X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24945
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego

MARLENA GOŚCIŃSKA
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁAŃCZY
WYKSZTAŁCENIE: MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
NAUCZANY PRZEDMIOT: BIBLIOTEKA SZKOLNA
CZAS ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1. 09. 2011 R.
CZAS ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust.2 p.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz z 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, a także po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, mgr Justyną Czerwińską, która udzieliła mi wielu cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu i napisania planu rozwoju zawodowego. Ustaliłyśmy również zasady współpracy zawierając kontrakt – zał. nr 1. Następnie napisałam plan rozwoju zawodowego – zał. nr 2 – oraz złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2014 roku. Od dnia 01.09.2012 r. zmienił się charakter mojego zatrudnienia, rozpoczęłam też pracę, jako nauczyciel języka polskiego. Po przeanalizowaniu, wraz z Dyrektorem szkoły i opiekunem stażu, planu rozwoju ustaliliśmy, że nie ma konieczności sporządzania aneksu.
Aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego- warsztatach, kursach i szkoleniach – zał. nr 3:

W roku szkolnym 2011/2012:
- Motywowanie uczniów do nauki. -Tworzenie na terenie szkoły strategii pomocy dla dzieci z problemami w zachowaniu się. - Komunikacja interpersonalna.
-Ukończyłam kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna. Uzyskałam przez to kwalifikacje do pracy z dziećmi mającymi różnorodne trudności. Nauczyłam się dobierać ćwiczenia usprawniające zaburzone sfery, np. liczenie, pisanie po śladzie, kolorowanie, wycinanie, dobieranie w pary, posługiwanie się piktogramami i wiele innych. W roku szkolnym 2012/2013: -Metoda projektu w edukacji szkolnej. - Metody i techniki ewaluacyjne w pracy nauczyciela, szkoły, przedszkola. ODN Poznań W roku szkolnym 2013/2014: -W dniach 21.09 2013-20.10 2013 r. uczestniczyłam w kursie,, Kurs dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych’’ w ramach projektu,, Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć’’- projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, który był realizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W kwietniu 2014 r. uczestniczyłam też w spotkaniu roboczym podsumowującym cały kurs, którego gościem była Pani Kurator Oświaty w Poznaniu. Umiejętności zdobyte na kursie wykorzystywałam podczas pracy koła humanistycznego oraz przy współtworzeniu innowacji pedagogicznej ,,Po złote pióro’’. -Uczestniczyłam w projekcie:,,CyberPomoc!- szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy’’. -Brałam udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli realizowanym w ramach projektu,, System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim- nowoczesne doskonalenie nauczycieli’’ zorganizowanym przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTA w okresie od dnia 15 lutego 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. Szkolenie rozpoczęliśmy od spotkania z panią Anną Kasperkowiak -Szkolnym Koordynatorem Rozwoju Edukacji. Celem spotkania było zdiagnozowanie sytuacji szkoły, wybranie dwóch obszarów i zespołu koordynującego pracą. Treści objęte doskonaleniem:
1.Jak uczyć efektywnie? Metody aktywizujące w szkole podstawowej Jak zmotywować ucznia do nauki?
2.Jak pracować uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi?
3.Efektywna komunikacja: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel.
4.Myślenie krytyczne i naukowe (wnioskowanie, analiza tekstu, rozumienie problemowe).
5.Jak zostać geniuszem pamięci? Poznajemy techniki uczenia się i zapamiętywania.
6.Poznanie technik szybkiego czytania.
- Ukończyłam szkolenie,, Wszyscy uczymy języka polskiego’’, organizowany przez ODN Piła.
- W ramach projektu,, Bezpieczni i wolni od nałogów’’ uczestniczyłam w warsztatach edukacyjnych dla nauczycieli:,, Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.’’
- Uczestniczyłam także w konferencji metodycznej poświęconej „Sposobom aktywizowania uczniów w procesie lekcyjnym”.
Pomocne w realizacji zaplanowanych zadań okazały się szkolenie i kursy ukończone wcześniej: - Warsztat metodyczny i organizacyjny młodego nauczyciela. -Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi? -Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego.
Potwierdzeniem ukończenia wymienionych wyżej kursów są zaświadczenia lub lista obecności w sprawozdaniu z rady pedagogicznej. Wszystkie formy kształcenia pozwoliły mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Ciekawe pomysły często wykorzystywałam podczas zajęć w bibliotece, godzin zastępczych i na swoich lekcjach języka polskiego. Dzięki szkoleniom zdobyłam szereg nowych informacji i podniosłam swoje umiejętności.
Ważnym elementem mojego stażu była codzienna współpraca z opiekunem, obserwacje prowadzonych przez niego zajęć. Dało mi to przede wszystkim poczucie pewność, że w każdej chwili udzieli mi wskazówek, gdyż jest to osoba bardzo otwarta. Zawsze wiedziałam, że w trudnych chwilach mogę liczyć na jej pomoc. Otrzymywałam od niej same dobre rady, które zainspirowały mnie do twórczych działań rozwijających ofertę czytelniczą i edukacyjną biblioteki. Opiekun stażu zawsze służył mi swoją radą i doświadczeniem. Wspólnie organizowałyśmy różnorodne przedsięwzięcia propagujące czytelnictwo. Bezcenna okazała się też pomoc innych nauczycieli zespołu humanistycznego i wychowawczego, która znacznie ułatwiła mi pracę, zarówno w bibliotece, jak i na lekcjach języka polskiego. Dowiedziałam się między innymi jak: - zorganizować pracę biblioteki, -indywidualizować proces nauczania uwzględniając specjalne potrzeby uczniów, -dobierać formy, metody i środki dydaktyczne do poszczególnych zajęć. Sama również prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Dyrekcji, bo miałam przyjemność przygotować lekcję koleżeńską dla nauczycieli zespołu humanistycznego, której temat brzmiał: Jak opisać budynek?(redagowanie wypowiedzi pisemnej). Zajęcia te umożliwiły mi pokazanie własnych umiejętności nabytych w okresie stażu oraz stanowiły dla mnie źródło cennych informacji o moim przygotowaniu zawodowym. Dzięki temu, że lekcja była szczegółowo omawiana, mogłam dowiedzieć się co robię dobrze, a nad czym muszę jeszcze popracować. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu humanistycznego i realizowałam powierzone mi zadania. W trakcie jednego z nich wygłosiłam referat. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam podczas swojej codziennej pracy. Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat i metody pracy: -opracowałam plan pracy biblioteki szkolnej, regulaminy konkursów bibliotecznych, scenariusze pasowania na czytelnika, -opracowałam, wspólnie z członkami zespołu humanistycznego, programy ewaluacyjne dla klas IV – VI – język polski – po badaniu osiągnięć edukacyjnych, - program naprawczy z języka polskiego dla klas IV – VI po Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów – OBUT 2011, -napisałam plany dydaktyczne z języka polskiego (w czasie zajęć modyfikowałam je, gdyż dostrzegłam konieczność dostosowywania liczby godzin lekcyjnych, przeznaczonych na poszczególne zajęcia, do tempa uczenia się w danej klasie.), -opracowałam plan zajęć: gazetki szkolnej „Źródełko”, ,,Klubu Czytelnika’’ -opracowałam projekt edukacyjny,, Wspominając Miłosza’’ realizowany w gimnazjum oraz ,,Młody humanista’’ dla szkoły podstawowej, -współtworzyłam opis innowacji pedagogicznej,, Po złote pióro’’ -napisałam plan zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klas IV - V, -pisałam scenariusze i konspekty lekcji, -dobierałam różne metody i narzędzia w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów, -wykorzystywałam aktywne metody nauczania - burzę mózgów, dramę, drzewko decyzyjne, pokaz, mapę mentalną, piramidę priorytetów, metaplan, debatę za i przeciw, gry dydaktyczne, pokera kryterialnego, metodę projektów, metodę inscenizacji. Metody te doskonalą umiejętność rozmowy o emocjach, zachęcają do aktywności twórczej, kształcą umiejętność wyciągania wniosków, sprzyjają rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, uatrakcyjniają zajęcia, zachęcają do czynnego udziału w lekcjach, ułatwiają usystematyzowanie wiedzy, kształcą umiejętność kojarzenia faktów, dokonywania wyborów, dyskutowania, pobudzają wyobraźnię. Zaobserwowałam, że uczniowie chętniej i skuteczniej uczą się przez działanie. -gromadziłam własną bibliotekę przedmiotową, dzięki czemu mogłam pogłębiać swoją wiedzę dydaktyczno – pedagogiczną, -byłam opiekunem Klubu Czytelnika i gazetki szkolnej „Źródełko”, -brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, obradach zespołu humanistycznego, wychowawczego oraz klasowych zespołów nauczycielskich, -protokółowałam obrady rady pedagogicznej, -przekazywałam wiadomości ze szkoły do prasy lokalnej, -zorganizowałam wyjazd uczniów na przedstawienia teatralne, wycieczki szkolne, - napisałam scenariusze do przedstawień szkolnych.
Corocznie, wspólnie z opiekunem stażu, tworzyłam plany pracy biblioteki szkolnej w oparciu o dokumenty regulujące pracę szkoły i wyznaczone priorytety szkoły. Przeprowadziłam ankiety sondujące potrzeby uczniów. Opracowane informacje pozwoliły określić zainteresowania czytelnicze, które były realizowane według możliwości biblioteki. Każdego roku przeprowadzałyśmy ewaluację pracy biblioteki szkolne. Wnioski uwzględniałyśmy podczas planowania tematyki następnych zajęć, które realizowałam najczęściej podczas lekcji zastępczych. Systematycznie korzystałam z prasy fachowej i informatorów wydawniczych. Studiowałam czasopisma, przede wszystkim: - Biblioteka w szkole - Pomagamy uczyć -Wychowawca -Język polski oraz literaturę dotyczącą: - prowadzenia biblioteki szkolnej - zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki - nauczania języka polskiego. Studiowałam też publikacje w Internecie. Współpracowałam z wydawnictwem Egmont i Tuliszków pozyskując od nich wiele woluminów do biblioteki szkolnej.
Przez cały okres stażu tworzyłam teczki tematyczne, zestawienia bibliograficzne na potrzeby nauczycieli i uczniów. Gromadziłam książki i czasopisma fachowe, w których wyszukiwałam pomocne w pracy informacje, zarówno dla siebie, jak i dla innych nauczycieli. Tworzyłam scenariusze zajęć bibliotecznych. Wspólnie z opiekunem pracowałam z systemem Mol. Przeprowadziłyśmy komputeryzację retrospektywną księgozbioru bibliotecznego. Trwają końcowe prace związane z kodowaniem woluminów.
W miarę możliwości dostosowywałam pomieszczenie biblioteki do potrzeb dydaktyczno- wyrównawczych. Zaobserwowałam, że uczniowie chętniej podczas zajęć pracowali w bibliotece niż sali lekcyjnej. Starałam się również umożliwić uczniom korzystanie z księgozbioru podręcznego lub czasopism w przyjaznym, odizolowanym miejscu. Zgodnie z zasadami panującymi w szkole, wymaganiami Dyrektora i opiekuna stażu prowadziłam dokumentację: dotyczącą pracy w bibliotece (dziennik biblioteki szkolnej, księgi inwentarzowe, księgi ubytków, system komputerowy MOL), na języku polskim . Cały czas gromadziłam dokumentację własnych działań zgodnie z wymaganiami Dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.

§ 7 ust.2 p.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Systematycznie obserwowałam uczniów w celu zdobycia wszelkich informacji potrzebnych mi w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przez cały czas współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, aby zdiagnozować potrzeby czytelnicze i oczekiwania uczniów. Spełniałam je w miarę możliwości między innymi poprzez pozyskiwanie nowych książek, przygotowywanie zajęć bibliotecznych, rozmowy indywidualne z uczniami. Brałam udział w realizacji programów profilaktycznych zgodnie z potrzebami szkoły. Gromadziłam i udostępniałam różnorodne materiały dostępne w naszej bibliotece lub Internecie. Starałam się zachęcać do czytania i przebywania w bibliotece dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym lub z problemami emocjonalnymi. Były to spotkania z samymi dziećmi lub razem z innymi nauczycielami. Współpracując z pedagogiem szkolnym dostosowywałam zajęcia biblioterapeutyczne realizowane głównie podczas godzin zastępczych i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Podczas tych zajęć i w trakcie indywidualnych spotkań w bibliotece starałam się ukierunkować uczniów na samodzielne korzystanie z warsztatu informacyjnego. Pomagałam w poprawnym dokumentowaniu zebranych informacji i materiałów, w świadomym wyborze odpowiednich źródeł. Wspierałam też uczniów przygotowujących się do konkursów, sprawdzianów i egzaminów. Zapraszałam rodziców do udziału w zajęciach np. pasowanie na czytelnika, festyn rodzinny, podsumowanie projektu edukacyjnego. Pozyskałam od nich znaczącą pomoc podczas przeprowadzania uroczystości szkolnych, wzbogacania oferty biblioteki- wspólnie z uczniami przekazywali książki do biblioteki. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów uczęszczających do klas, które uczyłam języka polskiego. Oceniałam postępy uczniów, przedstawiając je na zebraniach m.in. w formie kart ocen, w ramach „drzwi otwartych”. Zapraszałam ich również na indywidualne konsultacje, aby na bieżąco rozwiązywać problemy dydaktyczno – wychowawcze. Wielokrotnie przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, służące omówieniu trudności i postępów w nauce dziecka, szukaniu sposobu mobilizacji ucznia do pracy oraz poznaniu sytuacji rodzinnej. Starałam się włączać rodziców w życie szkoły, angażując ich do udziału w różnych uroczystościach Podjęłam współpracę z Biblioteką Publiczną w Gołańczy. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach tam organizowanych, zachęcałam uczniów do korzystania z jej zasobów, obserwowałam z członkami koła humanistycznego pracę z systemem komputerowym. Bardzo pomogła nam pani bibliotekarka w realizacji projektu,, Wspominając Miłosza’’ poprzez udostępnienie licznych materiałów. Razem z uczniami odwiedzałam bibliotekę. Bardzo wartościowe były wizyty w Regionalnej Izbie Tradycji, podczas których uczniowie pogłębili swoją wiedzę z historii naszego miasta i okolicy. Nawiązałam też współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Wągrowcu: corocznie uczestniczyłam w organizowanych tam spotkaniach integrujących bibliotekarzy z całego powiatu, elektronicznie i osobiście korzystałam z księgozbioru, a także z praktycznej wiedzy pracowników. Zdobytą wiedzą dzieliłam się z uczniami oraz innymi nauczycielami. Przez cały okres stażu starałam się dotrzeć do uczniów stroniących od książki poprzez rozmowy, konkursy, gry i zabawy. Zwracałam uwagę na wyrabianie aktywnej postawy wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pracy koła humanistycznego, doraźnych zastępstw. Aby pomóc uczniom z trudnościami w nauce, nawiązałam Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wągrowcu. Pisałam opinie na temat poszczególnych uczniów. Wielu z nich dostało opinię o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do swoich możliwości. U kilkorga uczniów podejrzewa się podłoże dyslektyczne ich problemów z nauką. Takie opinie są bardzo przydatne w codziennej pracy nauczyciela. Dzięki temu wiedziałam, w jaki sposób mam z danym uczniem pracować, czyli - traktować go indywidualnie pod względem wymagań i sposobu oceniania, pomagać utrwalać podstawowe zasady pisowni, zlecać pisanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej komputerowo, motywować do autokorekty, stosować częste wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne sukcesy oraz doceniać wysiłek włożony w daną prac. Wiele kwestii na temat zaobserwowanych problemów wychowawczo – opiekuńczych omawianych było podczas spotkań zespołów nauczycielskich. W okresie swojej pracy dydaktycznej zawsze miałam na uwadze dobro uczniów, a przede wszystkim tych o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego w celu wyrównania szans edukacyjnych. Moi podopieczni mogli nadrobić swoje zaległości, ćwiczyć technikę i tempo czytania, a przede wszystkim ćwiczyć umiejętności ortograficzne, z którymi mają coraz większe problemy. Dla uczniów zdolnych prowadziłam koło zainteresowań – gazetkę szkolną „Źródełko”. Mogli oni wykazać się tam swoimi umiejętnościami dziennikarskimi. Angażowałam również moich podopiecznych do szkolnych przedstawień, a także konkursów o różnej tematyce. Bardzo zależało mi na kształceniu postawy twórczej u dzieci, rozbudzaniu wyobraźni, a także rozwijaniu zainteresowań – w szczególności czytelnictwa i kształceniu umiejętności tworzenia własnych tekstów. W swojej pracy bibliotekarza oraz podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczej podejmowałam działania mające na celu:
• rozumienie przeczytanego tekstu
• poprawne wypowiadanie się
• dbałość o estetykę, poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną,
• kształtowanie postawy moralnej i społecznej,
• motywowanie do podejmowania wyzwań,
• rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności,
• upowszechnianie i wpajanie zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych,
• propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
• kształcenie umiejętności pracy zespole,
• uzyskiwanie lepszych wyników w nauce,
• dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny,
• rozpowszechnianie postawy ekologicznej,
• przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
• uczenie asertywności,
• propagowanie efektywnego spędzania wolnego czasu,
• kształcenie krytycznego stosunku do mediów.

§ 7ust.2 p.3

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej podczas tworzenia i modyfikacji dokumentów szkoły zgodnie z harmonogramem spotkań, potrzebami szkoły i zaleceniami Dyrektora. Przez cały okres stażu protokółowałam jej obrady. Cały czas prowadziłam zajęcia zgodnie z koncepcją pracy szkoły, a ich realizacje dokumentowałam zgodnie z podstawą programową oraz regułami opracowanymi przez Radę Pedagogiczną. Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły i uwzględniałam wnioski w planowaniu dalszej pracy. Aktywnie uczestniczyłam w pracach i szkoleniach zespołu humanistycznego, co jest potwierdzone dokumentacji szkolnej. Przeprowadziłam lekcję koleżeńską, wygłosiłam referat, opracowywałam wszystkie potrzebne dokumenty, zestawienia, plany. Wymieniałam się nowinkami metodycznymi i pedagogicznymi, zwłaszcza tymi, które są dostępne w bibliotece. Opracowałam ankiety czytelnicze, programy spotkań z czytelnikami w ramach koła bibliotecznego, plan koła bibliotecznego, program pracy biblioteki, które zostały wpisane do księgozbioru biblioteki szkolnej i mogą z nich korzystać inni nauczyciele. Współtworzyłam z opiekunem i innymi nauczycielami konkursy szkolne oraz gminne, przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, brałam również udział w komisjach konkursowych:
o Konkursy organizowane z okazji Dnia Patrona,
o Szkolny Konkurs Recytatorski „Na skrzydłach poezji” dla klas IV - VI,
o Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I-III
o Konkurs „Czytamy baśnie” dla klas IV,
o Konkurs „Po złote pióro” dla klas IV – VI,
o Konkurs na zeszyt lektur dla klas IV –VI
o Szkolny Konkurs Ortograficzny,
o Rejonowy Konkurs Ortograficzny w Wągrowcu,
o ,,List do Ojca’’ organizowany przez Senat RP
o Konkursy plastyczne dotyczące przeczytanych książek
o Konkursy czytelnicze :,, Najlepszy czytelnik’’, ,,Najlepiej czytająca klasa’’
o ,,Listy do ziemi’ z okazji Dnia Ziemi
o Wiersz dla taty
o „Wiosna z poezją” – konkurs recytatorski organizowany przez GOK,
o Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem.
Prace konkursowe były prezentowane podczas wystaw w bibliotece oraz wystawy twórczości uczniów. Wzbogacałam wystrój biblioteki i gabloty na korytarzu przygotowując wystawki tematyczne oraz tworząc dekoracje okolicznościowe. Wszystkie prace powstały przy udziale członków Klubu Czytelnika, a potem koła humanistycznego. Przygotowywałam następujące uroczystości:
- Dzień Bibliotek Szkolnych
- Wróżby andrzejkowe w bibliotece
- Dzień Pluszowego Misia
- Mikołaj w bibliotece
- Walentynki
- Dzień Patrona
- Uliczny Bieg imieniem Patrona
- Festyn Rodzinny

Wspólnie z innymi nauczycielkami – Małgorzatą Janus, Katarzyną Wachowicz- Bielecką, Marią Czajkowska-Korpowską – przygotowałam uczniów do udziału w szkolnych przedstawieniach. Razem planowałyśmy, jak ma wyglądać dekoracja, kostiumy, jaka ma być muzyka. Dało mi to wiele satysfakcji, ponieważ uczniowie bardzo chętnie angażowali się w realizację naszych pomysłów. Mogli przy tym rozwijać swoje talenty aktorskie, pokonywać wszelkie trudności, na przykład związane z nieśmiałością, a także poszerzać swoją wiedzę na temat prawidłowej dykcji, tempa mówienia, przedstawienia teatralnego. Angażowanie się w te działania utwierdziło mnie w przekonaniu, że taka forma doskonalenia umiejętności jest dla uczniów atrakcyjna i pozwala im odkrywać własne uzdolnienia.

§ 7 ust.2 p.4

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej oraz informacyjnej.

W swojej pracy zawodowej bardzo często wykorzystuję technologię komputerową. W obecnych czasach jest ona wręcz niezbędna. Samodzielnie studiowałam fachową literaturę, uczyłam poprzez codzienną pracę z komputerem. Nieoceniona okazała się pomoc opiekuna stażu, która ukończyła kurs informatyczny i bardzo chętnie udzielała mi wskazówek. Zdecydowałam, że ta forma doskonalenia umiejętności pracy z komputerem będzie skuteczniejsza, więc zrezygnowałam z uczestnictwa w kursie komputerowym. Opiekunka doskonaliła moje umiejętności podczas codziennej pracy w bibliotece. Umiejętność korzystania z komputera i Internetu umożliwiła mi przygotowywanie scenariuszy zajęć, wszelkiej dokumentacji, sprawdzianów, kartkówek, testów, kart pracy, ankiet, planów dydaktycznych, zaproszeń, ogłoszeń, różnych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych. Umiejętność korzystania z komputera ułatwiła pracę podczas automatyzacji zbiorów bibliotecznych w programie MOL, wyszukiwania materiałów dla nauczycieli w Internecie, tworzenia bibliografii o różnej tematyce w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli. Komputer okazał się niezbędny podczas prac nad przygotowaniem ,,Źródełka’’. Uczniowie pracowali na komputerach podczas zajęć, a także przesyłali mi teksty droga elektroniczną. Prowadziłam też statystyki wypożyczeń, zestawienia czytelnictwa, przygotowywałam okolicznościowe dyplomy, potrzebne w pracy biblioteki dokumenty. Systematycznie przesyłałam drogą elektroniczną wiadomości ze szkoły do ,,Echa’’.
W swojej pracy najczęściej korzystałam z następujących programów:
• Microsoft Word,
• Word Publisher,
• Power Point,
• Media Player.
Dzięki znajomości powyższych programów mogłam przygotowywać materiały potrzebne do codziennej pracy w szkole. Wyszukiwałam i korzystałam ze stron i portali internetowych jako dodatkowego źródła materiałów dydaktycznych. Najczęściej korzystałam z wyszukiwarki:
• www.google.pl
oraz stron:
• www.scholaris.pl
• www.e-pedagogiczna.edu.pl
• www.sbp.pl
• www.libra.ibuk.pl
• www.edux.pl
• www.bibliosfera.net
• www.45minut.pl
• www.wsip.pl
• www.oke.poznań.pl
• www.literka.pl
• www.menis.gov.pl
Dzięki tym serwisom mam możliwość znalezienia wielu informacji przydatnych w pracy. Komunikowałam się z koleżankami, wydawnictwami, współpracującymi bibliotekami za pomocą poczty elektronicznej. Często poszukuję w Internecie pomysłów na swoje lekcje, pogłębiam wiedzę, śledzę na bieżąco prawo oświatowe. Bardzo często korzystałam z usług księgarni internetowych, dzięki czemu mogłam zamówić pozycje potrzebne mi w pracy. W ciągu całego stażu zgromadziłam szereg nagrań piosenek dla dzieci i młodzieży. Poszerzyłam swoje zbiory o gry dydaktyczne do nauki ortografii, różne baśnie, płyty z odgłosami przyrody, z wierszami recytowanymi przez wybitnych aktorów, z muzyką poważną oraz ekranizacje lektur. Dzięki zastosowaniu powyższych pomocy dydaktycznych zajęcia nie były nudne, uczniowie uczyli się obcować ze „sztuką wysoką”, mogli dowiedzieć się, na czym polega prawidłowa deklamacja, a także porównać dzieło literackie z filmem.
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej znacznie ułatwiła mi pracę oraz wzbogaciła warsztat pracy, a także zbliżyła mnie do moich uczniów żyjących w erze Internetu. Przedstawiłam im również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

§ 7ust.2 p.5

Znajomość zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela .

Systematyczne pogłębianie i umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki stało się jednym z priorytetów mojej pracy. Brałam udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących tej problematyk rozmów i organizowanych w ramach WDN. Wymieniałam informacje i doświadczenia z innymi nauczycielami podczas zespołów nauczycielskich i codziennych rozmów. Zapoznałam się z pozycjami:

• Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z dysleksją. Przewodnik dla nauczyciela, Gdynia 2008 (wersja multimedialna),
• Brett D., Bajki, które leczą, część 1, Gdańsk 2006,
• Brett D., Bajki, które leczą, część 2, Gdańsk 2007,
• Danieluk M., red., Literka.pl – poradnik nauczyciela mianującego się, 2002-2008, płyta CD,
• Decyk Z., A. Kiełb, Prezentacja dorobku zawodowego przed komisją – poradnik dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, Poznań 2010, płyta CD,
• Herbert M., Co wolno dziecku, Gdańsk 2005,
• Laskowska J., Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka, Kraków 2007,
• Miodek J., Nie taki język straszny. O polszczyźnie do uczniów, Gdańsk 1996,
• Miodek J., Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańsk 1996,
• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, praca zbiorowa,
• Sarzała K., Gonia – Sikora J., Jak prowadzić lekcje ... i nie zwariować. Multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4 – 6 oraz gimnazjum, GWO 2009,
• Siudem I., Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania, Poznań – Lublin 2005,
• Terlikowska J., Jadczak – Szumiło T., Poradnik dla nauczycieli „Postaw na rodzinę”, Kraków 2011,
Samodzielne studiowanie tych lektur, pozwoliło mi na lepsze przygotowanie się do zajęć, nawiązanie kontaktu z moimi podopiecznymi, a także umożliwiło doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Bardzo przydatne okazały się poradniki dla ubiegających się o kolejny stopień awansu. Wskazówki w nich zawarte pomogły mi napisać sprawozdanie, a także ułatwiły przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
W porozumieniu z pedagogiem, logopedą, wychowawczyniami świetlicy szkolnej i innymi nauczycielami wyszukiwałam dzieci z problemami w nauce, emocjonalnymi i w miarę możliwości pracowałam z nimi podczas zajęć bibliotecznych, godzin zastępczych, zapraszałam do biblioteki. Organizację tych zajęć ułatwiło mi ukończenie kursu terapii pedagogicznej, w ramach którego zorganizowano również szkolenie z zakresu biblioterapii. Bardzo przydatne okazało się samodzielne studiowanie fachowej literatury, którą zakupiłam lub wypożyczyłam z Biblioteki Pedagogicznej. Wspólnie z opiekunem diagnozowałam problemy z czytaniem, niski poziom czytelnictwa w poszczególnych klasach, brak zainteresowania książką. Następnie podejmowałyśmy różnorodne działania naprawcze polegające między innymi na dostosowaniu planów pracy biblioteki, koła humanistycznego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych oraz rozmowach z wychowawcami.

§ 7ust.2 p.6

Znajomość przepisów dotyczących oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

W czasie stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Na bieżąco śledziłam zadania nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o kolejny stopień awansu. Niezbędne okazało się zapoznanie z przepisami prawa oświatowego - Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty, Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Konwencją o Prawach Dziecka. Treści powyższych dokumentów gromadziłam w formie cyfrowej oraz drukowanej, korzystając ze stron MEN - u oraz portali edukacyjnych. Ponadto zostałam przeszkolona w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonałam również analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły:
• Statutu Szkoły,
• Koncepcji Pracy Szkoły,
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• Programu Profilaktyki,
• Programu Wychowawczego.

Znajomość swoich praw, jak i obowiązków, z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, jest niezbędna. Umiejętność korzystania z tych dokumentów okazała się niezwykle ważna. Zapoznałam się również z zadaniami i ofertą programową instytucji i organizacji społecznych, przez to wiem, gdzie należy szukać pomocy, w przypadkach wymagających porady specjalistycznej. Dzięki temu poczułam się pewniej, bo w każdej chwili mogłam powołać się na dany dokument, a szkoła zyskała przez to kompetentnego pracownika, który potrafi rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
W czasie stażu skrupulatnie prowadziłam dokumentację szkolną, przede wszystkim: dziennik biblioteki, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, karty ocen, protokół posiedzeń Rady Pedagogicznej. Na bieżąco zapoznawałam się z rozporządzeniami regulującym pracę szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Brałam udział w wyborze nowego podręcznika. W związku z tym, że od września 2012 r. obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, należało wybrać nowy podręcznik do języka polskiego, przede wszystkim zgodny z podstawą programową oraz taki, który byłby najbardziej przystępny dla uczniów. Stworzyłam podręczną kartotekę podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole, które udostępniałam wszystkim zainteresowanym nauczycielom. W razie potrzeby wyszukiwałam potrzebne informacje prawne w odpowiednich dokumentach. W swojej pracy stosowałam odpowiednie przepisy. Przez cały okres stażu aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Podsumowanie

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który obfitował w wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Praca nad uzyskaniem kolejnego stopnia awansu była dla mnie ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie okazja do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozytywnie wpłynęły na jakość mojej pracy, jak i szkoły. Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna i twórcza. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym. Przez cały czas starałam się rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania, stosować obowiązujące przepisy, aktywne metody pracy, które pobudzały uczniów do nauki i motywowały do rozwijania własnych pasji. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci świadectw, planów pracy, scenariuszy, wpisów w dokumentacji szkolnej, zaświadczeń. Podsumowując okres mojego stażu uważam, że zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego zostały zrealizowane. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić swój warsztat pracy, gdyż uważam, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Planuję jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z rodzicami, bowiem tylko ścisła współpraca z nimi, wzajemne zaufanie i życzliwość mogą zapewnić warunki prawidłowego rozwoju naszych uczniów. Jestem bardzo zaangażowana w realizację innowacji pedagogicznej,, Po złote pióro’ ’i pracę koła humanistycznego. Chciałabym też w niedalekiej przyszłości zorganizować zajęcia teatralne, gdyż często spotykam się z opinią uczniów, że chętnie by w nich uczestniczyli. Cieszę się, że mogę pracować w mojej szkole. Tu podjęłam swoją pierwszą pracę, znalazłam akceptację i zrozumienie dla moich działań. Zawsze mogę liczyć na pomoc Dyrekcji, opiekuna staży, innych nauczycieli i pracowników szkoły. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, którzy pomogli mi w pracy nad realizacją planu rozwoju zawodowego.

Gołańcz, dnia 12 czerwca 2014 r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.