X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24914
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Ewa Żulińska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Publiczne Przedszkole nr 2 przy Zespole Szkół nr 3 w
Nowym Dworze Mazowieckim
STANOWISKO PRACY – pedagog specjalny
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia licencjackie w zakresie Pedagogika specjalna w Wyższej Szkole Humanistycznej Im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym.
-ukończone studia magisterskie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
-studia podyplomowe w zakresie Polityka i Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Anna Gawińska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2011 – 31.05.2014

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika specjalna.
-Dyplom uzyskania studiów wyższych na kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna
-Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych na kierunku Polityka i Zarządzanie Oświatą

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2011 – 31.05.2014

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS dotyczącymi podstawy programowej
Konwencją Praw Dziecka;
Rozporządzeniem w sprawie BHP
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie i na stronach MEN i portalach: www.edux.pl, www.edukacja.pl, . Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek i przemyśleń opiekuna stażu i Dyrektora Przedszkola.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2011r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola panią Monikę Rudy. Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w praktyce” zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego oraz na prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami rodziców i dzieci.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Anną Gawińską. We wrześniu 2011r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Współpraca nasza polegała głównie na:
Prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu;
Obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
Omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów;
Dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania różnych metod pracy z dziećmi;
Opracowywaniu scenariuszy zajęć;
Rozwiązywaniu problemów wychowawczych.;
Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu, p. Annę Gawińską, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.

Efekty realizacji:
Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu, w trakcie jego trwania miały charakter silnie motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna, pozytywnie motywowały mnie do wzmożonej pracy, oraz doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Wysoko postawione wymagania znacząco podwyższyły jakość realizowanych przeze mnie zadań. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia z całą grupą, zajęcia indywidualne oraz uroczystości przedszkolne w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów i przebiegu zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcie zostało omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 pracowałam w jednej grupie z opiekunem stażu z panią Anną Gawińską, co pozwoliło mi na obserwowanie zajęć niemal codziennie, jak również uroczystości przedszkolnych prowadzonych przez panią Anię, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na zajęciach, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych, dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z dziećmi dotyczące przeprowadzonych zajęć, w formie zabawy sprawdzałam atrakcyjność zajęć a także prowadziłam rozmowy z rodzicami. Dawało mi to możliwość zainteresowania dzieci moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jaką formę zajęć dzieci lubią najbardziej oraz, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących w przedszkolu.
Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Zarówno zajęcia prowadzone przez młodszych jak i starszych stażem koleżanek i specjalistów, były dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi również przebiega prawidłowo.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• praca pedagoga specjalnego i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dzieckiem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb przedszkola.
Efekty realizacji:
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Miałam szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.

4. Współpraca z Zespołem Pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach współpracuję z Zespołem Pomocy psychologiczno pedagogicznej w naszym przedszkolu. Praca w nim polega na ustaleniu zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne oraz określeniu zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Na spotkaniach Zespół tworzył dla dziecka posiadającego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, zakładał i prowadził Kartę Indywidualnych Potrzeb dziecka oraz opracowywał Plan Działań wspierających. W kwietniu każdego roku Zespół dokonuje oceny efektywności prowadzonych działań i realizowanych form pomocy oraz dokonywał aktualizacji KIPU i IPET-u na kolejny rok szkolny.

Efekty realizacji:
Współpraca z nauczycielami i specjalistami Zespołu Pomocy psychologiczno – pedagogicznej wpłynęła na doskonalenie metod i form pracy z dziećmi zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Wymiana doświadczeń ułatwiła mi dokonywanie ewaluacji działań dydaktycznych.

5. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy przedszkola

W roku szkolnym 2012/2013 pracowałam w zespole zadaniowym ds. ewaluacji wewnętrznej. Jej przedmiotem było wymaganie 1.1 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności. Po określeniu przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji wraz z nauczycielkami działającymi w zespole opracowałyśmy harmonogram ewaluacji. Przygotowałyśmy narzędzia i przeprowadziłyśmy badania. Na podstawie zebranych danych dokonałam analizy wyników, ustaliłam mocne i słabe strony oraz opracowałam raport, który przedstawiłam na spotkaniu Rady Pedagogicznej.

Efekty realizacji:
Praca w zespole do spraw ewaluacji wzbogaciła mój warsztat pracy o umiejętność wykonywania wykresów, pracy w zespole oraz globalnego spojrzenia na działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w placówce.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.

Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• „Ciekawe zabawy ruchem i tańcem” – szkolenie przeprowadzone przez AJAK, szkolenia pedagogiczne w dniu 26.06.2012 r
• „Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi” – szkolenie zorganizowane przez Instytut Szkoleniowy GOWORK w dniu 07.12.2013r
• „Stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego przez ruch i zabawę” – szkolenie przeprowadzone przez Centrum Szkolenia i Doradztwa w dniu 10.03.2013r
• „Podstawy prowadzenia Terapii i edukacji dzieci z zespołem Downa” –szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkolenia i Doradztwa IzyWork w dniu 17.03.2014
• „Atrakcyjna placówka – budowanie wizerunku placówki edukacyjnej” – przeprowadzony przez AJAK Szkolenia Pedagogiczne w dniu 09.04.2014r.
• „Awans Zawodowy nauczyciela w praktyce” – szkolenie przeprowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w dniu 28.04.2014r.
• „Metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi” – szkolenie przeprowadzone przez Centrum Szkolenia i Doradztwa IzyWork dnia 20.04.2014r.
• „Gry i zabawy przeciwko agresji” – szkolenie przeprowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w dniu 22.05.2014r
• „Jak dobrze komunikować się z dzieckiem” – szkolenie przeprowadzone w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 24.05.2014
• „Środki multimedialne w pracy nauczyciela” – szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkolenia i Doradztwa IzyWork w dniu.07.2014
• „Terapia ręki” – szkolenie zorganizowane w Acentrum w dniu 06.2014

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których zdobywałam nowe i pogłębiałam posiadane już wiadomości dotyczące pracy z dziećmi
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu – postępowanie w urazach najczęściej występujących u dzieci”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „ADHD i Zespół Aspergera- czynniki różnicujące”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Przemoc i agresja wśród dzieci- jak sobie z tymi problemami radzić”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Rodzaje inteligencji dziecka. 8 walizek w umyśle, 8 rodzajów inteligencji”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr2 w Nowym Dworze Mazowieckim”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Metoda przekładu intersemiotycznego”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „ Wiosna – zabawy ruchem i tańcem”

Przeprowadziłam Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat
• „Dyspraksja – przyczyny, objawy, postępowanie terapeutyczne”

W roku 2013/2014 byłam przewodniczącą WDN, sporządzałam dokumentację, czuwałam nad prawidłową realizacji planu WDN.

We wszystkich tych formach spotkań omawiane były metodyczne i psychologiczne aspekty różnych zaburzeń. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi jak ważne jest indywidualne podejście do dziecka z problemami, jak z takim dzieckiem postępować, aby zmotywować go do pracy i uzyskać oczekiwane efekty w jego zachowaniu w stosunku do nauczycieli i innych dzieci. Nie ma jednej metody dobrej dla każdego dziecka.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy przedszkola.

7. Opiekun praktyk
W trakcie odbywania stażu byłam opiekunem dwutygodniowej praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę trzeciego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przeprowadziłam 50 godzin zajęć indywidualnych, integracyjnych i terapeutycznych w obecności praktykantki oraz hospitowałam dwie godziny zajęć prowadzonych przez praktykantkę.
Efekty realizacji:
Możliwość bycia opiekunem praktyki nauczycielskiej było dla mnie doskonałą okazją do nauczenia się, jak planować oraz prowadzić własną działalność dydaktyczną i wychowawczą. Mogłam również konsultować i wysłuchać uwag na temat prowadzonych przeze mnie zajęć, a także udzielać wskazówek, służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim kształtować właściwą postawę zawodową przyszłego nauczyciela w naturalnych warunkach pracy przedszkola.

8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, karty pracy itp.). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, relaksacyjna, taneczna).
Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opowiadaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych pomysłów do zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i dzieci zdrowych. Bardzo interesuje mnie temat dzieci autystycznych, szukam ciekawych artykułów, relacji rodziców i osób pracujących z tymi dziećmi. W naszym przedszkolu jest coraz więcej dzieci z autyzmem więc temat jest mi bardzo bliski. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. W celu poszerzania swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzprzedszkolne jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowania zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd Sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.

Wraz z opiekunem stażu p. Anną Gawińską prowadziłam zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
• „Zabawy dla dużych i małych” – spotkanie i zabawy prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• „Dzień pieczonego ziemniaka” – spotkanie integracyjne rodziców i dzieci
• „Wielkanocne spotkanie” - spotkanie integrujące rodziców i dzieci, podczas którego przybliżałyśmy dzieciom zwyczaje Świąt Wielkanocnych.

Ponadto przygotowywałam materiały na rzecz pedagogizacji rodziców, gdzie tematy były dobierane według potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu. Tematy pedagogiczne są ważne, aktualne i wywołują duży pozytywny oddźwięk wśród rodziców naszych dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to zebrania grupowe i prezentowanie rodzicom referatów na temat:
„Nowa Podstawa Programowa w Przedszkolu” – wspólnie z nauczycielkami grupy zapoznałyśmy rodziców ze zmianami i wymaganiami zapisanymi w nowej podstawie programowej dotyczącej kształcenia dzieci5 i 6 letnich.
„Grupa integracyjna”. Prezentacja referatu i omówienie funkcjonowania grupy integracyjnej w naszym przedszkolu.
„Gazetka dla rodziców” – w roku 2012/2013 prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez gazetkę ścienną w obrębie której zamieszczałam artykuły z zakresu integracji.

Mając na celu promocję działań proekologicznych i idei segregacji śmieci nasze przedszkole od października 2013r. bierze udział w akcji „Pomoc dla Kubusia”, która polega na zbieraniu posegregowanych śmieci tj. baterie, makulatura, nakrętki, płyty CD i DVD. Zbiórka ma na celu pozyskiwanie środków, które wspomogą leczenie Kubusia.
W ramach realizacji tego program, wspólnie z p. A.Gawińską i M.Marciniak podjęłyśmy się następujących działań:
Wrzesień 2013/ 2014 – udział dzieci w akcji „Sprzątanie Świata”
Listopad 2013 – Odchody Dnia Dyni
Maj 2013 - zorganizowałyśmy przedszkolny konkurs ekologiczny pt. „Szanujmy środowisko w którym żyjemy” z udziałem dzieci 5 i 6 –cio letnich,
Czerwiec 2013 - przedstawienie ekologiczne dla rodziców w wykonaniu dzieci pt. „ Leśna opowieść”.

Brałam również udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować i chronić. Wspólnie z nauczycielką z grupy p. A. Zielińską wykonałyśmy i umieściłyśmy zdjęcie pt. „Moja najpiękniejsze miejsce w okolicy”, które wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez organizatorów programu. W ramach realizacji tego programu podjęłyśmy się następujących działań:
Marzec 2014 zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w Sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek z ziemią, wysiewały nasiona słonecznika i cebuli, następnie pielęgnowały je i obserwowały ich rozwój.
Kwiecień 2014 zajęcia edukacyjne „Poznajemy polskie rośliny” w oparciu o gotowy scenariusz
Maj 2014 –wykonanie albumu z roślinami zebranymi przez dzieci
Czerwiec 2014 – przeprowadzenie zajęć plastycznych „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”
Październik 2013 – sadzenie drzewka na terenie przedszkolnym
Styczeń 2014- dokarmianie ptaków, wykonanie własnych karmników z karmą
Kwiecień 2014 – obchody Dnia Ziemi

W kwietniu 2013r z własnej inicjatywy przygotowałam tydzień pod hasłem „Każdy z nas jest inny”. Opracowałam scenariusze zajęć, a także opracowałam pomoce do zajęć.
11.04.2012r – Nie jestem gorszy od innych
12.04.2012r – Na jachcie przyjaźni
13.04.2012r – W krainie życzliwości
Tydzień integracji miał na celu uświadomienie dzieciom, że człowiek, który żyje, porusza się w inny sposób niż my nie jest człowiekiem gorszym, oraz kształtowanie wśród dzieci umiejętności zaakceptowania odmienności innych. Na zakończenie tygodnia dzieci wykonały wystawę prac malowanych ustami i nogami.

Zdjęcia ze wszystkich zajęć i uroczystości zostały umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola.

Efekty realizacji:
Poprzez udział w różnorodnych akcjach wzbogaciłam swój warsztat pracy. Zdobyte wiadomości z zakresu wychowania pozwoliły mi na lepsze i bardziej efektywne kierowanie grupą integracyjną, a dzięki ciekawym rozwiązaniom dydaktycznym wyszukanym w Internecie urozmaicałam zajęcia z dziećmi. w ciągu trwania stażu nieustannie dbałam o własny rozwój oraz rozwój własnego warsztatu pracy.

9. Prowadzenie dokumentacji pedagoga specjalnego.

W okresie stażu, na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć pedagoga specjalnego oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Przygotowałam arkusze i prowadziłam obserwację pedagogiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także wspierałam i służyłam pomocą koleżankom z grupy podczas wypełniania arkuszy obserwacji dzieci zdrowych. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6-cio letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Jako członek zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadziłam dokumentację KIPU, opracowywałam PDW oraz IPET.
Prowadziłam również dziennik Wczesnego wspomagania a także przygotowywałam semestralne podsumowanie pracy pedagoga specjalnego, które prezentowałam na spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć oraz prowadzenia obserwacji dzieci. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola.

10. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl

Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie możliwości rozwojowych dzieci ich środowiska lokalnego i rodzinnego.

Istotnym elementem dla mnie jako pedagoga specjalnego jest jak najlepsze poznanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego a także dzieci z grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, analiza dokumentacji medycznej dziecka, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dot. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach z całą grupa, indywidualnych , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach przedszkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca z psychologiem, terapeutą SI oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami z wychowawcami grupy i psychologiem. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonaniu strojów, rekwizytów potrzebnych do występów, chętnie piekli ciasta i przygotowywali potrawy na coroczny piknik rodzinny. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania z a współpracę. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć zawsze byłam do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny.

Efekty realizacji:
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i przedszkola.
Zacieśniła się więź nie tylko między dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy.

2. Praca pedagoga specjalnego w grupie integracyjnej

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu wiąże się z nieustannym poszukiwaniem metod, form i sposobów pracy z nimi. Wynika to ze złożoności i zaburzeń dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każde dziecko, które do nas trafia traktowane jest w sposób indywidualny. Punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego jest: zapoznanie się z orzeczeniem dziecka, bądź opinią wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, dokładny wywiad i rozmowy z rodzicami oraz szczegółowa obserwacja dziecka, która daje nam nauczycielom obraz jego funkcjonowania i problemów rozwojowych oraz służy rozpoznaniu mocnych i słabych stron dziecka niepełnosprawnego. Po dokonaniu podsumowania moich obserwacji dzieci, zweryfikowaniu ich z orzeczeniem z poradni i pozostałą dokumentacją (opinie, wywiady), a także korelacji wniosków i spostrzeżeń płynących od poszczególnych specjalistów takich jak – rehabilitant, logopeda, psycholog i terapeuta SI Zespół konstruuję Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Biorąc pod uwagę różnorodność dysfunkcji dzieci staramy się aby program stanowił trafną bazę do pracy nad wielozmysłowym rozwojem małego dziecka. Program modyfikujemy w zależności od potrzeb, najczęściej po pierwszym semestrze pracy. Wówczas dokonujemy też ewaluacji zaplanowanych i wdrożonych działań. Tak zaplanowana i realizowana praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych daje mi pewność co do słuszności podejmowanych zadań. Jasno przedstawione cele i treści terapii oraz praca według nich daje efekty i mobilizuje do usprawniania zaplanowanych działań, w efekcie kompensuje i usprawnia zaistniałe dysfunkcje u dzieci. Kilkuletnia praca z wychowankami pozwoliła mi zaobserwować ich rozwój, postępy, niejednokrotnie dając poczucie radości i dumy z osiągnięć dzieci.
Do moich zadań jako pedagoga specjalnego należało aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. W tym celu wspomagałam dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie zajęć dydaktycznych – adaptacja wobec nich tych fragmentów zajęcia, którym nie mogą one sprostać. Odbywało się to poprzez zastosowanie takich środków pedagogicznych jak:
• Zachęta do naśladownictwa
• Zachęta do samodzielnego działania
• Pomoc w pokonywaniu trudności
• Aprobata dla wszelkich pozytywnych prób podejmowanych samodzielnie przez dziecko
• Włączanie dziecka do prac grupowych, tak aby każde dziecko miał w niej swój wkład.

Dla głębszego zintegrowania dzieci z grupy przez cały okres stażu przygotowywałam i prowadziłam
• 1 raz w tygodniu sesję terapeutyczną metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
• Każdego dnia krótkie zabawy integrujące grupę z wykorzystaniem metod: pedagogiki zabawy, kinezjologi edukacyjnej P.Dennisona, gimnastyki twórczej R. Labana, Symboli dźwiękowych, zabawy paluszkowe
• Powitania jako wstępu do zajęć właściwych. Powitania prowadzone są systematycznie (po śniadaniu) w sposób różnorodny, zawsze w kręgu (np. przekazujemy sobie uśmiech, „Iskierka przyjaźni”, „kłębuszek przyjaźni”, witamy się przez dotyk, powitanie z autoprezentacją, powitanie piosenką itp.
• Lekcje ciszy metodą :M.Montessori, wybranymi technikami relaksacyjnymi oraz metodą aktywnego słuchania muzyki wg. B.Straus. (Lekcje ciszy weszły jako stały element ramowego planu dnia)
• Przygotowanie i prowadzenie w zależności od potrzeb zajęć innowacyjnymi metodami np. Malowania Dziecięcioma palcami, elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Najważniejszym punktem pracy pedagoga specjalnego z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest prowadzenie codziennych indywidualnych zajęć, których praca opiera się głównie na stymulacji takich sfer jak: percepcja słuchowa, motoryka mała i duża, koordynacja słuchowo – ruchowa, rozwój emocjonalny komunikacja i aktywność społeczna, percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Podczas zajęć starałam się aktywizować dziecko do jak najpełniejszego udziału w zajęciach, stosować zasadę nagradzania w celu wzmocnienia pozytywnego a przede wszystkim zapewnić miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach.

Moja praca polegała również na współpracy z instytucjami wspierającymi rodziny dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I tak prowadziłam rozmowy z Kuratorem sądowym i pisałam opinie do Sądu na temat funkcjonowania mojego wychowanka.
Sporządzałam opinie dzieci na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Brałam udział w szkoleniu na temat „Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem”w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie do którego uczęszczał mój wychowanek, otrzymałam propozycję pomocy wychowawczej ze strony Fundacji.

Pedagog specjalny współpracuje stale z nauczycielami grup, psychologiem i specjalistami pracującymi w przedszkolu. Współpracując z innymi nauczycielami, dzieliłam się swoim doświadczeniem, pomagałam rozwiązywać problemy, korzystałam z rad, przekazywałam informacje o interesujących szkoleniach i wspólnie w nich uczestniczyłam. Każda rozmowa, każde spotkanie miało wymiar edukacyjny i owocowało nowymi pomysłami w pracy. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, „Dni Adaptacyjne” dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola a także współpracowałyśmy podczas organizacji konkursów plastycznych. Aktywnie współpracowałam również z psychologiem przedszkolnym, wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój. Konsultowałam i zasięgałam porad w trudnych sprawach wychowawczych, na które napotykałam. Uzyskałam wsparcie psychologa podczas rozmów z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy moi podopieczni objęci byli opieka logopedyczną, a ja na bieżąco kontaktowałam się z panią logopedą. Wspólnie ustalałyśmy zakres współpracy z dziećmi i ich rodzicami. Często przekazywałam rodzicom informację od pani logopedy. Sama również starałam się zastosować do wskazówek logopedycznych w pracy z dzieckiem, które ma duże problemy z formułowaniem wypowiedzi. Były to bardzo owocne i pouczające spotkania. W sposób twórczy wpłynęły na dobór form i metod pracy z uczniem.

Integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi na poziomie grupy i środowiska odbywała się we współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi, między innymi przez
• Wyjścia do Biblioteki Miejskiej
• Wyjazdy do kina, teatru
• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
• Wyjazdy do Sali zabaw „Wesołe kulki”
• Wyjazdy na przedszkolne majówki
• Spotkania integracyjne z rodzicami

Efekty realizacji:
Nie można mówić o przypisaniu pedagoga specjalnego tylko do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pełnienia roli czysto usługowej w stosunku do nauczyciela prowadzącego. Nie może on ograniczać się tylko do pracy nad powierzonymi mu uczniami niepełnosprawnymi.
Grupa integracyjna traktowana była przeze mnie jako jedna grupa pracująca w oparciu o jeden i ten sam program nauczania i wychowania. Jednak ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci program ten dostosowywałam i modyfikowałam pod względem treści i metod i dostosowywałam do możliwości i potrzeb uczenia się dzieci.

3. Dostosowanie metod prowadzenia zajęć do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Po wnikliwej analizie orzeczeń o kształceniu specjalnym i opinii dostosowywałam wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Opracowywałam indywidualne karty pracy dostosowane do możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizując codzienną pracę z dziećmi dostosowywałam metody ii formy pracy, czas pracy do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W celu lepszego przygotowania do zajęć opracowałam dla swoich potrzb plan pracy rewalidacyjnej dla poszczególnych dzieci. W pracy dydaktyczno – wychowawczej bazowałam na zabawie i metodach aktywizujących, dzięki którym wszystkie dzieci aktywnie brali udział w zajęciach.
Pracę dydaktyczną urozmaicałam nowatorskimi formami pracy, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:
• Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana – podczas pracy z dziećmi tą metodą operowałam ruchem zabawowo – naśladowczym, improwizacją ruchową, opowieścią ruchową, pantomimą, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych
• Metoda Carla Orffa –
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach stworzył dzieciom okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązania z nimi bliskiego kontaktu. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi i dzieci z głębszymi zaburzeniami rozwojowymi.
• Pedagogika Zabawy – metoda ta pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, ruch, gest, taniec, dotyk, dźwięk. Pracując tą metodą proponowałam dzieciom takie gry i zabawy, w których mogły rozwijać swoje najlepsze strony. Metoda ta sprzyjała integracji dzieci w grupie poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku.
• Elementy Dziecięcej Matematyki E.Gruszczyk – Kolczynskiej i E.Zielińskiej – wykorzystując elementy tej metody w swojej pracy starałam się rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnianie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności.
• Techniki relaksacyjne – Masaż relaksacyjny – podczas tego typu zabaw używany był spowolniony ruch i gesty : głaskania, kołysania, drapania itp. Masaż wymagał od dzieci osobistego zaangażowania, wspomagał i ćwiczył koncentrację i wyciszał i relaksował grupę
• Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami- malowanie odbywa się dłońmi i palcami dziecka na dużym arkuszu papieru. Metoda ta pełni funkcję terapeutyczną: uwalnia dzieci od zahamowań, pomaga w pokonywaniu lęków o różnym pochodzeniu, wzmacnia wiarę we własne siły
• Program terapii i wspomagania rozwoju wg Renaty Wiącek – program pomocny w postępowaniu z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, program jest uzupełnieniem indywidualnych oddziaływań terapeutycznych. Odbywa się w grupie.
• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej – pomagają dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania , służą także korygowaniu nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Wobec dzieci przedszkolnych spełniają rolę usprawniającą i stymulującą, gdyż wpływa na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
• Metoda Symboli Dźwiękowych – zajęcia prowadzone tą metodą to zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym, ponieważ w dużej mierze opierają się one na muzyce. Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju
• Metoda ćwiczeń wg Frosting – Horn – metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami w koordynacji wzrokowo – ruchowej. W tej metodzie zadania wykonuje się z użyciem ołówka. Usprawniają one koncentrację uwagi, precyzyjność w wykonywaniu ruchów oraz ćwiczą wytrwałość w wykonywaniu zadania.
Pracowałam również i prowadziłam zajęcia indywidualne z dziećmi, które wymagały wspomagania i pracy wyrównawczej. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było usprawnienie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzeń funkcji, a tym samym ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania oraz wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole.

W trakcie trwania stażu w roku 2012/2013 i 2013/2014 pracowałam z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania, prowadziłam zajęcia, dostosowywałam się do wymagań i zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Efekty realizacji:
Podczas planowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowywałam wymagania edukacyjne do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poszerzałam wiedzę na temat różnorodnych metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Współpracowałam ściśle z nauczycielami prowadzącymi grupę.

4. Opieka nad dziećmi zdolnymi

W mojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko dzieci słabsze i o specjalnych potrzebach edukacyjnych ale także dzieci zdolne. Podczas zabaw i zajęć proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka, m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie zabaw ciekawymi pomocami (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej: elementy Dobrego Startu M.Bogdanowicz, dziecięca matematyka Gruszczyk – Kolczyńska.

Efekty realizacji:
Podczas pracy z dziećmi zdolnymi próbowałam rozwijać w nich ciekawość, wyrabiać wrażliwość intelektualną i emocjonalną niezbędną w rozwijaniu dalszych zdolności dziecka oraz kształtowałam pozytywny stosunek dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę.

5. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje.

W trakcie stażu przygotowywałam następujące imprezy grupowe realizując założenia planu rozwoju zawodowego i planu rocznego przedszkola
• Dzień chłopca (zabawy dla chłopców, życzenia, poczęstunek, tańce)
• Andrzejki grupowe (wróżby i zabawy andrzejkowe )
• Uroczysta wigilia z udziałem rodziców połączona z Jasełkami,
• Dzień Babci i Dziadka (program artystyczny, wspólne zabawy z dziadkami, poczęstunek)
• Zajęcia otwarte dla rodziców
• Dzień Kobiet (zabawy dla dziewczynek, życzenia, poczęstunek, tańce)
• Dzień Mamy i Taty (program artystyczny, wspólne zabawy z rodzicami, poczęstunek)
• Tydzień integracji
• Międzynarodowy Dzień Pizzy (własnoręczne wykonanie pizzy, degustacja)
• Pieczenie pierniczków bożonarodzeniowych (wygniatanie ciasta, wykrawanie, ozdabianie)
• Warsztaty plastyczne „Lepienie z gliny”
• Warsztaty techniczne „Rzeźbienie z siana”
• Warsztaty plastyczno – techniczne „Wyroby z gipsu”
• Spotkanie z weterynarzem (pokaz, omówienie narzędzi potrzebnych do pracy, oglądanie zwierzątek)
• Spotkanie z autorką wierszy Hanną Niewiadomską

W trakcie stażu przygotowywałam następujące spotkania z rodzicami realizując założenia planu rozwoju zawodowego
• „Podróż Dookoła Świata” –spotkanie integrujące rodziców i dzieci 2010r
• „Zabawy dla dużych i małych” – spotkanie prowadzone metodą Weroniki Sherborne 2013r
• „Dzień pieczonego ziemniaka”- zabawy i gry dzieci z rodzicami 2011r
• „Wielkanocne Spotkanie” – 2013
• „Wróżby Andrzejkowe” – 2013
• „Rodzinne kolędowanie” - przygotowanie dekoracji i sali

W trakcie stażu przygotowywałam następujące imprezy przedszkolne realizując założenia planu rozwoju zawodowego i planu rocznego przedszkola
• „Walentynki” – 2012r/2013r byłam pomysłodawczynią organizowania balu walentynkowego w przedszkolu. Od roku 2012 wpisał się na stałe w życie przedszkola.
• Dzień Pluszowego Misia - 2013r, zorganizowany wspólnie z opiekunem stażu.
• Światowy Dzień Drzewa – 2013 r.
• Dzień Wesołej Dyni – 2013 r.
• Pierwszy dzień wiosny 2012r. zorganizowany wspólnie z opiekunem stażu, 2013 rok – przygotowanie inscenizacji słowno- muzycznej przez dzieci z mojej grupy
• Spartakiada 2012r, 2013r. wspólnie z koleżankami z grupy
• Bal karnawałowy – przygotowanie dekoracji Sali
• Piknik Rodzinny – przygotowanie i dekorowanie ogrodu przedszkolnego
• Dzień Dziecka – 2013 wspólnie z paniami A.Gawińską i M. Marciniak (gry, zabawy, konkurencje, tańce i korowody).
• Absolwenci Przedszkola – wspólne zabawy, gry i konkurencje 2013r.

W trakcie stażu przygotowywałam następujące konkursy przedszkolne realizując założenia rocznego planu przedszkola
• Konkurs Bożonarodzeniowy dla dzieci i ich rodziców pt. „Najpiękniejsza choinka świąteczna” 2012r.
• Konkurs świąteczny dla dzieci i rodziców pt. „Zajączek wielkanocny” 2013r.
• Kiermasz ozdób wielkanocnych 2014r. – wspólnie z p.K.Liberacką. Za zebrane pieniądze zorganizowałyśmy dla dzieci warsztaty plastyczno – techniczne.
• Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt. „Najpiękniejsze miejsce Mazowsza”
• Konkurs dla dzieci „Najpiękniejsze drzewo jesienne” 2013r

Zorganizowała i współorganizowałam wyjścia i wycieczki grupowe
• Spacery po miejscowości
• Wyjazd do kina do Nasielska na film pt. „Mikołajek” 2011r.
• Wyjazd do kina do Nasielska na film 3D pt. „Ratujmy Mikołaja” 2013r.
• Wyjazd do teatru Guliwer w Warszawie na sztukę „Kropelka rosy” 2013r.
• Wyjazd do teatru Guliwer w Warszawie na sztukę „O Rybaku i złotej Rybce” 2012r
• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Galeria Bzz, Planetarium) 2013r
• Wyjazd do Manufaktury cukierków w Warszawie – 2014r.
• Wyjazdy na Salę zabaw 2012r/2013r/2014r.
• Wyjście do Biblioteki Miejskiej
• Wyjście do Apteki, na Pocztę i zapoznanie z pracą ludzi
• Wyjazd na lotnisko w Modlinie 2014r.
• Wyjazd na przedstawienie teatralne pt. „ Wielkanocne zamieszanie” do Publicznego Przedszkola nr5 w Nowym Dworze Mazowieckim
• Wyjazd do Leśniczówki w Pomiechówku. 2013r
• Wyjazdy ma coroczne majówki

Przygotowywałam dzieci i brałam udział w następujących konkursach przedszkolnych
• Konkurs ekologiczny „ Szanujmy środowisko, w którym żyjemy”
• Konkurs recytatorski wierszy znanych autorów J.Tuwima i J.Brzechwy 2012r.
• Konkurs recytatorski wierszy o Warszawie 2014r.
• Konkurs plastyczny „Flaga Unii Europejskiej”
• Konkurs literacki związany z treścią bajek – 2013r
• Konkurs plastyczny „Moja ulubiona pora roku” 2014r.
• Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater z bajki” – 2013r.
• Konkurs plastyczny „Zamki Mazowsza” – 2014r.
• Wystawa prac o Warszawie (Pomniki Warszawskie) – 2014r.
• Konkurs plastyczny „

Przygotowywałam dzieci do konkursów organizowanych przez inne przedszkola i instytucje
• Konkurs plastyczny pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim pt. „Zostawcie nam strumyka czysty bieg” Nowy Dwór Mazowiecki w widłach rzek – 2012r.
• Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny objęty patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pt. „Portret Mamy” – 2013r.
• Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny zorganizowany przez Publiczne Przedszkole nr3, objęty patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pt. „Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście”. – 2014r.

Wszystkie uroczystości przedszkolne, gminne i środowiskowe zostały udokumentowane w Kronice przedszkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na przedszkolnej stronie internetowej i lokalnej prasie (Fakty Nowodworskie).

Efekty realizacji:
Przygotowanie przedszkolnych uroczystości i konkursów było okazją do rozwijania u dzieci uzdolnień, zwiększania ich motywacji i prezentowania ich uzdolnień artystycznych. Poprzez udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych promowałam przedszkole na terenie społeczności lokalnej oraz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Dzieci czerpały radość ze zdobytych dyplomów, nagród grupowych i indywidualnych. Potrafiłam dostrzec i starałam się ukierunkowywać indywidualne uzdolnienia dzieci.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz różnorodnych materiałów dydaktycznych

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania dokumentów i pomocy:
IPETY-y, PDW i KIPU
Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego
Przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców
Mierzenie jakości pracy przedszkola (sporządzenie raportu i sprawozdań)
Arkusze obserwacji dziecka
Arkusze diagnozy gotowości szkolnej
Scenariusze zajęć i uroczystości
Zaproszenia, dyplomy, podziękowania
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp.;
• Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.edux.pl
• Wyszukiwałam atrakcyjnych interesujących mnie szkoleń

Posiadam własne konto e –mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e – mail otrzymuję informację na temat szkoleń od pani Ewy Wojtyry dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków.
Wraz z nauczycielami pracującymi w jednej grupie przekazywałam materiały do zamieszczania na stronie internetowej naszego przedszkola. Były to głównie zdjęcia i artykuły z uroczystości grupowych i przedszkolnych.

Efekty realizacji:
Technologia komputerowa niewątpliwie pozwala na ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy, promowanie przedszkola, estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela. Pozwala na jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
Technologia informacyjna jest zarówno osobistą pasją, jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy. Od lat staram się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co ma znaczący wpływ na podniesienie poziomu mojej pracy, a także podwyższaniu jakości pracy przedszkola.

2.Wykorzystanie komputera w pracy indywidualnej i grupowej

W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową opracowując indywidualne karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi zdolnymi. Karty pracy służyły mi jako materiały pomocnicze wspierając rozwój, ale również służące do samodzielnej pracy dziecka – pozwalając mi w ten sposób ocenić poziom wiedzy jak również utrwalać i poszerzać umiejętności dzieci oraz uzupełniać braki. Karty pracy opracowane były w postaci puzzli, domina, historyjek obrazkowych, karty dydaktyczne, krzyżówki.
W ramach wzbogacenia i uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć wspólnie z koleżanką z grupy wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, łamigłówek, pokazów filmowych.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na zajęciach indywidualnych i z całą grupą z dziećmi zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mi natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji i aktywności dzieci. Wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi dawało dużo radości z nauki i zabawy na komputerze.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Bardzo pomocne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi było dla mnie udział w różnych formach doskonalenia zawodowego , które przedstawiłam w §7ust.2,pkt.1. Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na lepsze poruszanie się w temacie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzę w sposób bogatszy, poszerzając je o metody stosowane w pedagogice osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie jak:
• Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, która składa się z elementów słuchowych (piosenka), wzrokowej (wzór graficzny) i motoryczny (wodzenie placem, pisanie po śledzie, pisanie samodzielne). Wszystkie te działania są ze sobą zintegrowane.
• Elementy muzykoterapii – wykorzystanie terapeutycznego wpływu muzyki na rozwój dziecka
• „Gimnastyka mózgu” wg P. Dennisona, która poprzez proste ćwiczenia ruchowe, prowadzone w formie zabaw ruchowych ma na celu integrować pracę obu półkul mózgowych
• Elementy arteterapii – terapia przez sztukę, która pozwala na wyrażanie własnych emocji.
Pracując wiele lat z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagając ich rozwój udało mi się zgromadzić wiele pomocy, tj. karty pracy, szablony do ćwiczeń motoryki małej, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Gromadziłam wszystkie pomoce pozwalające orientować się dziecku na kartce papieru, ćwiczyć orientację przestrzenną i kierunkową, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej oraz szablony do obrysowywania. Pośród moich pomocy są także płyty CD, z wierszykami, piosenkami, zabawami integracyjnymi,

Efekty realizacji:
Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki pozwoliło mi na zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych, swobodniejsze poruszanie się na polu pedagogiki specjalnej, oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej dzieci, które mają różnego rodzaju problemy edukacyjne.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukiwałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów.

Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową z zakresu nauczania zintegrowanego w pracy . poniżej przedstawiam niektóre propozycje, które wykorzystałam w pracy:
• „Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki” – E.M. Minczakiewicz; Oficyna wydawnicza „Impuls” Kraków 2006r. – ukazane są tu godne uwagi, przykłady rozwiązań z diagnozą stanu i potrzeb dziecka deficytami rozwoju.Autorka zamieściła wiele przykładów, propozycji zadań, które dziecko może rozwiązywać, wesoło i efektywnie się bawiąc, a przy tym przyjemnie spędzając czas z dorosłymi.
• „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III” A. Boguszewska, A. Weiner
• „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” A. Franczyk, K. Krajewska
• „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera” I. Namysłowska
• „Jak pracować z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” D. Gulińska – Grzeludzka
• „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przeasnyska. – terapia ruchowa W. Sherborne oferuje pomoc w rozwoju świadomości swojego ciała i obrazu siebie. Metoda W. Sherborne pozwala pobudzić dzieci zahamowane emocjonalnie i społecznie poprzez budowanie pozytywnych związków w sposób, który nie jest przymusowy lub zagrażający.
• „Gry i zabawy w przedszkolu” D. Chauvel, U. Michel – książka zawiera propozycje gier i zabaw dla nauczycieli dzieci wszystkich grup wiekowych. Są przykłady gier tradycyjnych, gier tematycznych, gier wymyślonych i sporządzonych przez dzieci, gier edukacyjnych.
• „Każde dziecko może nauczyć się reguł” A. Kast – Zahn przełożyła K.Kledzik – Balicka. – Autorka udziela wskazówek, porad rodzicom, nauczycielom na temat jak zmienić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania, czyli jak nauczyć dziecko niezbędnych reguł, szanując przy tym jego osobowość. Książka zawiera cenne wskazówki, jak bez gróźb i kar pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczajać do regulaminu, nie tłumiąc wyobraźni dziecka i dodając mu odwagi potrzebnej w dorosłym życiu.
• „Terapia zabawą, terapia przez sztukę” – M. Piszczek – książka jest swoistego rodzaju pomocą metodyczną w postaci konkretnych wskazań, jak nawiązywać z dziećmi kontakt terapeutyczny. Uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja szczególnie dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• „Gdybym mógł z wami rozmawiać” –D. Zöller – Książka napisana przez autystycznego chłopca, który opowiada na czym polega jego choroba. Możemy zapoznać się i zorientować jak wygląda świat dziecka autystycznego, któremu dźwięki sprawiają ból nie do wytrzymania. Co czuje, kiedy w ataku szału krzyczy, chociaż nie chce tego robić. To wstrząsająca opowieść, tym bardziej, że to on sam – autystyczny chłopiec – wyciąga do nas rękę.
• „Pomyśl Piotrek” – T. Smereka – książka przedstawia pracę terapeutyczną samego autora Tomasz Smereka z chłopcem z zespołem Downa. Terapeutyczna współpraca psychologa z Piotrem trwa od 8 lat, w książce opisane są 2 pierwsze lata wraz z przykładami wybranych zajęć terapeutycznych oraz ogólny opis dalszego rozwoju i przebiegu terapii. Czytelnik zapoznaje się z fascynującą historią uczenia chłopca wykonywania czynności które wydają się niezwykle proste i oczywiste, wręcz banalne. Jest to książka głęboko humanistyczna. Pokazuje jak wytrwała i systematyczna współpraca psychologa – terapeuty i dziecka z zespołem Downa prowadzi do zmniejszenia efektów choroby.

Efekty realizacji:
Studiowanie literatury pogłębiło moją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Stosowałam w praktyce zdobytą wiedzę a zdobyte wiadomości wykorzystałam w pracy z uczniami. Zawsze z chęcią dzieliłam się doświadczeniem i wiedzą z koleżankami i polecałam nowości na rynku pedagogicznym.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze przedszkola realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Systematycznie obserwowałam swoich wychowanków podczas zajęć, zabaw kierowanych, dowolnych, wycieczek, teatrzyków. Poprzez obserwację dzieci dostrzegałam problemy zaistniałe w grupie. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z dziećmi. Wspólnie z nauczycielkami pracującymi w grupie określałam wraz z dziećmi zasady grupowe, które umieszczone są w Sali dydaktycznej. Ustalałam wraz z dziećmi karę za złe zachowani i nagrodę za dobre zachowanie. Wprowadziłyśmy tablicę zachowań, gdzie codziennie oceniałyśmy zachowania każdego dziecka przyznając znaczek z żółtą bądź czerwoną buźką. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Uczestniczyłam w rozmowach z rodzicem przeprowadzonych w obecności nauczycieli i psychologa.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, wykorzystywałam współpracę dzieci między sobą, zachęcając do udział dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształtowałam świadomość integracji, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec dzieci niepełnosprawnych, dbałość o powierzone mienie.

Efekty realizacji:
Pogłębiłam umiejętność rozwiązywania problemów wewnątrzgrupowych. Dokonywałam obiektywnej oceny zachowania. Natomiast dzieci stały się świadome konsekwencji za złe zachowanie na zajęciach i podczas pobytu w grupie przedszkolnej oraz byli silnie mobilizowani do przestrzegania kodeksu grupowego.

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka. W roku 2011/2012 prowadziłam gazetkę dla rodziców na temat praw dziecka.

Efekty realizacji:
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych.

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Podczas stażu zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznego Przedszkola nr2 w Nowym Dworze Mazowieckim:
Statut Przedszkola,
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Regulamin Rady Pedagogicznej
Roczny Plan Pracy Przedszkola
Pięcioletni Plan Pracy Przedszkola
Koncepcja Przedszkola
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyczny
Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola

Efekty realizacji:
Zdobyłam wiedzę dotyczącą zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań przedszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszego przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą oraz indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas pełnienia funkcji pedagoga specjalnego w grupie nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb przedszkola.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Przedszkola, czego wynikiem było dwukrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2011 i 2013.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Rola pedagoga specjalnego w grupie integracyjnej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Chciałabym , aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 04.06.2014r

Ewa Żulińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.