X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24913
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Izabela Paliwoda

Czas trwania stażu od 1 września 2011 r. do 31 maja 2014 r.

Opiekun stażu mgr Małgorzata Łotysz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Izabela Paliwoda
Imię i nazwisko opiekuna stażu Małgorzata Łotysz
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu 31.05.2014 r.

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2011 roku a
zakończyłam 31.05.2014 roku. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi szkoły, w której pracuję. Plan został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz wychowawczych. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zostały przeze mnie ujęte w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w trakcie kolejnych lat mojej pracy.

§ 7. 1. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego.

• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej systematycznie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych szkoły. Czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły Radach szkoleniowych. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką szkoły określić zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca.

• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
W czasie trwania stażu systematycznie współpracowałam z Samorządem Uczniowskim przy Szkole Podstawowej nr 3. W ramach współpracy brałam czynny udział w sprawowaniu opieki podczas dyskotek szkolnych dla klas IV-VI oraz pomagałam w przygotowywaniu kartek okolicznościowych na Dzień Nauczyciela i Dzień Kobiet.

• Współorganizacja zabaw dla dzieci
Współorganizacja zabaw dla dzieci, jak również współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez to dla mnie n. W okresie trwania stażu wzięłam udział w organizowaniu imprez szkolnych oraz klasowych. Jako wychowawca klasy kładę duży nacisk na integrację zespołu klasowego, bezpieczeństwo uczniów i staram się ciekawie zagospodarować wolny czas od zajęć dydaktycznych. Chciałam także, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, w tym celu organizowałam liczne imprezy okolicznościowe. Każdego roku przygotowywałam uczniom swojej klasy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki klasowe, Mikołajki klasowe, Wigilie klas 0, Dzień Dziecka ,I Dzień Wiosny.

● Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
- Współorganizowałam Mikołajki dla klas 0-III,
- Organizowałam Marcinki dla klas I-III,
- Byłam współorganizatorem Dnia Polskiej Niezapominajki, który co roku jest organizowany w innej formie min.: „Niezapominajkowe zawody sportowe”, konkursy, przedstawienia, spotkanie z leśniczym,
- Przygotowałam wspólną Wigilię dla klas 0 oraz zorganizowałam dla nich spotkanie ze Świętym Mikołajem,
- Prowadziłam warsztaty plastyczne oraz teatralne dla dzieci 5-letnich i 6-letnich, które są organizowane w ramach promocji szkoły,
- Byłam współorganizatorem Uroczystości Szkolnej „Pasowanie na ucznia”.
- Przygotowałam Uroczyste „Pasowanie na Żaka”
- Czynnie uczestniczyłam w przygotowaniach do Festynu Rodzinnego w naszej szkole- pomagałam dekorować szkołę oraz malowałam twarze dzieciom w czasie festynu,
- Pomagałam w dekorowaniu Sali gimnastycznej na Bal Karnawałowy klas 0-III,
- Byłam współorganizatorką I Dnia Wiosny klas 0-III.
- Ponadto chętnie pomagałam nauczycielom w przygotowywaniu dekoracji na różne apele i uroczystości - „Pasowanie na czytelnika”, Dzień Patrona Szkoły, „Pasowanie na ucznia”. Odegrałam także rolę Św. Mikołaja na Wigilii klas specjalnych.

Zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych objawiało się też moim uczestnictwem w organizowanych na terenie naszej szkoły różnorodnych akcjach. Aktywnie udzielałam się w czasie zbiórki makulatury, baterii oraz plastikowych nakrętek. Chętnie włączałam się w akcję „Góra Grosza”, zbiórkę żywności organizowaną przez PCK a także w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „HARRY-tatywnej”.

● Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
W trakcie zebrań zespołu nauczania zintegrowanego zapoznałam się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów klas I-III, który jest podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów.

● Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek,. Imprez i wyjść pozaszkolnych.
W planach wychowawczych zawierałam różnorodne wycieczki. Zarówno te po najbliższej okolicy oraz wyjazdy poza miejsca zamieszkania. Organizując wycieczki dbałam o bezpieczeństwo dzieci oraz zapewniałam im opiekę. Opiekowałam się uczniami nad swojej klasy podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych, jak również nad innymi dziećmi w czasie wyjść lub wyjazdów pozaszkolnych.
- opieka podczas wycieczek klasowych:
- do Stradunia do Ośrodka „JANUARY” w roku szkolnym 2012/13
- do Piły na basen w roku szkolnym 2013/14
- do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku w roku szkolnym 2013/14
- do Piły do kina w roku szkolnym 2013/14
- wyjścia na spacer, nad rzeczkę, do lasu, na pocztę, do kina na III Festiwal Filmów Młodego Widza, do muzeum na wystawy: „Przyjaciele z ZOO”, „Sztuka Chin”, „Mały kolekcjoner-wielka pasja”, „Jajko Wielkanocne”, do Urzędu Miasta, do księgarni, do biblioteki, pod Pomnik Papieża, do kawiarni, na posterunek Policji, do Straży Pożarnej, do hali widowiskowo-sportowej na przedstawienia teatralne „Ortografia na wesoło”, „Bajki Pana Perrault”, „Baśnie Polskie”, „Przygody Baltazara i wawelskiego smoka”, „Zapraszamy dzisiaj na przygody misia i jego przyjaciół”.
- Opieka nad uczniami klas I na Gminnych Zawodach Sportowych w hali widowiskowo-sportowej,
- Opieka nad uczniami klas I na Olimpiadzie Sportowej na stadionie OSIR,
- Wyjście z uczennicą na konkurs recytatorski „Barwy jesieni” do Przedszkola nr 3,
- opieka nad uczniami klas IV– VI podczas dyskotek szkolnych,
- opieka nad dziećmi na lodowisku podczas ferii zimowych,
- opieka nad dziećmi w czasie imprez klasowych i szkolnych,

§ 7 ust.1 pkt.2
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o swój rozwój osobisty oraz doskonalenie warsztatu pracy. Dlatego wzięłam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy szkoły.
W czasie trwania stażu ukończyłam roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

• Udział w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
W okresie stażu brałam aktywny udział w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole. Wspólnie z innymi nauczycielami planowałyśmy działania na dany rok szkolny i ustalałyśmy zakres współpracy. Opracowywałyśmy scenariusze imprez szkolnych, regulaminy konkursów, konsultowałyśmy udział dzieci w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywałyśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Spotkania zespołu to także wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy, spotkania z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych czyli zapoznanie z nowościami wydawniczymi. Udział w spotkaniach Zespołu umożliwił mi zdobywanie coraz to nowej wiedzy. Mogłam także podzielić się z gronem pedagogicznym moimi osobistymi refleksjami i wiedzą, którą zdobyłam uczestnicząc w kursach doskonalących.

• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
- Rada szkoleniowa „Monitorowanie realizacji podstawy programowej” dnia 01.12.2011 r.
- Rada szkoleniowa zorganizowana przez PPP w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Konstruowanie KIPU, PDW, IPET” dnia 12.03.2012 r.
- Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli nauczania początkowego „Ocena opisowa na świadectwie uczniów klas I-III SP” dnia 22.03.2012 r.
- Szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedlekarskiej” dnia 22.10.2012 r.
- Rada szkoleniowa „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” dnia 11.02.2013 r.
- Rada szkoleniowa „Emisja głosu” dnia 18.11.2013 r.
- Rada szkoleniowa „Komunikacja interpersonalna-praca w zespole” dnia 24.03.2014 r.

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy doskonalące, konferencje szkoleniowe, spotkania z wydawnictwem).

- 20.03.2012 r. wzięłam udział w szkoleniu „Ucz tak, jak lubisz. Literatura, która wychowuje” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era
- 14-15.04.2012 r. uczestniczyłam w kursie „Dziecięce układy taneczne na różne okazje” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- 16-17.11.2012 r. odbyłam szkolenie „Kinezjologia Edukacyjna –zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z dzieckiem przedszkolnym” również w CDN w Pile,
- 28.02.2012 r. brałam udział w konferencji z cyklu „Sztuka uczenia” zorganizowanej przez wydawnictwa: MAC Edukacja i JUKA
- 20.04.2013 r. ukończyłam szkolenie „Edukacja ekologiczna w przedszkolu” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- 17.09.-27.09.2013 r. brałam udział w dwutygodniowym kursie komputerowym „Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole” zorganizowanym przez Unię Europejską,
- Od 9.11.2013 r. do 12.06.2014 r. brałam udział w zajęciach rocznego Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki w CDN Piła
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale również rozwinęły umiejętności i poszerzyły moje możliwości zawodowe oraz interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

• Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
W trakcie trwania mojego stażu oprócz uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego starałam się też samodzielnie wyszukiwać różne potrzebne mi informacje, potrzebne w mojej pracy jako nauczyciela. Zgłębiałam wiedzę metodyczną i pedagogiczną czytając literaturę fachową. Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim „Życie Szkoły”, „Nauczycielka Przedszkola” i „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”. Są one kopalnią aktualnych informacji, ciekawych propozycji scenariuszy oraz sposobów rozwiązywania problemów. Na zajęciach wykorzystuję literaturę każdego rodzaju-bajki, opowiadania, wierszyki, które mają za zadanie uczyć i rozwijać. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. W czasie stażu czerpałam wiedzę z różnego rodzaju książek i pozycji wydawniczych oraz wykorzystywałam je w trakcie zajęć:
- „Kompetencje Pedagoga specjalnego” Z. Palak, A. Bujanowska,
- „Pedagogika specjalna-podręcznik akademicki”- D. Smith
-„Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci: szacunku, tolerancji, wytrwałości...?” E. Pujol, I. Gonzalez
-„Teraz twoja kolej. Opowiadania na temat pomocy w szkole” E. Zoller,
-„Nie ma czasu na księżniczki. Przedstawienia kukiełkowe dotyczące problemów dziecięcych” B. Koloska, I. Markert
-„Bajki dodają odwagi-wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości” B. Schieder.
Poza tym korzystałam z szerokiej gamy książek wydawnictwa PUS.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali.
Tworzenie własnego warsztatu pracy jest dla mnie działaniem, które stanowi podstawę mojej pracy nauczycielskiej. Od początku mojej pracy zawodowej jako nauczyciel przygotowywałam i przygotowuję wciąż nowe materiały a także staram się uaktualniać te, które już mam. Bardzo lubię prace plastyczne więc przygotowywanie gazetek i dekoracji sprawia mi dużą przyjemność. Staram się by sala lekcyjna była przyjemna i kolorowa. Dbam także o wygląd gazetki ściennej na korytarzu szkolnym. Tam również dbam o to, aby było kolorowo i radośnie.
Wciąż wymyślam też nowe testy, kartkówki, karty pracy, krzyżówki, z których korzystam nie tylko na lekcjach z całą klasą, ale także podczas zajęć z uczniami zdolnymi na kółku matematycznym oraz na zajęciach wyrównawczych.
Chętnie tworzę prezentacje multimedialne, które potem pokazuję uczniom na lekcjach. Uważam, że jest to ciekawa forma przekazywania wiedzy.
Przygotowane przez mnie materiały przechowuję w komputerze oraz w segregatorze.
Założyłam i prowadzę z dziećmi „Kącik przyrody”, w którym wieszamy zdjęcia i ciekawostki z życia zwierząt i roślin, dokonujemy wspólnie eksperymentów, hodujemy rośliny.
Zawarłam z moimi uczniami kontrakt oraz określiłam zasady, które obowiązują w klasie. Cały „kodeks dobrych zachowań” wisi na ścianie i każdy może go sobie codziennie przypominać i utrwalać. Dzięki niemu dzieci zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w szkole wobec innych rówieśników i osób dorosłych. Nauczyły się stosować zwroty grzecznościowe, uczą się rozwiązywać konflikty z rówieśnikami bez przemocy, zwracają większą uwagę na potrzeby innych. Ponadto wprowadziłam w klasie system motywacyjny dla uczniów, który motywuje uczniów do aktywności i działania na rzecz rozwoju wiedzy oraz umiejętności a także daje sygnał rodzicom, jeżeli dziecko źle się zachowuje w szkole, że trzeba rozwiązać problem.

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

• Analiza dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Rozpoczęcie stażu do awansu na nauczyciela mianowanego oznaczało dla mnie podjęcie czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Na początku mojego stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego, których zmiany śledziłam na bieżąco. W trakcie trwania stażu na bieżąco śledziłam także akty prawne – ustawy i rozporządzenia dotyczące systemu oświaty. Często korzystałam z Internetu, przeglądając strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zapoznałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, z procedurą awansu zawodowego, skupiając się zwłaszcza na Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (1 grudnia 2007 r.) jak również Rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu sprawdzianów w szkołach publicznych.
Zapoznawałam się też z dodatkowymi publikacjami omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Na bieżąco czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego w prasie skierowanej do nauczycieli oraz w Internecie.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowana i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

• Współpraca z opiekunem stażu
Aby lepiej zorganizować swoją pracę w czasie trwania stażu było określenie jasnych i możliwych do zrealizowania zadań oraz zakresu współpracy z opiekunem stażu panią mgr Małgorzatą Łotysz. Na początku stażu odbyłam rozmowę z opiekunem, który czytelnie wyjaśnił mi obowiązki stażysty i opiekuna stażu, a także zasady komunikowania się. Uzgodniłyśmy harmonogram naszych spotkań, w którym ustaliłyśmy terminy i tematykę zajęć obserwowanych oraz prowadzonych. Uczestniczyłam w 7 przeprowadzonych przez mojego opiekuna stażu zajęciach edukacyjnych, w czasie których szczególną uwagę zwracałam na różnorodność środków dydaktycznych, form i metod stosowanych w pracy z dziećmi. Ważne dla mnie było obserwowanie sposobów prowadzenia zajęć i zabaw, język a także komunikację z uczniami. Poprowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz zajęcia w obecności w- ce dyrektora szkoły pani mgr Jolanty Biruli.
Uczestniczyłam w następujących zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu:
temat 1) „Zapraszamy bohaterów ulubionych bajek”
temat 2) „Jakie są nasze mamy?”
temat 3) „Niezwykły świat zabaw i zabawek”
temat 4) „Ważne Święta Narodowe”
temat 5) „ Z wizytą w bibliotece”
temat 6) „Podróżujemy po Europie”
temat 7) „Transport kolejowy”

W-ce dyrektor mgr Jolanta Birula obserwowała następujące lekcje, które przeprowadziłam:
Temat 1) „Spacerkiem po mapie”
Temat 2) „Poznajemy właściwości wody”
Temat 3) „Jesteśmy dla siebie mili”

Poprowadziłam następujące zajęcia w obecności opiekuna stażu:
Temat 1) „Trójkątna bajka”
Temat 2) „Robimy zapasy”
Temat 3) „Co piszczy w starej szafie?”
Temat 4) „Czysta woda zdrowia doda”
Temat 5) „Czego uczymy się od ptaków”

• Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam przeróżne formy, metody i techniki pracy z dziećmi wspomagające ich rozwój: pedagogika zabawy, Kinezjologia Edukacyjna według P. Dennisona, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne, masażyki, zabawy taneczne oraz różnorodne techniki plastyczne. W swojej pracy dydaktycznej stosuję metody aktywizujące dzieci: burzę mózgów, dramę, pracę w grupach.
Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej staram się zaszczepić dzieciom ciekawość świata. Organizuję wycieczki po okolicy, wykonuję doświadczenia, prowadzę kącik przyrody. Jednak w swojej pracy muszę wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczniów, dlatego prowadzę kółko matematyczne, zachęcam uczniów do brania udziału w konkursach plastycznych oraz próbuję zaszczepić w nich miłość do czytania książek. Każdy sukces jest nagradzany uznaniem kolegów z klasy.

• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
Rolą szkoły jest uzbroić ucznia w wiedzę i umiejętności. Metody aktywizujące zadomowiły się już w edukacji i stały się dla nas nauczycieli inspiracją do pracy, ponieważ wyzwalają aktywność, wspomagają samorealizację uczniów i pomagają im się wykazać. Są nowym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela. Stosowanie metod aktywnych umożliwia uczniom dopuszczenie do głosu w czasie lekcji, rozwija ich myślenie oraz integruje grupę podczas wspólnej pracy i zabawy.
W swojej pracy z dziećmi często stosuję „burzę mózgu”. Cała klasa chętnie bierze udział w lekcji, ponieważ „nie ma złych pomysłów” i każdy może się poczuć doceniony co jest ważne, aby uczeń mógł osiągnąć sukces edukacyjny. Podczas zajęć na kółku matematycznym konstruuję z uczniami gry- tzw. ściganki. Są one dla uczniów dużym wyzwaniem, wyzwalają w nich kreatywność a przy okazji uczeń utrwala lub zdobywa wiedzę . Po ustaleniu zasad można się świetnie bawić. Gry planszowe oprócz treści dydaktycznych, niosą ze sobą treści wychowawcze chociażby, przestrzeganie zasad, reguł gry, uczą wygrywać, ale uczą też radzić sobie z porażką. Metoda ta doskonali umiejętność czytania, pisania, myślenia, planowania, analizowania, redagowania poleceń, rysowania oraz twórczego myślenia.

• Planowanie pracy dydaktycznej
Jednym z głównych warunków skuteczności świadomego i celowego działania jest w pracy nauczyciela planowanie. W czasie trwania stażu przygotowując się do realizacji zadań dydaktycznych opracowałam plan wynikowy a także plan wychowawczy klasy. Brałam też udział w opracowaniu planu naprawczego po analizie wyników sprawdzianu klas VI.

• Zajęcia otwarte
W ramach promocji szkoły odbywają się w naszej placówce spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci 6- letnich oraz 5-letnich. W związku z tym w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam warsztaty kukiełkowe natomiast w roku szkolnym 2013/2014 warsztaty plastyczne.

• Opracowywanie pomocy dydaktycznych
Aby lekcje, które prowadzę były dla ucznia atrakcyjne stosuję wiele pomocy dydaktycznych.
W swojej klasie gromadzę różne materiały, które tworzę sama lub korzystam z gotowych rozwiązań. Stworzyłam wiele kart pracy do baśni, bajek i wierszy. Staram się poszerzać swoją biblioteczkę o nowe pozycje książkowe-bajki, wiersze oraz lektury. Na zajęciach chętnie sięgam po zagadki, rebusy i krzyżówki, które sama wymyślam. Na zajęcia wyrównawcze tworzę historyjki obrazkowe, rozsypanki sylabowe, wyrazowe i zdaniowe. Pomoce te pomagają dzieciom rozwijać umiejętność czytania i rozumienia czytanego tekstu.
Uważam, że wykorzystywanie w czasie zajęć pomocy dydaktycznych zwiększyło zaciekawienie uczniów tematem, pobudziło dzieci do myślenia, ułatwiło zapamiętywanie i koncentrację, bogaciło słownictwo dzieci oraz zwiększyło aktywność na zajęciach. Ułatwiło to uczenie i podniosło efektywność pracy. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu w organizowanych zabawach ruchowych, muzycznych i dramowych dzieci doskonaliły swoją motorykę, sprawność fizyczną, poczucie rytmu oraz odwagę, dokładność, pewność siebie i samodzielność.

• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
W pracy staram się dobierać różnorodne metody i narzędzia podczas sprawdzania i oceniania postępów moich uczniów. Stosowałam różnorodne środki diagnozy. W pierwszym i drugim roku trwania stażu przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej dzieci klas 0 -z dziećmi 5-letnimi (opracowaną przez MAC Edukacja) i 6-letnimi (opracowane przez wydawnictwo NOWA ERA). Dość częstą formą sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów są sprawdziany, kartkówki i testy przygotowane przeze mnie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów i dostosowane do ich wiedzy i umiejętności.
Opracowywałam też KIPU, PDW oraz IPET w oparciu o opinie i orzeczenia PPP.

• Publikowanie własnych prac
Aby podzielić się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam kilka swoich prac na portalach edukacyjnych. Mam nadzieję, że pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły w mojej pracy dydaktycznej. Na stronach internetowych opublikowałam następujące materiały dydaktyczne mojego autorstwa:
- opinię o uczennicy, którą sporządziłam na prośbę sądu,
- scenariusz dziennego ośrodka pracy „Odżywiamy się zdrowo”,
- pracę na temat „Nauczyciel i terapeuta w szkole specjalnej”, którą pisałam na zaliczenie.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na rok szkolny 2012/2013


• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć
Od początku mojej pracy na stanowisku nauczyciela prowadziłam dokumentację:
- dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wpisy tematów, odnotowywanie obecności, liczenie frekwencji,
- dokumentacja pracy wychowawcy klasy, teczka wychowawcy,
- opinie o uczniach, pisma do sądu były przez mnie przygotowywane na prośbę zainteresowanych,

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

• Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
W trakcie trwania stażu odbyłam z uczniami wiele wycieczek zarówno po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizując wycieczki i wyjścia z uczniami starałam się realizować zadania wychowawcze integrujące grupę oraz zadania dydaktyczne czyli ciekawszy sposób zdobywania wiedzy o świecie. W okresie stażu byłam organizatorem i współorganizatorem takich wycieczek jak:
- wyjścia po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do lasu, do muzeum, do kina, na komisariat policji, do kawiarni, na zawody, na konkursy pozaszkolne, na plac zabaw, do biblioteki, na przedstawienia do hali widowiskowo-sportowej.
- wycieczki klasowe: do Stradunia do Ośrodka „JANUARY”, do Piły na basen, do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, do Piły do kina

• Współorganizowanie konkursów szkolnych
Ważnym zadaniem dla mnie jako nauczyciela jest zachęcanie uczniów do rozwijania ich zdolności i zainteresowań, dlatego przygotowywałam dzieci do różnych konkursów. Uczniowie mieli szansę odkryć swoje talenty i mogli się wykazać. Konkursy są formą współzawodnictwa, która jest przez dzieci lubiana. Udział w konkursach wymaga jednak wcześniejszych przygotowań, rozmów skupiających się wokół zagadnienia „zdrowej” rywalizacji, umiejętności oceny własnej wiedzy, radzenia sobie z porażką. Prezentacja na forum, rywalizacja z kolegami wpływa znacząco na aktywność dzieci. Stają się bardziej otwarte i komunikatywne.
W trakcie odbywania przygotowałam następujące konkursy i zawody szkolne:
- Konkurs wiedzy o św. Marcinie dla klas III - 9.11.2011 r.
- Konkurs na „Najpiękniejszy list do św. Mikołaja” dla klas III - 06.12.2011 r.
- Konkurs plastyczny „Kartka z motywem niezapominajki” dla klas 0-III 15.05.2012 r.
- „Niezapominajkowe zawody sportowe” dla klas I-III 15.05.2013 r.
- Zawody sportowe z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klas 0-III 21.03.2014 r.
Przygotowałam uczniów do następujących konkursów:
- przygotowanie uczennicy do gminnego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „Barwy jesieni” – 27.10.2011 r.,
- przygotowanie dzieci do szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas 0-III „Wiosenne spotkania z poezją” – marzec 2012 r.,
- przygotowanie uczennicy do gminnego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „Barwy jesieni” – październik 2012 r.
- przygotowanie dzieci do szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiosenne spotkania z poezją” – marzec 2013 r., II miejsce- Wiktoria Kwapińska,
- przygotowanie uczniów do miejsko-gminnego konkursu na inscenizację do wierszy Juliana Tuwima przez Bibliotekę Publiczną w Trzciance -19.03.2013r.
- przygotowanie dzieci do szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiosenne spotkania z poezją” – 26.03.2014 r.,
- przygotowanie do Powiatowego Konkursu „Jajko Wielkanocne”- 5.04.2014 r.
cała klasa zdobyła nagrodę główną Starosty powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego za najlepszą pracę zbiorową, którą wykonaliśmy wspólnie na zajęciach lekcyjnych.
- przygotowanie uczniów klas I do Gminnego Turnieju Sportowego organizowanego przez SP3 Trzcianka- klasy I zajęły III miejsce.
- przygotowanie uczniów do konkursu „Mistrz ortografii”- 21.05.2014 r. Mistrzem ortografii został Wiktor Młynarczyk,
- pomoc w przygotowaniu do konkursu „Mały kolekcjoner-wielka pasja” zorganizowanego przez muzeum w Trzciance- 30.05.2014 r.- II miejsce Wiktor Hałuja
Przygotowanie dzieci do konkursów recytatorskich polegało na tym, że wybrałam odpowiednie wiersze a następnie ćwiczyłam z uczniami w klasie właściwą intonację i tempo. Zawody sportowe także wymagały ode mnie wcześniejszego przygotowania uczniów. W tym celu urządzałam z nimi treningi, na których ćwiczyliśmy podane przez organizatorów konkurencje. W obecnej chwili przygotowuję uczniów klas I do Olimpiady Sportowej, która odbędzie się 12.06.2014 r.

• Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
Podstawowym elementem współdziałania szkoły z domem rodzinnym dziecka jest dobry kontakt z rodzicami. Szkoła uczy dzieci, przekazuje system wartości, jednak społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą każdego nauczyciela powinno być nawiązanie dobrych relacji z rodzicami uczniów. Jeżeli nauczyciel nawiąże dobre relacje może pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywać ich w kwestiach wychowawczych. Organizując zebrania z rodzicami, oprócz omawiania spraw bieżących klasy, często poruszane były przez mnie zagadnienia pedagogizacji rodziców. Poprowadziłam też wiele indywidualnych rozmów i konsultacji z rodzicami oraz brałam udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka lub też na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców dlatego mogłam na bieżąco informować ich o postępach ich dziecka oraz o jego zachowaniu. Uważam, że dobry kontakt nauczyciela z rodzicami lub opiekunami dziecka to połowa sukcesu w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Wsparcie rodziców oraz życzliwość z ich strony pozwalają nauczycielowi zrealizować wiele założeń i planów. Pomoc rodziców oraz ich zaangażowanie na rzecz klasy jest dla każdego nauczyciela niezwykle ważna. Współpracując z rodzicami moich uczniów chcę, aby byli oni zintegrowani ze szkołą oraz klasą swoich dzieci, by wytworzyć nić porozumienia oraz zaufania między nami. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami przedstawiam plan wychowawczy klasy, uwzględniając ich propozycje. Utwierdzam ich w przekonaniu, że dzięki wzajemnym kontaktom staną się bardziej kompetentni i zaangażowani w sprawy dziecka i szkoły. Dobre relacje, współdziałanie, zrozumienie na płaszczyźnie rodzic – dziecko –nauczyciel dają dobre rokowania na przyszłość ich dziecka. Jak już wspominałam prowadziłam indywidualne spotkania z rodzicami. Zaletą takich spotkań jest intymność i swoboda w kontaktach a także bieżące poinformowanie o wynikach i postępach w nauce i zachowaniu dziecka. W czasie takiego spotkania pokazuję rodzicom prace dzieci, ćwiczenia w zeszytach, sprawdziany itp.
Każdy uczeń w klasie ma założony „Zeszyt do informacji”. Umożliwia mi to lepszy kontakt z rodzicami moich wychowanków.
Jako wychowawca klasy kierowałam dzieci do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, jeżeli uczeń miał ogromne problemy z nauką lub gdy wykazywał zaburzenia w zachowaniu. Cała procedura kierowania do PPP odbywała się za zgodą rodziców lub opiekunów.

• Kontakt z Pedagogiem szkolnym
W swojej pracy podjęłam szereg działań wychowawczych, których celem było ukazanie dzieciom prawidłowych zasad postępowania, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz uczenie prawidłowego reagowania na różne sytuacje. W trosce o dobry kontakt z uczniami oraz w celu podejmowania właściwych działań współpracowałam z Pedagogiem szkolnym. Konsultowałam się z nim w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych, omawiałam sytuację rodzinną uczniów oraz problemy z zachowaniem, korzystałam z dobrych rad. Współpracujemy w staraniach, by pomóc dzieciom z trudnych, często niewydolnych wychowawczo rodzin. Na potrzeby sądowe wystawiłam jedną opinię o uczennicy swojej klasy. W dniu 31.01.2014 r. wraz z Pedagogiem szkolnym uczestniczyłam w spotkaniu interdyscyplinarnym w PPP w Trzciance w sprawie mojego ucznia.

• Podejmowanie pracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
W czasie trwania stażu, realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różne formy pracy, które miały na celu wzmocnić moje oddziaływania wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:

Biblioteka Szkolna
W trakcie trwania stażu zorganizowałam dla dzieci spotkania z panią bibliotekarką w ramach lekcji bibliotecznych. Celem tych spotkań było zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza, pokazanie sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznanie popularnej literatury dla najmłodszych. W ramach współpracy włączyłam się także czynnie w przygotowania dekoracji na uroczyste „Pasowanie na Czytelnika” uczniów klas I.

Pielęgniarka szkolna
Spotkania z higienistką dotyczyły głównie zagadnień skupiających się wokół dbania o zdrowie i higienę osobistą, a także pierwszej pomocy w urazach.

Biblioteka Publiczna w Trzciance
Nawiązałam także współpracę z Biblioteką Publiczną w Trzciance, która zaowocowała cotygodniowymi spotkaniami. Dzięki nim dzieci atrakcyjne spędzały czas, mogły zapoznać się z literaturą dziecięcą oraz rozwijać zainteresowania czytelnicze oraz wiedzę. W Bibliotece Publicznej dzieci miały również możliwość zobaczenia wielu ciekawych wystaw i ekspozycji, które poszerzały wiedzę o otaczającym je świecie.
W ramach współpracy z Biblioteką miejską w roku szkolnym 2012/13 przygotowałam uczniów do konkursu na inscenizację do wierszy Juliana Tuwima. Uczestniczyłam także wraz z uczniami w obchodach „Dnia Polskiej Niezapominajki” oraz 1.10.2013 r. w spotkaniu autorskim z Elizą Piotrowską, autorką książek dla dzieci.

Policja
W ramach współpracy z Policją udałam się z klasą na Komisariat Policji w Trzciance. Celem wycieczki było zwiedzanie budynku komendy oraz spotkanie z policjantką do spraw nieletnich i krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem było zaproszenie pracowników policji w Trzciance do naszej szkoły na spotkanie z uczniami, by zaznajomić ich z tajnikami pracy w policji oraz spotkanie z psem policyjnym.

Nadleśnictwo Trzcianka
W ramach współpracy zaprosiłam do szkoły leśniczego na pogadankę z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. Uczniowie mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat pracy leśniczego, myśliwego oraz życia zwierząt i roślin leśnych.

Straż Pożarna w Trzciance
Wspólnie z uczniami swojej klasy uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie jednostki spotkaniu z trzcianeckimi strażakami. Mieliśmy okazję zwiedzić remizę strażacką, obejrzeć sprzęt niezbędny strażakom w pracy oraz wysłuchać ciekawej pogadanki.

• Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
W swojej pracy staram się podejmować działania naprawcze i korygujące. Dużą uwagę poświęcam dzieciom mającym braki w nauce. Raz w tygodniu prowadzę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które mają problemy w nauce. W pracy z uczniem słabym stosuję indywidualizację w zakresie pracy na lekcji jak również pracy domowej. Staram się dostosowywać wymagania do ich możliwości i umiejętności oraz stopniuję trudność zadań od łatwych do trudnych. Stawiając dobro dziecka na pierwszym miejscu starałam się mieć indywidualne podejście do każdego ucznia, poznawać jego potrzeby oraz zainteresowania. Przygotowywałam karty pracy, które były zróżnicowane pod względem trudności. Celem działań korekcyjno-wyrównawczych, organizowanych dla dzieci z normą intelektualną, ale z problemami w nauce było stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, korygowanie zaburzonych funkcji czyli ułatwienie dziecku opanowania umiejętności: czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koordynacji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli. Ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości i umiejętności, które są przewidziane w programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej oraz zawartych w Podstawie Programowej.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Technologia komputerowa odgrywa we współczesnym świecie ogromną rolę. Dzięki łatwemu dostępowi do Internetu, kopalni wiedzy i informacji różnego rodzaju oraz możliwości komputera, które są na wyciągnięcie ręki praca nauczyciela staje się dużo łatwiejsza. Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam w następujący sposób:

• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
Przy pomocy komputera powstawały wszystkie przygotowywane przeze mnie scenariusze uroczystości, konspekty lekcji, dodatkowe karty pracy oraz testy i sprawdziany,
Przy pomocy komputera przygotowywałam także:
- informacje dla rodziców,
- pomoce dydaktyczne, karty pracy,
- gazetki,
- plan wychowawczy klasy,
- plany wynikowe,
- informacje dla rodziców,
- zaproszenia na różne uroczystości dla rodziców,
- przygotowanie regulaminu konkursów,
Sprawdzonym przez mnie i często stosowanym środkiem przekazywania wiedzy jest prezentacja multimedialna. Wzbudza ciekawość odbiorcy i ma dużą siłę oddziaływania. W swojej pracy dydaktycznej przygotowałam i zaprezentowałam wiele prezentacji wykonanych w programie Power Point, które stanowiły uzupełnienie wiadomości oraz urozmaiciły przebieg omawianych zajęć.
Na swoich lekcjach korzystam ze środków audiowizualnych takich jak płyty CD czy filmy video. Magnetofon tak jak i komputer jest ważnym narzędziem mojej pracy. Podczas kilku lat pracy udało mi się zgromadzić sporą ilość płyt, którą chętnie wypożyczam innym koleżankom. Odtwarzane melodie, piosenki i zabawy muzyczno-ruchowe uatrakcyjniają zajęcia. Przydają się też w czasie organizowania uroczystości, do zajęć plastycznych i relaksacyjnych.
Kolejnym ważnym narzędziem pracy jest aparat oraz kamera, dzięki którym mogę utrwalić na zawsze wspólne chwile, wyjazdy, wycieczki czy uroczystości. Zdjęcia są przekazywane dzieciom oraz umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły. W codziennej pracy wykorzystuję na zajęciach e-book wydawnictwa Nowa Era, który też jest niezwykle pomocny.

• Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
W roku szkolnym 2011/2012 w szkole, w której pracuję wprowadzono dziennik elektroniczny. Aby zapoznać się z jego możliwościami wzięłam udział w szkoleniach:
- 19.05.2011 r. szkolenie w celu zapoznania z pracą dziennika w programie Vulcan,
- 07.09.2011 r. – szkolenie zespołu edukacji wczesnoszkolnej.
We wrześniu 2013 r. wzięłam także udział w dwutygodniowym kursie komputerowym „Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole” zorganizowanym przez Unię Europejską. Kurs miał na celu pokazanie ciekawych funkcji znanych programów komputerowych oraz Internetu.

• Wykorzystanie technologii informatycznej, przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych
Na bieżąco zaglądam i korzystam ze stron internetowych, które zawierają cenne dla mnie informacje np.: www.profesor.pl, www.edux.pl, www.awans.net, www.literka.pl. www.chomikuj.pl. Wyszukuję na nich materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na zajęciach. Opublikowałam w sieci swoje materiały, które mam nadzieję, przydadzą się innym: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego rok szkolny 2012/2013, Scenariusz dziennego ośrodka pracy „Odżywiamy się zdrowo”, opinię do sądu o uczennicy i pracę na temat „Nauczyciel i terapeuta w szkole specjalnej”. W Internecie znajduję (lub otrzymuję zaproszenia na skrzynkę mailową) informacje dotyczące różnych form doskonalenia zawodowego- o kursach, warsztatach, szkoleniach dla nauczycieli. Zgłoszenia na nie dokonuję przez Internet. Wszystkie ważne dokumenty szkolne czyli ankiety, podsumowanie wyników dydaktycznych klasy, osiągnięcia nauczyciela, sprawozdania przesyłam na adres mailowy dyrektora szkoły drogą elektroniczną.

• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, dyplomów
Korzystając z technik komputerowych i wykorzystując umiejętność posługiwania się różnymi programami sama tworzę dyplomy dla dzieci, które wręczam z okazji konkursów i uroczystości. Opracowałam też wiele testów, sprawdzianów i kart pracy. Wszystkie dokumenty jak opinie o uczniach, opracowania diagnozy, podsumowanie pracy kółka matematycznego także sporządzam na komputerze. Cała dokumentacja do teczki wychowawcy także pisana jest na komputerze.

• Przygotowywanie scenariuszy zajęć przy użyciu komputera i Internetu
Wszystkie scenariusze obserwowanych zajęć, dołączone do nich karty pracy oraz materiały dydaktyczne, sprawozdania, scenariusze imprez, uroczystości, konkursów, apeli były przeze mnie pisane na komputerze. Na stronie internetowej szkoły zamieszczam notatki z przeprowadzonych konkursów, wycieczek, imprez szkolnych i klasowych.

• Przygotowanie dokumentacji dołączonej do wniosku
Oprócz wniosku o staż przy użyciu technik komputerowych przygotowałam także dokumentację potrzebną, aby rozpocząć staż czyli plan rozwoju zawodowego, scenariusze i konspekty zajęć, sprawozdania oraz notatki.
W trakcie trwania stażu pozyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego oraz zapoznawałam się z przepisami i aktami prawa oświatowego przez Internet.
Korzystałam też z internetowych publikacji innych nauczycieli, z ich planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań, które umieścili. Całą dokumentację stażu przygotowałam w formie elektronicznej.

Po wprowadzeniu dziennika elektronicznego w naszej szkole, korzystam z komputera każdego dnia. Odnotowywanie frekwencji oraz zapisywanie tematów odbywa się przez Internet. Często korzystam w pracy z telefonu- za jego pomocą mogę kontaktować się z rodzicami i przekazać im ważne informacje dotyczące dzieci.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
W czasie trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na podniesienie jakości mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, pomoc dziecku i rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Wiele skorzystałam zapoznając się literaturą metodyczną a także uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Dzięki temu zwiększyłam efektywność i sprawność mojej pracy jako pedagoga. Na bieżąco korzystałam też ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz Biblioteki Publicznej., studiując czasopisma pedagogiczne. Zaprenumerowałam czasopismo „Nauczycielka Przedszkola”, które jest kopalnią nie tylko ciekawych artykułów, ale i pomocy dydaktycznych. Na bieżąco zapoznaję się nowościami wydawniczymi czyli nowymi pakietami do nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
Prowadząc lekcje, starałam się wykorzystywać jak najwięcej metod aktywizujących dzieci, które bardzo pozytywnie wpływają u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Szukałam informacji na temat sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych napotykanych w codziennej pracy. Przeprowadziłam obserwacje, wywiady środowiskowe oraz rozmowy z rodzicami moich uczniów i pod tym kątem właśnie chciałam zdobyć wiedzę. W pracy z dziećmi posiadającymi opinie PPP stosuję indywidualizację pracy, dostosowuję trudność zadań oraz wymagania do ich możliwości.

• Aktywna praca nad samokształceniem
W trakcie trwania stażu aktywnie pracowałam na samokształceniem – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin. Poszukiwałam najnowszych pozycji wydawniczych z interesujących mnie dziedzin, książek, artykułów na interesujące mnie tematy związane z moją pracą. Wyszukiwałam w Internecie sytuacje problemowe występujące w grupie przedszkolnej oraz w klasie szkolnej i sposoby ich rozwiązywania. Wyszukiwałam też ciekawe propozycje zajęć i scenariusze. Czytałam czasopisma pedagogiczne.
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam wiele badań dzieci - diagnozy pedagogiczne, arkusze osiągnięć edukacyjnych oraz na bieżąco obserwuję postępy uczniów. Dzięki tym informacjom wiem, jakie są możliwości rozwojowe dzieci i mogę pracować nad sferami, które wymagają usprawnienia.

• Współpraca z rodzicami
Bardzo ważne jest zintegrowanie rodziców ze społecznością szkolną. To oni decydują, co dzieje się z dzieckiem więc uzyskanie ich zaufania oraz owocne zachęcenie ich do współpracy jest gwarancją sukcesu. W czasie stażu w ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać rodziców uczniów do przygotowań i realizacji wielu imprez. Współpracując z rodzicami organizowałam razem z nimi wiele imprez klasowych. Rodzice z ochotą włączali się w organizowane i współorganizowane przeze mnie uroczystości i imprez klasowych takich jak Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka.
Starałam się włączać rodziców w większe imprezy szkolne jak Festyn rodzinny. Namawiałam do pomocy podczas zabawy, do gromadzenia fantów itp. Znajomość przepisów systemu oświaty wykorzystywałam w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych udzielając rodzicom informacji o możliwości korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na przykład o dożywianiu dzieci w szkole.
Na zebraniach z rodzicami zapoznawałam rodziców z dokumentami obowiązującymi w szkole, informowałam o postępach edukacyjnych i zachowaniu moich uczniów. Ważne w takich rozmowach jest, aby podkreślać dobre strony ucznia i chwalić postępy. Jeżeli pojawiają się problemy, ważne jest, w jaki sposób o nich mówimy, i tu dużą rolę odgrywa nawiązanie dobrych relacji nauczyciel-rodzic. Łatwiej jest rozwiązywać problemy jeżeli na zebraniu panuje atmosfera empatii i zrozumienia.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
Obserwując uczniów oraz znając ich możliwości rozwojowe, wiem kiedy pojawiają się problemy w przyswajaniu nowych wiadomości i umiejętności. Jeżeli zaobserwowałam takie problemy u dzieci, po rozmowach z rodzicami i omówieniu problemów dziecka, kierowałam ucznia na badania do PPP. Rodzice chętnie korzystali z rad i decydowali się na badanie w poradni. Zebrane od rodziców opinie PPP zamieściłam w teczce wychowawcy klasy i stosowałam się do zaleceń w nich zawartych, dostosowując zadania do możliwości ucznia.

• Analiza przepisów prawa oświatowego
W okresie odbywania stażu systematycznie analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego.

• Konstruowanie planów wynikowych i innych dokumentów nauczania
Podczas odbywania stażu przygotowałam plan wychowawczy dla klasy 0 a także plan wynikowy dla klasy I .
W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 opracowałam w oparciu o opinie PPP Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plany Działań Wspierających, które stanowiły podstawę do objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
W roku szkolnym 2011/2012 sporządziłam dla uczennicy Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny w oparciu o orzeczenie z PPP.

Podsumowanie
Staż zakończyłam dnia 31 maja 2014 r. W czasie realizacji założonych zadań nie napotkałam większych trudności. Udało mi się w całości zrealizować założony plan rozwoju zawodowego. Aby w pełni zrealizować postawione sobie zadania chętnie korzystałam z dobrych rad i doświadczenia mojego opiekuna stażu, dyrektora oraz innych nauczycieli, co pomogło mi poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w pracy z dziećmi. Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca pracy nad sobą, nad dokształcaniem i samodoskonaleniem. W dalszym ciągu mam zamiar doskonalić swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne oraz kontynuować pracę wychowawczą.
Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu swojej pracy zawodowej, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, jak wiele wyzwań stoi jeszcze przede mną. Myślę, że okres stażu został przeze mnie maksymalnie wykorzystany i przygotował mnie na pokonywanie kolejnych trudności i nauczył jak rozwiązywać problemy wychowawcze. Nadal mam zamiar podnosić swoje kwalifikacje i podnosić jakość swojej pracy, aby jeszcze lepiej móc realizować zadania szkoły i aby móc się samorealizować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.