X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24951
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr inż. Joanna Kornak
Nauczane przedmioty: chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: nauczyciel dyplomowany
Puławy, 2014r.

I. CEL GŁÓWNY

Uzyskanie stopnia awansu na nauczyciela mianowanego, rozwój kompetencji zawodowych, a w związku z tym podniesienie poziomu jakości pracy własnej i placówki oraz lepsze przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, a także świadomego wyboru dalszego kształcenia.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Własny rozwój zawodowy poprzez doskonalenie warsztatu pracy, umiejętności pedagogicznych oraz umiejętności pracy w zespole.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
4. Podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych i uzyskanie jak najwyższych efektów nauczania.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 MARCA 2013R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 393)*

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH ZADAŃ

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1)*

ZADANIE, CEL 1.

1.1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
1.2. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
1.3. Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego
1.4. Określenie mocnych i słabych stron własnego działania – ewaluacja metod pracy
1.5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrekcji szkoły
1.6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Zapoznałam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
- Określiłam zadania przewidziane do realizacji w czasie trwania stażu
- Zredagowałam projekt planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły
- Napisałam i złożyłam do Dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu
- Kompletowałam dokumentację, zaświadczenia, świadectwa, konspekty zajęć itp.
- Analiza i autorefleksja
- Arkusz samooceny
- Przeprowadzałam rozmowy i konsultacje z Dyrekcją, opiekunem stażu, pedagogiem i innymi nauczycielami
- Opinie Dyrekcji, opiekuna, pedagoga i innych nauczycieli uwzględniałam w sposobie prowadzenia zajęć oraz w pracy z uczniem
- Dokonywałam modyfikacji, korekt planów i metod pracy
- Opisałam realizację zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego pogłębiony autoanalizą i autorefleksją
- Sporządziłam wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowałam dokumentację

UZYSKANE EFEKTY:

- Pogłębiłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego poznając procedury i przepisy prawa związane z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1580);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010r. Nr 235, poz. 1543);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 393);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).
- Prawidłowo zredagowany projekt planu rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły do realizacji
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- 16.X.2012r. została mi przyznana Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, wyrażająca uznanie za wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą tej szkoły
- 08.I.2013r. Pan Dyrektor mgr inż. Henryk Głos dokonał oceny mojej pracy na poziomie oceny wyróżniającej
- Sprawozdanie z realizacji stażu
- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

ZADANIE, CEL 2.

2.1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.2. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Przeprowadziłam bezpośrednią rozmowę i zawarłam kontrakt określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć z opiekunem stażu
- Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wg ustalonego harmonogramu
- Omawiałam z opiekunem stażu obserwowane zajęcia, realizację celów założonych przez opiekuna, formy i metody pracy wykorzystane podczas zajęć, efektywność wykorzystanych pomocy dydaktycznych podczas zajęć
- Zaobserwowane ciekawe formy pracy przenosiłam na grunt własnej klasy
- Przeprowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu wg harmonogramu
- Po każdych zajęciach przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu i koleżanek analizowałam przeprowadzone zajęcia określając mocne i słabe strony swojej pracy
- Prowadziłam lekcje otwarte
- Konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy, analiza

UZYSKANE EFEKTY:

- Dzięki obserwowanym zajęciom koleżanek wykorzystywałam w swojej pracy zaobserwowane metody i formy pracy z uczniami
- Doświadczenie zawodowe mojej opiekunki oraz współpracowników szkoły umożliwiło mi udoskonalenie mojego warsztatu pracy
- Współpraca z nauczycielem matematyki umożliwiła mi efektywniejsze przekazanie wiedzy uczniom na temat równowagi reakcji. Współpraca ta polegała na korelacji przedmiotu chemia fizyczna i matematyka, gdzie podczas rozwiązywania zadań dużą pomocą była umiejętność wykorzystania przez uczniów równania kwadratowego
- Współpraca z nauczycielem języka angielskiego, umożliwiła mi korelację tego przedmiotu z przedmiotem chemia analityczna, który jest realizowany, jako przedmiot laboratoryjny. Młodzież po wykonanej analizie kationów, w paru prostych zdaniach przedstawiała wyniki swojej analizy w języku angielskim. Zaowocowało to wśród uczniów przełamaniem bariery językowej oraz poczuciem, że w dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego w badaniach laboratoryjnych jest przydatną umiejętnością
- Nauczyłam się wyciągać pozytywne i krytyczne wnioski z obserwowanych zajęć
- Poznałam ciekawe metody pracy, które wykorzystałam w praktyce
- Pogłębiałam wiedzę z zakresu metod pracy, którą mogłam wykorzystać w późniejszych zajęciach
- Pogłębiłam umiejętność formułowania celów ogólnych i szczegółowych, dzięki czemu podniosłam efektywność własnej pracy
- Nabyłam umiejętność radzenia sobie ze stresem, wynikającym z prowadzenia zajęć w obecności innych osób
- Nauczyłam się krytycznie patrzeć na własną pracę
- Wypracowałam umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy
- Pogłębiłam umiejętność uzasadniania wybieranych przeze mnie metod, form i środków dydaktycznych w pracy z młodzieżą
- Dzięki omawianiu zajęć w obecności opiekuna stażu modyfikowałam sposoby pracy, dzięki czemu praca na kolejnych zajęciach przynosiła lepsze rezultaty

ZADANIE, CEL 3.

3.1. Tworzenie własnego warsztatu i metod pracy oraz ich doskonalenie

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Napisałam następujące rozkłady materiału:
• z chemii dla kl. 1TT i kl. 2CT
• z chemii fizycznej dla kl. 2CT, kl. 2AT i kl. 3AT
• z zajęć praktycznych dla kl. 4AT
• z podstaw technik laboratoryjnych dla kl. 1AT
• z prac preparatywnych dla kl. 3CT
• z analizy fizykochemicznej dla kl. 2AT
• z organizacji pracy w laboratorium analitycznym dla kl. 1AT
- Opracowałam przedmiotowe systemy oceniania zgodne ze szkolnym systemem oceniania oraz regulamin klasopracowni
- Stosowałam w procesie dydaktycznym aktywizujące metody nauczania, takie jak: pokaz, pogadanka, dyskusja, moderacja, burza mózgów, metaplan, grupy zadaniowe, zajęcia praktyczne i inne techniki pracy grupowej
- Gromadziłam oraz aktualizowałam materiały i pomoce dydaktyczne (prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne, doświadczenia chemiczne, testy, sprawdziany, kartkówki, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, tablice fizykochemiczne, karty pracy z chemii oraz przedmiotów zawodowych chemicznych, teczka z wybranymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin) oraz własną bibliotekę metodyczno – przedmiotową (konspekty i scenariusze lekcji, wymienione powyżej materiały i pomoce dydaktyczne pogrupowane według schematu: rok szkolny -klasa – przedmiot - dział oraz wychowawstwo – rok szkolny)
- Przygotowałam tablice fizykochemiczne, jako pomoc dydaktyczną
- Przygotowałam teczki z instrukcjami ćwiczeń laboratoryjnych dla kl. 2CT z przedmiotu chemia fizyczna oraz dla kl. 2AT z przedmiotów: analiza chemiczna (wspólnie z opiekunem stażu) i preparatyka chemiczna
- Przygotowałam teczkę z instrukcjami ćwiczeń laboratoryjnych dla kl. 2AT z przedmiotu analiza fizykochemiczna
- Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam teczkę z materiałami edukacyjnymi dla kl.1AT z przedmiotu organizacja pracy w laboratorium analitycznym
- Ze względu na brak podręcznika, szczegółowo opracowałam konspekty zajęć z chemii fizycznej dla kl. 2CT, kl. 2AT i kl. 3AT
- Opinie własne o uczniach uzyskiwałam na podstawie indywidualnych rozmów z uczniami, nauczycielami uczącymi w mojej klasie i rodzicami uczniów
- Przeprowadziłam ankietę wśród uczniów nt. opuszczania zajęć lekcyjnych. Przedstawienie wyników tej ankiety oraz jej analizy rodzicom na wywiadówce oraz uczniom na lekcji wychowawczej w postaci prezentacji multimedialnej
- Przeprowadziłam również ankiety wśród swoich uczniów nt:
• oceny przejrzystości lekcji
• ewaluacji jakości pracy nauczyciela
• czy w szkole przestrzegane są prawa ucznia i dziecka?
• ustalenia odpowiadającego uczniowi stylu uczenia się
• relacji interpersonalnych w klasie
- Analizowałam wyniki sprawdzianów, testów, kartkówek i wyciągałam wnioski do dalszej pracy
- Uzyskane efekty badań analizowałam, porównywałam z poprzednimi wynikami i wyciągałam wnioski do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności nauczania i polepszenia jakości pracy klasy i szkoły
- Uzyskiwane efekty pracy, mierzone w badaniach, przeprowadzanych sprawdzianach, kartkówkach i testach, konsultowałam z innymi nauczycielami w celu udoskonalenia własnego warsztatu pracy
- Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, z których czerpałam informację na temat własnej pracy

UZYSKANE EFEKTY:

- Szczegółowa analiza Rocznego Planu Pracy umożliwiła mi odpowiedni dobór treści, środków, sposobów i form pracy z uczniami
- Rozwinęłam warsztat pracy z zakresu wykorzystania metod aktywizujących podczas pracy z uczniami
- W nauczaniu chemii oraz przedmiotów zawodowych chemicznych ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie, przeprowadzenie i interpretacja eksperymentu laboratoryjnego, który powinien być tak przeprowadzony, aby można było mówić o wszechstronnej aktywizacji uczniów: manualnej i intelektualnej, sensorycznej i emocjonalnej. Lekcje i zajęcia laboratoryjne, na których wykorzystywałam rolę eksperymentu laboratoryjnego, starałam się tak przygotowywać, aby uczeń, który wykonuje dane doświadczenie był świadomy tego, że wykonywany przez niego eksperyment laboratoryjny jest ściśle związany z teorią. Teoria bowiem - z jednej strony – wskazuje jaki eksperyment należy wykonać, a z drugiej strony powstaje na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. Każdy pokaz, doświadczenie, ćwiczenie laboratoryjne, analiza fizykochemiczna czy analityczna pozwoliły uczniom rozwinąć ich samodzielność i twórczość
- Prowadząc zajęcia w zespołach grupowych wykształciłam wśród uczniów umiejętności krytycznego myślenia, prezentacji własnego stanowiska i jego obrony, poszanowania zdania innych w trakcie dyskusji, współpracy w zespole, uczestnictwa w dialogu oraz skutecznego komunikowania się, poczucia odpowiedzialności za podjęte decyzje, dbałości o estetykę stanowiska pracy, jako swojego warsztatu, poszanowania mienia szkolnego, przestrzegania zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w posługiwaniu się aparaturą i odczynnikami chemicznymi
- Opracowane rozkłady materiału znajdują się w bibliotece szkolnej w postaci papierowej i elektronicznej oraz w dzienniku elektronicznym
- Biblioteka metodyczno – przedmiotowa zawiera materiały i pomoce dydaktyczne w formie elektronicznej oraz papierowej
- Teczki z instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych oraz tablice fizykochemiczne znajdują się w sali laboratoryjnej
- Wszystkie przeprowadzone przeze mnie ankiety wśród uczniów były anonimowe
- Opinie i spostrzeżenia uczniów były mi pomocne do rozwoju swojej pracy nauczycielskiej i wychowawczej
- Rozwinęłam umiejętność wyciągania wniosków
- Poprzez przeprowadzanie badań rozwinęłam umiejętność analizowania i ewaluacji własnej pracy
- Poprzez zastosowanie wniosków z badań w dalszej pracy podnosiłam poziom nauczania w klasie
- Doskonaliłam warsztat i metody pracy
- Zebrałam dodatkowe pomoce dydaktyczne
- Poznałam możliwości uczniów
- Obiektywnie oceniałam uczniów
- Dzięki prezentacji rodzicom wyników pracy rozwinęłam współpracę z rodzicami
- Poprzez umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy z przeprowadzonych badań, testów i sprawdzianów, potrafiłam zmodyfikować plan nauczania tak, aby zwiększyć efektywność procesu nauczania i uczenia się ucznia

ZADANIE, CEL 4.

4.1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną, e – dziennik, dziennik zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
- Przygotowywałam scenariusze lekcji z chemii oraz z przedmiotów zawodowych chemicznych zgodnie z ich rozkładami materiału
- Napisałam plan pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
- Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami wychowawcy, tj. dziennik wychowawcy, e – dziennik, karty indywidualnych potrzeb uczniów

UZYSKANE EFEKTY:

- Realizując zadania szkoły właściwie ukierunkowywałam własną pracę zawodową
- Udoskonaliłam umiejętność planowania pracy jako wychowawcy klasy
- Świadomie i sumienie wykonywałam obowiązki zawodowe podnosząc jednocześnie jakość pracy szkoły
- Rozwinęłam własne umiejętności dydaktyczno - wychowawcze
- Przygotowałam teczki dla trzech uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kl.3 CT (karty indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz plany działań wspierających)
- Tematyka zajęć wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania chemiczne uczniów zapisana jest stosownie w dzienniku wychowawcy i e – dzienniku oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

ZADANIE, CEL 5.

5.1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako pełnoprawny jej członek
- Zgodnie z Regulaminem Pracy tego organu wykonywałam jej statutowe kompetencje stanowiące i opiniotwórcze
- Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych o tematyce:
• Szkolenie RP, „Dziennik elektroniczny – omówienie typowych błędów oraz sposoby ich korekty”; prowadzący: wicedyrektor
• Szkolenie RP, „Nowa podstawa programowa dla liceum i technikum obowiązująca od września 2012 roku – wprowadzenie; dyrekcja szkoły,
• Szkolenie RP - szkolenie specjalistyczne w zakresie: „Współczesne środki stymulujące”. Uzależnienia chemiczne (narkotyki, dopalacze, leki) i pozachemiczne (hazard, komputer); prowadzący: Agnieszka Stefaniak, MONAR,
• Szkolenie RP: dziennik elektroniczny – możliwości i zastosowanie modułu analiz; Dyrektor ZST,
• Szkolenie RP: Nowa podstawa programowa dla liceum i technikum obowiązująca od września 2012 roku – obowiązujące treści dla wybranych profili i zawodów; prowadzący: dyrekcja ZST;
• Szkolenie RP: „Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej”; prowadzący: Jacek Rudnik
• Szkolenie RP: „Szkolenie członków zespołów nadzorujących, przeprowadzających egzamin maturalny oraz egzamin z przygotowania zawodowego” prowadzący: dyrekcja szkoły
• Szkolenie RP: „Zasady wystawiania ocen końcoworocznych w dzienniku elektronicznym”; prowadzący: wicedyrektor
• Szkolenia RP: „Reforma podstaw programowych w kształceniu ogólnym”, „Zasady tworzenia przedmiotowego programu nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia zawodowego”; Zakład Pomocy Szkole z Lublina
• Szkolenie RP: „Nadzór pedagogiczny”; prowadzący: Dyrektor ZST,
• Szkolenie RP: „Bezpieczeństwo uczniów w szkole”, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji A – Z; prowadzący: Małgorzata Wiśniewska
• Szkolenie RP: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”; prowadzący: Dyrektor ZST
• Szkolenie RP: „ Rola i zadania szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” w wymiarze 3 godzin; prowadząca: Anna Błachnio
• Szkolenie RP: „Szkoła w kontakcie z cyfrowym światem”; prowadzący: Robert Turski
• Szkolenie RP: „Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 30.04.2013r.” w wymiarze 2 godzin; prowadząca: Magdalena Piechota, PCDZN,
• Szkolenie RP: „Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły – warsztaty szkoleniowe”; prowadzący: Dyrekcja ZST,
• Szkolenie RP - warsztaty szkoleniowe: „Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły” zorganizowane przez Zakład Pomocy Szkole Sp. z o. o. w Lublinie
• Szkolenie RP: „Dziennik elektroniczny – zmiany”, prowadzący wicedyrektor,
• Szkolenie RP: „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia pozachemiczne”; prowadzący Agnieszka Stefaniak, MONAR; zwiedzanie Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego
- Ukończyłam w roku 2012 trzy – semestralne studia podyplomowe w zakresie przyrodoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
- Ukończyłam 70 – godzinne szkolenie dla kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w oparciu o zmodernizowaną podstawę programową kształcenia w zawodach organizowaną przez OKE Gdańsk w Sopocie.
- Ukończyłam III Ekologiczną Akademię Umiejętności Programu „Odpowiedzialność i Troska” – warsztaty organizowane w Puławach przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach.
- Szkolenie: „Nowa podstawa programowa. Rewolucja w nauczaniu chemii”; prowadząca pani Jolanta Golanko wykład w wymiarze 2 godzin dydaktycznych zorganizowało Wydawnictwo Nowa Era; Puławy,
- Szkolenie: „O leku od kuchni, czyli jak projektuje się nowoczesne leki od pomysłu do komercjalizacji oraz czy leki odtwórcze to gorsze podróbki?”; prowadzący pan Artur Wrzosek – wykład w wymiarze 2 godzin dydaktycznych zorganizowało Wydawnictwo Nowa Era; Radom
- Spotkanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na temat: „Kto? Kiedy? Jak? Przedmioty uzupełniające i zakresy rozszerzone z punktu widzenia nauczyciela”; prowadzący pani Beata Wysokińska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Puławy
- Szkolenie: „Co zdaje egzamin?” prowadzący Janusz Mrzigod – wykład w wymiarze 2 godzin dydaktycznych zorganizowało Wydawnictwo Nowa Era; Lublin
- Uczestniczyłam w następujących kursach on – line organizowanych przez Wydawnictwo Operon (Akademia Ortograffiti):
• „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” – 40 godzin dydaktycznych
• „Vademecum doradztwa edukacyjno - zawodowego” – 40 godzin dydaktycznych
• „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” – 20 godzin dydaktycznych
• „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami” – 30 godzin dydaktycznych
• „Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE” – 90 godzin dydaktycznych (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom” – 50 godzin dydaktycznych
• „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu” – 40 godzin dydaktycznych
- Uczestniczyłam w kursie z języka angielskiego dla początkujących, a następnie dla średniozaawansowanych prowadzący: nauczyciel dyplomowany

UZYSKANE EFEKTY:

- Poznałam szczegółowo kompetencje Rady Pedagogicznej
- Poprzez udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych wzbogaciłam warsztat pracy
- Prawidłowo wypełniałam obowiązki i zadania przewodniczącego oraz członka komisji nadzorujących egzamin maturalny oraz zawodowy
- Prawidłowo wypełniałam dokumentację wewnątrzszkolną oraz zewnątrzszkolną podczas trwania w/w egzaminów
- Zdobytą wiedzę na szkoleniach specjalistycznych, jako wychowawca przenosiłam na grunt swojej klasy
- Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu związanym z prawidłową obsługą dziennika elektronicznego usprawniły moją pracę, jako nauczyciela i wychowawcy; nabyłam umiejętność wykorzystania modułu analiz do wykonywania zestawień min.: frekwencji, ocen i uwag, a także drukowania kartek na wywiadówki i świadectw

- Na szkoleniu związanym z bezpieczeństwem uczniów w szkole, w którym uczestniczyłam, w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki edukacyjnej państwa, poznałam jakie działania szkoły należy realizować na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Zapewnienie bezpieczeństwa to niewątpliwie jeden z najważniejszych obszarów działalności szkoły, zwłaszcza jeżeli zdrowie i bezpieczeństwo rozumiemy w szerokim znaczeniu. W nowoczesnej placówce edukacyjnej, dbanie o zdrowie w kategoriach wspierania prawidłowego procesu rozwojowego młodzieży, oraz zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów to baza, na której można efektywnie realizować cele dydaktyczne i wychowawcze.
Program szkolenia obejmował:
• Bezpieczeństwo w kontekście fizycznym, psychicznym i jego znaczenie w rozwoju
• Bezpieczne i higieniczne warunki nauczania i wychowania w placówce edukacyjnej
• Promowanie zdrowego modelu życia jako elementu programu wychowawczego placówki i zajęć edukacyjnych
• Nauczyciel jako sprawca i ofiara zachowań niebezpiecznych
• Strategia tworzenia bezpiecznej placówki edukacyjnej:
- zdrowy i bezpieczny uczeń
- bezpieczny nauczyciel i pracownik
- bezpieczne środowisko edukacyjne.

- Podczas szkolenia z dnia 19.III.2013 poznałam:
• akty prawne stosowane w procedurach dotyczących postępowania wobec nieletnich i małoletnich
• postępowanie w sprawach nieletnich – rola i zadania szkoły
• treści wychowawcze i demoralizacja
• środki wychowawcze, środki poprawcze
• programy profilaktyczne, naprawcze.

- Zajęcia „Szkoła w kontakcie z cyfrowym światem” zwiększyły moją świadomość dotyczącą zagrożeń występujących w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, szkodliwych treści oraz ochrony danych osobowych. Edukator podczas warsztatów określił sposoby wykorzystania komputera i internetu. Za pomocą prezentacji przypadków analizował zachowania ofiar i świadków cyberprzemocy, wskazując jednocześnie różne sposoby na uzyskanie pomocy w sytuacjach zagrożenia agresją elektroniczną.
- Jako nauczyciel na tym spotkaniu pogłębiłam swoją wiedzę na temat zagrożeń, poznając skalę zjawiska wśród dzieci i młodzieży w polskich szkołach, otrzymując rady związane z profilaktyką. Zajęcia zostały przygotowane min. na podstawie analiz przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży podczas szkoleń edukatora na Lubelszczyźnie (2011-2013r.).

- Podczas szkolenia z dnia 22.X.2013 dowiedziałam się:
• jak rozpoznawać grupy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia
• jakie są formy udzielanej pomocy uczniowi i jego rodzinie we współpracy z publiczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną
• jak dokumentować świadczoną pomoc psychologiczno – pedagogicznej na rzecz ucznia i jego rodziny
• jakie jest wsparcie merytoryczne dla nauczycieli w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- Podczas szkoleń z przełomu XI – XII.2013 nabyłam praktycznych umiejętności prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole z uwzględnieniem jej funkcjonalności w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej. Zapoznałam się z:
• podstawą prawną ewaluacji w szkole
• celami i zasadami ewaluacji zewnętrznej
• przebiegiem ewaluacji zewnętrznej
• w jaki sposób podejmowane będą decyzje przez wizytatorów
• rezultatami ewaluacji

- Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie przyrodoznawstwa były odpowiedzią na wdrażany zreformowany program edukacji i nową podstawę programową postulującą kształcenie zintegrowane. Program studiów umożliwił mi zdobycie dodatkowej kwalifikacji do nauczania przyrody na III i IV etapie edukacyjnym. Podczas trwania studiów zdobyłam wiadomości i praktyczne umiejętności z zakresu:
• wybranych aktualnych ważnych dla rozwoju nauki i cywilizacji zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych,
• współczesnych prób integracji wiedzy przyrodniczej z różnych dyscyplin przyrodniczych, humanistycznych, filozoficznych, a nawet teologicznych.
Podjęty przeze mnie temat pracy dyplomowej („Wykorzystanie napędu jądrowego w transporcie wodnym. Konspekty lekcji przyrody w liceum”), mam nadzieję, że przybliży młodzieży w dość ciekawy i oryginalny sposób zastosowanie napędu jądrowego w transporcie wodnym. Treści nauczania poruszone w temacie wydobyły wątek wiedzy przyrodniczej odnoszący się do bardzo ważnego zagadnienia naszej cywilizacji, czyli energetyki jądrowej.

- Po ukończeniu szkolenia OKE Gdańsk nabyłam umiejętności konstruowania zadań egzaminacyjnych, w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach wg Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Napisałam 5 zadań do etapu pisemnego i zadanie egzaminacyjne do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego, pod kwalifikację A.6. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.

- Jako słuchaczka Ekologicznej Akademii Umiejętności zaznajomiłam się z zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, w tym z uregulowaniami prawnymi i wymaganiami w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, emisji substancji do powietrza oraz systemów zarządzania środowiskiem, na szczeblu krajowym, lokalnym i przedsiębiorstw. Zapoznałam się z ideą Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz z rodzajem i skalą oddziaływania firm chemicznych na środowisko, a także działaniami podejmowanymi przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Wyposażona w materiały i informacje umożliwiły mi dalsze wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w edukacji młodzieży.

- Na szkoleniu z dnia 29.III.2012r. zapoznałam się z:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17) – obecnie uznany za uchylony, data uchylenia: 01.IX.2012r.
• podstawą programową dla przedmiotu chemia dla III i IV etapu edukacyjnego (poziom podstawowy i rozszerzony)
• celami kształcenia – wymaganiami ogólnymi
• treściami nauczania – wymaganiami szczegółowymi

- W procesie samokształcenia zapoznałam się z obowiązującym od 01.IX.2012r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 803), które wejdzie w życie 01.IX.2014r.

- Na spotkaniu w dniu 12.XI.2012r., uzyskałam odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Co oznacza i jak ważna jest spójność treści w świetle nowej reformy?
• Jakie rozwiązania pomogą skutecznie przygotować uczniów do nowego egzaminu gimnazjalnego i nowej matury z chemii?
• W jaki sposób podręcznik multimedialny pomaga tłumaczyć trudne dla ucznia zagadnienia i jak najlepiej wykorzystać to narzędzie podczas pracy na lekcji?
• Przyroda – jak realizować nowy przedmiot w szkole ponadgimnazjalnej?

- Bardzo ciekawy wykład: „O leku od kuchni, czyli jak projektuje się nowoczesne leki od pomysłu do komercjalizacji oraz czy leki odtwórcze to gorsze podróbki?” poprowadził pan Artur Wrzosek, praktyk od 12 lat zawodowo związany ze światem przemysłu farmaceutycznego, współautor 6 zgłoszeń patentowych na nowe drogi syntezy substancji aktywnych. Pasjonat, który „nie mieści się w aptece”.
- Zdobyte informacje i ciekawostki na wykładzie przekazałam uczniom.
- Zapoznałam się również z prezentacją najnowszych rozwiązań przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era do nauczania chemii, zarówno w gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.

- Spotkanie z cyklu „Teraz matura” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era zatytułowane: „Co zdaje egzamin? Skuteczne przygotowanie uczniów do rozwiązywania wielu typów zadań maturalnych”, obejmowało następujące treści:
• Egzamin maturalny w 2015 roku a rozwiązania wydawnictwa Nowa Era
• Co zdaje egzamin?
- Na w/w szkoleniu poznałam sposoby przygotowania uczniów do matury z chemii oraz rozwiązania ułatwiające skuteczne przygotowanie do egzaminu w ofercie wydawnictwa Nowa Era oraz zapoznałam się ze szczególnymi zmiany w egzaminie maturalnym z chemii oraz wysłuchałam omówienia różnych typów zadań, które mogą pojawić się na maturze w 2015 roku.
- Poznałam sposoby na osiągnięcie przez uczniów wysokiego wyniku z chemii.
- Uczestnictwo w tym szkoleniu pomoże mi w przygotowywaniu uczniów do nowej matury z chemii na poziomie rozszerzonym

- Efekty ukończonych przeze mnie szkoleń e – learningowych opiszę szczegółowo przy odpowiednich zadaniach i celach

- Moje uczestnictwo w kursach z języka angielskiego umożliwiły mi wykorzystanie tego języka na urozmaiceniu zajęć np. z chemii analitycznej w kl. 2AT

ZADANIE, CEL 6.

6.1. Aktywne uczestnictwo w pracach komisji przedmiotów chemicznych
6.2. Pełnienie oraz podejmowanie dodatkowych funkcji i zadań w szkole

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Realizowałam plan pracy komisji przedmiotów chemicznych
- Współpracowałam z nauczycielami z komisji przedmiotów chemicznych, w sprawach związanych z planem pracy tej komisji oraz realizacją tego planu,
- Opiekowałam się młodzieżą podczas wyjść, wycieczek i imprez organizowanych w szkole zgodnie z kalendarium:
• pokazy z fizyki na UMCS w Lublinie (opiekun)
• wycieczka do Zamościa z kl. 2CT (kierownik)
• wycieczka przedmiotowa/zawodowa na Politechnikę Radomską z kl. 3CT (kierownik)
• wycieczka kl. 4CT – pielgrzymka do Częstochowy (opiekun)
- Wspólnie z młodzieżą aktywnie uczestniczyłam w „Dniach Otwartych Szkoły”, Zjeździe Absolwentów, choince dla dzieci pracowników szkoły
- Napisałam scenariusz zabawy choinkowej dla dzieci pracowników szkoły
- Pracowałam w pracach Komisji ds. Promocji Szkoły oraz w Komisji ds. Budowania Koncepcji Pracy Szkoły.
- Analiza nowej podstawy programowej, ramowej siatki godzin, wyników matur i egzaminów zawodowych w celu utworzenia programu autorskiego dla klasy technikum analitycznego – praca w komisji przedmiotów chemicznych
- Podczas trwania ewaluacji zewnętrznej brałam czynny udział w ankiecie dla nauczyciela oraz w wywiadzie, jako nauczyciel uczący w Technikum nr 4 w ZST oraz jako nauczyciel uczący w oddziale technikum analitycznego, w kl. 2AT.
- W szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów do spraw ewaluacji w obszarach:
• Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wymaganie 6)
• Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie 11)

UZYSKANE EFEKTY:

- Sprawozdania semestralne i roczne z planu pracy komisji przedmiotów chemicznych uwzględniają moje zaangażowanie w działalność placówki
- Świadomie i z pełną odpowiedzialnością organizowałam wycieczki szkolne, zarówno zawodowe, jak i krajoznawczo – historyczne;
- Organizując Dni Otwarte Szkoły aktywnie promowałam szkołę w środowisku lokalnym
- Organizowana od trzech lat zabawa choinkowa dla dzieci pracowników szkoły cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci i ich rodziców. Każde dziecko samo lub z pomocą rodzica lub ucznia wykonało kotylion ze swoim imieniem. Dla najmłodszych został przygotowany kącik malucha z zabawkami oraz kącik z malowankami. Mali goście i ich rodzice tańczyli w kółeczkach, robili węże i pociągi. Był też czas na konkursowe zadania, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Wizyta Mikołaja z prezentami oraz pokaz Magika wzbudził zachwyt wśród dzieci. Moi wychowankowie pomagali włączać się dzieciom i ich rodzicom do zabawy. Podziękowania składane na moje ręce od rodziców dały mi ogromną satysfakcję, że robię coś dobrego i że warto kontynuować tą tradycję.
- Efektem współpracy z innymi nauczycielami z Komisji ds. Budowania Koncepcji Pracy Szkoły jest dokument szkoły: „Koncepcja pracy Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach na lata 2012 – 2017”, opublikowany na stronie szkoły (www.zst.pulawy.pl)
- Wspólnie z nauczycielami z komisji przedmiotów chemicznych, z komisji przedmiotów przyrodniczych (biologów), nauczyciela przedsiębiorczości oraz nauczyciela języka angielskiego został opracowany i wdrożony autorski program do nauczania w zawodzie technik analityk. Koordynatorem była pani Magdalena Brzozowska, recenzenci: pani Agnieszka Jonik i pani Iwona Kręglicka. Program został przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2013/14 przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.VIII.2013r.
- Wynik ewaluacji zewnętrznej w Technikum nr 4 w ZST:
• poziom spełnienia wymagania 6: B, oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
• poziom spełnienia wymagania 11: A, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
- Wynik ewaluacji zewnętrznej w V LO w ZST poziom spełnienia obu wymagań jest na poziomie B.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)*

ZADANIE, CEL 1.

1. 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Szczegółowo zapoznałam się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
- Rozwiązywałam problemy wychowawcze związane z niską frekwencją uczniów oraz słabymi wynikami w nauce, a także konflikty między uczniami związane przede wszystkim z nietolerancją, łamaniem prawa (kradzież pieniędzy), umiejętnością bezpiecznego korzystania z internetu
- Przeprowadzałam rozmowy z pedagogiem szkolnym związane przede wszystkim z niską frekwencją uczniów w szkole, opuszczaniem lekcji, słabymi wynikami w nauce i brakiem chęci zdobywania wiedzy przez uczniów
- Rozmowy przeprowadzane z pedagogiem szkolnym związane były również z problemami emocjonalnymi, zdrowotnymi i sytuacją rodzinną uczniów

UZYSKANE EFEKTY:

- Za największy sukces wychowawczy uważam fakt, że moja klasa, nad którą sprawowałam opiekę wychowawczą, stała się zgraną i zorganizowaną grupą młodych ludzi, którzy wspólnie pomagali sobie przede wszystkim w trudnościach z nauką. Uczniowie wzajemnie motywowali się do nauki, pomagali słabszym oraz wspólnie dążyli do ukończenia szkoły
- Wspólnie z panią pedagog poprzez indywidualne rozmowy z uczniem lub z uczniem i jego rodzicami, motywowałyśmy uczniów do uzyskiwania wyższych ocen oraz poprawy frekwencji
- Uczniowie, którzy uzyskali wsparcie ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego, poradzili sobie z problemami, które ich przerastały
- Dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub mających niski dochód udzielona została również pomoc w formie bezpłatnych obiadów, paczek świątecznych czy sfinansowania wycieczki szkolnej integrującej klasę

ZADANIE, CEL 2.

2.1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Ukończyłam 40 – godzinne szkolenie: „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE”, o którym wcześniej już wspominałam
- Prowadziłam spotkania z rodzicami:
• 25.X.2011: Organizacja roku szkolnego 2011/12. Przedstawienie rodzicom kalendarium szkoły na ten rok szkolny. Zapoznanie rodziców ze zmianami wprowadzonymi do Statutu szkoły oraz planem wychowawczym klasy. Wybór klasowej Rady Rodziców,
• 14.II.2012: Omówienie osiągniętych wyników w nauce, frekwencji i problemów wychowawczych. Przedstawienie wydarzeń z życia klasy z I – go semestru. Przedstawienie rodzicom wyników ankiety dotyczącej wagarowania ich dzieci w postaci prezentacji multimedialnej.
• 12.VI.2012: Omówienie osiągniętych wyników w nauce, frekwencji i problemów wychowawczych. Przedstawienie wydarzeń z życia klasy z II – go semestru. Rozmowa rodziców z nauczycielem matematyki dotycząca uzyskanych ocen. Zaprezentowanie rodzicom koncepcji pracy ZST w Puławach na lata 2012 – 2017. Poinformowanie rodziców o wojewódzkim rozpoczęciu roku szkolnego 2012/13. Poinformowanie rodziców o schemacie (procedurze) przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
• 06.XI.2012: Zapoznanie rodziców z kalendarium roku szkolnego 2012/13. Zapoznanie i przypomnienie dokumentacji szkoły: Statutu ZST, Programu Profilaktycznego, Szkolnego Programu Wychowawczego i Koncepcji Pracy Szkoły. Zaproponowanie rodzicom Klasowego Programu Wychowawczego. Przypomnienie i przedstawienie zespołu nauczycieli uczących w kl. 3CT. Wybór Klasowej Rady Rodziców. Poinformowanie rodziców o możliwościach pomocy uczniowi i jego rodzinie oraz pomocy uczniowi mającymi trudności w nauce, a także o zajęciach z WDŻR – u.
• 08.I.2013: Przedstawienie rodzicom ocen osiągniętych w I semestrze przez ich dzieci. Przedstawienie liczby nieobecności uczniów na zajęciach oraz frekwencji uczniów. Podsumowanie pracy uczniów w I semestrze na rzecz klasy i szkoły.
• 16.IV.2013: Przedstawienie rodzicom ocen oraz frekwencji. Udzielenie informacji na temat praktyki zawodowej (prawidłowe uzupełnianie dzienniczka praktyk, szkolenie BHP). Projekcja filmu (reportażu) dotycząca uzależnienia od narkotyków.
- Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- Współpracowałam z samorządem klasowym oraz z klasową radą rodziców
- Przeprowadziłam ankiety wśród uczniów
- Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- Konsultowałam się z innymi nauczycielami uczącymi w moim oddziale

UZYSKANE EFEKTY:

- Po zapoznaniu się z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przekazałam odpowiednie wytyczne nauczycielom języka polskiego i języków obcych
- Stworzenie teczek indywidualizacji oraz zaplanowanie działań wspierających dla uczniów ze SPE
- Po ukończeniu szkolenia „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” wzbogaciłam swój warsztat pracy o następujące treści:
• Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod lupą, czyli o czym powinien wiedzieć nauczyciel
• Zespołowe rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia – analiza opinii i orzeczeń
• Analiza dokumentacji ucznia; interpretacja opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne
• Tworzenie dokumentacji szkolnej:
- Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia
- Planu Działań Wspierających
- Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

- Poznałam środowisko rodzinne uczniów
- Nawiązałam współpracę z rodzicami
- Uświadomiłam rodziców, że ich dzieci nie do końca potrafią bezpiecznie korzystać z Internetu
- Szczere i przynoszące efekty rozmowy
- Indywidualne traktowanie każdego ucznia
- Wiara w to, że można pomóc każdemu dziecku dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych.

ZADANIE, CEL 3.

3.1. Realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Zapewniałam uczniom opiekę na lekcjach
- Dbałam o bezpieczeństwo uczniów
- Kształtowałam w nich właściwe postawy moralne, społeczne i patriotyczne
- Rozwijałam ich zainteresowania i uzdolnienia chemiczne, organizując kółko chemiczne
- Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze
- W miarę potrzeb prowadziłam pogadanki i dyskusje na temat zaobserwowanego w klasie problemu
- Konsultowałam bieżące problemy z pedagogiem szkolnym
- Podejmowałam działania korygujące u poszczególnych uczniów
- Określałam wraz z uczniami zasady współpracy z nauczycielem oraz zasady klasowe.
- Egzekwowałam wśród uczniów przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad
- Organizowałam imprezy klasowe, wycieczki i wyjścia mające na celu integrację grupy Cały okres stażu  Integracja zespołu klasowego
- Rozwinięcie u uczniów poczucia bezpieczeństwa w szkole
- Zdobycie zaufania uczniów
- W pełni zrealizowanie założeń programu wychowawczego
- Właściwe postawy moralne, społeczne i patriotyczne kształtowałam w uczniach poprzez realizację następujących tematów na lekcjach wychowawczych:
• Rozwijanie samorządności uczniów. Aktywizacja samorządu klasowego,
• Kształtowanie postaw ucznia – wartości i zasady etyczne,
• Życie obywatelskie – kształtowanie postawy obywatelskiej opartej na samorządności szkolnej i klasowej – rozwijanie samodzielności w nauce i pracy – „uczysz się dla siebie”,
• Tworzenie tradycji i ceremoniału szkoły. Uczestnictwo w życiu szkoły – my jako klasa na terenie Szkoły,
• Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – Miłość i szacunek do Ojczyzny (poznawanie jej historii, kultury i tradycji oraz troska o utrzymanie i pomnażanie tego dziedzictwa),
• Kształtowanie dojrzałości społecznej – kształcenie zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka,
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
• „Jestem obywatelem Polski – to brzmi dumnie ...” Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym,
• „Szanujmy się nawzajem, traktuj innych tak, jak chciałbyś być przez nich traktowany”
• Czy jesteśmy tolerancyjni? Granice tolerancji,
• Kształtowanie poczucia własnej wartości,
• „Jak Cię widzą i słyszą, tak Cię piszą ... i ocenią”. Sztuka autoprezentacji,
• „Uczyń ze swojego hobby zawód, a nigdy w życiu nie będziesz musiał pracować ... (Konfucjusz). Doskonalenie własnej osobowości i umiejętności zawodowych.

ZADANIE, CEL 4.

4.1. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Szczególną opieką objęłam uczniów z problemami dydaktycznymi i/lub wychowawczymi
- Służyłam uczniom pomocą, zarówno jako nauczyciel przedmiotu, jak i nauczyciel - wychowawca
- Współpracowałam z uczniami chcącymi rozwijać swoje zainteresowania chemiczne oraz z uczniami wykazującymi trudności w nauce
- Organizowałam im pomoc nauczycielską oraz koleżeńską
- Prowadziłam zajęcia dodatkowe z chemii oraz przedmiotów zawodowych chemicznych
- Dostosowywałam formy i metody pracy dostosowane do możliwości uczniów
- Indywidualizowałam proces nauczania poprzez stosowanie adekwatnych do potrzeb danego ucznia i sytuacji edukacyjnych metod i technik postępowania pedagogicznego
- Przygotowałam i przeprowadziłam następujące konkursy:
• konkurs dla uczniów klas pierwszych o patronce szkoły: „Nasz Patron – M. Skłodowska – Curie”: XI.2011
• konkurs dla uczniów klas pierwszych o patronce szkoły: „Nie umiała być sławną – M. Skłodowska – Curie”: XI.2013;
- Przeprowadziłam, wspólnie z opiekunem stażu, I powiatowy konkurs „Krew – kropla, która ratuje życie” na etapie szkolnym, XII.2012
- Przeprowadziłam, wspólnie z opiekunem stażu, II powiatowy konkurs „Krew – kropla, która ratuje życie” na etapie szkolnym, XI - XII.2013,
- Sprawdzałam prace konkursowe „Rok przed maturą” na UMCS w Lublinie; VI.2013
- Jako szkolny organizator przeprowadziłam w szkole Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK”;, 2014; prace uczniów odesłałam do organizatora konkursu

UZYSKANE EFEKTY:

- Uczniowie mający problemy dydaktyczne i wychowawcze, zawsze mogli liczyć na rozmowę i wsparcie ze strony wychowawcy,
- Uczniom, mającym trudności w nauce po rozmowie z nauczycielem prowadzącym organizowałam zajęcia dodatkowe,
- Umiejętność zorganizowania pomocy koleżeńskiej dla ucznia, również wyćwiczyłam, jako wychowawca. Uczniów, którzy chętnie pomagali swoim kolegom nagradzałam pozytywną uwagą.
- Uczniom, mającym problemy wychowawcze, zwłaszcza emocjonalne, starałam pomóc się sama poprzez rozmowę lub organizowałam spotkanie z pedagogiem szkolnym,
- Moja twórcza postawa i dość dobra znajomość warsztatu pracy zadecydowały o efektywności udzielanej pomocy, a serdeczna, przyjazna atmosfera zajęć wyzwalała w uczniach zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Zapewniła również niewymuszoną aktywność na rzecz własnego rozwoju.
- Udział młodzieży w konkursie powiatowym „Krew – kropla, która ratuje życie” uświadamia wśród nich propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz poszerzenie wiadomości na temat krwi jako bezcennego leku. Nadmienię iż, w etapie szkolnym I edycji najliczniejszą grupę stanowili uczniowie naszej szkoły. W I edycji tego konkursu moi uczniowie zajęli I miejsce w kategorii test wiedzy. W kategorii prezentacja multimedialna jeden z moich uczniów zajął I miejsce, a drugi został wyróżniony. Natomiast w II edycji tego konkursu uczniowie z ZST zajęli II miejsce w kategorii test wiedzy, a I miejsce w kategorii najciekawsza prezentacja multimedialna
- Za przygotowanie uczniów do I i II edycji konkursu „Krew – kropla, która ratuje życie” otrzymałam podziękowanie od pani dyrektor mgr Bożeny Strzeleckiej oraz organizatorów tego konkursu z ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina (pani Dorota Drążyk, pani Halina Pytlak oraz honorowy dawca krwi pan Zbigniew Celejewski)
- Przeprowadzenie przeze mnie Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” miało na celu utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Uczniowie otrzymali dyplomy wyróżnienia i uznania.

ZADANIE, CEL 5.

5.1. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Realizowałam zadania wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
- Ukończyłam 15 – godzinne zajęcia warsztatowe pod nazwą: „Profilaktyka uzależnień” zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Praesterno, współfinansowane przez Gminę Puławy; prowadzący: pan Emanuel Janoszczyk
- Problemy cywilizacyjne – filmy
- Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę
- Organizowałam w czasie roku szkolnego oraz podczas wakacji plan zajęć ucznia objętego indywidualnym nauczaniem
- Przygotowałam gazetki o tematyce chemicznej: „Związki chemiczne jako składniki kremów, maści i emulsji” – w laboratorium podczas Dni Otwartych Szkoły, a potem w gablocie przy sali chemicznej;
- Przygotowałam wspólnie z młodzieżą tablicę prezentującą efekty ich pracy na zajęciach kółka chemicznego
- Przygotowałam tablicę: „Pierwiastki chemiczne na wesoło” na Dni Otwarte Szkoły

UZYSKANE EFEKTY:

- Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez pana Emanuela Janoszczyka poszerzyłam swoją wiedzę o następujące treści:
• wczesna diagnoza, symptomy uzależnień wg ICD 10
• fazy uzależnień
• mechanizmy uzależnień
• terapia ambulatoryjna i stacjonarna
• nauczyciel a profilaktyka uzależnień
- Działania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa:
• Rozmowa na lekcji wychowawczej związana z ewakuacją szkoły
• BHP w pracowni chemicznej
• Prowadzenie rozmów na lekcjach wychowawczych związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji i ferii zimowych
• Rozmowy o higienie osobistej uczniów.
• Rozmowy o chorobach cywilizacyjnych
• Spotkanie z prokuratorem: odpowiedzialność karna
• Spotkanie z psychologiem z Fundacji Praesterno: rozwój psychoseksualny
• Spotkanie z psychologiem z Fundacji Praesterno: uzależnienia.

- Tablice tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów odwiedzających szkołę, a także uczniów naszej szkoły. Przedstawienie chemii od strony zastosowania oraz zaprezentowanie kilku pierwiastków z układu okresowego na wesoło na pewno utkwiły na długo w pamięci gimnazjalistów i uczniów.

ZADANIE, CEL 6.

6.1. Wspomaganie uczniów i przygotowywanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
6.2. Wspomaganie ucznia
w rozpoznawaniu własnych zdolności i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Motywowałam uczniów i zespoły uczniowskie do realizacji zamierzonych celów oraz monitorowałam ich osiągnięcia
- Organizowałam lekcje z uwzględnieniem możliwości uczniów i zakresu programu oraz możliwości technicznych szkoły
- Pomagałam uczniom – maturzystom w wypełnieniu deklaracji maturalnych oraz deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego
- Pomagałam swoim wychowankom w prawidłowym pisaniu wniosków do Dyrekcji szkoły, np. prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
- Dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów pisałam stosowne opinie
- Ukończyłam szkolenie „Vademecum doradztwa edukacyjno - zawodowego” – 40 godzin dydaktycznnych

UZYSKANE EFEKTY:

- Swoich uczniów wspierałam i motywowałam do wysiłku i przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój i edukację
- Przeprowadzałam rozmowy indywidualne, dyskusje na lekcjach wychowawczych, rozmowy z rodzicami. Pomagałam uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
- Starałam się nauczyć ich budować pozytywne relacje z innymi ludźmi.
- Przeprowadziłam lekcje wychowawcze związane z Kampanią „Świadomie wybieram przyszłość”. Zapoznałam uczniów z istotą kształcenia własnej przyszłości i odnalezienia najlepszej drogi rozwoju.

- Na szkoleniu „Vademecum doradztwa edukacyjno – zawodowego nabyłam wiedzę nt:
• Czynników wpływających na decyzje zawodowe – preferencje i predyspozycje zawodowe
• Warsztatu pracy doradcy zawodowego
• Aktualnego rynku pracy
• Strategii rozwoju kariery zawodowej – jak pomóc uczniom w planowaniu kariery
Realizując program szkolenia Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego poznałam m.in.:
• istotę, rolę oraz cele doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej,
• sposoby i narzędzia umożliwiające diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów,
• sposoby rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• sposoby wyszukiwania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
• formy pracy w zespole oraz pracy indywidualnej przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
• sposoby oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom,
• formy współpracy z nauczycielami w zakresie kształtowania kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)*

ZADANIE, CEL 1.

1.1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Przygotowywałam dokumenty i materiały dydaktyczne, np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu, plany wynikowe, rozkłady materiału, konspekty zajęć, testy, kartkówki, sprawdziany, prezentacje multimedialne, instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych, karty pracy, kartki na wywiadówki, ankiet, dyplomów itp.
- Prowadziłam e - dziennik
- Prowadziłam korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw, nauczycielami, rodzicami i uczniami
- Prowadząc zajęcia dydaktyczne bardzo często korzystałam z komputera z dostępem do internetu, telewizora lub projektora
- Podczas zajęć wykorzystywałam filmy edukacyjne (Operon) oraz bibliotekę pomysłów (Nowa Era)
- Podczas zajęć korzystałam z multimedialnego zbioru doświadczeń i eksperymentów chemicznych w języku polskim i w języku angielskim (www.eksperymentychemiczne.pl)

UZYSKANE EFEKTY:

- Udoskonaliłam swoje umiejętności informatyczne w obsłudze oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Na zakończenie każdego roku szkolnego przygotowywałam dyplomy dla uczniów
- Na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 (klasa maturalna) przygotowałam dla rodziców swoich wychowanków listy gratulacyjne, podziękowania, a dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów dyplomy
- Na zajęciach z chemii, kiedy ze względów bezpieczeństwa nie można przeprowadzić jakiegoś doświadczenia, przygotowuję dla młodzieży pokaz doświadczenia przy wykorzystaniu Internetu
- Urozmaicenie zajęć z chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych

ZADANIE, CEL 2.

2.1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Wykorzystywałam portale edukacyjne w samokształceniu
- Korzystałam z edukacyjnych serwerów internetowych
- Wyszukiwałam w internecie np. instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych, które po przeredagowaniu mogłam wykorzystać na zajęciach laboratoryjnych
- Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych i internetu
- Prowadziłam dziennik elektroniczny
- Wykorzystywałam narzędzia dziennika elektronicznego
- Korzystałam z dostępnych na portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
- Drogą mailową przesyłam i zbierałam informacje od koleżanek np. o wynikach realizacji planu pracy komisji przedmiotów chemicznych

UZYSKANE EFEKTY:

- Uczestnicząc w szkoleniach on – line, organizowanych przez wydawnictwo Operon, motywowałam się do systematyczności zdawania tzw. mini testów poszczególnych modułów oraz egzaminów końcowych, drogą elektroniczną
- Materiały ze szkoleń e - learningowych zebrałam w postaci elektronicznej w folderze „szkolenia”
- Moduł analiz oraz e – dziennik wykorzystywałam do wykonywania następujących analiz:
• uczęszczania uczniów na zajęcia dydaktyczne – frekwencja poszczególnego ucznia i klasy
• klasyfikowania uczniów z poszczególnych przedmiotów i klas
• liczbie opuszczonych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych godzin oraz spóźnień
• uzyskanych wyników w nauce
• uzyskanej średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych
- E – dziennik służył mi również do korespondencji z uczniami i ich rodzicami
- Przy użyciu dziennika elektronicznego przygotowywałam zestawienia na posiedzenia Rady Pedagogicznej (arkusz klasyfikacyjny), zebrania z rodzicami oraz kartki z ocenami
- Dzięki internetowi wzbogaciłam swoją wiedzy o nowości wydawnicze, a następnie wykorzystałam ją w swojej pracy
- Podniesienie poziomu aktywności młodzieży poprzez przygotowanie atrakcyjnych materiałów

ZADANIE, CEL 3.

3.1. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Opublikuję w internecie publikację dotyczącą pracy zawodowej – projekt planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie za okres stażu
- Przygotowywałam na stronę szkoły krótkie informacje o przeprowadzonych konkursach i ich wynikach

UZYSKANE EFEKTY:

- Zaświadczenie o publikacji(www.publikacje.edux.pl)
- Promowałam szkołę w sieci poprzez przygotowywanie informacji na stronę szkoły


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt 4)*

ZADANIE, CEL 1.

1.1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Uczestniczyłam w kursie, który posłużył mi do poszerzania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom” – 50 godzin
- Przeczytałam artykuł pani Marzeny Żylińskiej nt. „Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi”

UZYSKANE EFEKTY:

- Podczas szkolenia „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom”, nabyłam wiedzę i umiejętności nt.:
• Twórczość – a co to właściwie jest? Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych
• Trening kreatywności – teoria i praktyka
• Techniki twórczego rozwiązywania problemów – teoria i praktyka
• Dlaczego oni się tak zachowują i co zrobić, by chciało im się chcieć?
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć – praca twórcza w podgrupach

- W swojej pracy stosuję neurodydaktykę. Mój entuzjazm przenosi się na uczniów, a przecież nasz mózg jest nastawiony na dobre relacje społeczne i w takich warunkach najefektywniej pracuje. Często powtarzam swoim uczniom, że warto robić w życiu to co się lubi. Uśmiechnięty uczeń to szczęśliwy uczeń, a w takim przypadku w mózgu uwalniana jest dopamina określana jako hormon szczęścia, dzięki której poziom motywacji jeszcze się podnosi.

ZADANIE, CEL 2.

2.1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Analizowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Ukończyłam szkolenia:
• „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” – 20 godzin dydaktycznych
• „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu” – 40 godzin dydaktycznych

UZYSKANE EFEKTY:

- Program szkolenia: „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” obejmował:
• Ja i mój zawód
• Moja siła wewnętrzna

- Treści poruszone na szkoleniu „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu”:
• Metoda projektu? Tak!
• Vademecum praktyka
• Metoda projektu na lekcjach historii i społeczeństwa oraz przyrody

ZADANIE, CEL 3.

3.1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
3.2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Analizowałam wyniki w nauce uczniów
- Organizowałam pomoc nauczycielską i koleżeńską dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału, zwłaszcza z matematyki
- Po ukończeniu 90 – godzinnego szkolenia: „Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE” nauczyłam się indywidualnie pomagać uczniom
- Objęłam szczególną troską uczniów słabych
- Opiekowałam się uczniami szczególnie uzdolnionymi
- Przeciwdziałałam konfliktom w klasie
- Podnosiłam znajomość obowiązków i praw ucznia (statut szkoły)
- Prowadziłam działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej wśród uczniów
- Przeciwdziałałam nałogom i uzależnieniom poprzez prowadzenie zajęć uświadamiających na godzinach wychowawczych
- Przygotowywałam scenariusze godzin wychowawczych
- Aktywnie pełniłam dyżury w trakcie przerw śródlekcyjnych
- Obserwowałam zachowania uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze, ich relacje interpersonalne, analizowałam ich oceny
- Stawiałam diagnozy do indywidualizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego

UZYSKANE EFEKTY:

- W celu pozytywnego wspierania ucznia modyfikowałam swój nauczycielski system oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem klasy, z którą miałam zajęcia,
- Doceniałam każdą aktywność uczniów związaną z tematem lekcji poprzez stawianie ocen lub „+”. Poprawę sprawdzianu umożliwiałam każdemu uczniowi, nie tylko temu, który otrzymał ocenę niedostateczną. Nie wstawiam oceny niższej, niż uzyskana na sprawdzianie. Dla uczniów mających szczególne trudności z opanowaniem wiedzy z przedmiotu, umożliwiam zaliczenie materiału w mniejszych partiach
- Uczniów mających trudności w nauce staram się na bieżąco motywować do pracy i poprawy ocen, organizując dla nich dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych z chemii
- Uczniowie klas pierwszych wyrównali swoje braki z gimnazjum na poziomie dostatecznym i dobrym, a więc jednocześnie zwiększyły się ich szanse edukacyjne
- Uczniowie klas pozostałych również poprawili swoje wyniki w nauce
- Niestety uczniowie najzdolniejsi nie zawsze uczestniczyli w zajęciach, tłumacząc się brakiem czasu
- Jedynie członkowie kółka chemicznego chętnie uczestniczyli w jego spotkaniach, a efekty swojej pracy przedstawiali na Dniach Otwartych Szkoły.
- Podsumowując uważam, że uzyskuję zadowalające efekty w pracy z uczniem mającym trudności w nauce oraz z uczniami wykazującymi chęć rozwijania swoich zainteresowań chemicznych.

- Szkolenie: „Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE” – 90 godzin (Polskie Towarzystwo Dysleksji) (III – XII. 2013)
Program szkolenia obejmował następujące moduły tematyczne:
• Uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem
• Niepowodzenia edukacyjne i zaniedbanie środowiskowe
• Zaburzenia komunikacji językowej
• Uczeń zdolny
• Choroby przewlekłe
• Uczeń niepełnosprawny intelektualnie (w stopniu lekkim)
• Uczeń z autyzmem, Zespołem Aspergera
• Uczeń niesłyszący lub słabosłyszący
• Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
- Kurs ten dostarczył mi praktycznych wskazówek do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Autorzy materiałów jako wybitni specjaliści podzielili się swoimi autorskimi pomysłami na indywidualizację procesu nauczania.
- Uczniów i rodziców w rozwiązaniu ich problemów wspieram poprzez:
• rozmowy indywidualne i telefoniczne z uczniami i ich rodzicami
• rozmowy z Panią pedagog
• przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczno – pedagogiczną
• prowadzę tematyczne lekcje wychowawcze wynikające z planu wychowawczego klasy.

ZADANIE, CEL 4.

4.1. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
4.2. Pedagogizacja rodziców

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Występowałam na zebraniach z rodzicami poruszając tematy dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Diagnozowałam możliwości uczniów, ich problemy w nauce oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych
- Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów
- Prowadziłam zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami
- Przeprowadzałam rozmowy wychowawcze z uczniami
- Współorganizowałam klasowe i szkolne imprezy kulturalne
- Sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie imprez szkolnych i pozaszkolnych
- Uczestniczyłam w szkoleniu „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami” – 30 godzin dydaktycznych

UZYSKANE EFEKTY:

- Współpraca z rodzicami polegała na wypracowaniu przeze mnie oraz przez nauczycieli uczących moich wychowanków i rodziców wspólnej strategii działań wychowawczych. Jednak nie zawsze udało się nawiązać efektywne relacje z rodzicami, mimo zachęt i dobrej woli ze strony nauczycieli. Nauczyciele skarżyli się na roszczeniową, albo agresywną postawę rodziców. Rodzice zaś twierdzili, że nauczyciele zawierają pozorny kontakt z rodzicem, traktują go oschle, uparcie stoją przy swoim stanowisku, nie szukając porozumienia. Ta różnica poglądów była czasami źródłem permanentnego konfliktu. Jednak uświadomienie jej zarówno nauczycielom, jak i przez rodzicom doprowadziła do ustalenia płaszczyzny współpracy, której celem było dobro dziecka.

- Prowadziłam rozmowy min. na następujące tematy:
• Rodzice i ich oczekiwania wobec szkoły i nauczycieli
• Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców – ustalenie płaszczyzny porozumienia
• Warunki budowania trafnej relacji z rodzicem
• Strategie zachęcania rodziców do współpracy czyli jak pracować z opornym rodzicem
• Porozumienie z tzw. trudnym rodzicem, jak sobie radzić w sytuacji agresji i zdenerwowania
• Scenariusze spotkań z rodzicami zwiększające zaufanie rodziców do nauczycieli.

- Uczniowie mojej klasy chętnie biorą udział w życiu klasy i szkoły
- Aktywnie uczestniczą w organizacji imprez klasowych (wigilia klasowa, dzień chłopaka, dzień kobiet, wycieczki klasowe, wyjścia do kina itp.) i szkolnych (choinka szkolna, imprezy okolicznościowe, zjazd absolwentów w 2012, konkursy itp).

- Na szkoleniu „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami” zaznajomiłam się z następującymi umiejętnościami:
• System współpracy z rodzicami w szkole
• Sojusznik czy wróg? – jak budować relacje z rodzicami
• Jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)*

ZADANIE, CEL 1.

1.1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
1.2. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Analizowałam dokumenty wyznaczające pracę szkoły (statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, koncepcja pracy szkoły, regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, klas sportowych i szatni)
- Analizowałam przepisy prawa oświatowego
- Stosowałam się do dokumentów wewnątrzszkolnych we własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Opracowałam dokumentację konieczną do przeprowadzenia stażu
- Zapoznałam się z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami
- W swojej pracy korzystałam min. z następujących stron internetowych:
• www.zst.pulawy.pl
• www.men.gov.pl
• www.codn.edu.pl
• www.kuratorium.lublin.pl
• www.oke.krakow.pl
• www.oswiataiprawo.pl
• www.isap.sejm.gov.pl
• www.ibe.edu.pl
• www.cke.edu.pl
• www.new.koweziu.edu.pl
• www.ocdn.pl
• www.ore.edu.pl
• www.pcdzn.edu.pl
• www.npseo.pl
• www.narkomania.org.pl
• www.interakcja.com
• www.profesor.pl
• www.eksperymentychemiczne.pl
• www.szkoly.edu.pl
• www.znp.edu.pl
• strony wydawnictw Operon Nowa Era, Pazdro, Zamkor, WSiP i innych
• i wiele innych, związanych z moją pracą zawodową i moim rozwojem

UZYSKANE EFEKTY:

Spis aktów prawnych, z którymi zapoznałam się:
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 nr 228 poz. 1491)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 520)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz.17). – obecnie uznany za uchylony, jednak obowiązujący do 31 sierpnia 2012r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz.977).
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 nr 228 poz. 1487) – obecnie uchylony, jednak obowiązujący do 8 maja 2013r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 532)
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 nr 228 poz. 1490);

ZADANIE, CEL 2.

2.1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

FORMA REALIZACJI, OPIS SPOSOBU REALIZACJI

- Uczestniczyłam w radach pedagogicznych i szkoleniowych, w spotkaniach komisji przedmiotów chemicznych, komisji ds. Promocji Szkoły, komisji ds. Budowania Koncepcji Pracy Szkoły, o których była wcześniej mowa
- Aktywnie pracowałam w komisji przedmiotów chemicznych
- Dostosowywałam przedmiotowe plany wynikowe i przedmiotowe systemy oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych

UZYSKANE EFEKTY:

- Po analizie nowej podstawy programowej, ramowej siatki godzin (brak chemii rozszerzonej), wyników matur i egzaminów zawodowych, po przepracowaniu jednego roku szkolnego z poprzednim programem nauczania (powtarzające się treści) podjęto działania w celu utworzenia programu autorskiego dla klas technik analityk – praca w komisji przedmiotów chemicznych we współpracy z nauczycielami biologii.
- Po analizie wyników matur i egzaminów zawodowych oraz organizacji roku szkolnego (w klasie III uczniowie odbywają praktyki zawodowe):
• zmieniłam układ treści na chemii fizycznej w klasie 3AT
• zmieniłam rozkład nauczania z prac preparatywnych w klasie 3 CT.
• wprowadzono zmiany do statutu szkolnego (ocena z BHP, różnicowanie progu wymagań punktowych na poszczególne oceny na przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe)
• przeredagowano formę sprawozdania ćwiczeń laboratoryjnych pod kątem zmieniających się wymagań egzaminacyjnych, prawnych i programowych.
- Analizując zmieniającą się podstawę programową oraz biorąc pod uwagę bardzo szybko rozwijający się przemysł chemiczny, w celu aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, o których wcześniej już była mowa w tym sprawozdaniu; zdobytą wiedzę przekazywałam uczniom.

Opracowała: Joanna Kornak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.