Dnia Otwartego. Co roku wychodziłam z uczniami z przygotowanym przez nauczycielkę bibliotek programem promującym szkołę. W ten sposób poszerzałam działania szkoły poprzez prezentację pracy nauczycieli i uczniów w środowisku lokalnym. Działania takie budziły również wśród uczniów naszego gimnazjum dumę z osiągnięć szkoły, do której uczęszczają. W efekcie działań promocyjnych powoli, ale stopniowo zaczęło wzrastać zainteresowanie szkołą.

3. Współpraca z wolontariatem.
Współpracowałam z Klubem Młodzieżowego Wolontariatu „Pomocne serce” opiekując się dziećmi podczas działań podejmowanych przez wolontariat.
Efektem działań było kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, uwrażliwianie ich na los osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, uczenie młodzieży tolerancji, poszanowania czyjejś odmienności, uwrażliwienie na cierpienie innych,a także dostarczenie wolontariuszom satysfakcji i radości z własnej pracy oraz uczenie odpowiedzialności za powierzone działanie.
4. Działania związane z uaktualnianiem statutu szkoły
Brałam udział w pracach zespołu powołanego do stworzenia kryteriów przyjmowania uczniów do klasy integracyjnej oraz w pracach zespołu powołanego do rekrutacji uczniów do klasy integracyjnej.
W efekcie naszej pracy stworzyliśmy kryteria, wg których uczniowie są przyjmowani do klasy integracyjnej.
Współtworzyłam kryteria oceniania zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wg, których należy oceniać takich uczniów.
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów
W okresie stażu pracowałam zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym mając szczególnie na uwadze podniesienie poziomu motywacji do nauki języka angielskiego. Wiadomym jest, że człowiek chętniej wykonuje prace, które sprawiają mu radość i dają satysfakcję, dlatego też dbałam o to by zapewnić uczniom dostęp do zadań, w których mogliby się wykazać pewnymi `ukrytymi` talentami np. aktorskimi czy plastycznymi, bądź muzyczno-wokalnymi. W związku z tym zachęcałam uczniów do zaprezentowania siebie na licznych konkursach proponowanych przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych.
§8 ust. 2 p.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Pozyskiwanie sponsorów nagród i pomocy dydaktycznych dla uczniów
Od wielu lat ściśle współpracuję z przedstawicielami wydawnictw językowych: Oxford University Press, Pearson Longman, Macmillan, Express Publishing i to właśnie dzięki tej współpracy mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły lub nagrody na festyn rodzinny gadżety (breloczki, notatniki, pojemniki na płyty DVD/CD, długopisy, kubki itp.) Muszę przyznać, że nie zawsze udawało mi się doprowadzić do sponsoringu, choć o to zabiegałam. Przyznaję jednak, że nawet drobne nagrody dla uczniów to część procesu budowania pozytywnego nastawienia i motywacji do brania udziału w imprezach szkolnych (oddziaływanie psychologiczne).
Na bieżąco współpracowałam z wydawnictwami językowymi. Konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne oraz prosiłam o sponsoring.
2. Organizacja imprezy szkolnej
Byłam pomysłodawcą i koordynatorką szkolnego festynu rodzinnego, który odbywa się pod hasłem Rodzinne Ustronie – Łączymy Pokolenia” i który promuje szkołę w środowisku lokalnym oraz w mieście.
Dzięki temu festynowi pozyskujemy sponsorów oraz promujemy szkołę w mieście i regionie.
3. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego.
Współpracowałam ze Stowarzyszeniem „Karuzela” powołanym do pomocy chorym z ADHD, Za i autyzmem udzielając rodzicom wskazówek do pracy opartych na technikach behawioralnych, których zadaniem jest modyfikowanie zachowania niepożądanych. Wielu z rodziców dzięki systematycznemu stosowaniu elementów terapii osiągnęło sukces wychowawczy.
4. Zbiórki Żywności
Brałam udział w zbiórce żywności dla Banku Żywności.
5. Udział w akcji społeczno-charytatywnej.
Koordynowałam akcją społeczno -charytatywną dla portalu językowego RADOMersi.pl, który zbierał pieniądze dla wychowanków domów dziecka na kurs języka angielskiego.
Dzięki tej akcji dzieci z domu dziecka miały ufundowany kurs języka angielskiego w szkole językowej, a nasi uczniowie mieli poczucie odniesionego sukcesu, ponieważ to ich pomoc spowodowała łańcuch zdarzeń prowadzących do ufundowania kursu językowego dzieciom i młodzieży z domu dziecka.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Przygotowanie publikacji.
Opracowałam wskazówki dla nauczycieli do pracy z dziećmi z ADHD, które zamieściłam w bibliotece szkolnej. W pracy zamieszczone są strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z ADHD. Dla wielu nauczycieli mój poradnik służył pomocą.
2. Osiągnięcia edukacyjne.
Dwukrotnie moi uczniowie byli finalistami konkursów międzyszkolnych – „Maths in English is Easy”, i „I like English”
Przygotowywani przeze mnie uczniowie reprezentowali i jednocześnie promowali szkołę.

§8 ust. 2 p. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
W czasie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaką jest psychika ludzka. Jeden z przypadków dotyczył uczennicy klasy pierwszej, która wykazywała wybitne zdolności w nauce języka angielskiego, drugi z przypadków dotyczył również uczennicy klasy pierwszej jej braku koncentracji uwagi.

Podsumowanie
Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.