X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24923
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 14 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Kamil Marek
NAZWA I ADRES SZKOŁY –
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie; ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa
STANOWISKO PRACY – nauczyciel geografii
POSIADANE KWALIFIKACJE –
ukończone w 2005 r. z wyróżnieniem 3 letnie studia wyższe zawodowe dzienne na kierunku geografia oraz w 2007 r. 2 letnie magisterskie uzupełniające studia dzienne na kierunku geografia na Uniwersytecie Warszawskim;
ukończone w 2012 r. 3 semestralne podyplomowe studia w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie oraz Podstaw Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU –
nauczycielka dyplomowana mgr Agnieszka Królik
od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r.
nauczycielka dyplomowana mgr Joanna Jesionowska
od 01.09.2012 r. do 31.05.2014 r.
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2011 r. – 31.05.2014 r.

ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – wychowawca klas (2011/2012 2A, 2012/2013 3A, 2013/2014 1A) o profilu matematyczno-geograficznym, przewodniczący zespołu przedmiotowego geografii (okres stażu), członek zespołu szkolnego ds. opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego (2013/2014), opiekun pracowni geograficznej – sali nr 35 (okres stażu)

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE –
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku Geografia w zakresie Dydaktyki Geografii z oceną bdb – Uniwersytet Warszawski,
Zaświadczenie z dn. 26.09.2005 r. o przygotowaniu pedagogicznym wystawione przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, potwierdzające uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczycielskiego (270 godzin zajęć i 150 godzin praktyk pedagogicznych).
Akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego z dn. 22 czerwca 2009 r. wydany przez Dyrektor XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie – mgr Anitę Omelańczuk
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi oraz wychowawczymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w dynamicznie zmieniającym się świecie.

W niniejszym sprawozdaniu znajdują się z przyczyn formalnych informacje dotyczące realizowania przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego w trakcie pracy na stanowisku nauczyciela geografii w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa. Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, że w całym okresie stażu tj. od 01.09.2011 r. do 31.05.2014 r. równolegle pracowałem jako nauczyciel geografii, jak również od września 2012 roku, w charakterze nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie przy ul Obrzeźnej 12A.
Trudno w dwóch zdaniach podsumować 3-letnią równoległą pracę w gimnazjum. Wybierając najważniejsze spośród zadań, za które odpowiadałem, wymienię: funkcję przewodniczącego zespołu matematyczno-przyrodniczego w roku szkolnym 2012/13 oraz koordynatora przedmiotów przyrodniczych (od 2011 r.). Do moich obowiązków należało organizowanie, przeprowadzanie oraz analizowanie wyników odbywających się w gimnazjum im. J. Gutenberga 2 razy w roku testów semestralnych z przedmiotów przyrodniczych dla klas I i II oraz to samo w przypadku próbnych egzaminów gimnazjalnych dla klas III.
Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego (IV etap edukacyjny) od 2012 roku spowodowała zredukowanie nauczania geografii na poziomie podstawowym do zaledwie jednego roku. Nauka geografii w liceum stała się tym samym dokończeniem/kontynuacją programu nauczania tego przedmiotu realizowanego przez 3 lata nauki na III etapie edukacyjnym. Uważam, że posiadając na bieżąco aktualizowaną i wykorzystywaną w praktyce zawodowej wiedzę na temat programu geografii w gimnazjum potrafię tym lepiej przełożyć to na efektywną realizację programu na poziomie liceum.
Bagaż doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych zebranych podczas pracy z młodzieżą gimnazjalną z pewnością wpłynął na ukształtowanie mnie jako dojrzałego człowieka - nauczyciela posiadającego wiedzę, umiejętności oraz warsztat pracy, którym powinien się odznaczać nauczyciel mianowany.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunami stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Agnieszką Królik, (we wrześniu 2012 r. z panią mgr Joanną Jesionowską). We wrześniu 2011 r. dokonaliśmy ustaleń, które w sposób przejrzysty określały formy naszej współpracy, a także terminy konsultacji.
Poznałem procedury awansu zawodowego i przygotowałem plan rozwoju zawodowego. Na początku roku szkolnego 2011/12 zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5).
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2011 r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
2) przygotowywałem scenariusze zajęć i prowadziłem zajęcia obserwowane przez opiekunki stażu,
3) gościłem na zajęciach i uroczystościach prowadzonych przez opiekunki stażu,
3) samodzielnie opracowywałem różne pomoce i materiały dydaktyczne, takie jak: karty pracy, sprawdziany, kartkówki, materiały kartograficzne,

Hospitowne przez opiekunki stażu zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunkami dbałem, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy na lekcjach geografii, jak również na zajęciach godziny wychowawczej. Wnioski uwzględniałem przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłem się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałem zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Joannę Jesionowską. Były to lekcje biologii oraz uroczystości szkolne, prowadzone przez panią Jesionowską w randze v-ce Dyrektor liceum.
Szczególną uwagę zwracałem na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania w uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałem także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Metodami, które w znaczny sposób podnoszą aktywność uczniów na lekcji są: praca w grupach, analiza SWOT oraz drzewko decyzyjne, metoda projektu, mapa mentalna (inaczej mapa mózgu), czy wreszcie metoda burzy mózgów. O dwóch z tych metod – pracy w grupach oraz metodzie projektu przedstawiam poniżej nieco więcej informacji
Metoda pracy w grupach doskonale nadaje się do prowadzenia pierwszych zajęć, aby uczniowie poznali się nawzajem, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, nauczyli się współodpowiedzialności, by w sposób otwarty wyrażali swoje poglądy i dzielili się doświadczeniami. Podział klasy na grupy /3 – 8 osób/ powinien odbywać się za każdym razem w inny sposób np. poprzez odliczanie 1, 2, 3, 4 np. /jedynki tworzą jedną grupę, dwójki drugą/ lub poprzez losowanie karteczek kolorowych, czy też karteczek z rysunkami każdy sposób jest dobry, byle był inny za każdym razem/. Doświadczenie wykazało, że najlepiej pracuje się w grupach sześcioosobowych.
Jak wygląda przebieg zajęć?
- dokonujemy podziału na grupy według opisanego wyżej sposobu,
- przedstawiamy uczniom problem /pytanie/,
- podajemy czas pracy nad problemem,
- grupa wybiera lidera /nadzoruje grupą, robi notatki, zapisuje wypracowane zadania,
- przedstawienie wniosków na forum klasy /może to być np. w formie plakatu/,
- podsumowanie: zapisanie wniosków, omówienie pracy grup
i dokonanie oceny.
W metodzie projektu zadanie jest realizowane według wcześniej przyjętych norm i zasad
w przeciągu określonego czasu. Metodę tę można zastosować w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Wykonane projekty uczniowie przedstawiają na forum klasy/szkoły. Może to być autoprezentacja, wystawa, plakaty, itp. Przy większych projektach warto zadbać o monitoring i wsparcie na poszczególnych etapach przygotowania finalnego efektu, by nie być ostatecznie zaskoczonym niską jakością, czy niewywiązaniem się ucznia z solidnego wykonywania zadania.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałem dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałem się pomagać im w pokonywaniu tych trudności.
Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekunek stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
• praca nauczyciela geografii daje mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości młodzieży,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania i wychowania,
• mam dobry kontakt z młodzieżą,
• potrafię współpracować z młodzieżą i ich rodzicami,
• powinienem stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłem własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałem udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Warsztaty w jęz. angielskim dla nauczycieli geografii nauczających w systemie dwujęzycznym (pol.-ang.) – Toruń 7-9 października 2011 r., Organizator warsztatów: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
• Seminarium pt. „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej”. Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, 12 stycznia 2012 r.
• Szkolenie pt. „ABC dobrego wychowawcy”. Organizator: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, 21 marca 2012 r.
• Seminarium pt. „Indywidualizacja procesu nauczania”. Organizator: Instytut kształcenia EKO-TUR, 31 sierpnia 2012 r.
• Seminarium pt. „Ewaluacja zewnętrzna – szansą na pokazanie, jak dobrze pracuje moja szkoła”, Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, 04 marca2013 r.
• Seminarium pt. „Zadania i obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa oraz zarządzeń dyrektora”, Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, 26 sierpnia 2013 r.
• Szkolenie w ramach projektu „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy oraz Komendę Stołeczną Policji, 22 stycznia 2014 r.
• Szkolenie pt. „Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponad- gimnazjalnej” Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, 31 marca2014 r.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących dydaktyki i wychowania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałem możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Najpoważniejszym przedsięwzięciem z dziedziny doskonalenia i poszerzania warsztatu pracy nauczyciela było zdobycie przeze mnie kwalifikacji do nauczania dwóch nowych przedmiotów: Wiedzy o Społeczeństwie oraz Podstaw Przedsiębiorczości. Reforma szkolnictwa wprowadzająca wyraźne obniżenie liczby godzin zakresu podstawowego geografii do zaledwie 1 godziny w tygodniu przez cały cykl kształcenia ponadgimnazjalnego, skłoniły mnie do szukania alternatywy.
We wrześniu 2012 r. ukończyłem 3 semestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dające uprawnienia do nauczania ww. przedmiotów. Podczas trwania stażu na nauczyciela mianowanego nie nauczałem na poziomie ponadgimnazjalnym ani Wiedzy o Społeczeństwie, ani Podstaw Przedsiębiorczości, jednak jest wielce prawdopodobne, że w związku z aktualną i przyszłą sytuacją demograficzną (likwidacja, bądź łączenie oddziałów) i prawno-organizacyjną (zmniejszająca się liczba godzin geografii w liceum), rozpocznę nauczanie tych przedmiotów w liceum.

Brałem czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Wspólnie z klasą angażowaliśmy się w życie liceum uczestnicząc w uroczystościach rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, jak również podczas Dni Otwartych oraz tradycyjnych spotkań klasowych wigilijnych.
Co roku na wiosnę aktywnie angażowałem się w pracę na rzecz promocji szkoły. Działania te polegały na dwukrotnym uczestnictwie w spotkaniach dla kandydatów oraz ich rodziców, na których prezentowałem charakterystyczne cechy klas profilu mat.-geo. : wymiary godzinowe zajęć, wyjazdy edukacyjne, specyfikę podniesionej aktywności sportowej i profil absolwenta. Podczas tych spotkań towarzyszyli mi uczniowie tychże klas relacjonując z tzw. „pierwszej ręki” własne odczucia, spostrzeżenia, przeżycia na temat nauki, atmosfery i innych spraw związanych w mniejszym lub większym stopniu ze szkołą.
W ramach działań zachęcających gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszym liceum realizowałem także tzw. „lekcje otwarte”, na które wstęp mieli zapisani wcześniej kandydaci. Zajęcia te przynosiły na tyle dobry skutek, że często już licealiści z II, III klas wspominając czasy podejmowania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przypominali o wizycie w Cervantesie na lekcji o wulkanach, czy trzęsieniach ziemi, podczas której wypełniali równolegle do starszych kolegów i koleżanek ćwiczenie z mapą.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.

Efekty realizacji

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłem, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy dydaktyka geografii oraz wychowawcy klasy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.

Współpraca z opiekunkami stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałem nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałem szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.

3. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze zajęć umieściłem na ogólnodostępnej stronie internetowej o tematyce edukacyjnej, www.publikacje.edux.pl/ , jak również w bibliotece szkolnej.

Efekty realizacji:

Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłem dzienniki zajęć dydaktycznych oraz gromadziłem materiały do sprawozdania z realizacji stażu. W trakcie trwania stażu regularnie uzupełniałem także dokumentację poświadczającą prowadzenie tzw. godziny z Karty Nauczyciela, którą przeznaczałem na pracę z uczniami zdolnymi, jak również wsparcie w przypadku uczniów, którzy uzyskiwali niskie wyniki.

Efekty realizacji:

Pogłębiłem wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałem się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w XXXIV LO byłem wychowawcą klasy o profilu mat.-geo. Obserwowałem moich podopiecznych na zajęciach geografii, godziny wychowawczej, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach i wyjściach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na poznanie ich potrzeb i możliwości,
Bardzo ważnym elementem zbierania informacji o środowisku życia lokalnego i rodzinnego moich wychowanków były zebrania z rodzicami i indywidualne doraźne spotkania z rodzicami w razie zaistnienia takiej potrzeby. W zależności od sytuacji nawiązywałem kontakt mailowy lub telefoniczny z rodzicami wybranych uczniów.

Dzięki spotkaniom z rodzicami poznałem bliżej sytuację dzieci uczęszczających do swojej klasy, a także poznałem problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałem poprzez rozmowy z młodzieżą ich rodzicami, nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Starałem się na bieżąco rozwiązywać konflikty między wychowankami. Wielokrotnie na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o kulturze osobistej, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwie w szkole i poza nią. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
Co roku na przełomie czerwca i lipca pracowałem przy rekrutacji do liceum przyjmując i weryfikując dostarczane przez gimnazjalistów lub ich rodzinę dokumenty. Jest to poza Dniami Otwartymi i Otwartymi lekcjami jedna z pierwszych form kontaktu z młodzieżą, która w większej części staje się od września uczniami naszej szkoły. Poczynione podczas tych zadań obserwacje i odbyte rozmowy z rodzicami z pewnością przyczyniają się do wstępnego rozpoznania środowiska nowo przyjmowanych uczniów.
Jako wychowawca klasy stosowałem różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Były to między gry, zabawy oraz generowanie sytuacji do wspólnego rozwiązywania zadań. Wśród gier, które pozwalają na szybkie zapamiętywanie imion świetnie sprawdza się rzucanie piłeczki w kręgu świeżo utworzonej klasy i mówienie na głos;
„mam na imię ............., rzucam do ..................” Po kilkudziesięciu rzutach obserwujący przemieszczającą się między uczestnikami piłeczkę sami bezbłędnie szeptem wymieniali imiona wszystkich stojących w kręgu.
We wrześniu 2011 r. (Bęsia na Warmii) oraz 2013 r. ( Piękna Góra k/Giżycka) brałem udział jako wychowawca w wyjazdach integracyjnych klas I. Odbywające się podczas nich zajęcia warsztatowe klasy prowadzone przez studentów psychologii i wychowawcę obfitowały w interakcje na poziomie rówieśniczym i dawały możliwość obserwowania różnych typów osobowości reprezentowanych przez uczniów.
Do innych, nie mniej ciekawych zajęć, które odbyły się na wyjazdach integracyjnych, a w których wziąłem udział, zaliczyć można: nocne biegi terenowe z atrakcjami zapewnianymi przez „starszyznę” z Samorządu, rozgrywki sportowe w piłkę nożną i siatkową, ABC żeglarstwa, czy wreszcie zajęcia z „team buildingu”, podczas których zadaniem grupy było np. sterowanie trzymetrowej wysokości szczudłami w kształcie cyrkla za pomocą linek napinanych z kliku stron przez grupki uczniów.
Starałem się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Muszę w tym miejscu napisać od serca, że wartość dodana takich wyjazdów, realizowanych przy ogromnym nakładzie przygotowań ze strony Pani Pedagog, Psycholog, Samorządu Szkolnego oraz wychowawców, jest nie do przecenienia. Wychowawca ma możliwość szybszego niż w warunkach szkolnych poznania nowej klasy, uczniowie natomiast mają okazję nawiązywać pierwsze w ponadgimnazjalnych realiach interakcje.
W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z uczniami klasy maturalnej 3A wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Szlachetna Paczka”. Uczniowie zrezygnowali z kupowania sobie drobnych upominków na rzecz składki dla rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej. Zebraną kwotę w wysokości 300 zł przeznaczyliśmy na zakup najpotrzebniejszych artykułów spożywczych. Trafiły one do samotnie wychowującej 3 dzieci matki z Włocławka, która odwdzięczyła się przysyłając wzruszający list z podziękowaniami. Przeczytaliśmy go na głos podczas klasowej uroczystości wigilijnej.
Bardzo ważną rolę w procesie integrowania klasy oraz zdobywania cennych doświadczeń w otoczeniu pozaszkolnym odgrywają wycieczki szkolne oraz wyjścia. Podczas trwania stażu zorganizowałem i pełniłem funkcję kierownika na dwóch kilkudniowych wycieczkach zagranicznych oraz podczas jednodniowej wycieczki krajowej. Były to:
• Wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza w Karkonosze i do Pragi w maju 2012 roku dla uczniów klas matematyczno-geograficznych (I i II)
• Wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza na Morawy oraz do Wiednia w maju 2013 roku dla uczniów klas matematyczno-geograficznych (I i II)
• Wycieczka dydaktyczna do Kopalni Soli w Kłodawie w listopadzie 2013 roku dla uczniów klasy 2A (mat-geo.)

W organizowanie wyjazdów zawsze wkładałem pełnię zaangażowania i wiele pracy polegającej na opracowaniu całej dokumentacji wyjazdu (listy uczestników, ubezpieczenie, plan merytoryczny, karta wycieczki), która musiała otrzymać pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy młodzieżą, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia młodzieży pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji z dala od domu i szkoły.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałem się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
Otrzymawszy możliwość finansowania przez Radę Rodziców zajęć dodatkowych z geografii przygotowywałem grupę chętnych uczniów klas III (najczęściej spoza klas o profilu geograficznym) do matury w zakresie rozszerzonym z geografii. Pragnę podkreślić, że wiele z tych spotkań odbywało się jeszcze przed rozpoczęciem lekcji (najczęściej od 7.15), co wymagało od uczęszczających na te zajęcia uczniów wysokiej motywacji i samodyscypliny.
Co roku w czerwcu przedstawiałem tematy do opracowania w Etapie Szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Ku mojej wielkiej przykrości zainteresowanie uczniów było znikome, a Ci nieliczni którzy przedstawili swoje prace Komisji Szkolnej nie zostali zakwalifikowani do następnego etapu. Wśród przyczyn niepowodzeń uczniów upatruję brak dostatecznej gotowości do poświęcenia czasu na zdobycie wiarygodnego i solidnego materiału badawczego bez którego prace będą niestety oceniane bardzo nisko.

3. Praca z uczniem słabym.

W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 (tzw. godzina z Karty Nauczyciela) prowadziłem zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce geografii.
Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, kształtowanie umiejętności samodzielnego nabywania wiedzy geograficznej.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. Wziąłem udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, tablic multimedialnych oraz obsługi systemów Dzienników elektronicznych (Librus oraz Mobireg).

Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń a przede wszystkim przy przygotowywaniu materiałów do zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów dydaktyczno- wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałem technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: różnego rodzaju pomoce dydaktyczne czy scenariusze zajęć.
Praca z komputerem to również obsługa Dziennika Elektronicznego, który dostarcza nowych możliwości oraz podnosi jakość pracy szkoły. Wielkim atutem pracy z wykorzystaniem Dziennika Elektronicznego jest możliwość pracy zdalnej z każdego miejsca, gdzie możliwy jest dostęp do Internetu, a także przyspieszenie obiegu informacji nauczyciel-uczeń-rodzic.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
• Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałem się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałem na stornie internetowej własne plany, scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego itp.;
• Odwiedzałem strony np.: www.geografia.lo4.poznan.pl/ , www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.nowaera.pl, www.wszpwn.pl, www.geografia24.pl, www.perspektywy.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.men.gov.pl
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłem się z innymi nauczycielami. Zachęcałem młodzież do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z geograficznych słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, niejednokrotnie tworzyłem własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na zajęciach dydaktycznych zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla młodzieży bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczestników zajęć.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej, popularnonaukowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałem z czasopism:

• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie
• „Geografia w Szkole” – miesięcznik
• „Poznaj świat” – miesięcznik podróżniczy
• „National Geographic” – miesięcznik
• „Wychowanie na co dzień” – miesięcznik
• „Psychologia w szkole” – kwartalnik
• „Pedagogika społeczna” – kwartalnik
• „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny
• „Perspektyw” – miesięcznik edukacyjny
• „Charaktery” – miesięcznik psychologiczny

Pomagałem młodzieży mającej problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od opiekunek stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałem.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami/opiekunami młodzieży. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, czyhających we współczesnym świecie.

Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych.

W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyłem w pracach zespołu ds. opracowania nowego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Etapem wstępnym, poprzedzającym sporządzenie planu, było wykonanie badania diagnozującego potrzeby i zachowania uczniów (diagnoza środowiska szkolnego). Jego wyniki posłużyły członkom zespołu do opracowania zrębu planów wychowawczego i profilaktycznego. Moim zadaniem było opiniowanie zadań i form ich podjęcia w głównych obszarach działań pracy wychowawczej i profilaktycznej tj. :

1) Integracja społeczności szkolnej
2) Upowszechnianie technik i metod uczenia się
3) Promocja czytelnictwa
4) Doradztwo zawodowe
5) Promocja zdrowego stylu życia
6) Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym
7) Komunikacja

Podczas zajęć wspomagałem dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Podejmowałem niejednokrotnie tematykę profilaktyki uzależnień, zapraszając w tym celu (jesień 2012) na godziny wychowawcze prelegenta z dziedziny uzależnienia od tytoniu. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że młodzież rozwiązywała problemy, bądź podejmowała działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałem udział w imprezach szkolnych, integrujących środowisko lokalne. Do największych takich imprez w życiu naszego liceum należą:
• Przedstawienia szkolnej grupy teatralnej,
• Uroczystości związane z dniem patrona Miguela de Cervantesa – Święto szkoły
• FLAK – Festiwal Ludzi Aktywnych Kulturalnie
• Działalność charytatywna w ramach „Świątecznego kiermaszu ozdób”
• Działalność charytatywna w ramach „Szlachetnej Paczki”

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań liceum: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych, zatwierdzających oraz podsumowujących rok szkolny. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałem źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałem dobrze zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu dydaktyki geografii, psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych i wychowawczych, wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Zdobywam wciąż wiedzę nt. pracy ze sprzętem w postaci komputera, rzutnika multimedialnego oraz umiejętności efektywnego korzystania ze źródeł internetowych.
Zmiany technologiczne postępują w tych dziedzinach w tak szybkim tempie, że dalsza praca nauczycieli będzie wymagała postawy pełnej otwartości na rozwój i doskonalenie.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałem się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń i pozwala na samorealizację. Jednocześnie zdaję sobie sprawę ile pracy i wyzwań stoi przed mną. Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który obfitował w wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój pozytywnych cech osobowości. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem. Wyznacznikiem moich sukcesów jest pozytywna opinia Dyrekcji Szkoły, koleżanek i kolegów, ale także sympatia, zaufanie i życzliwość ze strony uczniów i ich rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.