X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2491
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - psychologa ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Matylda Muszyńska
psycholog
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu

Okres stażu: 01.09.2008r. – 31.05.2011r.
Plan rozwoju zawodowego został sporządzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007r. nr 214, poz. 1580), na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Powinności i zadania do zrealizowania w okresie stażu niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi:

1. Uczestniczenie w pracach organów poradni związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu poradni oraz potrzeb poradni i środowiska lokalnego zgodnie z § 7. ust. 1. pkt 1.

• prowadzenie badań diagnostycznych:
- badań zawodowych młodzieży z klas III gimnazjów oraz ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
- badań dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich
- badań dzieci i młodzieży przejawiających ogólne i specyficzne trudności w nauce
- badań dzieci z zaburzeniami zachowania
- badań dzieci wybitnie zdolnych
(przez cały okres stażu)

• udzielanie bezpośrednich form pomocy:
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom
(przez cały okres stażu)

• prowadzenie działalności psychoedukacyjnej:
- organizowanie punktów konsultacyjnych dla uczniów i rodziców na terenie podopiecznych placówek
- wygłaszanie prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli
- udział w Radach Pedagogicznych podległych placówek
(w zależności od potrzeb)

• współpracowanie ze środowiskiem lokalnym
- propagowanie doradztwa zawodowego i działalności poradni w tym zakresie poprzez udział w targach edukacyjnych, konferencjach i spotkaniach w ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się orientacją zawodową
(przez cały okres stażu)

• uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających
(przez cały okres stażu)


2. Organizowanie i doskonalenia warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych (samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego), dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach zgodnie z § 7. ust. 1. pkt 2. i ust. 2. pkt 1:

• podjęcie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu
- przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego
(do 14 września2008r.)

• doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia jakości pracy poradni poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy:
- udział w zewnętrznych kursach, warsztatach, konferencjach
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z potrzebami poradni wynikającymi z programu rozwoju na najbliższe lata
- udział w wewnętrznych szkoleniach działu zawodowego
- udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej
- przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat zgodny z potrzebami poradni (ustalony z p. dyrektor)
- samodzielne studiowanie literatury fachowej poświęconej zagadnieniom doradztwa zawodowego oraz innej psychologiczno – pedagogicznej
(przez cały okres stażu)

• udoskonalanie własnego warsztatu pracy:
- wprowadzanie ewentualnie pojawiających się nowych kwestionariuszy lub zrenormalizowanych wersji testów dotychczas stosowanych w badaniach
- poszukiwanie i wdrażanie nowych sposobów pracy z grupą np form multimedialnych
- współudział w corocznym opracowywaniu rocznego planu pracy działu doradztwa zawodowego
(przez cały okres stażu)

• analizowanie i omawianie z opiekunem stażu przeprowadzanych badań, bezpośrednich form pomocy oraz działalności psychoedukacyjnej, wprowadzanie ewentualnych korekt do pierwotnych projektów
(przez cały okres stażu)

• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
(maj 2011)

• określenie dalszej drogi rozwoju – dokonanie samooceny i sformułowanie wniosków do dalszej pracy
(maj 2011)


3. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych zgodnie z § 7. ust. 2. pkt 2:

• utrzymywanie ciągłej współpracy z dyrektorami szkół, pedagogami oraz nauczycielami w celu rozpoznawania problemów środowiska lokalnego:
- prowadzenie punktów konsultacyjnych
- prowadzenie pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli
- udział w radach pedagogicznych na terenie podległych placówek
(według potrzeb)

• popularyzowanie idei doradztwa zawodowego - opracowanie broszurek informacyjnych kierowanych dla uczniów i rodziców
(według potrzeb)


4. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej zgodnie z § 7. ust. 2. pkt 3:

• doskonalenie umiejętności obsługi komputera
(według potrzeb)

• wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
(przez cały okres stażu)

• opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
(w październiku 2008r.)

• przygotowywanie materiałów i opracowywanie wyników z badań przy pomocy komputera
(przez cały okres stażu)

• prowadzenie prelekcji z prezentacją multimedialną
(według potrzeb)

• wykorzystanie technologii komputerowej w procesie ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - przygotowanie multimedialnej prezentacji dorobku zawodowego
(przez cały okres stażu)


5. Stosowanie wiedzy z zakresu, psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty zgodnie z § 7. ust. 2. pkt 4:

• poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez studiowanie literatury z wymienionych dziedzin
(przez cały okres stażu)


6. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż oraz umiejętne posługiwania się tymi przepisami zgodnie z § 7. ust. 1. pkt 3. i ust. 2. pkt 5:

• poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego - analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007r. nr 214, poz. 1580), złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z dołączonym planem rozwoju zawodowego
(do 14 września 2008r.)

• aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej poświęconym zapoznaniu nauczycieli z nowymi uregulowaniami prawnymi
(przez cały okres stażu)

• zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, w tym przepisami dotyczącymi funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych poprzez samodzielne studiowanie dokumentów (Karta Nauczyciela i Rozporządzenia MEN)
(przez cały okres stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.