X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24957
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Po przeanalizowaniu powyższych rozporządzeń oraz przejrzeniu niektórych stron internetowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego.
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
a) Ponownie przeanalizowałam następujące dokumenty:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy Szkoły,
• Program Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
b) Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu zbierałam dokumenty świadczące o realizacji zadań.
4. Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Powinności i zadania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
W czasie trwania stażu brałam udział w różnych formach szkolenia:
• „Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania” – 07.12.2011r., Centrum Szkoleniowe WIEDZA,
• „Monitoring MEN narzędziem oceny wdrażania podstawy programowej” – 2011r., Centrum szkoleniowe eduskrypt.pl,
• „Liniowy układ treści nowej podstawy programowej z fizyki – zagrożenia i szanse” – 21.03.2012r., Centrum szkoleniowe eduskrypt.pl,
• „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 28.03.2012r., Centrum Szkoleniowe WIEDZA,
• „Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” – 11.04.2012r., ODN w Koninie,
• „Konferencja dla nauczycieli chemii” – 20.04.2012r., WSiP,
• „Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym” – 24.10.2012r, Centrum Szkoleniowe KLANZA,
• „Opiekun Samorządu Uczniowskiego” – od 20.11.2012r. do 28.02.2013r., Studium Prawa Europejskiego,
• „O leku od kuchni, czyli jak projektuje się nowoczesne leki i co łączy sztukę kulinarną z farmacją” – 26.11.2012r., Nowa Era,
• „Przyroda – nowy przedmiot w polskich szkołach ponadgimnazjalnych” – 27.03.2013r., Centrum szkoleniowe eduskrypt.pl,
• „UONET+ - szkolenie dla nauczycieli i wychowawców” – 04.09.2013r., ODKKO Vulcan,
• „Analiza wyników egzaminów – monitorowanie”- 18.09.2013r., Instytut Kształcenia EKO TUR,
• „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu” – od 10.2013r. do 02.2014r., Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
• „Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej” – 27.11.2013r., Instytut Kształcenia EKO TUR,
• „Neurodydaktyka” – 15.04. 2014r., Instytut Kształcenia EKO TUR,
• „Kształcenie umiejętności interpersonalnej” – 28.05.2014r., Instytut Kształcenia EKO TUR.

Uczestniczyłam również w wielu radach szkoleniowych:
• „Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej. Przepisy bhp, p. poż.. Ewakuacja szkoły” – 14.09.2011r.,
• „Nie zawal - wybierz życie. Profilaktyka i życie po zawale” 10.12.2012r.,
• „Rozwiązanie metodyczne pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy z nową podstawą programową w szkole” – 2012r.,
• „Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej – jak realizować korelację międzyprzedmiotową” – 11.10 2012r.,
• „ Kształcenie modułowe” – 13.11.2011r.,
• „Zasady bezpieczeństwa w szkole – próbna ewakuacja” - 2011r.
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i z dysfunkcjami” – 11. 2011r.,
• „Wykorzystanie nowych technologii multimedialnych w procesie kształcenia” – 01. 2012r.,
• „Wykorzystanie metody projektu i innych metod aktywizujących w pracy z nową podstawą programową” – 21.02.2013r.,
• „Mobbing w wychowaniu i nie tylko...” - 09.04.2014r.

W celu poszerzenia i udoskonalenia swojego warsztatu pracy uczestniczyłam w lekcji otwartej zorganizowanej przez panią A. 4 stycznia 2012r. na temat „ GMO – prawdy i mity”.
2. Przeprowadzanie analizy własnej pracy
Na bieżąco przeprowadzałam analizę własnej pracy, dokonywałam samooceny i wyciągałam odpowiednie wnioski. Pomagały mi w tym również uwagi dyrekcji szkoły, na przykład po lekcjach hospitowanych. W czasie trwania stażu przeprowadziłam dwie lekcje hospitowane przez panią wicedyrektor. Pierwsza odbyła się 25 lutego 2013r. w klasie I ż i dotyczyła tematu „Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na organizmy żywe”, kolejna miała miejsce 20 maja 2014r. w klasie I l, a jej tematem była „Energetyka jądrowa”. Po każdej z tych lekcji dokonywałam samooceny, a wynikające z niej wnioski wdrażałam do dalszej pracy.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Mając w klasie ucznia z autyzmem, czytałam informacje w Internecie, literaturze i prasie dotyczące metody pracy z takim dzieckiem. Z literatury pedagogicznej czerpałam informacje przygotowując się do lekcji wychowawczych, a z artykułów popularno – naukowych do lekcji przedmiotowych. Przeczytałam również kilka artykułów dotyczących nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.
4. Udział w opracowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania
W oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania stworzyłam Przedmiotowe Systemy Oceniania z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i przyrody, które były i są podstawą do obiektywnego oceniania uczniów. Corocznie przedstawiam je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania pracy młodzieży i własnej. Na bieżąco je aktualizuję i wprowadzam konieczne zmiany.
Wraz z członkami komisji ds. wprowadzania zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania opracowaliśmy i wdrożyliśmy punktowy system oceniania zachowania. Dla każdego ucznia została stworzona karta, na której są wyszczególnione pozytywne i negatywne działania oraz regulamin, który określa zasady przyznawania punktów dodatnich i ujemnych.

5. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach następujących komisji i zespołów:
• Komisja socjalna,
• Komisja Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych,
• Komisja ds. wprowadzania zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
• Komisja ds. korelacji,
• Komisja Zadaniowa w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZSE w Słupcy, w tym komisja ds. samooceny i oceny nauczycieli przez uczniów i rodziców (tworzenie ankiet, przeprowadzenie i analiza, termin realizacji II-VI.2014r.),
• Komisja Rekrutacyjna,
• Zespół nadzorujący przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych,
• Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej (Obszar: Procesy zachodzące w szkole Wymaganie: 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Zadanie: Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane, monitorowane i doskonalone. Narzędzie badawcze: Ankieta dla nauczycieli, uczniów i rodziców, sonda z Panią dyrektor; termin realizacji 31. 12.2012r.).
• Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie Sonii Budzińskiej – opinia PPP: dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia (30.03.2012r.) oraz w sprawie Pauliny Czechanowskiej - orzeczenie PPP: przewlekle chora (cukrzyca) i Michaliny Tryngiel: dyskalkulia ( 13.09.2012r.).

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych i zdolnych oraz fakultetów dla maturzystów
W całym okresie trwania stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, w szczególności dla wychowanków z klasy o profilu zarządzanie informacją i uczniów klasy technikum logistycznego. Dla tych uczniów w klasach maturalnych prowadziłam również zajęcia fakultatywne z matematyki przygotowujące ich do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego. Poza tym okresowo prowadziłam zajęcia z fizyki dla uczniów słabych oraz zajęcia fakultatywne dla maturzystów z tego przedmiotu.
7. Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki
W ramach fakultetów uczniowie rozwiązywali zadania z arkuszy maturalnych z matematyki i fizyki, a także brali udział w próbnej maturze. W bieżącym roku szkolnym przeprowadziłam próbny egzamin maturalny z matematyki w klasie II, a po ich ocenie i analizie wypracowałam odpowiednie wnioski do dalszej pracy z uczniami.
8. Przeprowadzenie i analiza testów diagnozujących wiadomości u młodzieży w klasach pierwszych
Na początku roku szkolnego 2011/2012 i 2012/ 2013 przygotowałam, przeprowadziłam i oceniłam testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych z fizyki, a w 2013/2014r. również z matematyki. Uzyskałam w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację młodzieży, ich możliwości i styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach jak również opracować programy zajęć pozalekcyjnych.
9. Organizowanie imprez szkolnych
• Wraz z koleżanką oraz uczniami 22.12.2011r. zorganizowałyśmy spotkanie wigilijne dla społeczności szkolnej. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili narodziny Chrystusa, było wspólne śpiewanie kolęd, słodki poczęstunek oraz życzenia.
• W styczniu 2012r. opracowałam i przygotowałam część artystyczną studniówki szkolnej. Razem z uczniami przygotowaliśmy prezentację multimedialną z najciekawszych wydarzeń szkolnych ówczesnych maturzystów.
• Kolejną imprezą szkolną, którą przygotowałam i przeprowadziłam wraz z koleżanką był Dzień Samorządności, który odbył się 21.03.2013r. Po wspólnych zabawach i konkursach młodzież nakręciła krótki film o społeczności Ekonomika, który później umieścili w Internecie.
• W bieżącym roku szkolnym, bo w listopadzie 2014r. wraz z koleżanką i uczniami przygotowałyśmy audycję radiową i gazetkę ścienną dotyczącą Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

10. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim
W każdym roku odbywanego stażu pełniłam rolę wychowawcy klasowego. W roku szkolnym 2011/2012 pod moją opieką byli uczniowie Liceum Profilowanego o profilu Zarządzanie Informacją, a w 2012/2013 i 2013/2014 uczennice klasy Technikum Ekonomicznego.
W wyniku prowadzonych rozmów indywidualnych lub podczas spotkań klasowych starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy, jakie mają zainteresowania, problemy, co ich cieszy a co smuci. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Cieszyłam się z sukcesów, starałam wspierać w porażkach, pomagałam przy rozwiązywaniu konfliktów, a w razie potrzeby pomagałam w nauce. Starałam się integrować zespół klasowy poprzez wspólne imprezy, wycieczki i rozmowy na lekcji. Tworząc plan pracy wychowawczej starałam się tak dobierać tematy na lekcje wychowawcze, aby były ciekawe dla uczniów, poruszały ich problemy i otwierały ich na dyskusję. Pewnie nie zawsze, pomimo starań, sprawdziłam się jako wychowawca ale zdobyta wiedza i doświadczenie w tym kierunku pomoże mi jeszcze lepiej spełniać się w tej roli w przyszłości.
Bardzo wysoko cenię sobie współpracę z rodzicami moich uczniów. Tylko dobry kontakt wychowawcy z rodzicem, ucznia z nauczycielem oraz rodzica z dzieckiem zapewnia pełny sukces dydaktyczny i wychowawczy. Na wywiadówkach klasowych dbałam o miłą atmosferę, aby ułatwić rodzicom wypowiadanie swoich sądów, by nie bali się dzielić problemami wychowawczymi i edukacyjnymi ich dzieci oraz pytać o sprawy związane z funkcjonowaniem klasy i szkoły. Dbałam o dużą frekwencję na spotkaniach grupowych, niejednokrotnie dzwoniąc do wszystkich rodziców i zapraszając na spotkania. W kontaktach z rodzicami korzystałam również z dzienniczka korespondencji, który każdy wychowanek mojej klasy zakładał na początku roku szkolnego. Z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze byłam w stałym, najczęściej telefonicznym kontakcie oraz zapraszałam ich na spotkania indywidulne. Często organizowałam rozmowy rodziców z nauczycielami uczącymi w mojej klasie, a także z pedagogiem szkolnym i wspólnie szukaliśmy rozwiązań w trudnej sytuacji ucznia. Dobre kontakty z rodzicami przełożyły się na bardzo pozytywną ocenę mojej pracy jako wychowawcy i nauczyciela, którą rodzice wyrazili wypełniając ankiety oceniające moją pracę.

11. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
W październiku 2012r. ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe z chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dające mi uprawnienia do nauczania tego przedmiotu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej i informacyjnej
Po uzyskaniu tytułu magistra matematyki, podjęłam studia podyplomowe z informatyki, a zdobyte podczas nich wiadomości i umiejętności wykorzystuję do dzisiaj, pomimo, iż nie nauczam tego przedmiotu w szkole.
Przy pomocy komputera opracowałam wiele dokumentów szkolnych:
• scenariusze lekcji,
• rozkłady materiałów,
• plany pracy wychowawczej,
• sprawdziany i testy,
• ankiety,
• przedmiotowe systemy oceniania,
• regulamin pracowni fizycznej,
• wykazy ocen dla rodziców,
• sprawozdania,
• dokumenty związane z awansem zawodowym.
Na co dzień lekcje przeprowadzam przy użyciu tablicy interaktywnej, wykorzystując jej wszechstronne możliwości. Młodzież ogląda na niej sfilmowane doświadczenia fizyczne i chemiczne, przeprowadza symulacje astronomiczne przy użyciu różnych programów. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, które wspólnie oglądaliśmy na tablicy. Korzystając z Internetu szukaliśmy różnych informacji przydatnych na lekcjach, sprawdzaliśmy ich wiarygodność i ocenialiśmy.
W roku szkolnym 2013/2014 został wprowadzony w naszej szkole dziennik elektroniczny, który jest wygodnym i nowoczesnym narzędziem pracy, z którego korzystają nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice. Mogą oni na bieżąco śledzić dokonania swoich dzieci, czyli zdobyte oceny z danych przedmiotów, a także kontrolować frekwencję na zajęciach.
Aby prawidłowo posługiwać się takim dziennikiem przeszłam kilkugodzinne szkolenie i warsztaty w tym temacie.

2. Publikacja materiałów w Internecie
Po opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zamierzam umieścić go na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
Na bieżąco korzystałam z zasobów portali edukacyjnych i stron internetowych podczas przygotowań do lekcji czy pracy z uczniami. Przeszłam dwa szkolenia e – learningowe: „Opiekun Samorządu Uczniowskiego” oraz „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu”. Całe szkolenia, jak również egzaminy odbyły się przez Internet.
Przygotowując się do awansu zawodowego, a także podczas jego trwania analizowałam ustawy i rozporządzenia dotyczące awansu i funkcjonowania szkoły, które są dostępne na przez Internet. Korzystając ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych mogłam uatrakcyjnić proces dydaktyczny poprzez pozyskiwanie nowych materiałów do nauczania matematyki, fizyki, chemii, czy przyrody.
4. Wykorzystanie poczty elektronicznej
Praca nauczyciela i wychowawcy to nie tylko bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji oraz rodzicem na spotkaniach grupowych w szkole. Na początku każdego roku szkolnego rodzicom moich wychowanków podaję swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty mailowej i w ten sposób mogę być z nimi w stałym kontakcie. Również uczniowie korzystają z mojego adresu mailowego wysyłając mi np. prezentacje dotyczące różnych zagadnień z fizyki czy przyrody. Dzięki poczcie elektronicznej wymieniamy się z nauczycielami przedmiotów pokrewnych różnymi materiałami dydaktycznymi np. materiałami szkoleniowymi, scenariuszami lekcji, analizami egzaminów zewnętrznych, ale także informujemy się wzajemnie o spotkaniach komisji czy zespołów.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Praca w komisji przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
Jako członek komisji aktywnie uczestniczyłam w jej zebraniach, podczas których wspólnie omawialiśmy kryteria oceniania zawarte w PSO, opracowywaliśmy i omawialiśmy wyniki testów diagnostycznych klas pierwszych, analizowaliśmy wyniki egzaminów zewnętrznych, dokonywaliśmy wyboru podręczników do nauczanego przedmiotu oraz konsultowaliśmy się w sprawie uczniów mających problemy w nauce lub bardzo zdolnych. Po każdym roku szkolnym przeprowadzaliśmy ewaluację programów nauczania i wymagań edukacyjnych, analizowaliśmy osiągane efekty kształcenia oraz opracowywaliśmy wnioski do dalszej pracy.
Działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych klas, wypracowane wraz z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły.
Wymiana doświadczeń, zapoznanie się z opinią innych nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów pokrewnych, przyczynia się do wzrostu poziomu nauczania w naszej szkole.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
W październiku 2014r. gościłam na lekcji przyrody w klasie IIo studentkę II roku geografii na wydziale WNGiG Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która odbywała w naszej szkole praktyki studenckie. Z kolei w listopadzie 2014r. zaprosiłam na lekcję fizyki w klasie Ib koleżankę nauczyciela stażystę. 20.05.2014r. przeprowadziłam lekcję otwartą, na którą zaprosiłam dyrekcję oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Wszystkie lekcje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, co w szczególności spodobało się młodszym koleżankom. Dużą wagę na lekcjach, w szczególności fizyki, przyrody i chemii, przykładam do korelacji międzyprzedmiotowej. W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy stosuję metody aktywizujące takie jak: metoda projektów czy burza mózgów.
3. Udostępnienie innym nauczycielom w bibliotece szkolnej przygotowanych przez siebie testów i innych materiałów dydaktycznych
Część materiałów wypracowanych w czasie trwania stażu przekazałam bibliotece szkolnej w celu wglądu dla innych nauczycieli. Były to między innymi testy diagnostyczne, scenariusze lekcji i organizowanych imprez szkolnych, rozkłady materiałów czy plany pracy wychowawczej. Przekazywałam również bibliotece, w celu udostępnienia ich dla młodzieży, podręczniki z matematyki, fizyki i chemii, które otrzymywałam z wydawnictw. Mogli z nich korzystać wszyscy uczniowie, a w szczególności ci, których sytuacja materialna nie pozwalała na zakupów nowych książek.

§ 8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

1. Uzyskanie uprawnień egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Po odbyciu odpowiedniego szkolenia i zdaniu egzaminu w lutym 2014r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki.
2. Wykonywanie zadań egzaminatora
W bieżącym roku szkolnym nie zostałam powołana do wykonywania zadań egzaminatora. Natomiast szkolenie w tym kierunku pomogło mi przeprowadzić i odpowiednio ocenić próbny egzamin maturalny z matematyki w klasie II, zwrócić uwagę na dobór zadań na lekcji i zajęciach dodatkowych, aby wykształcić w uczniach pewne umiejętności potrzebne na egzaminie maturalnym.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek szkolnych
• 19.02.2013r. zorganizowałam z kolegą wycieczkę dla klasy I a i I l na Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A. z siedzibą w Poznaniu, której istotą działania jest budowa zintegrowanego łańcucha dystrybucji produktów rolno-spożywczych dla stworzenia optymalnych warunków dla jego uczestników przy zapewnieniu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa żywności. Po zwiedzeniu giełdy oraz wykładzie na temat jej działalności udaliśmy się na seans filmowy do Multikina.
• 19.11.2013r. z kolegą oraz naszymi wychowankami udaliśmy się do firmy logistycznej Mandersloot znajdującej się w Komornikach, która specjalizuje się w usługach logistycznych i w transporcie chłodniczym w Europie Środkowej i Wschodniej. Uczniowie naszej szkoły odbywali tu w 2013r. praktyki zawodowe.
• 29.11.2013r. wraz z uczniami klasy II o udałam się na wycieczkę do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Wycieczka ta została zasponsorowana przez Urząd Miasta Słupcy w ramach prowadzonych działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej celem było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem istniejących instalacji: składowiska odpadów, sortowni i kompostowni oraz realizacją projektu Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (spalarnia). Na wycieczkę tą zabrałam uczniów klasy II o, w której nauczałam przyrody, w ramach przybliżenia tematów dotyczących ochrony środowiska, omawianych na zajęciach.

2. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych oraz klasowych
Poza imprezami zorganizowanymi dla społeczności szkolnej, które opisałam w pkt. 9 § 8 ust. 2 pkt 1, organizowałam również imprezy klasowe. Corocznie odbywały się Mikołajki i Wigilie Klasowe, Dzień Chłopca czy Dzień Kobiet. W maju 2012r. zorganizowaliśmy z klasą III z grilla na zakończenie szkoły, a w czerwcu 2013r. zorganizowałam ognisko w Kosewie na zakończenie roku szkolnego. Jako wychowawca klasy III z byłam współorganizatorem studniówki, która odbyła się w styczniu 2012r.
Wspólnie z klasą uczestniczyliśmy w wielu imprezach szkolnych i pozaszkolnych, takich jak otrzęsiny klas pierwszych, dzień samorządności, spotkania wigilijne, maraton pisania listów, akcja sprzątania świata, happening „Wolność jest w nas” czy wspólnych seansach filmowych.
Jako opiekun Samorządu Szkolnego organizowałam lub współorganizowałam wiele imprez dla społeczności szkolnej:
• we wrześniu Otrzęsiny Klas Pierwszych, do organizacji których aktywnie włączyli się uczniowie MRS,
• happening „Wolność jest w nas” zorganizowany w dniu upamiętniającym dokonania i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki,
• w grudniu spotkania wigilijne, na które młodzież z samorządu samodzielnie upiekła pierniczki świąteczne,
• w lutym odbyły się Walentynki, w czasie których działała „poczta walentynkowa”, a podczas głosowania, w którym brali udział wszyscy chłopcy, wybrano Najsympatyczniejszą Dziewczynę Szkoły, uhonorowaną szarfą i kwiatami,
• w marcu Dzień Samorządności, w czasie którego odbyło się spotkanie z panem Topolskim, uczniowie obejrzeli spektakl przygotowany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie, a także uczestniczyli w zabawach i konkurencjach przygotowanych dla nich przez MRS,
• w kwietniu uroczystość pożegnania absolwentów szkoły, podczas której nagrodzono najbardziej zasłużonego absolwenta medalem Maksymiliana. Wytypowano dwoje kandydatów i w drodze głosowania, również przez radę MRS–u, wybrano jednego z nich.

3. Pedagogizacja rodziców dotycząca problemów wychowawczych
Na spotkaniach ogólnych z rodzicami rozmawialiśmy nie tylko o wynikach nauczania, frekwencji czy zachowaniu, ale również o zagrożeniach płynących z Internetu (cyberprzemoc), o problemie palenia tytoniu przez młodzież w miejscach publicznych, wagarach oraz sposobach rozpoznawania czy dziecko bierze narkotyki.
4. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Corocznie miałam okazję pracować z uczniami objętymi opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze względu na dysleksję, dyskalkulię i dysortografię.
W latach szkolnych 2009/2012 byłam wychowawcą Łukasza Kwietnia - chłopca z autyzmem, który objęty był nauczaniem indywidualnym, ale na niektóre zajęcia uczęszczał razem z klasą. Spowodowało to, iż Łukasz bardziej się otworzył, zrobił się towarzyski i rozmowny. Próbowałam zintegrować go z klasą poprzez aktywny udział w lekcjach wychowawczych, imprezach klasowych, a także wycieczkach szkolnych. Prowadziłam z Łukaszem lekcje indywidualne z fizyki i w związku z tym stworzyłam dla niego program nauczania dopasowany do jego możliwości i umiejętności.
W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z fizyki dla ucznia objętego kształceniem specjalnym ze względu na słabe widzenie, co spowodowało, że lepiej on radził sobie na zajęciach z klasą, zrobił się bardziej otwarty i pewny swoich umiejętności.
Przez cały okres trwania stażu spotykałam się na dodatkowych, indywidualnych zajęciach wyrównawczych z matematyki z uczennicą, która posiadała opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
Od 2012r. jestem wychowawcą uczennicy posiadającej orzeczenie PPP ze względu na przewlekłą chorobę – cukrzycę, a także nauczycielem uczącym uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabe widzenie oraz ze względu na niepełnosprawność ruchową. Z jednym z uczniów, od maja bieżącego roku, spotykam się na zajęciach indywidualnych u niego w domu, gdyż nie może on uczęszczać do szkoły ze względu na przebytą operację.

5. Udział w „Drzwiach Otwartych” dla gimnazjalistów
Podczas Drzwi Otwartych ZSE w marcu 2012r. przygotowałam pytania i zadania konkursowe z fizyki dla gimnazjalistów, za które młodzież otrzymywała pieczątki i wymieniała je na słodkie upominki w pracowni gastronomicznej. Oprowadzałam również młodzież po pracowni nr 1, której jestem opiekunem i zachęcałam do podjęcia nauki w naszej szkole.
W dwóch kolejnych latach w sali nr 1 zorganizowałam kawiarenkę dla uczniów Ekonomika, którzy oprowadzali gimnazjalistów i przedstawiali ofertę naszej szkoły. Każdy uczeń podczas przerwy mógł przyjść do kawiarenki na słodki poczęstunek oraz kawę lub herbatę.
Promowałam również naszą szkołę w kwietniu 2014r. podczas spotkania z gimnazjalistami w Szkole Gimnazjalnej w Kleczewie.
§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
Podczas całego okresu trwania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych swoich uczniów. Wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, konsultowałam swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz sprawiających problemy wychowawcze i wspólnie ustalałyśmy metody postępowania wobec nich. Zapraszałam również panią pedagog na lekcje wychowawcze i prosiłam o pomoc w opracowaniu zabaw integracyjnych dla klasy. Na początku każdego roku omawiałyśmy postępowanie z uczniami mającymi orzeczenia lub opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jako wychowawca i opiekun Samorządu Szkolnego wielokrotnie włączałam się z wychowankami w akcje charytatywne, prozdrowotne i inne organizowane przez pedagoga i innych nauczycieli.
2. Współpraca z policją
Wspólnie z wychowankami z klasy III z uczestniczyłam w spotkaniu z policją, które odbyło się w murach naszej szkoły. Policjanci omawiali problem bójek, picia przez młodzież alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków i inne przypadki łamania prawa przez młodych ludzi oraz konsekwencje ich działań.
Wraz z rodzicami uczennic klasy Ia brałam udział w spotkaniu z panią policjant, która omawiała zagrożenia wynikające z używania przez młodzież Internetu. Uczniowie myślą, że dokonując wpisów w Internecie są anonimowi, często obrażają lub zastraszają innych, łamiąc w ten sposób prawo. Czują się bezkarni i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, które ich czekają za takie działania.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Zawsze respektowałam opinie i orzeczenia PPP oraz wdrażałam jej zalecenia do pracy z uczniem. Tworzyłam indywidualne plany pracy dydaktycznej dla uczniów, którzy byli objęci nauczaniem indywidualnym.
4. Organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących
Jako wychowawca i opiekun Samorządu Uczniowskiego wielokrotnie byłam współorganizatorką przedświątecznych zbiórek artykułów żywnościowych w ramach akcji Konińskiego Banku Żywności. Celem tych akcji prowadzonych w słupeckich placówkach handlowych była pomoc osobom z rodzin najuboższych. Wolontariusze – nasi uczniowie, bardzo aktywnie włączali się w to dzieło, czego efektem było zebranie dużej ilości różnorodnych produktów spożywczych, które następnie przekazano do banku w celu rozdysponowania.
Na przełomie listopada i grudnia przeprowadzona została w naszej szkole zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza” na potrzeby rodzinnych domów dziecka.
W 2012 roku podjęłam współpracę ze Świetlicą Środowiskową w Słupcy, którą odwiedzałam z wychowankami klasy I a. Dziewczęta organizowały dla dzieci ze świetlicy gry i zabawy, a także pomagały w odrabianiu lekcji. W grudniu przeprowadziłyśmy w szkole zbiórkę zabawek i artykułów papierniczych, z których następnie zorganizowałyśmy loterię fantową dla uczniów naszej szkoły. Zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczyłyśmy na zakup upominków mikołajkowych dla dzieci ze świetlicy.

5. Stowarzyszenie Amnesty International
Od pięciu lat w naszej placówce, w miesiącu grudniu organizowany jest tzw. Maraton Pisania Listów. Społeczność lokalna, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspólnie spotykają się, aby pisać listy w obronie represjonowanych na całym świecie, w obronie praw ludzi niesłusznie oskarżonych i prześladowanych. Corocznie, wspólnie z młodzieżą, biorę udział w tym przedsięwzięciu pisząc dziesiątki listów. Najbardziej w pamięci utkwiła mi akcja zorganizowana w 2011 roku, gdyż pisanie listów odbywało się przez cały weekend (również w nocy), podczas którego sprawowałyśmy z koleżankami opiekę nad młodzieżą, przygotowywałyśmy im posiłki i ciepłe napoje, a o 12 w nocy wypuściliśmy w niebo kilkadziesiąt lampionów. Odbyła się również projekcja filmów Amnesty International ukazująca temat łamania praw człowieka na świecie. Współpraca z tą światową organizacją, dla naszej szkolnej społeczności, skutkuje przede wszystkim w uwrażliwienie nas na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie uczniom, że należy pomagać innym. Solidaryzujemy się w walce o prawa człowieka, a poza tym integrujemy między sobą. Dla ludzi pokrzywdzonych na świecie daje ona wsparcie, pomoc i nadzieje na lepsze jutro.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i mającym problemy edukacyjne
W roku szkolnym 2011/2012 byłam wychowawcą klasy III z, która w większości składała się z chłopców. Była to klasa, która sprawiała dużo problemów wychowawczych i edukacyjnych. Po pierwszym semestrze roku szkolnego uczniowie uzyskali 68 semestralnych ocen niedostatecznych, a 5 osobom przyznałam zachowanie naganne, w szczególności za dużą liczbę godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, naganny stosunek do obowiązków szkolnych oraz palenie papierosów na terenie szkoły. Dzięki stałemu kontaktowi z rodzicami, dużemu nakładowi mojej pracy dydaktycznej (zajęcia wyrównawcze) i wychowawczej (pogadanki na godzinie wychowawczej), pani pedagog oraz nauczycieli uczących w tej klasie, 22 uczniów pomyślnie ukończyło szkołę w kwietniu. Czworo uczniów uzyskało po jednej ocenie niedostatecznej i w sierpniu podchodziło do egzaminu poprawkowego, który zdali. Tylko dwoje uczniów uzyskało odpowiednio dwie i sześć ocen niedostatecznych oraz zachowanie nieodpowiednie. To właśnie ci uczniowie sprawiali najwięcej problemów wychowawczych i edukacyjnych. „Dokonania” jednego z nich to ponad 200 godzin nieobecności na zajęciach, z czego 83 to godziny nieusprawiedliwione, notoryczne palenie papierosów na terenie szkoły oraz lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. Drugi uczeń miał ponad 150 godzin opuszczonych z czego 85 nieusprawiedliwionych i na swoim koncie bójkę z kolegą z klasy, która skończyła się wizytą w gabinecie Pani Dyrektor, zawiadomieniem policji i przesłuchaniem ucznia w obecności pedagoga, wychowawcy i matki chłopca. Chłopiec nigdy wcześniej nie był agresywny, a bójkę z kolegą tłumaczył tym, iż stanął w obronie siostry.
W dużej mierze do problemów z uczniem przyczynił się brak ojca i wychowywanie go tylko przez mamę, która niejednokrotnie na spotkaniach ze mną czy panią pedagog, przyznawała, że nie radzi sobie z wychowaniem syna. Pomimo stałego kontaktu z mamą, spotkań z pedagogiem i rozmów ze mną, czyli wychowawcą, uczeń nie podejmował próby walki o pozytywne oceny i nie ukończył szkoły w terminie. W czasie rozmowy w nowym roku szkolnym, uczeń stwierdził, że szkoda zmarnowanego roku i zamierza od początku wziąć się do systematycznej pracy. Pozytywne jest to, iż powtarzając klasę nie sprawiał problemów wychowawczych, a także zrozumiał, że warto skończyć szkołę średnią, a nawet zdać maturę czego dokonał w 2013roku. Również drugi uczeń, mimo iż powtarzał rok, nie zmarnował go kończąc szkołę i zdając egzaminy zewnętrzne w tym samym terminie co kolega.

Podsumowanie
Sprawozdanie, które przedstawiłam to niespełna trzyletni wycinek z mojej jedenastoletniej pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zaprezentowałam działania, które podjęłam w okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego, ale jego zakończenie nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal się rozwijać, doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe i podnosić kompetencje, a nabytą wiedzę i doświadczenie jak najpełniej wykorzystywać w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wierzę, że wpłynie to na podniesienie jakości pracy szkoły i promocję jej w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.