X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24880
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:

Stanowisko i miejsce zatrudnienia:

Posiadane kwalifikacje : mgr wychowania przedszkolnego
Kierunek studiów i specjalność: Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Opiekun Stażu –
Okres stażu : 01.09.2011 – 31.05.2014r.

Wstęp

W ..... zostałam zatrudniona dnia 01.09.2009 r. w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego. We wrześniu 2011r. skierowałam do pani dyrektor .... wniosek
o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i po jego akceptacji rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż. Pani dyrektor ......., która jest nauczycielem z wieloletnim stażem została moim opiekunem stażu. We wrześniu 2011r. podpisałyśmy kontrakt w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy a także ustaliłyśmy cele wszelkich działań. Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor dnia 12.09.2011r.
W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej było i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-5 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

I. §7 ust.2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Pierwszą czynnością, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie było poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczęłam ją od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego tj.
• Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• rozdziałem trzecim, artykułem dziewiątym Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami).

Zmiany w prawie oświatowym staram się także śledzić na bieżąco, na różnych stronach internetowych m.in. www.men.gov.pl. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach MEN i portalach: www.edux.pl. www.edukacja.pl, www.eduinfo.pl. Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek i przemyśleń Dyrektora Przedszkola.
EFEKTY:
1. Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego.
2. Prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Kolejnym moim krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią......, która jednocześnie jest dyrektorem placówki. Podpisałyśmy kontrakt, w którym w sposób jasny i rzetelny określiłyśmy zasady współpracy. Wspólnie opracowałyśmy harmonogram współpracy.
Współpraca nasza polegała głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
EFEKTY: 1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem raz w semestrze obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na zajęciach, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych, dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć. Podczas stażu obserwowałam sześć takich zajęć: - 19.10.2011. „Bezpieczne przejście przez jezdnię” - 22.02.2012. „Ubrania zimowe i letnie” - 15.10.2012. „Zwierzęta szykują się do zimy” - 29.04.2013. „Koty i kotki” - 18.09.2013. „Kolorowe piramidki” - 16.01.2014. „Trzeba zdrowym być aby długo żyć”
Systematycznie omawiałam obserwowane zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam z nich krótkie notatki. Podczas obserwowanych zajęć i po ich zakończeniu podczas rozmów i ewaluacji na bieżąco oceniałam skuteczność działań dydaktyczno- wychowawczych mojego opiekuna i dokonywałam zmian i poprawek w danych działaniach, a także starałam się przełożyć pewne działania i pomysły na grupę moich wychowanków.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w semestrze, zgodnie z terminarzem zajęć na dany rok szkolny, tj.: - 15.12.2011. „W ptasiej stołówce” - 12.04.2012. „Zwierzęta na wsi” - 7.01.2013. „Źródła prądu” - 15.03.2013. „Dbamy o zęby” - 22.11.2013 „Smacznie i zdrowo” - 4.04.2014. „Wielka rafa koralowa”
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z dziećmi zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dzieckiem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

EFEKTY:
1. Poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć.
2. Wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego.
3. Udoskonalanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
4. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.

5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi przedszkolnymi brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, warsztatach, Radach Pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- „Latawiec i wiatr” – warsztaty muzyczno – taneczne zorganizowane przez Studio TAŃCA I MUZYKI „Rytm”, Sokolniki 8.10.2011r.
- „Taniec z rekwizytem – program dla dzieci” – warsztaty tańca współczesnego z rekwizytem zorganizowane przez Studio TAŃCA I MUZYKI „Rytm”, Sokolniki 8.10.2011r.
- „Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu”- rada pedagogiczna szkoleniowa prowadzona przez pracownika Poradnii psychologiczno- pedagogicznej w Wieruszowie p. M. Gasztycha, Galewice ...
- „Zaburzone zachowania dzieci i sposoby korygowania” – warsztaty zorganizowane przez WDN Sieradz 8.05.2012r.
- „Złota jesień – zabawy z muzyką klasyczną” – warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Katowice
- „Bajkowa podróż po Europie” , impreza od A do Z – warsztaty muzyczno – taneczne zorganizowane przez „Prima” Leszek Gęca, Ostrzeszów 26 -27. 10. 2012r.
- „Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym” - warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Katowice
- „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu”, Jak świadomie je wychowywać i uczyć? – konferencja zorganizowana przez Akademię Edukacji, prowadzona przez prof. Edytę Gruszczyk-Kulczyńską i Ewę Zielińską, Wrocław 14.03.2013
- „Wartościowe przedszkole to sukces w szkole”, „Dzieci i zjawiska wokół nich”, „Metody aktywne i ich istota” – szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadząca Dorota Dziamska Sieradz 21.05.2013r.
- Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz.4 „Wiosenne porządki” - warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Katowice
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez ratownika medycznego, Wieruszów 13.06.2013r.
- „Tańczące parasolki” – warsztaty wokalno – taneczne zorganizowane przez Studio TAŃCA I MUZYKI „Rytm”, Sokolniki 19.10.2013r.
- „Tam daleko w Azji” -taniec sceniczny – warsztaty tańca scenicznego zorganizowane przez Studio TAŃCA I MUZYKI „Rytm”, Sokolniki 20.10.2013r.
- „Drewniane czary” – zabawy metodyczne ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna oraz papieru - warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Katowice
- „Opis i analiza wymagań kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych awansu” – seminarium zorganizowane WDN Sieradz 21.11.2013r.
- „Portfolio nauczyciela – dokumentem prezentującym jego rozwój osobisty i zawodowy - seminarium zorganizowane WDN Sieradz 6.02.2014r.
- „Efektywna komunikacja w przedszkolu” – szkolenie przeprowadzone przez dr M. Plebańską, Kalisz 20.03.2014r.
- „Aktywizujące metody i techniki w edukacji przedszkolnej” – warsztaty przeprowadzone przez p. Ewę Wiśniewską, Wieruszów 14.05. – 27.05. 2014
Podczas trwania wyżej wymienionych warsztatów na bieżąco dokonywałam oceny własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej i moich wychowanków, ich postępów i ewentualnych sfer, nad którymi trzeba pracować wykorzystując zdobyte podczas warsztatów wiadomości i informacje.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

EFEKTY:
1. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci.
2. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi.
3. Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, zróżnicowanymi pod względem wieku.
4. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.

6. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie:
• przygotowywałam scenariusze zajęć, uroczystości, zabaw
• wykonywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe, napisy do globalnego czytania)
• wzbogacałam własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także o płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna)
• dekorowałam salę i wraz ze zmieniającą się porą roku
• przygotowywałam gazetki tematyczne, tablice informacyjne
• doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych

Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta”, „Bliżej Przedszkola”, pozwoliło mi na poszerzanie własnego warsztatu pracy.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi zdrowymi, jaki i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowania zajęć i zabaw z dziećmi daje im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
EFEKTY:
1. Wzbogacenie warsztatu pracy.
2. Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.
3. Motywacja do dalszej efektywnej pracy.

7.Podejmowanie dodatkowych wewnątrz przedszkolnych działań
Dodatkowym moim działaniem była realizacja Międzynarodowego programu zdrowia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippiego”, który to program podnosił jakość mojej pracy.
Program ten wdrożyłam do naszej placówki w 2013r. i prowadziłam wśród dzieci 5 i 6 letnich. Program ten doskonalił u małych dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami. Rozwijał u dzieci umiejętności społeczne i asertywność oraz sprawił, że są lepiej przygotowane i zdolne do pomagania innym w ich problemach. Realizacja programu przyniosła mi wiele satysfakcji, zaś grupie wiele dobrego: dzieci bardzo się zintegrowały, nawiązały przyjaźnie nie tylko na okres pobytu w przedszkolu. Otwarcie mówiły o swoich emocjach i własnych uczuciach, drobne konflikty zaczęły rozwiązywać między sobą nie robiąc nikomu przykrości. Tego wszystkiego doświadczyły na zajęciach na których promowane jest zdrowie emocjonalne, które jest istotne dla naszego szczęścia i dla tego, jak. radzimy sobie w życiu. Nawet bardzo małe dzieci mogą nauczyć się odmiennych sposobów postępowania, aby doskonalić swoje relacje z innymi ludźmi i lepiej radzić sobie z trudnościami.
W celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć: - przygotowałam identyfikatory z wizerunkiem Zippiego dla każdego dziecka,
- stworzyłam własną piosenkę Zippiego, którą wykorzystuję aby rozpocząć i zakończyć spotkanie,
-opracowałam zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych do niektórych części programu,

EFEKTY:
1. Polepszenie zdolności do radzenia sobie z trudnościami wśród dzieci.
2. Stosowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, również po zakończeniu programu.
3. Wzrost społecznych umiejętności współpracy.
4. Mniejsze problemy z zachowaniami niepożądanymi, takimi jak wybuchowość czy nadpobudliwość.

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Przez cały okres stażu na bieżąco prowadziłam także dokumentację przedszkolną, tzn:
• prowadziłam dzienniki zajęć
• wypełniałam karty obserwacji dziecka
• dokonywałam diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
• tworzyłam programy pracy indywidualnej dziecka
• pisałam plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową
• zeszyt obserwacji dziecka
• protokoły z zebrań grupowych z rodzicami

EFEKTY:
- Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników.
- Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola
- Prowadzenie dokumentacji grupy dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Regularne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani .....
EFEKTY:
- Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

&7ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH WYCHOWANKÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej było jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, ankieta dla rodziców mająca na celu poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek przedszkola a także spotkania grupowe i indywidualne, rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowanie w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Obserwowałam moich wychowanków w czasie zabaw dowolnych i w czasie zajęć, na spacerach, wycieczkach. Wspólnie spędzany czas pozwolił mi na poznanie ich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, współpraca i stały kontakt z innymi nauczycielami. Zauważone przeze mnie ewentualne problemy wychowawcze, edukacyjne wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi samymi oraz z ich rodzicami. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. W celu zapisywania wszelkich moich spostrzeżeń opracowałam arkusz obserwacji dla dziecka 5, 6 letniego. Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ich postępy.
EFEKTY: - Nawiązanie współpracy z rodzicami
- Wzbogacenie wiedzy o dziecku
- Lepsze poznanie moich wychowanków

2. Praca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym

Pracując i obserwując dzieci w różnym wieku przedszkolnym, nieustannie spotykałam się z przypadkami różnych dysfunkcji, które wymagają wspomagania i pracy wyrównawczej. W oparciu o zgromadzone wyniki z obserwacji pedagogicznej dzieci oraz po przeprowadzeniu „wstępnej” analizy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich, mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci opracowywałam i realizowałam indywidualne programy wspierania i korygowania rozwoju w celu prowadzenia z dzieckiem pracy wyrównawczej.
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było usprawnienie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzeń funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności w czytaniu i pisaniu, kształtowanie umiejętności społecznych i samokontroli, ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania, zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole.
W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzonej pracy wyrównawczej stosowałam różne formy pracy a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjno – korygujące, usprawniające.
Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
• ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie,
• ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów;
• ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
• ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie wody z naczynia do naczynia, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
• ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, o blat stołu, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
• ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań.

W mojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko dzieci słabsze
ale także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej.

EFEKTY:
- Indywidualizacja nauczania dzieci.
- Umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych.
- Utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności.

3. Współpraca ze specjalistami
Współpraca z panią logopedą będącą pracownikiem naszej placówki przebiegała bardzo dobrze na terenie przedszkola i poza nim. Wszystkie dzieci w przedszkolu są diagnozowane przez Panią logopedę , a z dziećmi u których wykryto wady wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Poznając opinię specjalisty mogłam ukierunkować swoją pracę z tymi dziećmi. Realizowałam w pracy z dziećmi ćwiczenia logopedyczne, zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne. Ponadto byłam w stałym kontakcie z logopedą i na bieżąco przekazywałam rodzicom diagnozę i zalecenia specjalisty. Dla poszerzenia własnych wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową (WWW.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy.
EFEKTY: - nabycie cząstkowej wiedzy dotyczącej ćwiczeń usprawniających narządy mowy

4. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
W czasie swojej pracy starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy wykorzystując w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy z dziećmi. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego. Skupiałam się również na samodzielnym wyszukiwaniu nowatorskich form pracy z dziećmi na stronach internetowych.
W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:
- Metoda gimnastki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana - metodę gimnastki ekspresyjnej, która rozwija zdolności twórcze i odkrywcze w pracy z dziećmi stosowałam w formie krótkich wstawek uatrakcyjniających zajęcia. Dzieci miały wówczas możliwość wykazać się własną inwencją twórczą, pomysłowością i fantazją. Podczas pracy z dziećmi tą metodą operowałam ruchem zabawowo – naśladowczym, improwizacją ruchową, opowieścią ruchową, pantomimą, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, zabawami rytmiczno – tanecznymi.
- Metoda Carla Orffa – głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem). Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów. Szeroko rozbudowany repertuar zabaw i ćwiczeń dawał możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym jak i zaniedbanym, które miały okazję wyrównać swoje braki.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach stworzył dzieciom okazję do poznawania włąsnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejwiały większą inicjatywę - Pedagogika Zabawy – stosując zabawy związane z pedagogiką zabawy (gry dydaktyczne. pantomima, drama, teatrzyk kukiełkowy, zabawy chustą animacyjną klanza) włączałam do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocję i wyobraźnię dzieci. Metoda ta pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, ruch, gest, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci przeżywając różne sytuacje nabywały własne doświadczenia, a dodatkowo poznawały lepiej siebie. Pracując tą metodą proponowałam moim wychowankom takie gry i zabawy, w których mogły rozwijać swoje najlepsze strony. Metoda ta sprzyjała integracji dzieci w grupie poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu grupy dzieci czuły się bardziej dowartościowane, co wyzwalało w nich chęć do działania. - Edukację przez ruch D. Dziamskiej - to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat.
- elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz – ćwiczenia tą metodą prowadziłam z dziećmi 5 i 6 letnimi. Wybór wzorów uzależniałam od poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci objętych ćwiczeniami. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia były odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki. Metoda Dobrego Startu okazałą się skuteczna w prowadzonej przeze mnie grupie, gdyż w dużej mierze dzięki wykorzystywaniu jej elementów większość dzieci doskonale radziła sobie zarówno z wzorami graficznymi jak również z rozpoznawaniem liter, dokonywały syntezy i analizy głoskowej i sylabowej, czytały proste teksty.
- Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – wykorzystując elementy tej metody w swojej pracy starałam się rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.
- Metoda pytań – stosując tę metodę starałam się tak organizować zajęcia, aby każdego dnia pojawiły się zadania z 4 podstawowych przestrzeni (zmysłów, wiedzy i rozumienia świata, przestrzeni języka, porozumiewania się oraz przestrzeni działania). Dzięki tej metodzie dzieci dowiadują się tego co uważają za najważniejsze i najciekawsze poprzez działanie i doświadczenie.
Techniki relaksacyjne:
- Masaż relaksacyjny – podczas tego typu zabaw używany jest spowolniony ruch i gesty: głaskania, kołysania, drapania itp. Są to spontaniczne ruchy, pomagające w odpędzaniu zmartwień, napięć, zwiększaniu pewności siebie. Masaż relaksacyjny wymaga od dzieci osobistego zaangażowania, wspomaga i ćwiczy koncentrację. Podczas tych zabaw dzieci rozwijały własną wyobraźnię twórczą.
Muzyka relaksacyjna – dzieci słuchały krótkich utworów i fragmentów muzyki artystycznej i poważnej, której celem było kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci Metody aktywizujące np. burza mózgów, drama, metoda niedokończonych zdań
EFEKTY:
1. Podniesienie jakości własnej pracy i pracy przedszkola.
2. Wielostronny rozwój dzieci.

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami.
W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści. Przez okres trzyletniego stażu na nauczyciela mianowanego aktywnie pracowałam na rzecz przedszkola i środowiska przedszkolnego poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Współpraca z Urzędem Gminy Galewice W ramach współpracy z urzędem gminy przedszkole może liczyć na wypożyczenie wszelkiego sprzętu przy organizacji imprez plenerowych, np. Festyn rodzinny, oraz na wsparcie finansowe p. Wójta przy organizacji różnych akcji i konkursów. W budynku gminy zorganizowana została również wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsze kartki wielkanocne”
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną dzieci odwiedziły bibliotekę, dzięki pani bibliotekarce zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek i możliwością założenia karty bibliotecznej oraz rozbudziły w sobie zainteresowania czytelnicze. Również biblioteka była sponsorem nagród w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Galewicach.
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci miały wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które miały na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogły oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadali o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach. Prezentowali sprzęty służące im do pracy. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia wozu strażackiego i policyjnego. Przedszkole również mogło liczyć na wypożyczenie Sali strażackiej wraz z wyposażeniem przy organizowaniu Jasełek, „Dnia Babci i Dziadka”, balu dochodowego i innych uroczystości. Na Sali strażackiej wychowankowie mogli oglądać różne przedstawienia, teatrzyki i brać udział w konkursach organizowanych przez inne placówki.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Jedną z form naszej współpracy było uczestniczenie dzieci w teatrzykach, przedstawieniach organizowanych przez GOK. Również wspieramy się przy organizacji większych imprez plenerowych, np. dożynki, festyn.

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieruszowie.
W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieruszowie nasze przedszkole wzięło udział w programie Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Program którego celem było zwiększenie wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego a także kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą.

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Galewicach
Jedną z form naszej współpracy jest nawiązanie kontaktów z nauczycielami klas pierwszych, w celu śledzenia losów absolwentów, również uczestniczymy w uroczystości Pasowania wychowanków na uczniów klasy pierwszej. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez placówkę .
Współpraca z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach W ramach współpracy z gimnazjum, korzystamy z Sali gimnastycznej, zrealizowaliśmy także zajęcia komputerowe, które prowadził nauczyciel gimnazjum p. Zbigniew M. Każdego roku przeprowadzamy zbiórkę zużytych sprzętów AGD, baterii i płyt.
Ponadto moje dzieci brały udział w spotkaniu z:
- pielęgniarką – p. Grażyną M., która w przystępny sposób przedstawiała problem higieny, zdrowia i bezpieczeństwa - Przedstawicielem Urzędu Gminy Galewice – wójtem p. Marianem W.
- rzeźbiarzem, twórcom ludowym – Wacławem Z., który przybliżył dzieciom sztukę ludową i przeprowadził warsztaty artystyczne
EFEKTY:
1.Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Poznanie instytucji, szkół działających na terenie miasta i powiatu.
3. Dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenia sportu w codziennym życiu.
4. Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną.
4. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

6. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
W trakcie ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych prezentowanych w gronie przedszkolaków, personelu przedszkola oraz środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje:
W roku szkolnym 2011-2012 wraz z koleżanką Karoliną M. zorganizowałam uroczystości takie, jak: - Pasowanie na Żaczka – Przedszkolaczka – wrzesień 2011r. - Akademię Edukacji Narodowej – październik 2011r. - Akademię z okazji 11 listopada – listopad 2011r. - Spotkanie z Mikołajem – grudzień 2011r. - Pierwszy Dzień Wiosny” z okazji którego wraz z dziećmi wykonaliśmy Marzannę – marzec 2012r. - Spotkanie z okazji „Dnia Matki” – maj 2012r. - „Uroczyste zakończenie roku” – czerwiec 2012r.
Wspólnie przygotowałyśmy dzieci do występu w Jasełkach. Był to montaż słowno - muzyczny w Kościele Parafialnym w Galewicach, w którym dzieci zaprezentowały swoje zdolności wokalne. Również przy współpracy z koleżankami zorganizowałyśmy „Wigilię” dla dzieci i pracowników przedszkola, uroczysty artystyczny program z okazji Dnia Babci i Dziadka „połączony z balem karnawałowym oraz „Dzień Dziecka”.
Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 prowadząc grupę 5 – latków, zorganizowałam z wychowankami - Światowy Dzień Przedszkolaka - Dzień Chłopca – wrzesień 2011r. - Światowy Dzień Zwierząt – październik 2011r. - Światowy Dzień pluszowego Misia” – listopad 2011r. -„Andrzejki” – 2011r.
Również w roku szkolnym 2012 – 2013, tak jak i w poprzednim, wspólnie z koleżanką Karoliną M. organizowałam takie uroczystości jak: - Pasowanie na przedszkolaka „Słoneczny przedszkolak” – wrzesień 2012r. - Akademia Edukacji Narodowej – październik 2012r. - Akademię z okazji 11 listopada – listopad 2012r. - Spotkanie z Mikołajem – grudzień 2012r. - Pierwszy Dzień Wiosny” z okazji którego wraz z dziećmi wykonaliśmy Marzannę – marzec 2013r. - Zakończenie roku” – czerwiec 2012r. Jasełka w tym roku przybrały nieco inny charakter. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności aktorskie, muzyczne i recytatorskie w przedstawieniu, które miało miejsce na scenie w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach. Przy współpracy z koleżankami zorganizowałyśmy „Wigilię” dla dzieci i pracowników przedszkola, „ Dzień Babci i dziadka” połączony z balem karnawałowym oraz po raz pierwszy zorganizowałyśmy Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, na którym moi wychowankowie zaprezentowali umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne i teatralne.
W roku szkolnym 2012-2013 prowadząc grupę 6 – latków ważnymi wydarzeniami w grupie , których podjęłam się zorganizować były: - Dzień Chłopca – wrzesień 2012r. - Światowy „Dzień pluszowego Misia” – listopad 2012r. - Walentynki – luty 2013r. - Tłusty czwartek - Obchody Światowego Dnia Wody - Dzień Flagi
Wychowankowie moi uczestniczyli również w poszukiwaniu wielkanocnego zajączka.
W ostatnim roku mojego stażu w ramach współpracy z innymi nauczycielami zorganizowałyśmy Jasełka o charakterze słowno – muzycznym w Kościele Parafialnym w Galewicach, w którym dzieci zaprezentowały swoje zdolności wokalne. Jak również uroczystość „Dnia Babci i Dziadka” połączoną z balem karnawałowym – dochodowym, uroczyste pożegnanie zimy poprzez palenie wcześniej przygotowanej Marzanny, prezentację wierszy i piosenek i po raz drugi Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dniem Matki i Dniem Ojca.

W ostatnim roku 2013-2014r. mojego stażu objęłam wychowawstwo w grupie dzieci 6 – letnich, w której podjęłam się zorganizowania: - „Światowego Dnia Przedszkolaka” – wrzesień 2013r. - „Dnia Chłopca” – wrzesień 2013r. - „Pasowanie na Żaczka – Przedszkolaczka” – wrzesień 2013r - Światowego Dnia Zwierząt” – październik 2013r. - Światowego „Dnia Pluszowego Misia” – listopad 2013r. - Wizytę Św. Mikołaja – grudzień 2013r. - Walentynek – luty 2014r. - Tłustego czwartku – marzec 2014. - Pierwszego Dnia Wiosny - marzec 2014r. - Dnia czekolady – kwiecień 2014
Dzieci po raz drugi wzięły udział w poszukiwaniu wielkanocnego zajączka.
Podczas uroczystości dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły przed szerszą publicznością (rodzice, dziadkowie, dzieci przedszkolne, zaproszeni goście z różnych instytucji działających w środowisku lokalnym). Dzięki wystąpieniom przed publicznością kształtowałam u dzieci odporność emocjonalną, rozwijałam współpracę w grupie, pielęgnowałam tradycje, uczyłam dzieci autoprezentacji i dzielenia się swoją radością, wzbudzałam pozytywne pełne życzliwości i szacunku relacje między dziećmi, wdrażałam do kolejności przestrzegania ról. Swoją postawą starałam się zachęcać również rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki angażowaniu się rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych. Uroczystości przedszkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu. Poza tym w ciągu roku wykonywałam z przedszkolakami dekoracje, upominki dla gości i rodziców , a także stroje na okazjonalne przedstawienia i uroczystości. Wszystkie uroczystości przedszkolne zostały udokumentowane w Kronice Przedszkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej gazety „Łącznik”.

EFEKTY:
1. Integrowanie środowiska rodzinnego we wspólne działania pedagogiczne.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
3. Wzbogacenie warsztatu pracy.
4. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.
7. Współpraca z innymi nauczycielkami
Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami udostępniając własne pomysły, scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, „Dni Otwarte” dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola a także współpracowałyśmy podczas organizacji konkursów plastycznych – „Jesienny obrazek” , „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”. Współpraca z członkami grona pedagogicznego miała również formę wymiany doświadczeń, konsultacji w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W każdej chwili mogłam zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna, a także innych nauczycieli współpracujących ze mną. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami była dla mnie bardzo pouczająca.

EFEKTY:
1. Umiejętność współpracy z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń.
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
3. Podniesienie atrakcyjności zajęć.
4. Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.

8.Współudział w wdrażaniu wszelkich akcji, projektów, na terenie placówki
Mając na celu promocję działań proekologicznych i idei segregacji śmieci co roku brałam udział z wychowankami w akcji „Sprzątanie świata” i akcji „Sprzątanie powiatu wieruszowskiego”. Dzięki tym akcjom dzieci nauczyły się, jak dbać o środowisko przyrodnicze, by nie było zanieczyszczone.
Braliśmy udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, „Nakrętki”, „Makulatura”, „Puszki”. Dzieci wraz z rodzicami oraz pracownicy przedszkola mieli możliwość w ten sposób udzielenia pomocy innym potrzebującym dzieciom. W ramach wspierania akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” przygotowałam przedszkolaki do występu wokalnego , który był prezentowany podczas kolędowania na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach.
W czasie odbywania stażu realizowałam program Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” , wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie. Program którego celem było zwiększenie wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego a także kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą. Realizowałam także ogólnopolski program „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ” celem kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci, podniesienia poziomu wiedzy przedszkolaków na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka. Zachęcałam dzieci do codziennego picia wody. W sali miałam butlę z wodą, która regularnie była wymieniana. Brałam również udział w programie edukacyjnym „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”, którego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować i chronić. Podczas zajęć dzieci uczyły się segregować śmieci do właściwych pojemników, poznawały odnawialne źródła energii, wzięły udział w zielonych dniach - sadziły nasionka i obserwowały ich wzrost. Realizując ten program kształtowałam u dzieci postawy proekologiczne, nauczyłam ich, jak dbać o środowisko. Dołączone do tego programu materiały były dla mnie pomocą i inspiracją podczas zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Przystąpiłam do akcji Ogólnopolskiego Programu Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków „AKADEMIA AQUAFRESH”, akcja miała na celu budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, co w konsekwencji ma zmniejszyć problem próchnicy u dzieci. Zajęcia w swojej grupie prowadziłam w oparciu o bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych. ”. Poprzez różnego rodzaju opowiadania i zabawy uświadomiłam dzieciom, jak ważne jest mycie zębów. Przedszkolaki z miłą chęcią myły zęby, jednak ze względu na wiek nie wszystkie dzieci potrafiły tę czynność wykonać prawidłowo. Po zakończonej realizacji programu wzięliśmy także udział w konkursie zorganizowanym przez „Akademię Aquafresh”.
W ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” która ma miejsce każdego roku w naszym przedszkolu, gościliśmy przedstawicieli różnych zawodów, którzy czytali dzieciom piękne bajki. Byli to: leśniczy - p. Leszek, Wójt Gminy Galewice - p. Marian Wojcieszak, kucharka - p. Ewelina S. policjant - p. Kamil O., pielęgniarka – p. Grażyna M.
W ramach projektu AKAEDMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA realizowałam akcję „PIRAMIDA ŻYWIENIA PRZEDSZKOLAKÓW” – która koncentrowała się wokół zdrowego, wartościowego odżywiania przedszkolaków. Akcja propagowała zasady zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, upowszechniała wiedzę o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłową dietą oraz jej konsekwencjami dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka.
Ponadto w ramach projektu AKAEDMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA wzięliśmy udział w akcji „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”, która miała na celu ukazanie różnych sposobów bezpiecznej zabawy w czasie wakacji, kształtowania u dzieci nawyków unikania sytuacji kryzysowych oraz uczyć właściwych zachowań kiedy już do tych sytuacji dojdzie. Zachowania bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w lesie, na podwórku.
Kolejnym realizowanym przeze mnie programem był Ogólnopolski program „PRZYJACIELE ZIPPIEGO” – program dla dzieci 5 i 6 letnich, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Poza programami i akcjami , w których brałam udział ze swoimi wychowankami, byłam pomysłodawczynią i organizatorką wspólnie z koleżankami KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO – grudzień 2013, na którym można było nabyć drobiazgi świąteczne przygotowane własnoręcznie przez nauczycieli. Kwota uzyskana z kiermaszu (108zł) została przeznaczona na zakup klocków LEGO. Brałam udział w organizacji KIERMASZU OZDÓB WIELKANOCNYCH – marzec 2012r – stroiki przygotowane własnoręcznie przez nauczycielki przedszkola.
Przygotowanie przedszkolnych imprez i uroczystości było okazją do rozwinięcia uzdolnień wychowanków, zwiększenia ich motywacji, a także promocji placówki na terenie społeczności lokalnej.
Uroczystości przedszkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.
Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w Kronice Przedszkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej gazety „Łącznik”.

EFEKTY:
1. Uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.
2. Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci.

9. Udział dzieci w konkursach wewnątrz przedszkolnych i zewnątrz przedszkolnych
Uwzględniając potrzeby przedszkolaków i widząc ich chęć zaangażowania się, przez cały okres trwania mojego stażu promowałam dzieci zdolne poprzez udział w licznych konkursach wewnątrz- i między przedszkolnych oraz z innych instytucji., zawsze starałam się brać czynny udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich:
Konkursy plastyczne:
- w ramach programu „Akademia Aquafresh”, w konkursie plastycznym „Moje przygody w krainie zdrowych ząbków – 2011r.
- Konkurs powiatowy „Anioł” i „Big Anioł” – Wieruszowski Dom Kultury Wieruszów - 2011r.
- Ogólnopolski konkurs FIORENTINO – przedszkole zostało ambasadorem miesiąca grudzień, a następnie spośród 12 finalistów zdobyło 1 miejsce, wygrywając nagrodę główną - 2011r.
- Powiatowy konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” - I edycja- Przedszkole Samorządowe w Wieruszowie - 2012r.
- Konkurs plastyczny pt. ,, Mamo, tato! Nie pal przy mnie,, zorganizowany w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”- 2013r.
- Konkurs plastyczny w ramach XII edycji konkursu Misa Haribo pt. ,,Segregujesz nie marnujesz”- 2013r.
- Powiatowy konkurs wielkanocny na ozdobę wielkanocną – organizowany przez Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie – I miejsce Malwina K., II miejsce Ania M.- 2013r.
- Powiatowy konkurs Plastyczny, pt. „Moja ulubiona postać z bajki” II edycja myśl przewodnia konkursu ,, Bolki, Lolki, Pchły , Szachrajki my kochamy polskie bajki - organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Wieruszowie - wyróżnienie dla Jagody M. - 2013r
- Konkurs plastyczny organizowany przez Bambino, praca na temat „Wspomnienia z wakacji” – 2013
- Konkurs wewnątrz przedszkolny pt. „Jesienny obrazek”- 2013r.
- Ogólnopolski konkurs pt. „II życie śmieci”. Wykonaliśmy „Pokój dzienny” z różnych odpadów, materiałów przyniesionych przez dzieci – 2013r.
- Konkurs powiatowy – „Ozdoba Bożonarodzeniowa” – WDK w Wieruszowie – 2013r.
- Konkurs wewnątrz przedszkolny - ,, Prezent dla Ziemi;, - Obchody Dnia Ziemi - 2013r. – Gminny konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Papież bliski dzieciom” – organizowany przez Szkołę Podstawową w Galewicach – kwiecień 2014r. - Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” – organizator nasze przedszkole – wyróżnione - Sylwia M. i Martyna M. – 2014r.
Konkursy muzyczne: - Regionalny konkurs kolęd i pasorałek – organizowany przez Sokolniki – Oliwia F. - 2012 - Międzyszkolny konkurs pt. „Piosenka ekologiczna” realizowany w ramach projektu edukacji ekologiczno-przyrodniczej „ Szkolne Oko na Eko, uczę się i działam zgodnie z naturą” dzieci z mojej grupy wystąpiły z piosenką „Kolorowe kosze” zajmując 2 miejsce – 2012r. - Powiatowy Konkurs ,,Piosenka z Bajki,, organizowany Powiatową Bibliotekę Publiczną Wieruszowie- wyróżnienie z piosenką ,,Kaczka Dziwaczka”- 2013r. - VII Festiwal Piosenki z bajki – organizowany przez Wieruszowski Dom Kultury i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie – wyróżnienie z piosenką „Witamy w naszej bajce” – 2014r. - W pierwszym gminnym konkursie recytatorskim pt. „Polscy poeci dzieciom” – organizowanym przez Szkołę podstawową w Galewicach - wzięła udział Sylwia M. zajmując I miejsce – 2014r.
Ogromnym sukcem zarówno placówki jak i moim była wygrana w Ogólnopolskim konkursie dla przedszkoli „Zostań ambasadorem Fiorentino”. Udział w konkursie polegał na zorganizowaniu przez społeczność przedszkolną (dyrekcję, personel lub rodziców dzieci) prezentacji artystycznej zatytułowanej „Mój pokój z, Fiorentino”, której autorami będą wychowankowie przedszkola. Nam się to udało placówka została ambasadorem miesiąca grudnia wygrywając kwotę 1000zł, a następnie spośród 12 laureatów przedszkole zostało wybranym jedynym zwycięzcą wygrywając kwotę w wysokości 5000zł.
EFEKTY:
1. Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.
5. Promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym.

10. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Plastycznego
Jednym z zadań jakie zawarłam w planie rozwoju zawodowego było zorganizowanie GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO . Cel udało mi się osiągnąć. Przy współpracy koleżanek Julity S. i Joanny K. podjęłam się zorganizowania Gminnego Konkursu Plastycznego na „Najpiękniejszą kartkę Wielkanocną”. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych w wieku 5-, 6-lat. Miał na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych, stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, wyobraźni, oryginalności oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Na konkurs zostały nadesłane 63 prace. Organizując konkursy najpierw sporządziłyśmy regulamin i zgody dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w konkursie, następnie rozesłałyśmy je do placówek przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Galewice. Kolejnym krokiem było znalezienie sponsorów na nagrody dla uczestników, zakup nagród. Następnie komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie prace, nastąpiło ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. Przygotowałyśmy także dyplomy dla dzieci. W przedszkolu na dużej tablicy zorganizowałyśmy wystawę nadesłanych prac, następnie wystawa prac została przewieziona i wystawiona na korytarzach Urzędu Gminy Galewice.
EFEKTY: - promocja placówki w środowisku lokalnym - stworzenie dzieciom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych

11. Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji w ramach współpracy z innymi nauczycielami
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki grupowe bliższe i dalsze, które miały na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy.
Były to:
- spacery wokół przedszkola oraz ulicami Galewic celem obserwacji otaczającej przyrody
- wycieczka na pobliskie skrzyżowanie
- wycieczka na pocztę
- wycieczka do sklepu ogrodniczego
- wycieczka do lasu
- wycieczka do sklepu „Jedynka”
- wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej– oddział dziecięcy
- wycieczka do Zakładu krawieckiego „Dora”
- wycieczka na łąkę
- wyjście do szkoły
- wycieczka do parku
Dzieci uczestniczyły w następujących wycieczkach: - „Przedszkolaki wśród Indian” – Józefów koło Kalisza - „Teatru lalek” i do zoo – Opole - Szklany Świat Bombek – Krośnice koło Milicza - Fabryka cukierków „Lukier – Cukier”, „Bombolandia” i seans w kinie „Korona” – Wrocław
Dzięki udziałowi moich wychowanków w spacerach i wycieczkach rozwijałam w nich pasje i zainteresowania, wdrażałam do uważnego obserwowania otaczającej przyrody, dzieci poznały środowisko życia niektórych zwierząt, owadów, dotleniały także swój organizm. Zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Dzieci miały możliwość udziału w wielu teatrzykach:
- „Kozieł nie matołek”- Gminny Ośrodek Kultury Galewice
- „Wesoły Przedszkolak”- Przedszkole Galewice
- „Zając i niedźwiedź – Przedszkole Galewice
- udział w występach artystów cyrku Fantik - Przedszkole Galewice
- „O bałwanku, który uciekł przed wiosną radosną” – Przedszkole Galewice
- „Pogotowie Rysia Ryszarda” – Przedszkole Galewice
- „Przygody Wilka i zająca”- Wieruszowski Dom Kultury Wieruszów
- „Czarodziejskie igraszki” – artyści studia Magic+Art. W łodzi - Przedszkole Galewice
- „O koguciku i wiosennych kłopotach na płocie”- Przedszkole Galewice
- „Kłamstwa Kozy” – w wykonaniu teatru lalek Pinocio - Przedszkole Galewice
- „Zaczarowana baśń o przyjaźni” – w wykonaniu artystów teatru Magic - Przedszkole Galewice
- „Czarodziejski ołówek” – Wieruszowski Dom Kultury Wieruszów
- „ Czarodziejska kraina” – Wieruszowski Dom Kultury Wieruszów
- Smoczy Festyn w wykonaniu teatru Moralitet – Przedszkole Galewice
- występ artystów cyrku O'Bimbolando – Przedszkole Galewice
- „Klaun Bim – Bam i Zima” w wykonaniu artystów teatru Amuzado. - Przedszkole Galewice

Dzieci uczestnicząc w przedstawieniach, teatrzykach jako widzowie mogły żywo reagować na to co dzieje się na scenie, uczyć się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywania losów bohaterów, dokonywać oceny ich postępowania, odróżniania dobra od zła. Często biorąc aktywny udział w występach pokonywały nieśmiałość i uczyły się współpracy w zespole. Udział w przedstawieniach był dla dzieci doskonałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji.
EFEKTY:
- Podejmowanie działań na rzecz integracji przedszkola z lokalnym środowiskiem.
- Rozwijanie u dzieci zainteresowań, pasji - Wzbogacanie dzieci o nowe doświadczenia
- Propagowanie idei integracji.

&7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• Publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp.;
• Wyszukiwałam nowości wydawniczych
• korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli,tj:
www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduforum.pl, www.awans.net., www.scholaris.pl

Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat szkoleń. Dzięki znajomości obsługi komputera podnoszę warsztat mojej pracy, dzięki czemu wygląda on estetyczniej i ciekawiej. W chwili obecnej nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków.

EFEKTY:
1. Technologia internetowa niewątpliwie pozwala na:
- promowanie przedszkola,
- jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli. - ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
W swojej pracy wykorzystuję znajomość programów:
- Word czyli ,,Edytora Tekstu”- w programie tym doskonalę pisanie tekstów, pracując z dokumentami w celu ich zapisu, odczytu, zamykania, formatowania i innych czynności, tworząc i modyfikując teksty, rysunki
- Painta, czyli programu, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków z wykorzystaniem gotowych formatów
- Power Pointa program do tworzenia prezentacji multimedialnej
Programy te wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej. Służą mi one do przygotowania:
- miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
- scenariusze zajęć i uroczystości, - pomocy dydaktycznych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
- arkusze obserwacji dziecka, - sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
- informacje opisowe o dziecku,
- przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców ( referaty, artykuły) – gazetka dla rodziców,
- dokumentów związanych ze stażem

Na dyskietkach, płytach CD i innych nośnikach danych gromadzę:
- niezbędne przepisy prawa oświatowego
- zdjęcia z uroczystości przedszkolnych i ważnych wydarzeń z życia grupy
- materiały dydaktyczne
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
EFEKTY:
- ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy,
- estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela,
- usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy - wzbogacania i podnoszenia atrakcyjności zajęć,

3. Publikacje w Internecie
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego na portalu edukacyjnym www.edux.pl, mając nadzieję, iż pomoże on innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi. Ponadto opracowałam i zamieściłam na w/w stronie internetowej scenariusze zajęć:...
EFEKTY: - dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami - uświadomienie jak ważna jest wymiana doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja

&7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

1.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Korzystałam ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

EFEKTY:
- Czytanie na bieżąco fachowej literatury
- Udział w szkoleniach i kursach, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
- Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.
- Zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze przedszkola, realizować program wychowawczy, Roczne Plany Pracy Przedszkola.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci. Kształtowałam świadomość ekologiczną, właściwe postawy wobec środowiska, poszanowanie cudzej własności.
Pełniąc rolę wychowawcy starałam się na bieżąco prowadzić współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do mojej grupy. W celu płynnej i owocnej współpracy z rodzicami podjęłam się opracowania planu współpracy z rodzicami, którego głównym celem było: wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców których celem była integracja wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom sposobów pracy z dziećmi. Bardzo ważne dla mnie było także przekazywanie pozytywnych informacji na temat dzieci. Cieszyło mnie, kiedy mogłam podzielić się radosnymi informacjami dotyczącymi postępów w rozwoju lub zachowaniu moich wychowanków. W czasie zebrań które były ważnym elementem współpracy z rodzicami: - przedstawiałam plan współpracy z rodzicami - prezentowałam książki, na których dzieci miały pracować przez 10 miesięcy - przedstawiałam organizację grupy na dany rok szkolny - przedstawiałam harmonogramów imprez i uroczystości przedszkolnych - zwracałam uwagę na rozwój dzieci w wieku, w którym akurat były oraz na ich umiejętności - omawiałam bieżące sprawy wychowawcze Z kolei indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Podczas indywidualnych spotkań przekazałam rodzicom informacje o dziecku dotyczące diagnozy przedszkolnej, którą prowadziłam. Z przeprowadzonych zebrań sporządzałam protokoły a rodzice podpisywali listę obecności. Wszelkie rozmowy indywidualne z rodzicami dokumentowałam w dzienniku zajęć.
Spotkania dla wszystkich rodziców odbywały się 3 razy w roku – na początek roku.
Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii. Przygotowywałam materiały na rzecz pedagogizacji rodziców, gdzie tematy były dobierane wg potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu. Tematy pedagogiczne są ważne, aktualne i wywołują duży pozytywny oddźwięk wśród rodziców naszych dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to prezentowanie rodzicom referatów na temat:
• „Wpływ telewizji na rozwój dziecka w przedszkolu” – 7.11.2011r.
• „Przedszkole miejscem rozwoju dziecka” – 10.2012r.
• „Rola zabawy w życiu dziecka” – 27.04.2012r.
• „Dojrzałość szkolna dziecka podejmującego naukę szkolną” – 28.11.2013r.

Okazją do spotkań z rodzicami były także zajęcia otwarte, które organizowałam. Rodzice mogli zobaczyć aktywność swoich dzieci podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Mieli wówczas szansę zaobserwować jak funkcjonują dzieci w grupie możliwość obejrzenia prac i kart pracy wykonanych przez swoje dzieci - „„Tydzień to 7 dni – posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności”- 15.06.2013. Kolejną formą dotarcia do rodzica i podnoszenia jego świadomości pedagogicznej było stworzenie kącika dla rodziców i zamieszczanie w nim artykułów, bieżących i ciekawych informacji. Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz grupy. Jeden z rodziców wykonał szkielet do szopki jasełkowej, mama jednego dziecka uszył stroje na Jasełka, strój Mikołaja, jeszcze inny rodzic zorganizował przewiezienie dzieci na konkurs do WDK w Wieruszowie. Jedni rodzice służyli pomocą w czasie przygotowań „Dnia Babci i Dziadka”, balu dochodowego, Festynu Rodzinnego, inni upiekli ciasta na specjalne okazje. Byli też tacy którzy wparli finansowo Kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, organizowanych przez nasze przedszkole.
EFEKTY:
- Nawiązanie współpracy z rodzicami
- Integracja rodziców ze środowiskiem przedszkolnym
- Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola
- Dzielenie się z rodzicami wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii

3.Aktywne uczestnictwo w ramach pracy rady pedagogicznej W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego aktywne uczestniczyłam w działalności Rady Pedagogicznej, brałam aktywny udział przy tworzeniu Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Programu wychowawczego, planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, protokołowałam posiedzenie Rady Pedagogicznej, a także na bieżąco dokumentowałam i analizowałam stopień realizacji swojego Planu Rozwoju Zawodowego poprzez:
• kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów
• sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Pełniłam funkcję koordynatora WDN, przygotowywałam materiały tematyczne na posiedzenia szkoleniowe, przeprowadzałam rady szkoleniowe na tematy wynikające z potrzeb grona pedagogicznego: - „Przedszkole miejscem rozwoju dziecka” – 28.10.2012. - „Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera” - 10.09.2013 - „ Realizacja Międzynarodowego Programu Zdrowia Psychicznego Dzieci „Przyjaciele Zippiego”- 20.11.2013
EFEKTY:
1. Podniesienie jakości własnej pracy a tym samym pracy przedszkola.

&7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela – ust. z dn. 26 styczeń 1982r. - Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, - Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

EFEKTY:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

2. Analiza dokumentacji przedszkolnej.
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji , zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Statut Przedszkola
• Programem wychowawczym
• Roczny Plan Pracy Przedszkola
• Planem współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczącymi procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast w trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowej analizie poddałam zwłaszcza nową podstawę programową.
Rozpoczynając pracę w przedszkolu zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenie BHP.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty z realizacji planu rozwoju zawodowego w postaci scenariuszy zajęć, kart pracy, zdjęć, dyplomów i zaświadczeń z uczestnictwa w kursach, szkoleniach, seminariach, konkursach.
Uczestniczyłam w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne. Wszelkie moje działania oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.
EFEKTY:
1. Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

PODSUMOWANIE

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lata i 9 miesięcy z 6-letniego okresu mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją planu rozwoju zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Podjęłam także wiele działań dodatkowych. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i Planu Pracy Przedszkola korzystałam z doświadczenia i pomocy dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej.
W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym nadrzędnym moim celem była troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonego mi dziecka. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Potrafię planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela pracującego w przedszkolu wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

Zatwierdzam
............................... ....................................
Data i podpis dyrektora Data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.