X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24973
Przesłano:

Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Katarzyna Grabowska
Przedmiot: Język angielski
Okres stażu: 1.09.2007-31.05.2010

Opiekun stażu:

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 Nr 260, poz.2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 16 listopada 2007 Nr 214 poz. 1580) oraz Ustawą- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli) dokonałam następujących działań:

Rozpoczynając staż, zadbałam o jego właściwą organizację:

• zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
• zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
• podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Krystyną Osowicką, a następnie po zmianie opiekuna stażu z mgr Ewą Sudoł
• w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły panią mgr Urszulę Piotrowską

Po zakończeniu stażu, zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej realizację założeń planu oraz analizie i ocenie własnych działań sporządziłam sprawozdanie uwzględniające następujące kierunki rozwoju oraz obejmujące następujące kierunki rozwoju oraz potwierdzające wymagane umiejętności.

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska.
Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 2
Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 4

Dydaktyczne

Zgodnie z opracowanym planem rozwoju zawodowego na początku każdego roku szkolnego dokonywałam analizy, z uwzględnieniem zmian w Wewnątrzszkolnym oraz Przedmiotowym Systemie Oceniana, przypominałam także sobie treść dokumentów szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem Statutu, programów: profilaktycznego i wychowawczego. Podobnie, z początkiem każdego roku szkolnego dokonywałam analizy oraz aktualizacji rozkładu materiału oraz planów wynikowych uwzględniając nową podstawę programową. Na tej podstawie opracowywałam wymagania edukacyjne dla uczniów, a następnie zapoznawałam z nimi wszystkie klasy i realizowałam je w ciągu każdego roku szkolnego. W swojej pracy uwzględniam orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dostosowuje wymagania dla uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami. Dodatkowo opracowałam program nauczania języka angielskiego na zajęciach fakultatywnych w klasie III z uwzględnieniem wymagań dotyczących "Nowej Matury", a następnie program ten realizowałam. Wspólnie z koleżanką opracowałam też program nauczania języka na zajęciach fakultatywnych dla klas II w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Na bieżąco w czasie realizacji materiału opracowywałam testy oraz formularze innych prac pisemnych dzieląc się z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu.

Aktywnie uczestniczyłam oraz przygotowywałam imprezy integrujące społeczność szkolną i środowisko. W ramach współpracy z innymi szkołami w naszym mieście brałam udział w organizacji imprezy Halloween przeznaczonej dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr3 w Tucholi. Impreza miała na celu przybliżenie uczniom zwyczajów krajów anglojęzycznych oraz integrację uczniów z uwzględnieniem elementów wychowania. Rozwijając współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi przygotowałam z uczniami przedstawienie bajki "Kopciuszek" w języku angielskim wystawiając ją w szkole oraz w przedszkolu przy ul. Bydgoskiej w Tucholi. Przedstawienie miało na celu rozwijanie zainteresowań językiem wśród uczniów naszej szkoły oraz ukazanie młodszym dzieciom pozytywnych stron nauki języka obcego, którego również mają okazję się już uczyć. Była to dla nich znakomita lekcja motywacji, a dla uczniów uczestniczących w przedstawieniu nagroda za ciężką pracę nad przygotowaniami. Corocznie czynnie uczestniczę w pracach zespołu języków obcych przygotowując i organizując wraz innymi nauczycielami Europejski Dzień Języków Obcych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość w przyjemny sposób sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz nabyć dodatkową wiedzę odnośnie krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Jako poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych i zwyczajach w nich panujących współorganizowałam Dzień Świętego Patryka. Młodzież szkoły miała okazję poczuć atmosferę i tradycję obchodów tego dnia tak jak ich rówieśnicy w krajach anglojęzycznych. Każdego roku biorę też udział w przygotowaniu prezentacji językowej na Dni Otwarte Szkoły.

Opiekowałam się nauczycielami stażystami- studentkami filologii angielskiej obserwując i omawiając przeprowadzane przez nich lekcji, służąc radą i wsparciem metodycznym, dzieląc się publikacjami oraz opracowanymi testami. Prowadziłam również zajęcia w obecności stażystów odpowiadając na pytania związane z metodyką i stosowanymi metodami. Obecnie pod opieką mam nauczyciela, który rozpoczął pracę w szkole wspomagając go, służąc radą, obserwując i omawiając prowadzone przez niego lekcje. Pomagałam młodszym koleżankom i kolegom w sprawdzaniu matur próbnych.

W ramach prowadzenia zajęć pozalekcyjnych opracowałam i realizowałam program Angielskojęzycznego Filmowego Klubu Dyskusyjnego. Młodzież miała okazję obejrzeć filmy z klasyki kinematografii amerykańskiej oraz porozmawiać o nich w języku angielskim. Myślę, iż był to przyjemny i efektywny sposób nauki języka oraz stworzył możliwość swobodnej wypowiedzi w języku obcym. W związku z prowadzeniem klubu w ramach programu unijnego pełniłam rolę szkolnego koordynatora tego programu dotyczącego wyrównywania szans dzieci i młodzieży, opracowując comiesięczne sprawozdanie. Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi od początku roku szkolnego 2009 realizuję konsultacje przedmiotowe udzielając uczniom pomocy w miarę potrzeb. Spotykałam się również z maturzystami pragnącymi zdawać maturę z nauczanego przeze mnie przedmiotu udzielając wskazówek i ćwicząc testy.

W zakresie zajęć dodatkowych uczestniczyłam jako opiekun w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez nauczycielkę biologii panią mgr Lucynę Pawelską oraz przeprowadziłam formę warsztatową zajęć "Ekologia po angielsku". Myślę, iż było to dla młodzieży nietuzinkowe doświadczenie łączące język angielski z biologią oraz problemami współczesnego świata.

W swej pracy staram się realizować materiał przy użyciu metod aktywizujących i dodatkowych materiałów. Aby podnieść moją wiedzę na ten temat uczestniczyłam w szkoleniu poświęconemu metodom aktywizującym. Dzięki którym uczniowie mają możliwość nauki języka w różnorodny sposób, często nie odczuwając nawet, że się uczą. Dostosowuję również proces nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. W przypadku uczniów wykazujących zdolności językowe oraz zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza ramy programowe, przygotowuję dodatkowe materiały, ćwiczenia, zadania, tematy do dyskusji i je realizuję. W przypadku uczniów z problemami językowymi dostarczam dodatkowe ćwiczenia, które następnie sprawdzam z wyjaśnieniem ewentualnie popełnionych błędów, udostępniam nagrania tekstów czytane przez lektorów dla uczniów mających problemy z wymową, pracuję dodatkowo z uczniami na wspomnianych konsultacjach w razie na bieżąco diagnozowanych potrzeb.

Uczestniczę w pracach organów szkoły w ramach potrzeb. Systematycznie biorę udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym również szkoleniowych. Uczestniczyłam w pracach zespołu d/s profilaktyki opracowując "Program Profilaktyczny Szkoły". Brałam również udział w pracach zespołu d/s pedagogizacji rodziców, którego efektem była broszura informacyjna dla rodziców na wypadek różnorodnych problemów z dzieckiem. Jako członek zespołu wychowawczego uczestniczyłam w pracach nad opracowaniem ankiety dotyczącej stanu sytuacji wychowawczej szkoły, która to ankieta przeprowadzana jest we wszystkich klasach przez wychowawców. Uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej oraz komisji maturalnej nadzorującej matury pisemne.

W związku z odbyciem i ukończeniem kursu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego uzyskałam tytuł egzaminatora z dziedziny języka angielskiego. Dzięki temu aktywnie uczestniczę w zespołach egzaminacyjnych przeprowadzających maturę ustną, pełniąc rolę przewodniczącego komisji zarówno w szkole macierzystej jak również w zaprzyjaźnionych szkołach z terenu miasta. Ponownie i w tym roku pracowałam w zespole sprawdzającym matury pisemne w komisji w Bydgoszczy. Dzięki temu jestem na bieżąco z wprowadzanymi zmianami i obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych pod kątem przygotowania uczniów do Matury. Każdego roku uczestniczę również w sprawdzaniu matury próbnej w szkole, omawiając wyniki z uczniami. Za osobisty sukces uważam pełną zdawalność moich uczniów na maturze od czasu rozpoczęcia pracy w szkole.

Następnym rozległym obszarem mojej aktywności w pracach szkoły są różnorodne konkursy, zarówno te, w których organizacji i prowadzeniu biorę udział jak również zewnętrzne, do których przygotowuję moich uczniów. Z mojej i koleżanki Magdaleny Sienkiewicz-Lipińskiej inicjatywy już po raz kolejny przeprowadziłyśmy Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych "SCENA" zarówno dla szkół gimnazjalnych jak i licealnych. Idea ta powstała, aby umożliwić nauczycielom prowadzenie zajęć dodatkowych, których efekty mogliby pokazać na szerszym forum. Jest to oczywiście znakomita okazja dla uczestników, aby zaprezentować swoje zdolności nie tylko językowe, ale również aktorskie. Naszym zadaniem jest przygotowanie, organizacja, pozyskanie sponsorów i czuwanie nad przebiegiem konkursu. Opracowałam również testy i przeprowadziłam Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.
Dodatkowo w ramach potrzeb przeprowadzam lub uczestniczę w pracach nad przeprowadzaniem konkursów zewnętrznych. Żeby wymienić tylko niektóre: etap szkolny konkursu piosenki obcojęzycznej w Cekcynie w celu wyłonienia uczestników konkursu do dalszego etapu; od kilku lat przeprowadzam etap szkolny olimpiady języka angielskiego organizowanej przez Regent College z Elbląga; prowadzę również etap szkolny konkursu "Pokaż nam język" organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, koordynowałam przebieg etapu szkolnego Bałtyckiego Konkursu Języków Obcych organizowanego w formie on-line; brałam udział w komisji nadzorującej oraz sprawdzającej prace ogólnopolskiego konkursu Oxford Plus; prowadziłam dyktando w j.angielskim "O Złote Pióro International House". Oprócz organizacji, prowadzenia oraz sprawdzania prac konkursowych moi uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, np. dwukrotnie I miejsce na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Cekcynie, I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, udział mego ucznia w etapie rejonowym (cała Polska północna) Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego (2 pozycja punktowa do etapu rejonowego), uczestnictwo w finale konkursu w Regent College w Elblągu, udział uczniów po zakwalifikowaniu do etapu wojewódzkiego konkursu "Pokaż nam język", zakwalifikowany uczeń do II etapu konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i NATO; konkurs języka angielskiego "Mój pamiętnik". Praca z uczniami i przygotowanie ich do wszelkich form konkursowych jest dla mnie szczególnie interesująca i sprawia mi dużo satysfakcji. Myślę, że również dla uczniów jest to znakomity sposób na rozwijanie swoich zainteresowań językiem i możliwością sprawdzenia swojej wiedzy, często z imponującym rezultatem.

Po raz kolejny i w tym roku pełniłam funkcje koordynatora programu prowadzonego przez międzynarodową organizację studencką AISEC "Peace Cross Cultural Understanding". W ramach tego programu studenci z różnych państw świata goszczą w naszej szkole przez tydzień prowadząc zajęcia o swoich krajach, zwyczajach, kulturze i życiu codziennym dla uczniów w języku angielskim. Wszystkie klasy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz poza szkolnych przygotowanych przez nauczycieli z udziałem gości. W wielu przypadkach jest to jedyna okazja dla uczniów porozumiewania się w tym języku poza salą lekcyjną. Mają oni możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz poznania innych kultur, ucząc się przy tym tolerancji. Dla mnie jest to przyjemna praca polegającą na kontaktach z siedzibą główną w Warszawie, organizacją pobytu, uczestniczeniem w zajęciach pozaszkolnych i udzielaniem wszelkiej pomocy studentom.

Aby przybliżyć młodzież nauczany język podjęłam wyzwanie i wspólnie z koleżanką zorganizowałyśmy wycieczkę szkolną do Londynu. Dzięki temu młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe w sytuacjach dnia codziennego. Realizując tę myśl postanowiłam spróbować uzyskać grant z funduszów Unii Europejskiej programu Comenius i napisałam program współpracy dwustronnej ze szkołą z Portugalii. Obecnie wypełniony i opracowany wniosek znajduje się w Narodowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i czekam na wyniki końcowe rundy selekcyjnej mając nadzieje na realizację projektu.

Wymaganie:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy

W ramach realizacji zadania dotyczącego organizacji, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pracy przygotowałam pracownię językową wyposażając ją w plakaty tematyczne i gramatyczne, zdjęcia, mapy oraz rekwizyty związane z obszarem krajów, w którym urzędowym językiem jest angielski. W miarę możliwości wyposażam pracownię w słowniki wykorzystywane przez uczniów na lekcjach, oraz książki, które wypożyczam chętnym uczniom w celu poszerzenia wiadomości. Osobiście również staram się być na bieżąco z obowiązującymi publikacjami prenumerując magazyn angielskojęzyczny dla nauczycieli "The Teacher" oraz wykorzystując niektóre artykuły na lekcjach. Korzystam również z archiwalnych wydań nieistniejącego już magazynu dla młodzieży w języku angielskim: "The World of English" udostępniając uczniom egzemplarze w celu uzupełnienia wiadomości.

Wymaganie:
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

W celu podniesienia jakości pracy szkoły oraz dokonania ewaluacji własnych działań i sprawdzenia ich skuteczności brałam udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu testu diagnozującego dla klas II LO. Analiza testu pozwoliła określić słabe i mocne strony znajomości języka w kontekście przyszłej matury. Opracowałam również i przeprowadziłam ankietę pt. "Motywacja uczniów liceum ogólnokształcącego do nauki języków obcych". Ufam, iż analiza pozwoli na bardziej efektywną pracę nauczycieli języków obcych w szkole zgodnie z oczekiwaniami uczniów oraz stanie się cennym źródłem informacji do poprawy wyników nauczania. Dokonałam również opracowania wyników egzaminu maturalnego 2009 roku w obszarze standardów wymagań egzaminacyjnych, oraz analizy wyników pod względem stopnia opanowania sprawdzanych treści z rozbiciem na poszczególne zadania i zakres tematyczny. Powyższa analiza pozwoliła określić słabe i mocne strony znajomości języka angielskiego wśród abiturientów oraz wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Zdecydowanie najważniejszym egzaminem dla uczniów, ale jednocześnie sprawdzeniem skuteczności własnych działań jest Matura. W oparciu o analizę wyników moich dotychczasowych abiturientów staram się modyfikować działania w celu uzyskania jeszcze lepszych rezultatów.

Wymaganie:
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W związku z rosnącą popularnością Internetu, doceniając jego rolę jako źródła informacji oraz technologii informacyjnej współuczestniczę w redagowaniu linku na stronie szkoły w języku angielskim. Udostępniam też uczniom materiały dodatkowe na blogach klasowych. Wszystkie prace pisemne, świadectwa szkolne, opracowania wyników nauczania i frekwencji, scenariusze imprez szkolnych, dyplomy i podziękowania przygotowuję przy użyciu komputera. Wykorzystuję dostępne w Internecie dodatkowe materiały publikowane przez wydawnictwa językowe oraz inne związane z nauczaniem mojego przedmiotu. Prenumeruję czasopismo internetowe wydawane przez Ambasadę Amerykańską w Polsce ZOOM in on AMERICA z informacjami dotyczącymi kultury i zwyczajów amerykańskich, wykorzystując je na lekcjach. Komunikuję się z siedzibą AISEC przy pomocy poczty internetowej oraz z nauczycielką szkoły w Portugalii, z którą współpracuje odnośnie projektu Comenius. W celu doskonalenia moich umiejętności w posługiwaniu się technologią komputerową ukończyłam szkolenie :"Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", dzięki któremu swobodniej posługuję się programami komputerowymi np. Power Point i mogę przy ich pomocy opracowywać dodatkowe materiały np. prezentacje o krajach anglojęzycznych dla uczniów klas maturalnych.

Wychowawcze/opiekuńcze

Wymaganie:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Obecnie jestem wychowawczynią mojej drugiej klasy w karierze zawodowej. Poprzednio była to klasa gimnazjalna teraz I licealna. W pracy wychowawczej z moimi uczniami zaczynam od analizy Programu Wychowawczego Szkoły, aby na jego podstawie opracować program pracy do realizacji na lekcjach wychowawczych oraz spotkaniach integracyjnych. Sukcesywnie więc na początku każdego roku szkolnego układam plan zgodnie z obowiązującymi głównymi zadaniami szkoły zawartymi w Szkolnym Programie Wychowawczym, jak również w Szkolnym Programie Profilaktycznym. Zarówno uczniowie jak i rodzice mieli swój udział w tworzeniu owego programu, wskazując na obszary swojego zainteresowania, aby spełniał on wymagania każdej ze stron. Realizując je uwzględniam bieżące potrzeby wynikające z sytuacji w klasie, modyfikując go i dostosowując do wymagań grupy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dostosowuję program wychowawczy do bieżących potrzeb opartych na współczesnych problemach np. omówienie tematu samobójstwa nastolatki, katastrofy lotniczej czy powodzi.
W razie konieczności wykorzystuję posiadana wiedzę z zakresu psychologii czy pedagogiki aby monitorować bieżące problemy. Dostosowuję również zakres godzin wychowawczych obserwując taką konieczność. Dla przykładu w obecnej klasie zauważyłam narastającą niechęć do innych ras, w związku z powyższym przeprowadziłam kilka lekcji wychowawczych w celu rozwiązania tego problemu. Prowadząc zajęcia przygotowuję scenariusze lekcji w oparciu o poradniki metodyczne, materiały dodatkowe czy filmy edukacyjne. W swej pracy wykorzystuję również ankiety czy kwestionariusze diagnozujące sytuację wychowawczą w klasie. W razie potrzeby powtarzam działanie, aby sprawdzić czy problem został rozwiązany, gdy zaistnieje: taka sytuacja miała miejsce w mojej poprzedniej klasie i dzięki stosownej ankiecie udało się zdiagnozować problem i go rozwiązać, czego efektem był zgrany zespół klasowy w ostatniej klasie, lubiany przez nauczycieli, mimo początkowych trudności. Współpraca z pedagogiem szkolnym panią mgr Agnieszką Jutrowską okazała się nieoceniona. Również życzliwość i kooperacja z gronem pedagogicznym pozwoliły mi przezwyciężyć początkowe trudności i osiągnąć sukces wychowawczy. Nasza współpraca po przełamaniu problemów układała się znakomicie i do dzisiaj młodzież z mojej poprzedniej klasy przychodzi do mnie po radę lub najzwyczajniej porozmawiać. Obecna klasa jest, rzec można, wyjątkowa dla mnie, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedniej, na którą było wiele skarg, tą wszyscy nauczyciele chwalą. Współpraca nasza układa się znakomicie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku. Mam nadzieję, że do końca naszej współpracy w szkole tak pozostanie.

W ramach integracji zespołu klasowego w poprzedniej klasie zorganizowałam 2 biwaki, wycieczkę rowerową oraz wycieczkę szkolną do Pragi i Kotliny Kłodzkiej. W przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich tych atrakcji nieocenioną pomoc wykazali rodzice chętnie uczestnicząc w przygotowaniach do wyjazdów lub będąc opiekunami. Co roku organizowałam również wyjazdy kulturalne do kina. Wspólnie zawsze obchodziliśmy święta m.in. Wigilię. Mam nadzieje kontynuować powyższe i w tej klasie. Obchodziliśmy już razem wigilię klasową, byliśmy wspólnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a obecnie jesteśmy na etapie planowania biwaku klasowego mającego się odbyć pod koniec czerwca. Na przyszły rok planujemy dłuższą wycieczkę szkolną, na którą z inicjatywy rodziców juz zbierane są fundusze. Jak dotychczas współpraca z rodzicami w mej obecnej klasie układa się świetnie i ufam, iż tak będzie nadal. Z doświadczenia wiem, iż wiele zadań wychowawczych udaje się osiągnąć dzięki spójności działań wychowawczych szkoły i rodziców. Wszyscy rodzice mają udostępniony mój prywatny numer telefonu i mogą w każdej chwili się ze mną kontaktować, z której to możliwości często korzystali rodzice mych poprzednich wychowanków. Z rodzicami spotykam się osobiście regularnie na zebraniach klasowych lub w razie potrzeb w dniach wyznaczonych jako indywidualne rozmowy. W razie potrzeby rodzice przychodzą też w czasie przerw szkolnych z doraźnymi problemami, a ja chętnie z nimi rozmawiam służąc pomocą i wspólnie rozwiązując problemy.

Wspomniałam już o nieocenionej współpracy z pedagog szkolną, z której pomocy już i w tej klasie korzystałam. Współpracuję również z doradcą zawodowym panią mgr Lucyną Karnowską organizując dla uczniów lekcje z zakresu samooceny czy też wyboru przyszłego zawodu lub szkoły. W ramach współpracy z innymi instytucjami wspierającymi proces edukacyjny i wychowawczy współpracuje z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną m.in. przez wysyłanie uczniów na badania diagnozujące w ramach potrzeb.

Przy opracowywaniu swojego planu rozwoju wzięłam pod uwagę również kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów w szkole. W celu jego realizacji systematycznie pełnię dyżury nauczycielskie w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. Reaguję na każdy sygnał mogący zagrażać bezpieczeństwu i zapobiec nieszczęściu. Uczestniczę również w próbnych alarmach przeprowadzanych w szkole z udziałem służb ratunkowych.

Realizując wszystkie zadania nauczyciela w szkole prowadzę dokumentację szkolną. W teczce wychowawczej gromadzę wszelkie dokumenty szkolne oraz klasowe. Prowadzę dziennik klasy, której jestem wychowawcą oraz dokonuję stosownych zapisów po przeprowadzonych lekcjach w innych klasach. Według potrzeb i wymagań prowadzę dziennik zajęć pozalekcyjnych np. klubu filmowego czy dyżurów nauczycielskich.

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 1
Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 3

Z rozpoczęciem stażu we wrześniu 2007 zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, napisałam plan rozwoju zgodnie z wymaganiami oraz ustaliłam zasady współpracy z moim pierwszy opiekunem panią mgr Krystyną Osowicką. W ramach dokumentowania podjętych działań na bieżąco gromadzę zaświadczenia, dyplomy, przeprowadzone ankiety oraz inne dokumenty mogące być przydatnymi. W swej pracy wykorzystuję przepisy prawne dotyczące systemu oświaty oraz nieletnich. W ramach poszerzenia swej wiedzy w tym zakresie uczestniczyłam niedawno w szkoleniu Rady Pedagogiczne nt. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych i innych formach wypoczynku szkolnego. Uczestniczę we wszystkich Szkoleniowych Radach Pedagogicznych np. "Szkoła bez przemocy", "Motywowanie uczniów do nauki", "Metody pracy z uczniem zdolnym", "Prawa ucznia w świetle praw dziecka", itp.

Jako że moim głównym celem w trakcie realizacji następnego etapu kariery zawodowej i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontynuowałam studia filologiczne. Zakończyłam pierwszy etap, czyli uzyskałam tytuł licencjata języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej, którą mam nadzieje obronić po zakończeniu sesji letniej. Dzięki studiom tym odświeżyłam i zaktualizowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki czy metodyki. Niewątpliwie wiedza ta wpływa cały czas na podnoszącą się jakość mej pracy w szkolnictwie.

Następną ważną formą doskonalenia zawodowego był kurs metodyczny dla nauczycieli w Londynie w szkole St.Giles International w sierpniu 2009 trwający 2 tygodnie. Kursem zainteresowałam się po uczestnictwie w konferencji programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w czerwcu 2008. Dzięki szkoleniu zobaczyłam jakie perspektywy rozwoju stoją przed nauczycielem oraz możliwości kontaktu z językiem dla uczniów. Po ukończeniu wspomnianego kursu w Londynie uzyskałam Międzynarodowy certyfikat nauczania języka angielskiego (International Certificate in Teaching English). Kurs obejmował m.in. zagadnienia językowe, metodologię, planowanie lekcji, wybór podręcznika oraz obserwację lekcji prowadzonych przez nauczycieli z uczniami z całego świata. Nie tylko była to znakomita szkoła uzupełniająca moje kwalifikacje, ale również okazja do zapoznania się z nowymi metodami stosowanymi w Wielkiej Brytanii oraz umożliwiła mi wymianę doświadczeń z uczestnikami: innymi nauczycielami z całej Europy. Kontakty te zaowocowały nawiązaniem współpracy ze wspomnianą nauczycielką z Portugalii i wspólnym projektem unijnym. Jest to dla mnie tym cenniejsze, iż cały poprzedzający rok próbowałyśmy znaleźć odpowiednią szkolę do nawiązania współpracy, niestety bez rezultatu.
Doświadczeniami moimi oraz nowymi metodami podzieliłam się z koleżankami i kolegami z zespołu języków obcych w naszej szkole przeprowadzając dla nich szkolenie.

Inną, ważną z punktu widzenia wychowawcy klasy, formą doskonalenia zawodowego był 40 godzinny kurs doskonalący "Testy pedagogiczne w aspekcie diagnozy i profilaktyki wychowawczej". Celem kursu było wdrożenie do pracy badawczej nauczyciela w obszarze diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Dzięki temu mam nadzieję, że testy przeprowadzane w przyszłości pozwolą mi trafnie i skutecznie przeprowadzić diagnozę w mojej klasie lub wśród moich uczniów.

W ramach pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych systematycznie uczestniczę w warsztatach, szkoleniach lub seminariach organizowanych przez szereg wydawnictw językowych. Tematyka powyższych jest różnorodna, począwszy od prezentacji najnowszych publikacji podręcznikowych, słowników lub innych materiałów dla uczniów, poprzez zmieniające się zasady obowiązujące na egzaminach zewnętrznych (gimnazjalnych i maturalnych), po metodyczne wzbogacające warsztat pracy nauczyciela.

Nie tylko prowadzone przez innych formy doskonalenia zawodowego wzbogacają moja wiedzę, ale również samodzielnie staram się sięgać po lekturę metodyczną. Wspomniany wcześniej magazyn językowy "The Teacher" stanowi dla mnie cenne źródło wiedzy. Kolejną pozycją systematycznie przeze mnie wykorzystywaną jest "Forum" magazyn dla nauczycieli j. angielskiego. Pozycje książkowe z kanonu metodyki języka angielskiego, takie jak M.Komorowska "Metodyka nauczania języków obcych", czy różne propozycje Jeremy Harmer'a stanowią moją podręczną biblioteczkę. Staram się na bieżąco aktualizować posiadaną literaturę metodyczną, ale również piękną w języku angielskim.

W ramach współpracy z innymi nauczycielami uczestniczyłam i prowadziłam lekcje koleżeńskie z zakresu języka angielskiego, jak również przedsiębiorczości do nauczania którego to przedmiotu również posiadam kwalifikacje. W czasie pobytu nauczyciela z zaprzyjaźnionej szkoły z Hagenow prowadziłam lekcje koleżeńskie omawiając różnice w procesie nauczania, co było szczególnie wartościowe z punktu widzenia wymiany doświadczeń. Oczywiście prowadziłam lekcje hospitowane w obecności pani dyrektor mgr Urszuli Piotrowskiej, jak również opiekuna stażu mgr Krystyny Osowickiej i mgr Ewy Sudoł. Omawianie lekcji było dla mnie cennym materiałem do dalszej pracy. Przeprowadziłam lekcje hospitowaną dotyczącą zagadnień wychowawczych w obecności dyrektora mgr Wojciecha Ziółkowskiego.

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

Wymagania egzaminacyjne § 7.2.5

Pierwszym krokiem do sprawnego funkcjonowania w każdej organizacji jest zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania, czyli w przypadku szkoły z wszelkimi dokumentami szkolnymi. Mimo, iż nie są mi one obce na początku każdego roku szkolnego przypominam je sobie wraz z obowiązującymi aktualizacjami. Dokumenty powyższe to: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny, Regulamin Wycieczek Szkolnych, wspomniany powyżej Wewnętrzny i Przedmiotowy System Oceniania. Szkoła funkcjonuje w szerszym środowisku i poza dokumentami wewnętrznymi jej funkcjonowanie opiera się na przepisach prawnych regulujących zasady systemu oświaty. W związku z powyższym na bieżąco śledzę zmiany w Karcie Nauczyciela, rozporządzeniach MENiS oraz innych aktach prawnych mających zastosowanie w mej pracy.
Do wspomnianych już przeze mnie aktów prawnych, do których systematycznie odwołuję się w swej pracy należą:
• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm – Karta Nauczyciela;
• USTAWA z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm o Systemie Oświaty;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);

Wymaganie:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Przepisy dotyczące systemu oświaty stosuję na bieżąco w każdym dniu mej pracy, gdyż na nich opiera się funkcjonowanie zatrudniającej mnie instytucji. W odniesieniu do innych przepisów np. pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich nie zostałam zmuszona w swej karierze zawodowej do odniesienia się do nich. Niemniej jednak znam je, a co najważniejsze wiem gdzie należy szukać rozwiązania w przypadku zaistniałej sytuacji.

Inne akty prawne mogące być pomocnymi w rozwiązywaniu zaistniałych problemów to:
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 maja 2001 r. z późn. zm w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. z późn. zm w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Podsumowanie

W dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się wykorzystywać najbardziej skuteczne i nowoczesne metody oraz formy uczenia, również dzięki stałemu doskonaleniu zawodowemu. Zajmuje to ogrom czasu, ale również daje wiele satysfakcji w pracy Miałam okazję pracować
z młodzieżą zdolną, ale także mającą trudności w nauce. Jako wychowawca szukałam rozwiązań dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich podopiecznych, służąc im radą i pomocą. Zadania przydzielane przez Dyrekcję Szkoły starałam się wykonywać sumiennie, mając nadzieję na zadowolenie przełożonych z mej pracy.

AUTOPREZENTACJA

Katarzyna Stachowicz-Grabowska -nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. B.Nowodworskiego w Tucholi


"Every human action, Każde działanie człowieka,
Whether it has become niezależnie czy staje się
Positive or negative, pozytywnym czy negatywnym,
Must depend on motivation" musi opierać się na motywacji
Tezin Gyatso The 14th Dalai Lama Tezin Gyatso The 14th Dalai Lama

Chciałabym przedstawić mój dorobek zawodowy wg wymaganych umiejętności niezbędnych nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
• Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie języka angielskiego.
• Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i wspólnie określiłyśmy zadania do realizacji które umieściłam w opracowanym Planie Rozwoju Zawodowego, współpracę kontynuowałam po zmianie opiekuna stażu.
• Prowadziłam lekcje hospitowane w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor, oraz uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Uczestniczyłam w lekcjach koleżeńskich innych nauczycieli języka angielskiego czerpiąc inspirację do swoich zajęć oraz wymieniając poglądy i uwagi.
• Przygotowałam pracownię językową .
• Korzystam z literatury metodycznej, w tym czasopism np. The Teacher, Forum
• W celu aktywizacji procesu nauczania wykonałam szereg dodatkowych materiałów wykorzystywanych przeze mnie na lekcji typu: gry językowe, krzyżówki tematyczne, gry strategiczne, materiały o kulturze krajów anglojęzycznych. Opracowałam sprawdziany, kartkówki i testy sprawdzające w celu ewaluacji swoich działań i postępów uczniów.
• Uzyskałam uprawnienia egzaminatora języka angielskiego.
• Uczestniczyłam w kursie dla nauczycieli języka angielskiego w Londynie: Teachers of English Course, uzyskując International Certificate in Teaching English (Międzynarodowy certyfikat w nauczaniu języka angielskiego). Na bazie kursu przeprowadziłam szkolenie w zespole języków obcych.
• Uczestniczyłam w szeregu kursów i szkoleń m.in. kurs " Testy pedagogiczne w aspekcie diagnozy i profilaktyki wychowawczej", "Szkoła bez przemocy", "Motywowanie uczniów do nauki, "Metody pracy z uczniem zdolnym"" oraz wielu konferencjach i warsztatach metodycznych wydawnictw językowych np. "Przygotowanie do matury ustnej", "Techniki pracy z tekstem", "Nowa podstawa programowa", "Comenius- Uczenie się przez całe życie", "New Gimnazjum Exam", "Matura Troubleshooting","A person-centered approach".
• Uczestniczyłam w pracach nad opracowaniem ankiety dotyczącej stanu sytuacji wychowawczej szkoły, która została przeprowadzona we wszystkich klasach.
• Przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów całej szkoły ankietę na temat motywacji do nauki języków obcych.
• Brałam udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testu diagnozującego dla uczniów klas II
• Dokonałam opracowania wyników egzaminu maturalnego 2009 w obszarze standardów wymagań egzaminacyjnych oraz analizy pod względem opanowanych treści -określenie słabych i mocnych stron naszych abiturientów.
• Każdego roku dokonuję analizy zdawalności Matury

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Przygotowywałam uczniów do różnorodnych konkursów języka angielskiego w których odnosili mniejsze bądź większe sukcesy, np. "Pokaż nam język" (etap rejonowy), Bałtycki Konkurs Języków Obcych (II lokata na liście obejmującej zasięgiem Polskę północną), Festiwal Piosenki Obcojęzycznej (I m-sce), Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego (I m-sce), Regent College w Elblągu (uczestnictwo w finale) oraz przeprowadzałam etapy szkolne
• Współorganizowałam wycieczkę- warsztaty językowe w Londynie dla uczniów szkoły
• Napisałam projekt w programie Comenius-Patnerskie Projekty szkół
• Jestem koordynatorem projektu PEACE Cross-cultural Understanding prowadzonego przez organizację AIESEC i organizuję pobyt studentów obcokrajowców w naszej szkole, dzięki którym uczniowie mogą poznać inne kultury i nauczyć sie tolerancji.
• Przygotowałam imprezę integrującą społeczność szkolną i lokalną- Halloween dla uczniów kl.III szkoły podstawowej nr 3 oraz młodzieży naszej szkoły.
• Przygotowałam z uczniami inscenizację bajki "Kopciuszek" w języku angielskim i wystawiłam ją z uczniami dla dzieci przedszkola przy ul.Bydgoskiej
• Corocznie uczestniczę w przygotowaniu Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz innych imprez przybliżających uczniom kulturę krajów anglojęzycznych np. wspomniany Halloween, Dzień świętego Patryka.
• Prowadziłam anglojęzyczny dyskusyjny klub filmowy.
• Prowadziłam warsztaty językowe dla uczniów przebywających na warsztatach ekologicznych w Suszku pt. "Ekologia po angielsku"
• Organizuję Konkurs Małych Form Teatralnych "SCENA" oraz Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
• Organizowałam wycieczki, biwaki i wyjazdy kulturalne dla uczniów
• Brałam udział w różnych imprezach kulturalnych wpisanych w plan pracy szkoły
• Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami oraz rodzicami
• Pracowałam z uczniami objętymi indywidualnym nauczaniem
• Pracowałam z uczniem niedowidzącym z orzeczeniem PPP pomagając w przygotowaniu do Matury
• Przeprowadzam godziny wychowawcze m.in. z uwzględnieniem tematyki problemów społecznych i cywilizacyjnych np. uzależnienia, subkultury, rasizm.
3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Ukończyłam 72-godzinne szkolenie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"
• Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych z wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej " Interactive Whiteboard- New Technology in the ELT Classroom"
• Pełniłam rolę szkolnego koordynatora Bałtyckiego Konkursu Języków Obcych organizowanego w formie elektronicznej
• Uczestniczę w redagowaniu linku na stronie szkoły w języku angielskim
• Udostępniam uczniom materiały pomocnicze na blogach klasowych
• Przy użyciu komputera przygotowuję świadectwa, arkusze hospitacyjne, wyniki nauczania, opracowania ankiet oraz prace pisemne dla uczniów korzystając ze stron wydawnictw językowych
• Przygotowałam dla uczniów prezentację multimedialna nt. Irlandii przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w Internecie
• Uczniowie przygotowywali prezentacje dotyczące krajów anglojęzycznych podczas zajęć w pracowni komputerowej
• Prenumeruję czasopismo internetowe ZOOM in on AMERICA
• Współpracuję z nauczycielką z Portugalii przy pomocy Internetu
4) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
• Jestem wychowawcą I klasy LO, byłam klasy gimnazjalnej- corocznie opracowuję program pracy wychowawczej, dostosowując go do potrzeb uczniów
• Pełniłam opiekę nad stażystkami- studentkami filologii angielskiej służąc im swoją radą, wsparciem metodycznym oraz materiałami.
• Brałam udział w opracowywaniu broszury informacyjnej dla rodziców w ramach pedagogizacji rodziców dotyczącej zagrożeń cywilizacyjnych i możliwości uzyskania pomocy
• Przy pomocy posiadanej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej staram się rozwiązywać istniejące problemy w zespole klasowym-efekt zgrany zespół
• Wiedzę z zakresu dydaktyki wykorzystuję na każdej lekcji starając się zainteresować uczniów przedmiotem i zmobilizować do nauki.
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
• Na początku każdego roku szkolnego odświeżam swoją znajomość podstawowych dokumentów szkolnych wraz ze zmianami
• Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego
• Ukończyłam szkolenie "Prawa ucznia w świetle praw dziecka w rzeczywistości szkolnej", uzyskując podstawy teoretyczne w tym zakresie.
• W oparciu o wymagania do Nowej Matury opracowałam pogram prowadzenia zajęć fakultatywnych, oraz dokonałam aktualizacji planów wynikowych
• Uczestniczyłam w pracach zespołu opracowującego Program Profilaktyczny Szkoły
• Zgodnie z zadaniami szkoły uczestniczę w ich realizacji m.in. byłam członkiem komisji maturalnych, sprawdzałam Matury, brałam udział w pracach komisji rekrutacyjnej
• Pomagałam wychowance w sprawie rodzinnej poprzez kontakt z kuratorem sądowym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.